تعرفه واردات کالا در سال ۹۶ با قابلیت جستجو

شما میتوانید جهت آگاهی از تعرفه واردات سال ۹۶ با قابلیت جستجوی فارسی و انگلیسی بهره مند شوید  ، همچنین میتوانید در صورت وجود هرگونه سوال به آیدی تلگرام pkimed@ یا از طریق یکی از روشهای تماس مندرج در صفحه ارتباط با ما مشکلات خود را عنوان نمائید.
شرح کالاشماره تعرفهدرصدHS CODEMASSUQ
اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
01010101Live horses, asses, mules and hinnies.
ـ اسب‌ها:
- horses:
ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص
01012100501012100-- pure – bred breeding animals:U
ـ ـ سایر:
010129010129-- other:
ـ ـ ـ اسب برای مسابقه
010129102601012910--- Horse for raceU
ـ ـ ـ سایر
010129904001012990--- OtherU
ـ الاغ
01013000501013000- AssesU
ـ سایر
010190003201019000- OtherU
حیوانات زنده از نوع گاو.
01020102Live bovine animals.
ـ گاو:
- Cattle:
ـ ـ مولد نژاد خالص:
010221010221-- pure – bred breeding animals:
ـ ـ ـ گاو شیری
01022110501022110--- Milk cowU
ـ ـ ـ گاو گوشتی
01022120501022120--- Beef cattleU
ـ ـ ـ سایر
01022190501022190--- OtherU
ـ ـ سایر
01022900501022900-- otherU
ـ بوفالو:
- buffalo:
ـ ـ مولد نژاد خالص
01023100501023100-- pure – bred breeding animalsU
ـ ـ سایر
01023900501023900-- otherU
ـ سایر
01029000501029000- OtherU
حیوانات زنده از نوع خوک.
01030103Live swine.
ـ مولد نژاد خالص
01031000501031000- Pure-bred breeding animalsU
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم
01039100501039100-- Weighing less than 50 kgU
ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر
01039200501039200-- Weighing 50 kg or moreU
حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز.
01040104Live sheep and goats.
ـ از نوع گوسفند :
010410010410- Sheep:
ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص
01041010501041010--- Purebreed producer sheepU
ـ ـ ـ سایر
01041090501041090--- OtherU
ـ از نوع بز:
010420010420- Goats:
ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص
01042010501042010--- Pure-bred breeding animalsU
ـ ـ ـ سایر
01042090501042090--- Other:U
ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.
01050105Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
ـ به وزن 185 گرم و کمتر:
- Weighing not more than 185 g:
ـ ـ مرغ و خروس:
010511010511-- Fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه
01051110501051110--- meat ancestor pulletU
ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه
01051120501051120--- mother meat pulletU
ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه
01051130501051130--- Ancestor’pullet laying eggU
ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار
01051140501051140--- Masther pullet laying eggU
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی
01051150501051150--- Meat one-day pulletU
ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار
01051160501051160--- one-day pullet laying eggU
ـ ـ ـ سایر
010511902001051190--- OtherU
ـ ـ بوقلمون:
010512010512-- Turkeys:
ـ ـ ـ مولد نژاد خالص
01051210501051210--- Pure-bred breedingU
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون
010512201001051220--- One day Pullet meat of turkeyU
ـ ـ ـ سایر
010512901001051290--- OtherU
ـ ـ مرغابی‌ها
010513003201051300-- DucksU
ـ ـ غازها
010500141501050014-- GeeseU
ـ ـ مرغ شاخدار
010500151501050015-- Guinea fowlsU
- سایر:
- Other:
ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):
010594010594domesticus: -- Fowls of the Species Gallus
ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری
010594105501059410--- Trading Hybird PoultryU
ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار
010594205501059420--- Laying Pullets PoultryU
ـ ـ ـ سایر
010594905501059490--- OtherU
ـ ـ سایر
010599005501059900-- OtherU
سایر حیوانات زنده.
01060106Other live animals.
ـ پستانداران:
- Mammals:
ـ ـ میمون‌ها (Primates):
010611010611-- Primates:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)
01061110501061110--- For research (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
010611902001061190--- OtherU
-- نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio):
010612010612-- Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
--- برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)
01061210501061210--- For research (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
010612902001061290--- OtherU
ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)
01061300501061300-- Camels and other camelids (Camelidae)U
ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی
010614002001061400-- rabbits and haresU
ـ ـ سایر:
010619010619-- Other:
ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی
010619105501061910--- Dogs and catsU
ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و
آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما
01061920501061920--- Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guidingU
ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی
01061930501061930--- Other for medical research and laboratoriesU
ـ ـ ـ سایر
010619902001061990--- OtherU
ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی):
010620010620- Reptiles (including snakes and turtles):
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و
سرم‌سازی)
01062010501062010--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
010620902001062090--- OtherU
ـ پرندگان:
- Birds:
ـ ـ پرندگان شکاری:
010631010631-- Birds of prey:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی)
01063110501063110--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
010631902001063190--- OtherU
ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک
دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
010632010632-- Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos):
ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی
01063210501063210--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
010632902001063290--- OtherU
-- شترمرغ‌ها
010633010633-- Ostriches;emus (Dromaius novaehollandiae):
ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد
01063310501063310--- adult ostrichU
ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی
010633202001063320--- Dromaius (novaehollondiae)U
ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ
01063330501063330--- One – day Pullet StrichesU
ـ ـ ـ سایر
010633902001063390--- OtherU
ـ ـ سایر:
010639010639-- Other:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرمسازی)
01063910501063910--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ
01063920501063920--- ornamental birds, including canaries, budgies and finchesU
ـ ـ ـ سایر
01063990501063990--- OtherU
ـ حشرات:
- insects:
ـ ـ زنبورها:
010641010641-- beese :
ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل
010641103201064110--- Colony of honey beesU
ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل
010641201001064120--- Queen of honey beesU
ـ ـ ـ سایر
010641302001064130--- otherU
ـ ـ سایر
010649002001064900--otherU
ـ سایر:
010690010690- Other:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرمسازی)
01069010501069010--- For research, (medical laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده
کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)
01069020501069020--- Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)U
ـ ـ ـ سایر
01069090501069090--- OtherU
گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.
02010201Meat of bovine animals, fresh or chilled.
ـ لاشه یاشقه:
020110020110- Carcasses and half-carcasses:
ـ ـ ـ گوساله (Veal)
020110102602011010---VealKg
ـ ـ ـ سایر
020110902602011090---OtherKg
ـ سایر قطعات با استخوان:
020120020120- Other cuts with bone in:
ـ ـ ـ ران
020120102602012010--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
020120202602012020--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
020120302602012030--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
020120902602012090--- OtherKg
ـ بی‌استخوان:
020130020130- Boneless:
ـ ـ ـ ران
020130102602013010--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
020130202602013020--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
020130302602013030--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
020130902602013090--- OtherKg
گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد.
02020202Meat of bovine animals, frozen.
ـ لاشه یا شقه:
020210020210- Carcasses and half-carcasses:
ـ ـ ـ گوساله (Veal)
020210102602021010--- VealKg
ـ ـ ـ سایر
020210902602021090--- OtherKg
ـ سایر قطعات با استخوان:
020220020220- Other cuts with bone in:
ـ ـ ـ ران
020220102602022010--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
020220202602022020--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
020220302602022030--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
020220902602022090--- OtherKg
ـ بی‌استخوان:
020230020230- Boneless:
ـ ـ ـ ران
020230102602023010--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
020230202602023020--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
020230302602023030--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
020230902602023090--- OtherKg
گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
02030203Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
ـ تازه یا سرد کرده:
- Fresh or chilled:
ـ ـ لاشه یا شقه
020311001502031100-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان
020312001502031200-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone inKg
ـ ـ سایر
020319001502031900-- OtherKg
ـ منجمد:
- Frozen:
ـ ـ لاشه یا شقه
020321001502032100-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان
020322001502032200-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone inKg
ـ ـ سایر
020329001502032900-- OtherKg
گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
02040204Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.
ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده
02041000502041000- Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilledKg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:
- Other meat of sheep, fresh or chilled:
ـ ـ لاشه یا شقه
02042100502042100-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ سایر قطعات با استخوان
02042200502042200-- Other cuts with bone inKg
ـ ـ بی‌استخوان
02042300502042300-- BonelessKg
ـ لاشه و شقه بره، منجمد
02043000502043000- Carcasses and half-carcasses of lamb, frozenKg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد:
- Other meat of sheep, frozen:
ـ ـ لاشه یا شقه
02044100502044100-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ سایر قطعات با استخوان
02044200502044200-- Other cuts with bone inKg
ـ ـ بی‌استخوان
02044300502044300-- BonelessKg
ـ گوشت بز
02045000502045000- Meat of goatsKg
گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.
020500004002050000Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.Kg
احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد.
02060206Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده
020610004002061000- Of bovine animals, fresh or chilledKg
ـ از نوع گاو، منجمد:
- Of bovine animals, frozen:
ـ ـ زبان
020621004002062100-- TonguesKg
ـ ـ جگر
020622004002062200-- LiversKg
ـ ـ سایر
020629004002062900-- OtherKg
ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده
02063000502063000- Of swine, fresh or chilledKg
ـ از نوع خوک، منجمد:
- Of swine, frozen:
ـ ـ جگر
02064100502064100-- LiversKg
ـ ـ سایر
02064900502064900-- OtherKg
ـ سایر، تازه یا سردکرده
020680004002068000- Other, fresh or chilledKg
ـ سایر، منجمد
020690004002069000- Other, frozenKg
گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01، تازه، سردکرده یا منجمد.
02070207Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.
ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus):
- Of fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
020711002602071100-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
020712002602071200-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده:
020713020713-- Cuts and offal, fresh or chilled:
ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ
020713105502071310--- Fresh Pieces or chilled PoultryKg
ـ ـ ـ احشای تازه یا سرد کرده مرغ
020713205502071320--- Fresh offal or chilled PoultryKg
ـ ـ قطعات و احشای منجمد:
020714020714-- Cuts and offal, frozen:
ـ ـ ـ خمیر
020714105502071410--- PasteKg
ـ ـ ـ قطعات
020714205502071420--- PicesesKg
ـ ـ ـ احشاء
020714305502071430--- CutsKg
ـ از بوقلمون:
- Of turkeys:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
020724005502072400-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
020725005502072500-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده
020726005502072600-- Cuts and offal, fresh or chilledKg
ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:
020727020727-- Cuts and offal, frozen:
ـ ـ ـ خمیر
020727105502072710--- PasteKg
ـ ـ ـ سایر
020727905502072790--- OtherKg
ـ از مرغابی‌ها:
- of ducks:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
020741005502074100-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
020742005502074200-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده
020743005502074300-- Fatty livers, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده
020744005502074400-- Other, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، منجمد
020745005502074500-- Other, frozenKg
ـ از غازها:
- of geese:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
020751005502075100-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
020752005502075200-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده
020753005502075300-- Fatty livers, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده
020754005502075400-- Other, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، منجمد
020755005502075500-- Other, frozenKg
ـ مرغ شاخدار
020760005502076000- of guinea FowlsKg
سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
02080208Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.
ـ از خرگوش اهلی یا وحشی
020810002002081000- Of rabbits or haresKg
ـ از میمون‌ها (Primates)
020830002002083000- Of primatesKg
ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)
020840002002084000- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)Kg
ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی)
020850002002085000- Of reptiles (including snakes and turtles)Kg
ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)
020860002002086000- Of camels and other camelids (Camelidae)Kg
ـ سایر
020890002002089000- OtherKg
چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده.
02090209- Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.
ـ از خوک‌ها
02091000502091000- Of pigKg
ـ‌ سایر
02099000502099000- OtherKg
گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت.
02100210Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.
ـ گوشت خوک:
- Meat of swine:
ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان
02101100502101100-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone inKg
ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن
02101200502101200-- Bellies (streaky) and cuts thereofKg
ـ ـ سایر
02101900502101900-- OtherKg
ـ گوشت حیوانات از نوع گاو
021020004002102000- Meat of bovine animalsKg
- سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت:
- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:
-- از میمون
021091004002109100-- Of primatesKg
-- از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia).
021092003202109200-- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)Kg
-- از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی)
021093003202109300-- Of reptiles (including snakes and turtles)Kg
-- سایر
021099003202109900-- OtherKg
ماهی‌های زنده.
03010301Live fish.
ـ ماهی‌های زینتی:
- Ornamental fish:
ـ ـ آب شیرین
030111001503011100-- freshwaterKg
ـ ـ سایر
030119001503011900-- OtherKg
ـ سایر ماهی‌های زنده:
- Other live fish:
ـ ـ ‌قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
030191030191-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
03019110503019110--- For stock improvement, propagation and cultureKg
ـ ـ ـ تخم چشم‌زده
03019120503019120--- Eyed eggKg
ـ ـ ـ‌ سایر
030191903203019190--- OtherKg
ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)
030192002603019200-- Eels (Anguilla spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)
030193030193-- Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.):
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
03019310503019310--- For stock improvement, propagation and cultureKg
ـ ـ ـ سایر
030193903203019390--- OtherKg
ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
03010094503010094-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)Kg
ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب
(thunnus maccoyii)
03019500503019500--Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii)Kg
ـ ـ سایر:
030199030199-- Other:
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
03019910503019910--- For stock improvement, propagation and cultureKg
ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی
03019920503019920--- Egg, larvae and young of fishKg
ـ ـ ـ سایر
030199905503019990--- OtherKg
ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304
03020302heading 03.04. Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of
- ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299 :
- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:
-- قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
030211004003021100-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)
030200132603020013-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)Kg
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.
030214002603021400-- Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)Kg
ـ ـ سایر
030219002603021900-- OtherKg
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:
ـ ـ هالیبوت
(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)

030221002603022100-- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis)Kg
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)
030222002603022200-- Plaice (Pleuronectes platessa)Kg
ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea
030223002603022300-- Sole (Solea spp.)Kg
ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)
030224002603022400-- Turbots (psetta maxima)Kg
ـ ـ سایر
03022900503022900-- OtherKg
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: - Tunas (of
ـ ـ آلباکور
030231001003023100-- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)kg
ـ ـ یلوفین
030232001003023200-- Yellowfin tunas (Thunnus albacares)Kg
ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه
03023300503023300-- Skipjack or stripe-bellied bonitoKg
ـ ـ بیگ آی
030234001003023400-- Bigeye tunas (Thunnus obesus)Kg
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس
030235001003023500(Thunnus thynus, thunnus orientalis) -- Atlantic and pacific bluefin tunasKg
ـ ـ تن بلوفین جنوب
030236001003023600-- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)Kg
ـ ـ سایر
03023900503023900-- OtherKg
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک و مکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید (گونههای دکا- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira),
-- شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)
03024100503024100-- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)Kg
-- ماهی آنچوی.
03024200503024200-- Anchovies (Engraulis spp.)Kg
-- ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus)
03024300503024300-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus)Kg
ـ ـ ماهی مکرل:
(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)
030244030244--Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus):
ـ ـ ـ بلومکرل
030244102603024410--- bluemackerelKg
ـ ـ ـ سایر
030244901503024490--- otherKg
ـ ـ جک و هورس مکرل
030245002603024500-- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)Kg
ـ ـ کوبیا
03024600503024600-- Cobia (Rachycentron Canadum)Kg
ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی
03024700503024700-- (xiphias gladius)Kg
ـ ـ سایر
03024900503024900-- otherKg
ـ ماهی از خانوادههای برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
0302.91 to 0302.99: Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae
-- ماهی کاد
03025100503025100-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
-- ماهی هاد داک
03025200503025200-- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)Kg
-- زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
03025300503025300(Pollachius virens) -- CoalfishKg
-- ماهی هیک
(Merluccius spp. Urophycis spp.)
03025400503025400-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)Kg
-- زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما)
03025500503025500Alaska Pollack (Theragra chalogramma) --Kg
-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
03025600503025600-- blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)Kg
-- سایر
03025900503025900-- OtherKg
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، به غیر از احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99: - Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus
ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)
030271003203027100-- Tilapias (Oreochromis spp.)Kg
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)
030272004003027200-- Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای
کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)
030273004003027300piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, MylopharyngodonKg
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)
030274002603027400-- Eels (Anguilla spp.)Kg
ـ ـ سایر
030279002603027900-- OtherKg
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
- Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:
ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها
030281004003028100-- Dogfish and Other sharksKg
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)
030282004003028200-- Rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)
030283004003028300-- Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)
030284003203028400-- Seabass (Dicentrarchus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae)
030285002003028500-- Seabrean (Sparidae)Kg
ـ ـ سایر
030289002603028900-- OtherKg
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
offal: - Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish
ـ ـ جگر، تخم و منی
03029100503029100-- Livers, roes and miltKg
ـ ـ بالههای کوسه
030292005503029200-- Shark finsKg
ـ ـ سایر
030299005503029900-- OtherKg
ماهی، یخ‌زده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 04/03.
03030303Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304.
- ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:

- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا

030311002003031100-- Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)Kg
ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام
030312002603031200-- Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)Kg
ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)
03031300503031300- - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)Kg
ـ ـ ماهی قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
030314005503031400-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ‌ سایر
030319003203031900-- OtherKg
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس) ، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:
spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99: - Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus
ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)
030323003203032300-- Tilapias (Oreochromis spp.)Kg
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)
030324005503032400-- Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)Kg
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما)
030325005503032500idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., CtenopharyngodonKg
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)
030326002603032600-- Eels (Anguilla spp)Kg
ـ ـ سایر
030329003203032900-- OtherKg
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399 :

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ هالیبوت
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)
030331002003033100-- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)Kg
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)
030332002003033200-- Plaice (Pleuronectes platessa)Kg
ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)
030333002603033300-- Sole (Solea spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما)
030334002003033400-- Turbots (Psetta maxima)Kg
ـ ـ سایر
03033900503033900-- OtherKg
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی
030391 تا 030399:
- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)
030341001503034100-- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)Kg
ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)
03034200503034200-- Yellowfin tunas (Thunnus albacares)Kg
ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه
03034300503034300-- Skipjack or stripe-bellied bonitoKg
ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus)
03034400503034400-- Bigeye tunas (Thunnus obesus)Kg
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
030345002003034500-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)Kg
ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)
030346001503034600-- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)Kg
ـ ـ سایر
03034900503034900-- OtherKg
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک ومکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک ، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید(گونههای دکاپ- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira),
ـ ـ شاه‌ماهی‌ها
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)
03035100503035100-- "Herrings" (Clupea harengus, Clupea Pallasii)Kg
ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)
030353002603035300-- Sardines
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus)
Kg
ـ ـ ماهی مکرل :
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)
030354030354-- mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):
ـ ـ ـ بلو مکرل
03035410503035410--- Blue mackerelKg
ـ ـ ـ سایر
03035490503035490--- OtherKg
ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)
030355003203035500-- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)Kg
ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum)
030356003203035600-- Cobia (Rachycentron canadum)Kg
ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)
030357001003035700-- Swordfish (Xiphias gladius)Kg
ـ ـ سایر
03035900503035900-- OtherKg
ـ ماهی از خانوادههای برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
0303.91 to 0303.99: Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae
ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)
03036300503036300-- Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus)
03036400503036400-- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)Kg
ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
030365002603036500(Pollachius virens) -- CoalfishKg
ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)
03036600503036600-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)Kg
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)
030367003203036700-- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)Kg
ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)
03036800503036800-- blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)Kg
ـ ـ سایر
03036900503036900-- OtherKg
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
- Other fish excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها
030381002603038100-- Dogfish and Other sharksKg
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)
030382005503038200-- rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
030383002603038300-- Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)
030384003203038400-- Seabass (Dicentrarchus spp.)Kg
ـ ـ سایر
03038900503038900-- OtherKg
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:
ـ ـ جگر، تخم و منی
030391002603039100-- Livers, roes and miltKg
ـ ـ بالههای کوسه
030392005503039200-- Shark finsKg
ـ ـ سایر
030399005503039900-- OtherKg
فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
03040304Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.
ـ فیله تازه یا سرد شده ماهی‌های تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، ماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چنا)،

- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)
030431004003043100-- Tilapias (Oreochromis spp)Kg
ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
030432005503043200-- Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)
030433004003043300-- Nil perch (lates niloticus)Kg
ـ ـ سایر
030439004003043900-- OtherKg
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی‌ها:
- Fresh or chilled fillets of other fish:
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),
سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)
030441004003044100-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)Kg
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)
030442005503044200- - Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ ماهی‌های پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
030443004003044300- - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)Kg
ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
030444004003044400Bregmacerotidae (Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae) - - Fish of the families,Kg
-- نیزه ماهی (xiphias gladius)
030445004003044500- - Swordfish (xiphias gladius)Kg
-- ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
030446005503044600- - Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
-- سگ ماهی و سایر کوسهها
030447004003044700- -Dogfish and other sharksKg
-- پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)
030448004003044800- -Roys and skates (Rajidae)Kg
-- سایر
030449004003044900- - OtherKg
ـ سایر، تازه یا سرد شده:


- Other, fresh or chilled:
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
030451004003045100- - Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) Carp (Cyprinus spp, carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp, eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)Kg
ـ ـ ماهی آزاد
030452004003045200--SalmonidaeKg
ـ ـ ماهی از خانواده‌های
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
030453004003045300--Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and MuraenolepididaeKg
ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)
030454004003045400-- Swordfish (xiphias gladius)Kg
ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
030455005503045500-- Tooth fish (Dissostichus spp.)Kg
-- سگ ماهی و سایر کوسهها
030456004003045600-- Dogfish and other sharksKg
-- پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)
030457004003045700-- Roys and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ سایر
030459004003045900- - OtherKg
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا))
- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)
030461003203046100- - Tilapias (Oreochromis spp)Kg
ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
030462005503046200- - Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)Kg
ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)
030463002603046300- - Nile perch (Lates niloticus)Kg
ـ ـ سایر
030469004003046900- - OtherKg
ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های:
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae:
ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
030471002603047100- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهی هادداک
(Melanogrammus aeglefinus)
030472004003047200-- Haddock
(Melanogrammus aeglefinus)
Kg
ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
030473005503047300(Pollachius virens) -- CoalfishKg
ـ ـ ماهی هیک
(Merluccius spp. Urophycis spp.)
030474002603047400-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)Kg
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )
030475002603047500-- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)Kg
ـ ـ سایر
030479004003047900-- OtherKg
ـ فیله منجمد سایر ماهی‌ها:
- Frozen fillets of other fish:
ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)
030481004003048100- - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
Kg
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
030482005503048200- - Trout
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
Kg
ـ ـ انواع ماهی پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
030483004003048300- - Flat fish
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
Kg
ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)
030484003203048400-- Swordfish (Xiphias gladius)Kg
ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
030485005503048500-- Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
ـ ـ شاه‌ماهی‌ها
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
030486005503048600- - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)Kg
ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو
Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
030487002603048700- - Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)Kg
-- سگ ماهی، سایر کوسهها، پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)
030488004003048800- - Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ سایر
030489004003048900- - OtherKg
ـ سایر، یخ زده
- Other, frozen
ـ ـ شمشیرماهی
030491003203049100-- Swordfish (Xiphias gladius)Kg
ـ ـ ماهی نیش دندان
030492003203049200-- Toothfish (Dissostichus spp)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
030493004003049300- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما)
030494004003049400- - Alaska Pollack
(theragra chalcogramma)
Kg
ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (تراگارا چالکوگراما)
030495004003049500- - Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macronridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)Kg
ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسهها
030496004003049600- - Dogfish and other sharksKg
ـ ـ پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)
030497004003049700- - Rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ سایر
030499004003049900-- OtherKg
ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
03050305Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان
03051000503051000- Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumptionKg
ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک
030520002003052000- Liversl, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brineKg
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌
- Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
030531001003053100- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae
030532001003053200- - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae، Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae، Moridae and MuraenolepididaeKg
ـ ـ سایر
030539001003053900- - OtherKg
ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی :
- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:
ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
030541001503054100-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)Kg
ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
030542001503054200Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) --Kg
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
030543005503054300- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
030544005503054400- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ سایر
030549001503054900-- OtherKg
ـ ماهی خشک‌شده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک‌زده شده ولی غیر دودی:
- Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:
ـ ـ ماهی کاد باگونه های
(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
030551001003055100-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
030552005503055200-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ ماهیهای از خانوادههای برگما سروتیدا،
یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهیهای کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)
030553005503055300Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) - Fish of the families Bregmacerotidae, EuclichthyidaeKg
- شاهماهیها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراس030554005503055400jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae): - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus),Kg
ـ ـ سایر
030559005503055900-- OtherKg
ـ ماهی نمک‌‌زده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی:
- fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:
ـ ـ شاه‌ماهی Herring))
(Clupea pallasii Clupea harengus)
030561001003056100-- (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)Kg
ـ ـ ماهی کاد با گونه های
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)
030562001003056200-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)
030563001503056300-- Anchovies (Engraulis spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
030564002003056400- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ سایر
030569002003056900-- OtherKg
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشای خوراکی ماهی:
- Fish fish, heads, tails, maws and other edible fins offal:
ـ ـ باله کوسه
030571005503057100- - Shark finsKg
ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء
030572005503057200- - Fish heads, tails and mawsKg
ـ ـ سایر
030579005503057900- - OtherKg
قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوست‌کنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان.
03060306Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.
ـ یخ‌زده:
- Frozen:
ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus
030611002003061100-- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Kg
ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus)
030612005503061200-- Lobsters (Homarus spp.)Kg
ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه
030614005503061400-- CrabsKg
ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)
030615005503061500- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)Kg
ـ ـ انواع میگوی آب سرد
(Pandalus spp., Crangon crangon)
030616005503061600- - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)Kg
ـ ـ سایر انواع میگو
030617005503061700- - Other shrimps and prawnsKg
ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان
030619003203061900-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumptionKg
ـ زنده، تازه یا سردکرده:
- Liver, fresh or chilled:
-- لابستر صخرهای و سایر خرچنگهای دریائی (گونههای پالینوروس، گونههای پانو لیروس، گونههای ژاسوس)
030631005503063100-- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Kg
-- شاه میگوها (گونههای هوماروس)
030632003203063200-- Lobsters (Homarus spp.)Kg
-- خرچنگها
030633005503063300-- CrabsKg
-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)
030634005503063400- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)Kg
-- میگوهای آب سرد و میگوها (گونههای پندالوس، گونههای کرنگون کرنگون):
030635030635- - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):
--- میگو مولد زنده برای تکثیر
03063510503063510---Spawning prawnsKg
--- پست لارو و میگوی زنده
030635201003063520---Post-larva live prawnsKg
--- سایر
030635905503063590--- OtherKg
-- سایر میگوها:
030636030636- - Other shrimps and prawns:
--- میگو مولد نژاد برای تکثیر
03063610503063610--- Spawning prawnsKg
--- پست لارو و میگوی زنده
03063620503063620--- Post-larva live prawnsKg
--- سایر
030636903203063690--- OtherKg
-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان
03063900503063900- - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumptionKg
ـ سایر:
- Other:
-- لابستر صخرهای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)
030691005503069100-- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Kg
-- لابسترها (گونههای هوماروس)
030692003203069200- - Lobsters (Homarus spp.)Kg
-- خرچنگها
030693005503069300-- CrabsKg
-- لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)
030694005503069400- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)Kg
-- میگوها:
030695030695- - shrimps and prawns:
--- میگو مولد نژاد برای تکثیر
03069510503069510--- Spawning prawnsKg
--- پست لارو و میگوی زنده
03069520503069520--- Post-larva live prawnsKg
--- سایر
030695903203069590--- OtherKg
-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان
03069900503069900-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumptionKg
صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی.
03070307Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption.
ـ صدف:
- Oysters:
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
03071100503071100- - Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03071200503071200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03071900503071900- - OtherKg
ـ حلزون همچنین حلزون ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten:
- Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
03072100503072100-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03072200503072200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03072900503072900-- OtherKg
- صدف دو کپه‌ای
(گونه perna، گونه Mytilus)
- Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):
ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده
03073100503073100-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03073200503073200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03073900503073900-- OtherKg
- گربه ماهی و ماهی مرکب:
- Cuttle fish and squid:
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
030742001003074200-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03074300503074300-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03074900503074900-- OtherKg
ـ اختاپوس (گونه Octopus):
- Octopus (Octopus spp.):
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
03075100503075100-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03075200503075200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03075900503075900-- OtherKg
ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن
03076000503076000- snails, other than sea snailsKg
ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): :
- Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae):
ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده
030771002603077100-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03077200503077200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03077900503077900-- OtherKg
ـ صدف (گونههای هالیوتیس) و صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس):
- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (strombus spp.):
-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای هالیوتیس(
030781002603078100-- Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp)Kg
-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای استرومبوس)
030782002603078200-- Live, fresh or chilled stromboid conchs (strombus spp.)Kg
-- صدف منجمد (گونههای هالیوتیس)
03078300503078300-- Frozen abalone (Haliotis spp)Kg
-- صدفهای حلزونی منجمد (گونههای استرومبوس)
03078400503078400-- Frozen stromboid conchs (strombus spp.)Kg
-- سایر صدفها (گونههای هالیوتیس)
03078700503078700-- Other abalone (Haliotis spp)Kg
-- سایر صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس)
03078800503078800-- Other stromboid conchs (strombus spp.)Kg
ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان:
- Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption:
ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده
030791002603079100-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03079200503079200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03079900503079900-- OtherKg
بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب برای مصرف انسان
03080308Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs,
live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not
cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.
ـ انواع خیار دریایی:
: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
- Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
030811002603081100-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03081200503081200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03081900503081900-- OtherKg
- توتیای دریایی (گونههای استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):
- Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
030821002603082100-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
03082200503082200-- FrozenKg
ـ ـ سایر
03082900503082900-- OtherKg
ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)
030830005503083000- Jellyfish (Rhopilema spp)Kg
ـ سایر
03089000503089000- OtherKg
شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر.
04010401Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.
ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.
040110003204011000- Of a fat content, by weight, not exceeding 1%Kg
ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.
040120003204012000- Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%Kg
ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.
040140001504014000- Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding %10Kg
ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:
040150040150- Of a fat content, by weight, exceeding 10% :
ـ ـ ـ خامه شیر
040150101504015010--- Milk creamKg
ـ ـ ـ شیر
040150901504015090--- MilkKg
شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده.
04020402Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:
040210040210- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:
ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
040210101004021010--- Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed, and in packages of one kg or lessKg
ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی
040210304004021030--- industrial powdered milkKg
ـ ـ ـ سایر
040210901004021090--- OtherKg
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی باشد:
- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%:
ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:
040221040221-- Not containing added sugar or other sweetening matter:
ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
04022110504022110--- Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed and in packages of one kg or lessKg
ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی
04022120504022120--- Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.Kg
ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی
040221304004022130--- industrial powdered milkKg
ـ ـ ـ سایر
040290211504029021--- OtherKg
ـ ـ سایر:
040229004004022900-- Other:Kg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده
040291040291-- Not containing added sugar or other sweetening matter
ـ ـ ـ خامه شیر
040291104004029110--- Milk creamKg
ـ ـ ـ شیر
040291904004029190--- MilkKg
ـ ـ‌ سایر
040299004004029900-- OtherKg
دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.
04030403Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.
ـ ماست:
040310040310- Yogurt:
ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
04031010504031010--- Products for feeding infantsKg
ـ ـ ـ سایر
040310903204031090--- OtherKg
ـ سایر:
040390040390- Other:
ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
04039010504039010--- Products for feeding nursing infantsKg
ـ ـ ـ سایر
040390905504039090--- OtherKg
آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
04040404Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.
ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده
04041000504041000- Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matterKg
ـ سایر:
040490040490- Other:
ـ ـ ـ پودر آب‌ پنیر (کانیزدایی شده و کانیزدایی نشده)
040490103204049010--- Whey powder (non demineralization and demineralization)Kg
ـ ـ ـ سایر
040490903204049090--- OtherKg
کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)
04050405Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.
ـ کره:
040510040510- Butter:
ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر
040510105504051010--- Butter packaged in packages of 500 gr or lessKg
ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم
04051020504051020--- Butter packaged in packages of more than 500 grKg
ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان
040520003204052000- Dairy spreadsKg
ـ سایر
040590003204059000- OtherKg
پنیر و کشک.
04060406Cheese and curd.
- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک
040610005504061000- Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curdKg
ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع
040620005504062000- Grated or powdered cheese, of all kindsKg
ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده
040630005504063000- Processed cheese, not grated or powderedKg
ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti)
040640005504064000-Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roquefortiKg
ـ سایر پنیرها
040690005504069000- Other cheeseKg
تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده
04070407Birds eggs, in shell, fresh preserved or coocked
ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجه‌کشی:
- Fertilised eggs for incubation:
ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
040711040711- - of fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:
0407111004071110--- egg that produce mother embryo and meat acestour and pullet and, turkey laying:
ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت
040711111004071111---- embryo egg turkey for product metKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF
04071112504071112---- Fertile eggs SPFKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی
04071113504071113---- egg embryo meat’s ancestorKg
ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی
04071114504071114---- egg embryo meats motherKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار
04071115504071115---- egg embryo of ancestor laying eggsKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار
04071116504071116---- eggs embryo of mother laying eggsKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد
04071117504071117---- eggs embryo turkey for breedingKg
ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی
04071118504071118---- egg embryo one day pullet meatKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار
04071119504071119---- egg embryo one day laying egg pulletKg
ـ ـ ـ سایر:
0407119004071190--- Other:
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد
04071191504071191---- ostrich fertile eggs for breedingKg
ـ ـ ـ ـ سایر
04071199504071199---- OtherKg
ـ ـ سایر
04071900504071900- - OtherKg
ـ سایر تخم‌های تازه:
- Other Fresh eggs:
ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
040720040720- - Gallus domesticus:
ـ ـ ـ تخم خوراکی
040720105504072010--- edible eggKg
ـ ـ ـ سایر
040720905504072090--- OtherKg
ـ ـ سایر
040729005504072900- - OtherKg
ـ سایر
040790005504079000- OtherKg
تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
04080408Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ زرده تخم:
- Egg yolks:
ـ ـ خشک‌کرده
040811001504081100-- DriedKg
ـ ـ سایر
040819005504081900-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ خشک کرده
040891001504089100-- DriedKg
ـ ـ سایر
040899004004089900-- OtherKg
عسل طبیعی
040900005504090000Natural honey.Kg
محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
04100410Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.
ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل
041000105504100010--- Royal, jelly, venom and propolis of honey beeKg
ـ ـ ـ سایر
041000905504100090--- OtherKg
موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.
050100005505010000Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.Kg
موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها.
05020502Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها
05021000505021000- Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereofKg
ـ سایر
05029000505029000- OtherKg

05030503
روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی.
050400005505040000Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.Kg
پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.
05050505Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers.
ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک
050510004005051000- Feathers of a kind used for stuffing; downKg
ـ سایر
050590005505059000- OtherKg
استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.
05060506Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.
ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید
05061000505061000- Ossein and bones treated with acidKg
ـ سایر
05069000505069000- OtherKg
عاج، کاسه لاک‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنین تیغه‌های آن) یا سایر پستانداران دریایی، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این محصولات.
05070507Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
ـ عاج؛ پودر و آخال عاج
050710004005071000- Ivory; ivory powder and wasteKg
ـ سایر
050790004005079000- OtherKg
مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.
050800004005080000Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.Kg

05090509
عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.
05100000505100000Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.Kg
محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.
05110511Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.
ـ اسپرم گاو
05111000505111000- Bovine semenkg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3
051191005505119100-- Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3Kg
ـ ـ سایر:
051199051199-- Other:
ـ ـ ـ نطفه زنده
05119910505119910--- Live semenKg
ـ ـ ـ قرمز دانه
05119920505119920--- CochinealKg
ـ ـ ـ اسپرم
05119940505119940--- SemenKg
ـ ـ ـ تخم نوغان
05119950505119950--- Silkworm seedsKg
ـ ـ ـ سایر
051199905505119990--- OtherKg
انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره 12 12.
06010601Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ساقه‌های زیرخاکی در حاله خواب نباتی:
060110060110- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant:
ـ ـ ـ پیاز زعفران
060110105506011010--- root cutting of Damascus roseKg
ـ ـ ـ سایر
06011090506011090--- otherkg
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی
06012000506012000- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and rootsU
سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.
06020602Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn.
ـ قلمه‌های ریشه نکرده و پیوند
- Unrooted cuttings and slips
--- لاکی بامبو
06021010506021010--- Lucky bambooU
--- گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگوینا، حنا و فوشیا
06021020506021020--- Seasonal ornamental plants and seedlings, seach as dhlia pelargonium, begonia, lawsonia and fuchsiaU
--- گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول، فیتونیا، سیلکمن و زامی فولیا
06021030506021030--- Ornamental pootted plonts such as poinsettia, fittonia, cyclamen and zomiifolioU
--- سایر
06021090506021090--- otherU
ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده
06022000506022000- Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nutsU
ـ درخت گل سرخ و آزالیا، حتی پیوندزده
06023000506023000- Rhododendrons and azaleas, grafted or notU
ـ درختچه گل رز، حتی پیوندزده
06024000506024000- Roses, grafted or notU
ـ سایر:
060290060290- Other:
ـ ـ ـ مولد قارچ خوراکی
06029010506029010Mushroom spawn ---Kg
ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی
06029020506029020--- Rooted cutting of mohammadi flowerU
ـ ـ ـ سایر
06029090506029090--- OtherKg
گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده،سفیدکرده، رنگ‌کرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.
06030603Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
ـ تازه:
- Fresh:
ـ ـ گل‌های سرخ
060311005506031100-- RosesKg
ـ ـ میخک
060312005506031200-- CarnationsKg
ـ ـ ارکیده
060313005506031300-- OrchidsKg
ـ ـ داوودی
060314005506031400-- ChrysanthemumsKg
ـ ـ سوسن
060315005506031500-- Lilies (Lilium Spp.)Kg
ـ ـ سایر:
060319060319-- Other:
ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم
060319105506031910--- anthurium,Kg
ـ ـ ـ سایر
060319905506031990--- OtherKg
ـ سایر
060390005506039000- OtherKg
شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.
06040604Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
ـ تازه:
060420060420- Fresh:
ـ ـ ـ برگ‌های زنبق
060420105506042010--- Lucky BambooKg
ـ ـ ـ سایر
060420205506042020--- OtherKg
ـ سایر
060490005506049000- OtherKg
سیب‌زمینی، تازه یا سرد کرده
07010701Potatoes, fresh or chilled.
ـ بذر
07011000507011000- SeedKg
ـ سایر
070190001007019000- OtherKg
گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده
070200005507020000Tomatoes, fresh or chilled.Kg
پیاز، موسیر، سیر، تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده.
07030703Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
ـ پیاز و موسیر
070310005507031000- Onions and shallotsKg
ـ سیر
070320005507032000- GarlicKg
ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه
070390005507039000- Leeks and other alliaceous vegetablesKg
کلم، گل‌کلم، کلم‌پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکرده
07040704Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی
070410005507041000- Cauliflowers and headed broccoliKg
ـ کلم بروکسل
070420005507042000- Brussels sproutsKg
ـ سایر
070490005507049000- OtherKg
کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum)، تازه یا سردکرده
07050705Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled.
ـ کاهو:
- Lettuce:
ـ ـ کاهو کروی (سالادی)
070511005507051100-- Cabbage lettuce (head lettuce)Kg
ـ ـ سایر
070519005507051900-- OtherKg
ـ کاسنی:
- Chicory:
ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)
070521005507052100-- Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)Kg
ـ ـ سایر
070529005507052900-- OtherKg
هویج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، کرفس غده‌دار، ترب و ریشه‌های خوراکی همانند، تازه یا سردکرده
07060706Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
ـ هویج و شلغم
070610005507061000- Carrots and turnipsKg
ـ سایر
070690005507069000- OtherKg
خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.
070700005507070000Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.Kg
سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکرده
07080708Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)
070810005507081000- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)
070820005507082000- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)Kg
ـ سایر سبزیجات غلافدار
070890005507089000- Other leguminous vegetablesKg
سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده
07090709Other vegetables, fresh or chilled.
ـ مارچوبه
070920004007092000- AsparagusKg
ـ بادمجان
070930005507093000- Aubergines (egg-plants)Kg
ـ کرفس بهغیر از کرفس غده‌دار
070940005507094000- Celery other than celeriacKg
ـ قارچ و قارچ دنبلان:
- Mushrooms and truffles:
ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌
070951005507095100-- Mushrooms of the genus AgaricusKg
ـ ـ سایر
070959005507095900-- OtherKg
ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)
070960005507096000- Fruits of the genus Capsicum or of the genus PimentaKg
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Orache)
070970005507097000- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)Kg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد
070991005507099100- - Globe artichokesKg
ـ ـ زیتون Squash
070992005507099200- - OlivesKg
ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی
070993005507099300- - Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.)Kg
ـ ـ سایر
070999005507099900- - OtherKg
سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده.
07100710Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.
ـ سیب‌زمینی
071010005507101000- PotatoesKg
ـ سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده یا غلاف‌نکنده:
- Leguminous vegetables, shelled or unshelled:
ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)
071021005507102100-- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna
071022005507102200-- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)Kg
ـ ـ سایر
071029005507102900-- OtherKg
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)
071030005507103000- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)Kg
ـ ذرت شیرین
071040001507104000- Sweet cornKg
ـ سایر سبزیجات
071080005507108000- Other vegetablesKg
ـ مخلوط سبزیجات
071090005507109000- Mixtures of vegetablesKg
سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسیله گاز دی اکسید سولفور و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری مناسب نباشد.
07110711Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.
ـ زیتون
071120005507112000- OlivesKg
ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)
071140005507114000- Cucumbers and gherkinsKg
ـ قارچ و دنبلان زمینی:
- Mushrooms and truffles:
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس
071151005507115100-- Mushrooms of the genus AgaricusKg
ـ ـ سایر
071159005507115900-- OtherKg
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات
071190005507119000- Other vegetables; mixtures of vegetablesKg
سبزیجات خشک‌شده، حتی بریده‌شده به قطعات یا قاچ‌شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما آماده نشده به نحوی دیگر.
07120712Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
ـ پیاز
071220005507122000- OnionsKg
ـ قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌های چین (Oreille - de - Juda) (گونهAuricularia )، قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella) و دنبلان زمینی:
- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles:
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس
071231004007123100-- Mushrooms of the genus AgaricusKg
-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)
071232005507123200-- Wood ears (Auricularia spp.)Kg
ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella)
071233005507123300-- Jelly fungi (Tremella spp.)Kg
ـ ـ سایر
071239002007123900-- OtherKg
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات:
071290071290- Other vegetables; mixtures of vegetables:
ـ ـ ـ سیر
071290105507129010--- GarlicKg
ـ ـ ـ سایر
071290905507129090--- OtherKg
سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده:
07130713- Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:
ـ نخودفرنگی
071310005507131000- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ نخود رسمی:
071320071320- Chickpeas (garbanzos)
--- لپه
071320101007132010--- beansKg
--- سایر
07132090507132090---otherKg
ـ لوبیا (گونهVigna ، گونه Phaseolus):
- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
ـ ـ لوبیا از گونه‌های
Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek

071331003207133100-- Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) WilczekKg
ـ ـ‌ لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)
07133200507133200-- small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis)Kg
ـ ـ لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید:
(Phadealus Vulgaris)
071333071333-- kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris):
ـ ـ ـ لوبیا چیتی
07133310507133310--- Pinto beanKg
ـ ـ ـ سایر
071333903207133390--- OtherKg
ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)
071334005507133400-- Bambara – vigna subteranea or vaahdzeia subterreaKg
ـ ـ لوبیا چشم بلبلی
07133500507133500-- beans vigna unguiculataKg
ـ ـ سایر
071339003207133900-- OtherKg
ـ عدس
07134000507134000- LentilsKg
ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor
071350005507135000- Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)Kg
_ پیگون (Pigeon peas)
071360005507136000- Pigeon peas (cajanus cajan)Kg
ـ سایر
071390005507139000- OtherKg
ریشه مانیوک، اروروت یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه؛ مغز درخت ساگو.
07140714Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.
ـ ریشه مانیوک (Cassava)
071410005507141000- Manioc (cassava)Kg
ـ سیب‌زمینی شیرین
071420005507142000- Sweet potatoesKg
ـ سیب‌زمینی هندی
071430005507143000- yams (Dioscorea spp)Kg
ـ‌ قلقاس
071440005507144000- Taro(Colocasia spp(Kg
ـ یائوتیا
071450005507145000- Yautia (Xan thosoma spp)Kg
ـ سایر
071490005507149000- OtherKg
نارگیل،‌ مغزهای برزیلی «Brazil nuts»، بادام هندی«Cashew nuts»، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده.
08010801Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
ـ نارگیل:
- Coconuts:
ـ ـ رنده خشک‌کرده
08011100508011100-- DesiccatedKg
ـ ـ در قسمت درونی پوسته
08011200508011200- - In the inner shell (endcarp)Kg
ـ ـ سایر
080119003208011900-- OtherKg
ـ مغز برزیلی:
- Brazil nuts:
ـ ـ با پوست
080121004008012100-- In shellKg
ـ ـ بدون پوست
080122004008012200-- ShelledKg
ـ بادام هندی:
- Cashew nuts:
ـ ـ با پوست
080131004008013100-- In shellKg
ـ ـ بدون پوست
080132004008013200-- ShelledKg
سایر میوه‌‌های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی پوست‌کنده.
08020802Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
ـ بادام:
- Almonds:
ـ ـ درون غلاف سخت
080211004008021100-- In shellKg
ـ ـ‌ بدون غلاف سخت
080212005508021200-- ShelledKg
ـ فندق (گونه Corylus):
- Hazelnuts or filberts (Corylus spp.):
ـ ـ‌ درون غلاف سخت
080221005508022100-- In shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
080222005508022200-- ShelledKg
ـ گردوی معمولی:
- Walnuts:
ـ ـ درون غلاف سخت
080231005508023100-- In shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
080232005508023200-- ShelledKg
ـ شاه‌بلوط‌ها:
- Chestnuts (Castanea spp):
ـ ـ درون غلاف سخت
080241005508024100- - in shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
080242005508024200-- shelledKg
ـ پسته‌ها:
- Pistachios:
ـ ـ درون غلاف سخت
080251005508025100- - is shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت:
080252080252-- Shelled:
ـ ـ ـ بدون پوست دوم
080252105508025210--- PistachionutKg
ـ ـ ـ خلال مغز پسته
080252205508025220--- Pistachionut in second shelled and chipKg
ـ ـ ـ سایر
080252905508025290--- OtherKg
ـ مغزهای ماکادامیا:
- Macadamia nuts:
ـ ـ درون غلاف سخت
080261005508026100- - in shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
080262005508026200-- shelledKg
ـ گردوی کولا (گونه کولا)
080270005508027000- Kola nuts (Cola spp)Kg
ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts)
080280005508028000- Areca nutsKg
ـ سایر
080290004008029000- OtherKg
موز، از جمله موز سبز، تازه یا خشک‌کرده.
08030803Bananas, including plantains, fresh or dried
ـ موز سبز
080310001508031000- PlantainsKg
ـ سایر
080390002608039000- OtherKg
خرما، انجیر،‌آناناس، آواکادو، گاواس (Guaeas)، انبه و منگوتین (Mangowteens) تازه یا خشک کرده.
08040804Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
ـ خرما:
080410080410- Dates:
ـ ـ ـ استعمران
080410105508041010--- EstameranKg
ـ ـ ـ کبکاب
080410205508041020--- KabkabKg
ـ ـ ـ پیاروم
080410305508041030--- PiaromeKg
ـ ـ ـ مضافتی
080410405508041040--- MozafatyKg
ـ ـ ـ شاهانی
080410505508041050--- ShahanyKg
ـ ـ ـ زاهدی
080410605508041060--- ZahedyKg
ـ ـ ـ سایر
080410905508041090--- OtherKg
ـ انجیر
080420005508042000- Figs (Ficus carica)Kg
ـ آناناس
080430002608043000- PineapplesKg
ـ آواکادو
080440004008044000- AvocadosKg
ـ گلابی هندی، انبه و منگوتین
080450005508045000- Guavas, mangoes and mangosteensKg
مرکبات، تازه یا خشک‌کرده
08050805Citrus fruit, fresh or dried
ـ پرتقال
08051000508051000- OrangesKg
ـ نارنگی ها (شامل تنجرین ها وسان سوماک)، کلمانتینها، ویلکینگها و مرکبات دو رگه مشابه:

- Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids:
ـ ـ نارنگیها (شامل تنجرینها وسان سوماک)
0805210055 (a
10 (b
از 1/11 هر سال لغایت 31/2 سال بعد (در زمان ترخیص)
08052100-- Mandarins (including tangerines and satsumas)Kg
ـ ـ کلمانتینها
08052200هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد08052200-- clementinesKg
ـ ـ سایر
08052900هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد08052900-- OtherKg
ـ گریپ فروت، شامل Pomelos
080540005508054000- Grapefruit including pomelosKg
ـ لیمو
(Citrus Limon, Citrus Limonum)
و لیموترش کوچک
(Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)
080550005508055000- Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)Kg
ـ سایر
080590005508059000- otherKg
انگور، تازه یا خشک‌کرده.
08060806Grapes, fresh or dried.
ـ تازه
080610005508061000- FreshKg
ـ خشک‌کرده:
080620080620- Dried:
ـ ـ ـ مویز
080620105508062010--- MavizKg
ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار
080620205508062020--- Tizabi (nitrated), with seedsKg
ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه
080620305508062030--- Tizabi (nitrated), seedlessKg
ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار
080620405508062040--- Sun-dried, with seedsKg
ـ ـ ـ آفتابی بی‌دانه
080620505508062050--- Sun-dried, seedlessKg
ـ ـ ـ انگوری بی‌دانه
080620605508062060--- Angouri, seedlessKg
ـ ـ ـ کاشمری سبز بی‌دانه
080620705508062070--- Green kashmary, seedlessKg
ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار
080620805508062080--- Green Kashmary, with seedsKg
ـ ـ ـ سایر
080620905508062090--- OtherKg
خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه.
08070807Melons (including watemelons) and papaws (papayas), fresh.
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه):
- Melons (including watermelons):
ـ ـ هندوانه
080711005508071100-- WatermelonsKg
ـ ـ سایر
080719005508071900-- OtherKg
ـ پاپایا
080720005508072000- papaws (Papayas)Kg
سیب، گلابی و به، تازه.
08080808Apples, pears and quinces, fresh.
ـ سیب
0808100055 (a
10 (b
از 1/11 هر سال لغایت 31/2 سال بعد (در زمان ترخیص)
08081000- ApplesKg
ـ گلابی‌ها
080830005508083000- PearsKg
ـ به
080840005508084000- QuincesKg
زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلی تازه
08090809Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
ـ زردآلو
080910005508091000- ApricotsKg
ـ آلبالو:
- Cherries:
ـ ـ آلبالوهای ترش
080921005508092100- - Sour cherries (Prunus cerasus):Kg
ـ ـ سایر
080929005508092900- - Other:Kg
ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو
080930005508093000- Peaches, including nectarinesKg
ـ آلو و گوجه
080940005508094000- Plums and sloesKg
سایر میوه‌ها، تازه.
08100810Other fruit, fresh.
ـ توت‌فرنگی
081010005508101000- StrawberriesKg
ـ تمشک، توت‌کوهی، توت درختی و توت‌تمشکی
081020005508102000- Raspberries, blackberries, mulberries and loganberriesKg
ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای
081030004008103000- Black, white or red currants and gooseberriesKg
ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم
081040005508104000- Cranberries, bilberries and other fruits of the genus VacciniumKg
ـ کیوی
081050005508105000- KiwifruitKg
ـ دوریان (میوه درخت‌کلا یا قهوه سودانی)
081060005508106000- DuriansKg
ـ خرمالوها
081070005508107000- PersimmmsKg
ـ سایر :
081090081090- other:
ـ ـ ـ انار
081090105508109010--- PomegrateKg
ـ ـ ـ زرشک
081090205508109020--- babeiryKg
ـ ـ ـ عناب
081090305508109030--- JujubeKg
ـ ـ ـ سایر
081090905508109090--- OtherKg
میوه‌ها و مغزهای نپخته یا پخته‌شده در آب یا با بخار، یخ‌زده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
08110811Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ توت‌فرنگی
081110005508111000- StrawberriesKg
ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز
081120005508112000- Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberriesKg
ـ سایر
081190005508119000- OtherKg
میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.
08120812Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.
ـ گیلاس و آلبالو
081210005508121000- CherriesKg
ـ سایر
081290005508129000- OtherKg
میوه‌های خشک‌کرده، غیر از میوه‌های مشمول شماره‌های 01 08 لغایت 06 08؛ مخلوط میوه‌های سخت‌ پوست یا میوه‌های خشک‌ کرده این فصل.
08130813Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter.
ـ زردآلو
081310005508131000- ApricotsKg
ـ آلو
081320005508132000- PrunesKg
ـ سیب
081330005508133000- ApplesKg
ـ سایر میوه‌ها
081340005508134000- Other fruitKg
ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشک کرده این فصل
081350005508135000- Mixtures of nuts or dried fruits of this ChapterKg
پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت.
081400005508140000Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.Kg
قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، به هر نسبت.
09010901Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.
ـ قهوه، بو نداده:
- Coffee, not roasted:
ـ ـ کافئین نگرفته:
090111090111-- Not decaffeinated:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090111102009011110--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی
09011120509011120--- In ground form and non-retail packingKg
ـ ـ ـ سایر
09011190509011190--- OtherKg
ـ ـ کافئین گرفته:
090112090112-- Decaffeinated:
ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090112103209011210--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
090112201009011220--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
09011290509011290--- OtherKg
ـ قهوه، بو داده:
- Coffee roasted:
ـ ـ کافئین نگرفته:
090121090121-- Not decaffeinated:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090121103209012110--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی
090121201009012120--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
09012190509012190--- OtherKg
ـ ـ کافئین گرفته:
090122090122-- Decaffeinated
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090122103209012210--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
090122201009012220--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
09012290509012290--- OtherKg
ـ سایر:
090190090190- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090190103209019010--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
090190201009019020--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090190901509019090--- OtherKg
چای، حتی خوشبو شده
09020902Tea, whether or not flavoured.
ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.
090210002009021000- Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kgKg
ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر
090220002009022000- Other green tea (not fermented)Kg
ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:
090230090230- Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg:
ـ ـ ـ چای کیسه‌ای
090230105509023010--- Tea bagKg
ـ ـ ـ سایر
090230902009023090--- OtherKg
ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً‌ تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر:
090240090240- Other black tea (fermented) and other partly fermented tea:
ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی
090240102009024010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090240902009024090--- OtherKg
ماته:
090300090300Maté.
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090300105509030010--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
090300201009030020--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090300902009030090--- OtherKg
فلفل از گونه‌های Piper؛ فلفل از گونه‌های Capsicum یا Pimenta خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
09040904Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.
ـ فلفل:
- Pepper:
ـ ـ خردنشده و نساییده:
090411090411-- Neither crushed nor ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090411103209041110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
09041190509041190--- OtherKg
ـ ـ خردشده یا ساییده:
090412090412-- Crushed or ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090412105509041210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
090412201009041220--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090412902609041290--- OtherKg
ـ میوه گونه‌های Capsicum یا Pimenta :
- red pepper or red pepper, fresh fruit:
ـ ـ خشک شده خرد نشده و نسابیده:
090421090421-- not chopped dried Not to rub:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090421105509042110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090421902609042190--- OtherKg
ـ ـ‌ خرده‌ شده یا سابیده شده:
090422090422-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090422105509042210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
09042290509042290--- OtherKg
وانیل
09050905Vanilla
ـ خرد نشده و نسابیده:
090510090510- Not crushed and not pulverized:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090510101009051010--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090510901009051090--- OtherKg
ـ خرد شده و سابیده:
090520090520- crushed and pulverized:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090520101509052010--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090520901509052090--- OtherKg
دارچین و گل درخت‌ دارچین.
09060906Cinnamon and cinnamon-tree flowers.
ـ نه خرد شده نه آسیاب شده:
- Neither crushed nor ground:
ـ ـ دارچین
(Cinnamomum zeylanicum Blume):
090611090611--Cinnamon 9cinna (Cinnamonum zeylanicum Blume):
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090611103209061110--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090611901009061190--- OtherKg
ـ ـ سایر:
090619090619-- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090619103209061910--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090619902009061990--- OtherKg
ـ خرد شده یا ساییده:
090620090620- Crushed or ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
090620103209062010--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
090620201009062020--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090620902009062090--- OtherKg
میخک (میوه کامل، بوته‌‌ها و ساقه‌های آن)‌:
09070907Clove (whole fruit, shrubs and the stems)
ـ خرد نشده و سابیده نشده:
090710090710- no longer not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090710103209071010--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090710902009071090--- OtherKg
ـ خرد شده یا سابیده شده:
090720090720- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090720103209072010--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090720902009072090--- OtherKg
جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.
09080908nutmeg skin, nutmeg, cardamoms
ـ جوز :
- Indian nutmeg (nutmeg):
ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
090811090811-- no longer not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090811105509081110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090811902009081190--- OtherKg
ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:
090812090812-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090812103209081210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090812902009081290--- OtherKg
ـ پوست جوز هندی:
- Indian mace:
ـ ـ خرد نشده و نسابیده:
090821090821-- no longer not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090821103209082110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ‌ ـ سایر
090821902009082190--- OtherKg
ـ ـ خرده شده یا سابیده شده :
090822090822-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090822103209082210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090822902009082290--- OtherKg
ـ هل:
- Cardamoms:
ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
090831090831-- Not crushed and pulverized to:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090831103209083110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090831902009083190--- OtherKg
ـ ـ خرد شده و سابیده شده:
090832090832-- crushed or pulverized:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090832103209083210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090832902009083290--- OtherKg
تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
09090909fennel seed, egg antibody, egg, savory, coriander, cumin, caraway, juniper seeds
ـ تخم گشنیز:
- Coriander:
ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده :
090921090921-- Not crushed, and not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090921103209092110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090921902009092190--- OtherKg
ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
090922090922-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090922103209092210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090922902009092290--- OtherKg
ـ تخم زیره سبز:
- Seeds of cumin:
ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده:
090931090931-- Not crushed, and not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090931105509093110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090931905509093190--- OtherKg
ـ ـ ‌خرد شده یا سابیده شده :
090932090932-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090932105509093210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090932905509093290--- OtherKg
ـ تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه؛ سرو کوهی:
- Roman fennel seeds, eggs, wind, or savory caraway-seed juniper:
ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :
090961090961-- Not crushed, and not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090961105509096110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090961904009096190--- OtherKg
ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
090962090962-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
090962105509096210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090962904009096290--- OtherKg
زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
09100910Ginger, saffron, turmeric, thyme, leaves the cave, curry and other spices.
ـ زنجبیل:
- Ginger:
ـ ـ‌ خرد نشده و آسیاب نشده :
091011091011-- Not crushed not ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
091011105509101110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
091011901509101190--- OtherKg
ـ ـ‌ خرد شده یا آسیاب شده:
091012091012-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
091012103209101210--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
091012902009101290--- OtherKg
ـ زعفران:
091020091020- Saffron:
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:
-- In retail ready packaging:
- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم
091020105509102010---not worn saffron in 10 grams packaging and less than itKg
ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم
091020205509102020--- saffron powder in less than of 10 grams packagingKg
- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم
091020305509102030--- not worn saffron in 10 to 30 grams packagingKg
ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی 10-30 گرم
091020405509102040--- saffron in 10 to 30 grams packagingKg
ـ ـ ـ سایر
091020905509102090--- OtherKg
ـ‌ زردچوبه:
091030091030- Turmeric (curcuma):
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
091030102009103010--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی
09103020509103020--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
09103090509103090--- OtherKg
ـ سایر ادویه‌جات:
- Other spices:
ـ ـ مخلوط‌های مذکور در یادداشت 1 – (ب) این فصل:
091091091091-- Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
091091103209109110--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
091091202009109120--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
091091901509109190--- OtherKg
ـ ـ سایر:
091099091099-- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر:
0910991009109910--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it:
ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو
091099115509109911---- thyme bay leauesKg
ـ ـ ـ ـ سایر
091099195509109919---- OtherKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :
0910992009109920--- In ground form and non-retail packings:
ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو
091099214009109921---- thyme bay leavesKg
ـ ـ ـ ـ سایر
091099291009109929---OtherKg
ـ ـ ـ سایر
091099901509109990--- OtherKg
گندم و مخلوط گندم
10011001Wheat and meslin.
ـ گندم دروم:
- Durum:
ـ ـ بذر
100111001010011100-- SeedKg
ـ ـ سایر:
100119100119-- Other:
ـ ـ ـ گندم دامی
100119101010011910--- Animal wheatKg
ـ ـ ـ سایر
100119901010011990- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ بذر
100191001010019100-- SeedKg
ـ ـ سایر
100199001010019900- - OtherKg
چاودار
10021002Rye.
ـ بذر
100210003210021000- SeedKg
ـ سایر
100290003210029000- OtherKg
جو
10031003Barley.
ـ بذر
100310005(a
10(b
از تاریخ 1/2 لغایت 30/7 همان سال (در زمان ترخیص)
10031000- SeedKg
ـ سایر
100390005(a
10(b
از تاریخ 1/2 لغایت 30/7 همان سال (در زمان ترخیص)
10039000- OtherKg
جو دو سر
10041004Oats.
ـ بذر
10041000510041000- Seed (Meslin)Kg
ـ سایر
10049000510049000- OtherKg
ذرت
10051005Maize (corn).
ـ بذر
100510005(a
10(b
از تاریخ 1/7 لغایت 30/10 همان سال (در زمان ترخیص)
10051000- SeedKg
ـ سایر:
100590100590--- Other:
ـ ـ ـ ذرت دامی
100590105(a
10(b
از تاریخ 1/7 لغایت 30/10 همان سال (در زمان ترخیص)
10059010--- Animal's cornKg
ـ ـ ـ سایر
100590905(a
10(b
از تاریخ 1/7 لغایت 30/10 همان سال (در زمان ترخیص)
10059090--- OtherKg
برنج
10061006Rice.
ـ شلتوک (برنج پادی Paddy)
100610002610061000- Rice in the husk (paddy or rough)Kg
ـ برنج پوست کنده (برنج کارگو Cargo یا برنج قهوه‌ای)
10062000510062000- Husked (brown) riceKg
ـ برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice)
یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice)
حتی صیقلی یا براق شده
100630002610063000- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazedKg
ـ خرده برنج
100640005510064000- Broken riceKg
دانه سورگوم (ذرت خوشه‌ای)
10071007
ـ بذر
10070010510070010- SeedKg
ـ سایر
10070090510070090- OtherKg
گندم سیاه، دانه ارزن و قناری؛ سایر غلات
10081008Buckwheat, millet and canary seed; other cereals.
ـ گندم سیاه
100810001010081000- BuckwheatKg
ـ ارزن:
100820100820- Millet:
ـ ـ بذر
100800211010080021-- SeedKg
ـ ـ سایر
100800291010080029-- OtherKg
ـ دانه قناری
100800301010080030- Canary SeedsKg
ـ فونیو
100800401510080040- (Digitatia spp.) FonioKg
ـ گیاه غازیانی
100800501010080050- (Chenopodium guinoa) QuinoaKg
ـ تریتکال
100800601010080060- triticaleKg
ـ سایر غلات
100800901010080090- Other cerealsKg
آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.
110100005511010000Wheat or meslin flour.Kg
آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار.
11021102Cereal flours other than of wheat or meslin.
ـ آرد ذرت
110220003211022000- Maize (corn) flourKg
ـ سایر :
110290110290- Other:
ـ ـ ـ آرد برنج
110290105511029010--- Rice of courKg
ـ ـ ـ سایر
110290905511029090--- OtherKg
بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.
11031103Cereal groats, meal and pellets.
ـ بلغور و زبره:
- Groats and meal:
ـ ـ از گندم
110311002611031100-- Of wheatKg
ـ ـ از ذرت
110313002611031300-- Of maize (corn)Kg
ـ ـ سایر
110319005511031900-- Of other cerealsKg
ـ به هم فشرده به صورت حبه
110320005511032000- PelletsKg
دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، بهاستثنای برنج شماره 06 10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
11041104Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.
ـ دانه‌های پهن شده یا فلس شده:
- Rolled or flaked grains:
ـ ـ از جو دو سر
110412005511041200-- Of oatsKg
ـ ـ از سایر غلات
110419005511041900-- Of other cerealsKg
ـ سایر دانه‌های کار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده یا خرد شده):
- Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):
ـ ـ از جو دو سر
110422005511042200-- Of oatsKg
ـ ـ از ذرت
110423002611042300-- Of maize (corn)Kg
ـ ـ از سایر غلات
110429005511042900-- Of other cerealsKg
ـ جوانه غلات،‌کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده
110430005511043000- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or groundKg
آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی
11051105Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.
ـ آرد، زبره و پودر
110510005511051000- Flour, meal and powderKg
ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»
110520002611052000- Flakes, granules and pelletsKg
آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14 07 و محصولات فصل 8.
11061106Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.
ـ از سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07
110610005511061000- Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13Kg
ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره 14 07
110620005511062000- Of sago or of roots or tubers of heading 07.14Kg
ـ از محصولات فصل 8
110630002011063000- Of the products of Chapter 8Kg
مالت، حتی بو داده.
11071107Malts, whether or not roasted.
ـ بو نداده
110710001011071000- Not roastedKg
ـ بو داده
110720001011072000- RoastedKg
نشاسته و فکول؛ اینولین.
11081108Starches; inulin.
ـ نشاسته و فکول:
- Starches:
ـ ـ نشاسته گندم
110811005511081100-- Wheat starchKg
ـ ـ نشاسته ذرت:
110812110812-- Maize (corn) starch:
ـ ـ ـ گرید دارویی
110812102011081210--- Pharmaceutical gradeKg
ـ ـ ـ سایر
110812904011081290--- OtherKg
ـ ـ فکول سیب‌زمینی
110813005511081300-- Potato starchKg
ـ ـ فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava)
110814005511081400-- Manioc (cassava) starchKg
ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فکول‌ها
110819005511081900-- Other starchesKg
ـ اینولین
110820001511082000- InulinKg
گلوتن گندم، حتی خشک‌کرده
110900002011090000Wheat gluten, whether or not dried.Kg
لوبیای سویا، حتی به‌صورت خرد شده
12011201Soybeans, even chopped
ـ بذر
12011000512011000- SeedKg
ـ سایر
120190001012019000- OtherKg
بادام زمینی (آراشید)، تفت داده نشده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده یا خرد شده.
12021202Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.
ـ بذر
120230003212023000- SeedKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ درون غلاف سخت
120241001512024100-- In shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتی شکسته شده
120242003212024200-- Shelled, whether or brokenKg
کپرا (مغز نارگیل پوست‌کنده و خشک‌کرده (Copra
12030000512030000Copra.Kg
دانه کتان (بزرک)، حتی خردشده
12040000512040000Linseed, Flaxseed linseed event brokenKg
کلزایا دانه کلزا حتی خردشده:
12051205Rape or colza seeds, whether broken:
ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک
120510001012051000- Rape or colza seeds with Law erucic acidKg
ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک: (Low Erucic acid
120510001012051000- Low erucic acid canolaor rape or pape or Repessed or colza):Kg
ـ سایر
120590001012059000- OtherKg
دانه‌ آ‏فتابگردان، حتی خرد شده:
120600120600Sunflower seeds, whether or not broken:
ـ ـ ـ برای روغنکشی
120600101012060010--- For oil extractionKg
ـ ـ ـ سایر
120600901012060090--- OtherKg
سایر دانه‌ها و میوه‌های روغنی، حتی خردشده
12071207Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.
ـ هسته میوه نخل و مغز آن
12071000512071000- fruit, palm kernel and its brainKg
ـ دانه پنیه:
- Seed cotton:
ـ ـ بذر
12072100512072100-- GrainKg
ـ ـ سایر
12072900512072900-- otherKg
ـ دانه روغن کرچک
12073000512073000- castor oil seedsKg
ـ دانه کنجد
120740001012074000- sesame seedsKg
ـ دانه خردل
120750001012075000- Mustard SeedKg
ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)
120760001012076000- safflower seedKg
ـ دانه خربزه
12077000512077000- melon seedKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ دانه خشخاش
120791005512079100-- poppy seedKg
ـ ـ سایر
12079900512079900-- OtherKg
آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
12081208Flours meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard.
ـ از دانه سویا
120810005512081000- Of soya beansKg
ـ سایر:
120890120890- Other:
ـ ـ ـ آرد بادام زمینی
120890105512089010--- Peanut flourKg
ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش
120890205512089020--- Poppy seed flourKg
ـ ـ ـ سایر
120890905512089090--- OtherKg
دانه‌ها، میوه‌ها و هاگ‌ها برای کشت.
12091209Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
ـ تخم چغندرقند
12091000512091000- Sugar beet seedKg
ـ بذر گیاهان علوفه‌ای:
- Seeds of forage plants:
ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)
12092100512092100-- alfalfaKg
ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)
120922001012092200-- Trifolium sppKg
ـ ـ بذرهای Fescue
12092300512092300-- FescueKg
ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی
12092400512092400-- Kentucky blue grass seedKg
ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)
12092500512092500-- Loliom multiflorum lamKg
ـ ـ سایر:
120929120929-- Other:
ـ ـ ـ تخم چمن
12092910512092910--- Lawn grassKg
ـ ـ ـ سایر
12092990512092990--- OtherKg
ـ تخم نباتات علفی که بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها کاشته می‌شوند
12093000512093000- Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowersKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ تخم سبزیجات
12099100512099100-- Vegetable seedsKg
ـ ـ سایر
12099900512099900-- OtherKg
گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی آسیاب شده، پودر شده یا به صورت حبه (Pellets)؛ گرد گل رازک.
12101210Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin.
ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده
121010005512101000- Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pelletsKg
ـ گل رازک، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک
121020002012102000- Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulinKg
نباتات، اجزای نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگلکشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
12111211Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozenor dried, whether or not cut, crushed or powdered.
ـ ریشه جینسینگ
121120001512112000- Ginseng rootsKg
ـ برگ کوکا
121130001512113000- Coca leafKg
ـ کاه خشخاش
121140001512114000- Poppy strawKg
ـ افدرا (Ephedra)
12115000512115000- EphedraKg
ـ سایر:
121190121190- Other:
ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه
12119010512119010--- Cassia and quinine barkKg
ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان
12119020512119020--- Liquorice rootsKg
ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدی
121190915512119091--- Mohammadi flower dry and fresh rose leaf.Kg
ـ ـ ـ سایر
12119099512119099--- otherKg
خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
12121212Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included.
ـ گیاهان و دیگر جلبک‌های دریایی:
- Seaweeds and other algae:
ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان
121221002012122100-- Suitable for human ConsumptionKg
ـ ـ سایر:
121229121229-- Other:
ـ ـ ـ بادرنجبویه
121229105512122910--- Lemon balmKg
ـ ـ ـ بابونه
121229205512122920--- ChomomileKg
ـ ـ ـ گزنه
121229305512122930--- NettleKg
ـ ـ ـ مرزه
121229405512122940--- SavoryKg
ـ ـ ـ سایر
121229905512122990--- OtherKg
ـ سایر :
- Other:
ـ ـ چغندر قند
121291002012129100-- sugar beetsKg
ـ ـ دانه‌های اقاقیا (خرنوپ)
121292005512129200-- seeds Acacia (carob)Kg
ـ ـ نیشکر
121293001012129300-- SugarcaneKg
ـ ـ ریشه‌های کاسنی تلخ
121294001012129400-- chicory rootKg
ـ ـ سایر:
121299121299-- other:
ـ ـ ـ تخم (دانه) کدو مصرف آجیلی
121299104012129910--- Pumpkin seeds for the usage of nuttyKg
ـ ـ ـ سایر
121299904012129990--- OtherKg
کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.
121213001012121300Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets.Kg
شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.
12141214Swedes, mangolds, fodder roots, hay, Lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.
ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه
12141000512141000- Lucerne (alfalfa) meal and pelletsKg
ـ سایر
12149000512149000- OtherKg
گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.
13011301Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams).
ـ صمغ عربی
13012000513012000- Gum ArabicKg
ـ سایر:
1301900013019000- Other:
ـ ـ ـ باریچه
13019010513019010--- BarychehKg
ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شیرین )
130190201013019020--- Actone ( bitter, sweet)Kg
ـ ـ ـ سقز
13019030513019030--- TurpentineKg
ـ ـ ـ کتیرا
13019040513019040--- TragacanthKg
ـ ـ ـ سایر
13019090513019090--- OtherKg
شیره و عصاره‌های نباتی؛ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها؛ آگارآگار و سایر لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، حتی تغییر یافته (Modified)، مشتق از نباتات.
13021302Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.
ـ شیره و عصاره‌های نباتی:
- Vegetable saps and extracts:
ـ ـ تریاک
130211005513021100-- OpiumKg
ـ ـ از شیرین‌بیان
130212001013021200-- Of liquoriceKg
ـ ـ از رازک
13021300513021300-- Of hopsKg
ـ ـ از افدرا
130214001013021400-- Of ephedraKg
ـ ـ سایر
130219001013021900-- OtherKg
ـ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها
13022000513022000- Pectic substances, pectinates and pectatesKg
ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، مشتق از نباتات،‌ حتی تغییریافته:
- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from egetable products:
ـ ـ آگارآگار
13023100513023100-- Agar-agarKg
ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار
13023200513023200-- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seedsKg
ـ ـ سایر
13023900513023900-- OtherKg
مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکة سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul).
14011401Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).
ـ بامبو
140110002014011000- BamboosKg
ـ خیزران
140120002014012000- RattansKg
ـ سایر
140190002014019000- OtherKg

14021402

14031403
محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
14041404Vegetable products not elsewhere specified or included.
ـ لینتر پنبه
14042000514042000- Cotton lintersKg
ـ سایر:
140490140490- Other:
ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن
140490103214049010--- Henna exceptKg
ـ ـ ـ وسمه
140490203214049020--- MascavaKg
ـ ـ ـ کوکوپیت
14043090514043090---cocopitKg
ـ ـ ـ سایر
140490901514049090--- OtherKg
چربی‌ خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از آن‌ها که مشمول شماره 09 02 یا 03 15 می‌گردند.
15011501Pork fat and Poultry fat, other than covered by the 0209 or 1503
ـ روغن خوک
15010010515010010- pork oilKg
ـ ‌سایر چربی خوک
15010020515010020- other pigs ChrrbyKg
ـ سایر
15010090515010090- otherKg
چربی‌های حیوانات از خانواده گاو، گوسفندیا بز، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03 15 می‌گردند.
15021502Fast of bovine animals, sheep or goats , other than those of heading 15.03
ـ پیه آب کرده:
150210150210- Tallow oil:
ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
15021010515021010--- Industrial tallow for the usage of soap industrialsKg
ـ ـ ـ سایر
15021090515021090--- OtherKg
ـ سایر :
150290150290- Other:
--- پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
15029010515029010--- Industrial tallow for the usage of soap industrialsKg
--- سایر
15029090515029090--- AutresKg
استئارین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر.
15030000515030000Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared.Kg
چربی و روغن ماهی و پستانداران دریایی و اجزای آنها؛ حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15041504Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن
15041000515041000- Fish - Liver oils and their fractionsKg
ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر
15042000515042000- Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oilsKg
ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها
15043000515043000- Fats and oils and their fractions, of marine mammalsKg
چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانولین.
150500150500Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin).
ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
15050010515050010--- Lanoline used in the soap-making industryKg
ـ ـ ـ سایر
15050090515050090--- OtherKg
سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15060000515060000Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.Kg
روغن سویا و اجزای آن‏، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
15071507Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته
150710002015071000- Crude oil, whether or not degummedKg
ـ سایر
150790004015079000- OtherKg
روغن ‌بادام زمینی و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته.
15081508Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن خام
150810001515081000- Crude oilKg
ـ سایر
150890005515089000- OtherKg
روغن‌زیتون و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
15091509Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ بکر (روغن زیتون):
150910150910- Virgin:
ـ ـ ـ با بستهبندی سه لیتر و کمتر
150910105515091010---with packing 3 litters and lessKg
ـ ـ ـ سایر
150910902615091090--- OtherKg
ـ سایر
150990005515099000- OtherKg
سایر روغن‌ها و اجزای آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزای آنها با روغن‌ها یا اجزای روغن‌های مشمول شماره 09 15.
151000005515100000Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 15.09.Kg
روغن نخل و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15111511Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن خام
151110004015111000- Crude oilKg
ـ سایر:
151190151190- Other:
ـ ـ ـ R.B.D
151190104015119010--- R.B.D.Kg
--- R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
15119020515119020---R.B.D for the usage of hygienic and ornamental industriesKg
ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD
151190404015119040---Refined, bleached, deodorized StearineKg
ـ ـ ـ سایر
151190905515119090--- OtherKg
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15121512Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزای آنها:
- Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:
ـ ـ روغن خام
151211002015121100-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
151219005515121900-- OtherKg
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزای آن:
- Cotton-seed oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده
151221002015122100-- Crude oil, whether or not gossypol has been removedKg
ـ ـ سایر
151229005515122900-- OtherKg
روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel)) یا روغن باباسو و اجزای آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15131513Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن نارگیل (روغن کپرا) و اجزای آن:
- Coconut (copra) oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
151311001015131100-- Crude oilKg
ـ‌ ـ سایر:
151319151319-- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی
151319105515131910--- In retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
151319901015131990--- OtherKg
ـ روغن پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزاء آنها:
- Palm kernel or babassu oil and fractions thereof:
ـ ـ‌ روغن خام
151321004015132100-- Crude oilKg
ـ ـ سایر:
151329151329-- Other:
ـ ـ ـ RBD:
--- R.B.D. (refined, bleached, deodorized):
ـ ـ ـ ـ استئارین
151329114015132911ـ ـ ـ ـ stearinKg
ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین
151329124015132912ـ ـ ـ ـ stearine kernel palmKg
ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
151329134015132913ـ ـ ـ ـ For the usage of ornamental and hygienic industriesKg
ـ ـ ـ ـ سایر
151329194015132919ـ ـ ـ ـ OtherKg
ـ ـ ـ سایر
151329905515132990--- OtherKg
روغن کلزا یا کانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15141514Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک و اجزاء آن:
- Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
151411002015141100-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
151419005515141900-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ روغن خام
151491001015149100-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
151499001015149900-- OtherKg
سایر چربی‌ها و روغن‌های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزای آنها، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
15151515Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن تخم کتان و اجزای آن:
- Linseed oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
15151100515151100-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
151519001015151900-- OtherKg
ـ روغن ذرت و اجزای آن:
- Maize (corn) oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
151521001015152100-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
151529005515152900-- OtherKg
ـ روغن کرچک و اجزای آن
15153000515153000- Castor oil and its fractionsKg
ـ روغن کنجد و اجزای آن
151550001015155000- Sesame oil and its fractionsKg
ـ سایر :
151590151590- Other:
ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن
15159010515159010--- Tung oil and its fractionsKg
ـ ـ ـ سایر
151590901515159090--- OtherKg
چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه (Inter-esterified) ری ـ استریفیه (Re-esterified) یا الائیدینیزه (Elaidinised) تصفیه‌شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری‌آماده‌ نشده.
15161516Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
ـ چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها
151610002015161000- Animal fats and oils and their fractionsKg
ـ چربی‌ها و روغن‌های نباتی و اجزای آنها:
151620151620- Vegetable fats and oils and their fractions:
ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو
C.B.S (Cocoa Butter Substite)
15162010515162010--- Oil substitute of C.B.S.Kg
ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR
15162020515162020--- Oil of CBE, CBRKg
ـ ـ ـ سایر
151620905515162090--- OtherKg
مارگارین؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا از اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، غیر از چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول شماره 16 15.
15171517Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 15.16.
ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع
151710004015171000- Margarine, excluding liquid margarineKg
ـ سایر:
151790151790- Other:
ـ ـ ـ روغن خوک بدلی
15179010515179010--- Imitation lardKg
ـ ـ ـ سایر
151790905515179090--- OtherKg
چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، پخته، اکسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده به‌‌وسیله حرارت در خلأ یا در‌گاز بی‌اثر (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، بهاستثنای آنهایی که مشمول شماره 16 15 می‌شوند؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های غیرخوراکی چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
151800001015180000Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.Kg
حذف شده
15191519omited
گلیسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار.
15200000515200000Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.Kg
مومهای نباتی (غیر از تری‌گلیسیریدها)، موم زنبور عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti)، حتی تصفیه شده یا رنگ کرده.
15211521Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured.
ـ موم‌های نباتی:
152110152110- Vegetable waxes:
ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه کارنوباواکس
15211010515211010--- Natural waxes based on carno bee waxesKg
ـ ـ ـ سایر
15211090515211090--- OtherKg
ـ سایر:
152190152190- Other:
ـ ـ ـ موم زنبور عسل
15219010515219010--- Honey beewaxKg
ـ ـ ـ موم‌های حشرات (شلاک)
15219020515219020--- Insect waxes (shellal)Kg
ـ ـ ـ سایر
152190905515219090--- Other:Kg
دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم‌های حیوانی یا نباتی.
15220000515220000Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.Kg
سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات.
160100004016010000Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products.Kg
سایر فرآورده‌ها و کنسروهای گوشت، احشاء یا خون.
16021602Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.
ـ فرآورده‌های هموژنیزه:
160210160210- Homogenised preparations:
ـ ـ‌ ـ غذاهای رژیمی (چیکن میت)
160210103216021010--- Dietetic foods (chicken meat)Kg
ـ ـ‌ ـ سایر
160210904016021090--- OtherKg
ـ از جگر حیوانات
160220004016022000- Of liver of any animalKg
ـ از پرندگان خانگی مشمول شماره 05 01:
- Of poultry of heading 01.05:
ـ ـ‌ از بوقلمون
160231004016023100-- Of turkeysKg
ـ ـ مرغان خانگی
(Gallus domesticus)
160232004016023200-- Of fowls of the species Gallus domesticusKg
ـ ـ سایر
160239004016023900-- OtherKg
ـ از نوع خوک:
- Of swine:
ـ ـ ژامبون و قطعات آن
16024100516024100-- Hams and cuts thereofKg
ـ ـ سردست و قطعات آن
16024200516024200-- Shoulders and cuts thereofKg
ـ ـ سایر و همچنین مخلوط‌ها
16024900516024900-- Other, including mixturesKg
ـ از نوع گاو
160250004016025000- Of bovine animalsKg
ـ سایر، همچنین فرآورده‌های خون حیوانات
160290004016029000- Other, including preparations of blood of any animalKg
عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
160300004016030000Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates.Kg
فرآورده‌ها و کنسروهای ماهی؛ خاویار و بدل خاویار تهیه شده از تخم ماهی.
16041604Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.
ـ ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، بهاستثنای ماهی قیمه شده:
- Fish, whole or in pieces, but not minced:
ـ ـ ماهی آزاد (Salmon)
160411004016041100-- SalmonKg
ـ ـ شاه ماهی (Herrings)
160412005516041200-- HerringsKg
ـ ـ ماهی ساردین، ساردین کوچک
160413005516041300-- Sardines, sardinella and brisling or spratsKg
ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت ( گونه Sarda )
160414004016041400-- Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)Kg
ـ ـ‌ ماهی مکرل (Mackerel)
160415004016041500-- MackerelKg
ـ ـ‌ ماهی کولی، آنچوی (Anchois)
160416005516041600-- AnchoviesKg
ـ ـ مارماهی‌ها
160417005516041700--EelKg
ـ ـ بالههای کوسه
160400184016040018-- shark finsKg
ـ ـ سایر
160400194016040019--otherKg
ـ سایر ماهی آماده
160420005516042000- Other Prepared or preserved fishKg
ـ خاویار و بدل خاویار:
- Caviar and caviar substitutes:
ـ ـ خاویار
160400315516040031-- CaviarKg
ـ ـ بدل خاویار
160400325516040032-- Caviar SubstitutesKg
قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، آماده شده یا کنسرو شده.
16051605Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved.
ـ خرچنگ دم کوتاه (Crab)
160510005516051000- CrabKg
ـ میگو و روبیان:
- Shrimps and Prawns:
ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد
160500215516050021-- not in airtight containerKg
ـ ـ سایر
160500295516050029- otherKg
ـ لابستر دریایی (Lobster)
160530005516053000- lobsterKg
ـ سایر قشرداران
160540005516054000- Other CrustaceansKg
ـ صدف‌داران:
-Molluscs:
ـ ـ صدف خوراکی oysters
160500515516050051-- oystersKg
ـ ـ گوش‌ماهی، شامل گوش‌ماهی‌های ماده
160500525516050052-- Scallops, including queen ScallopsKg
ـ ـ صدف دوکفه‌ای
160500535516050053-- MusselsKg
ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مرکب
160500545516050054-- Cuttle Fish and SquidKg
ـ ـ هشت پا
160500555516050055-- OctopusKg
ـ ـ گوشت صدف
160500565516050056-- Clams, Cockles and arkshellsKg
ـ ـ حلزون صدف خوراکی
160500575516050057-- AbaloneKg
ـ ـ حلزون‌ها، به‌غیر از حلزون دریایی
160500585516050058-- snails, Other than Sea SnailsKg
ـ ـ سایر
160500595516050059-- otherKg
ـ سایر بی‌مهرگان آبزی:
- other aquatic invertebrates:
ـ ـ خیار دریایی
160500615516050061-- sea cucumberKg
ـ ـ توتیای دریایی
160500625516050062-- sea urchinsKg
ـ ـ عروس دریایی
160500635516050063-- JellyfishKg
-- سایر
160500695516050069-- OtherKg
قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد.
17011701Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.
ـ شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبوکننده یا مواد رنگ‌کننده:
- Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:
ـ ـ از چغندر
170112002017011200-- Beet sugarKg
ـ ـ از نیشکر
170113002017011300-- cane sugerKg
ـ ـ از سایر نیشکرها
170114002017011400-- canes suger otherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ که به ‌آن مواد‌خوشبوکننده‌یا رنگ‌کننده اضافه‌شده
170191005517019100-- Containing added flavouring or colouring matterKg
ـ ـ سایر
170199005517019900-- OtherKg
سایر قندها و شکرها، همچنین لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شیمیایی، به‌حالت‌جامد، شربت‌های قند بدون اینکه به آنها مواد خوشبو‌کننده یا رنگ‌کننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعی، حتی مخلوط ‌شده با عسل طبیعی؛ قند و ملاس‌های کاراملیزه.
17021702Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.
ـ لاکتوز و شربت لاکتوز:
- Lactose and lactose syrup:
ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاکتوز، موسوم به لاکتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشک باشد
17021100517021100-- Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matterKg
ـ‌ ـ سایر
170219170219-- Other
ـ ـ‌ ـ گالاکتوالیگوساکارید
17021910517021910--- Galacto oligo saccharidesKg
ـ ـ‌ ـ سایر
17021990517021990---OtherKg
ـ قند و شربت درخت افرا
170220003217022000- Maple sugar and maple syrupKg
ـ گلوکز و شربت گلوکز، بدون فروکتوز یا اینکه به حالت خشک دارای کمتر از 20 درصد وزنی فروکتوز باشد:
170230170230- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose:
ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوکز
170230102017023010--- Glucose and syrup GlucoseKg
ـ ـ‌ ـ دکستروز
170230902017023090--- DextroseKg
ـ گلوکز و شربت گلوکز، که به حالت خشک دارای 20 درصد تا کمتر از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، بهاستثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)
170240002017024000- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugarKg
ـ فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی
17025000517025000- Chemically pure fructoseKg
ـ سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک دارای بیش از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، بهاستثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)(Invert sugar)
17026000517026000- Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose, excluding invert sugarKg
ـ سایر، همچنین ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar) و سایر قندها و شربت‌های قند که به حالت خشک حاوی 50 درصد وزنی فروکتوز باشند:
170290170290- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose
ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین
170290102017029010---malto DextrineKg
ـ ـ‌ ـ سایر
170290901017029090--- OtherKg
ملاس‌های حاصل از استخراج یا تصفیه قند و شکر.
17031703Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.
ـ ملاس‌های نیشکر
17031000517031000- Cane molassesKg
ـ سایر
17039000517039000- OtherKg
شیرینی‌ (همچنین ‌شکلات‌ سفید)،‌ بدون ‌کاکائو.
17041704Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.
ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر
170410005517041000- Chewing gum, whether or not sugar-coatedKg
ـ سایر
170490005517049000- OtherKg
دانه ‌کاکائو، ‌کامل ‌یا خردشده، خام یا بوداده.
180100180100Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted.
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
180100101518010010--- In packings of less than 10 kgKg
ـ ـ‌ ـ سایر
18010090518010090--- OtherKg
غلاف کاکائو، پوسته، پوست و سایر آخال کاکائو
180200180200Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
180200101518020010--- In packings of less than 10 kgKg
ـ ـ‌ ـ سایر
180200901518020090--- OtherKg
خمیر کاکائو، حتی چربی گرفته شده.
18031803Cocoa paste, whether or not defatted.
ـ چربی نگرفته
180310001018031000- Not defattedKg
ـ کلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته
180320001018032000- Wholly or partly defattedKg
کره، چربی و روغن کاکائو.
180400001018040000Cocoa butter, fat and oil.Kg
پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده
180500180500Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
180500101018050010--- in packings of less than 10 kgKg
ـ ـ‌ ـ سایر
180500901018050090--- OtherKg
شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائو.
18061806Chocolate and other food preparations containing cocoa.
ـ پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوه شده به آن
180610004018061000- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matterKg
ـ سایر فرآورده‌ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از 2 کیلوگرم باشد.
180620003218062000- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kgKg
ـ سایر، عرضه شده به‌صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، میله یا قلم (bar):
- Other, in blocks, slabs or bars:
ـ ـ پر شده (Filled)
180631005518063100-- FilledKg
ـ ـ پرنشده.
180632005518063200-- Not filled.Kg
ـ سایر
180690005518069000- OtherKg
عصاره مالت؛ فرآورده‌های غذایی از آرد، بلغور،‌زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ فرآورده‌های غذایی محصولات مشمول شماره‌های 01 04 لغایت 04 04 ، که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
19011901Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract that not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.
ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا کودکان، عرضه شده برای خرده‌فروشی
19011000519011000- Preparations suitable for infants or young children, put up for retail saleKg
ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره 05 19
190120002019012000- Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 19.05Kg
ـ سایر :
190190190190- Other:
ـ ـ ـ خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388
19019010519019010--- Animal Feed valve locator according to national standard in 2388Kg
ـ ـ ـ سایر
190190902019019090--- OtherKg
خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ماکارونی، رشته فرنگی، لازانیا (Lasagna)، نیوکی (Gnocchi)، راویولی (Ravioli)، کان نللونی (Cannelloni)، کوسکوس (Couscous)، حتی آماده شده.
19021902Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or prepared.
ـ خمیرهای غذایی پخته‌نشده و پرنشده و آماده نشده به نحوی دیگر:
- Uncooked pasta, not stuffed or not otherwise prepared:
ـ ـ حاوی تخم‌مرغ
190211005519021100-- Containing eggsKg
ـ ـ سایر
190219005519021900-- OtherKg
ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)
190220005519022000- Stuffed pasta, whether or cooked or otherwise preparedKg
ـ سایر خمیرهای غذایی
190230005519023000- Other pastaKg
ـ کوسکوس
190240005519024000- CouscousKg
تاپیوکا و بدل‌های آن تهیه شده از فکول (نشاسته)، ‌به شکل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشکال همانند.
190300001519030000Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.Kg
فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند (مثلاً، کورن فلیکز Corn- Flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (به‌استثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
19041904Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn- flaks); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), precooked, or inan otherwise prepared, not elsewhere specified or included.
ـ فرآورده‌های غلات که با عمل پف‌کردن یا تفت دادن به دست آمده باشد.
190410005519041000- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal productsKg
ـ فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده.
190420005519042000- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals.Kg
ـ خرده گندم برشته
190430005519043000- Bulgur wheatKg
ـ سایر
190490005519049000- OtherKg
محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکوئیت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers) کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
19051905Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.
ـ نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)
190510005519051000- (Crispbread), Known as (knackebrot)Kg
ـ نان زنجبیلی و همانند
190520005519052000- Gingerbread and the likeKg
ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند؛ وافل‌ها (Waffles) و ویفرها (Wafers):
- Sweet biscuits; waffles and wafers:
ـ ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند
190531005519053100-- Sweet biscuitsKg
ـ ـ وافل‌ها و ویفرها
190532005519053200-- Waffles and wafersKg
ـ نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه
190540005519054000- Rusks, toasted bread and similar toasted productsKg
ـ سایر:
190590190590- Other:
ـ ـ‌ ـ کاشه برای دارو
19059010519059010--- Cachets for pharmaceutical useKg
ـ ـ‌ ـ سایر
190590905519059090--- OtherKg
سبزیجات، میوه‌ها و سایر اجزای خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه(اسید استیک).
20012001Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)
200110004020011000- Cucumbers and gherkinsKg
ـ سایر
200190004020019000- OtherKg
گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه (اسید استیک)
20022002Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
ـ گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه
200210005520021000- Tomatoes, whole or in piecesKg
ـ سایر:
200290200290- Other:
ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگی
200290105520029010--- Tomato pasteKg
ـ ـ ـ سایر
200290905520029090--- OtherKg
قارچ و دنبلان زمینی، آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه.
20032003Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.
ـ قارچ از گونه آگاریکوس (Agaricus)
200310004020031000- Mushrooms of the genus AgaricusKg
ـ سایر
200390004020039000- OtherKg
سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه، یخ زده، غیر از محصولات مشمول شماره 06 20.
20042004Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.06
ـ سیب‌زمینی
200410004020041000- PotatoesKg
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های آنها
200490004020049000- Other vegetables and mixtures of vegetablesKg
سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده؛ غیر از محصولات مشمول شماره 06 20.
20052005Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.
ـ سبزیجات هموژنیزه
200510004020051000- Homogenised vegetablesKg
ـ سیب‌زمینی
200520004020052000- PotatoesKg
ـ نخود فرنگی (Pisum sativum)
200540004020054000- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ لوبیا (گونه Phaseolus, ، گونه vigna):
- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
ـ ـ لوبیا به صورت دانه
200551004020055100-- Beans, shelledKg
ـ ـ سایر
200559004020055900-- OtherKg
ـ مارچوبه
200560004020056000- AsparagusKg
ـ زیتون
200570005520057000- OlivesKg
ـ ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata
200580004020058000- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)Kg
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های سبزیجات:
- Other regtables Mixtures of Vegetables:
ـ ـ جوانه بامبو
200591004020059100-- Bamboo shootsKg
ـ ـ سایر
200599004020059900-- OthersKg
سبزیجات، میوه،‌میوه‌های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).
200600004020060000Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).Kg
مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده
20072007Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut paste, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
ـ فرآورده‌های هموژنیزه:
200710200710- Homogenised preparations:
ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و تمبر هندی)
20071010520071010--- Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind)Kg
ـ ـ‌ ـ سایر
200710905520071090--- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ مرکبات
200791005520079100-- Citrus fruitsKg
ـ ـ‌ سایر:
200799200799-- Other:
ـ ـ‌ ـ پوره موز، انبه، پشن‌فروت، لیچی و آناناس
20079910520079910--- Puree of banana, mango, guava, passion fruit, and lichen, pineappleKg
ـ ـ‌ ـ سایر
200799905520079990--- OtherKg
میوه‌و سایر اجزای ‌خوراکی نباتات،‌آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا الکل، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
20082008Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.
ـ میوه‌های سخت پوست، بادام زمینی و سایر دانه‌ها، حتی مخلوط شده با یکدیگر:
- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:
ـ ـ بادام زمینی
200811004020081100-- Ground-nutsKg
ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌ها
200819004020081900-- Other, including mixturesKg
ـ آناناس
200820002020082000- PineapplesKg
ـ مرکبات
200830002020083000- Citrus fruitKg
ـ گلابی
200840004020084000- PearsKg
ـ زردآلو
200850004020085000- ApricotsKg
ـ گیلاس و آلبالو
200860004020086000- CherriesKg
ـ هلو، همچنین شلیل و شفتالو
200870002020087000- Peaches, including nectarinesKg
ـ توت فرنگی
200880004020088000- StrawberriesKg
ـ سایر،‌همچنین مخلوط‌ها بهاستثنای آنهایی که مربوط به شماره فرعی 19 2008 می‌باشند:
- Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:
ـ ـ مغز نخل (Palm heart)
200891004020089100-- Palm heartsKg
-- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)
200893004020089300-- cranberries(vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)Kg
ـ ـ مخلوط ها
200897004020089700-- MixturesKg
ـ ـ سایر
200899004020089900-- OtherKg
آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه( (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده.
20092009Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ آب پرتقال:
- Orange juice:
ـ ـ یخ‌زده
200911003220091100-- FrozenKg
ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
200912005520091200-- Not frozen, of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ سایر
200919003220091900-- OtherKg
ـ آب گریپ‌فروت (شامل Pomelos):
- Grapefruit (including pomelos) juice :
ـ‌ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
200921005520092100-- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ سایر
200929003220092900-- OtherKg
ـ آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی:
- Juice of any other single citrus fruit:
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
200931005520093100-- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ‌ سایر
200939003220093900-- OtherKg
ـ آب آناناس:
- Pineapple juice:
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
200941005520094100-- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ سایر:
200949200949-- Other:
ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (کنسانتره)
20094910520094910--- Concentrated fruit juiceKg
ـ ـ‌ ـ سایر
200949903220094990--- OtherKg
ـ آب گوجه‌فرنگی
200950005520095000- Tomato juiceKg
ـ آب انگور (همچنین آب انگور تازه):
- Grape juice (including grape must):
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند
200961005520096100-- Of a Brix value not exceeding 30Kg
ـ ـ سایر
200969005520096900-- OtherKg
ـ آب سیب:
- Apple juice:
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
200971005520097100- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ ‌سایر
200979005520097900-- OtherKg
ـ آب هر یک از میوه‌ها و سبزیجات به تنهایی:
- Juice of any other single fruit or vegetable:
ـ ـ آب قره‌قاط
200981005520098100-- Cranberry (vaccinium macrocorpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)Kg
ـ ـ سایر:
200989200989-- Other:
ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)
20091089520091089--- Concentrated fruit juice (bananas, mongoes, guavas, passion fruits, and lichens)Kg
ـ ـ‌ ـ سایر
200989905520098990--- OtherKg
ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات
200990005520099000- Mixtures of juicesKg
عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌‌های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده‌ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل‌های قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های آنها.
21012101Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های قهوه و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه:
- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:
ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌ها
210111001021011100-- Extracts, essences and concentratesKg
ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه
210112001021011200-- Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffeeKg
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های چای یا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس چای یا ماته
210120001021012000- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or matéKg
ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده آنها
210130001021013000- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereofKg
مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده (بهاستثنای واکسن‌های شماره 02 30)؛ بیکینگ‌پودر آماده (Baking powder).
21022102Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders.
ـ مخمرهای فعال
21021000521021000- Active yeastsKg
ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده
21022000521022000- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, deadKg
‌ـ بیکینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).
210230001521023000- Prepared baking powdersKg
فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
21032103Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.
ـ سس سویا
210310004021031000- Soya sauceKg
ـ کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی
210320005521032000- Tomato ketchup and other tomato saucesKg
ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده
21033000521033000- Mustard flour and meal and prepared mustardKg
ـ سایر
210390005521039000- OtherKg
سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.
21042104Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations.
ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها
210410005521041000- Soups and broths and preparations thereforKg
ـ فرآورده‌های غذایی ‌مرکب (Composite)،‌ هموژنیزه
210420005521042000- Homogenised composite food preparationsKg
بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.
210500005521050000Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.Kg
فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
21062106Food preparations not elsewhere specified or included.
ـ تغلیظ شده‌های پروتئین و مواد پروتیینی تکستوره (Textured) :
210610210610- Protein concentrates and textured protein substances
--- مواد پروتئینی تکستوره
21061010521061010--- Textured Protein SubstancesKg
ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا
210610111521061011---- Soya Textured Protein Substances:Kg
---- سایر
21061019521061019---- OtherKg
ـ ـ‌ ـ شیر لاکتومی
21061030521061030--- Milk lactominKg
ـ ـ‌ ـ سایر
210610902021061090--- OtherKg
ـ سایر:
210690210690- Other:
ـ ـ‌ ـ استابیلایزر
21069010521069010--- StabilizersKg
ـ ـ‌ ـ امولسیفایر
21069020521069020--- EmulsifiersKg
ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراکی
21069030521069030--- Food shaping powderKg
ـ ـ‌ ـ ژل کیک
210690402021069040--- Cake JelKg
ـ ـ‌ ـ آنتی‌اکسیدان
21069050521069050--- AntioxidantKg
ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده
210690601521069060--- ImproverKg
ـ ـ‌ ـ مکمل غذایی
210690802021069080--- Complementary foodKg
ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند
210690854021069085--- no sugar chewing gumkg
ـ ـ‌ ـ سایر
210690901021069090--- OtherKg
آب،‌همچنین آب‌های معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آب‌های گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف.
22012201Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.
ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده
220110005522011000- Mineral waters and aerated watersL
ـ سایر
220190005522019000- OtherL
آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده‌ که به آنها قند یا سایر موادشیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، بهاستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره09 20.
22022202Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.
ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد
220210005522021000- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavouredL
ـ سایر:
- Other:
-- آبجوی غیرالکلی
220291005522029100--Non-alcoholic beerL
-- سایر:
220299220299-- Other:
--- مکمل‌های غذایی مایع
220299102022029910--- Liquid Food Supplement (drinks)L
--- سایر
220299905522029990--- OtherL
آبجو تهیه شده از مالت
22030000522030000Beer made from maltL
شراب انگور تازه، همچنین شراب‌های غنی شده با الکل؛ آب انگور تازه (Grape must) غیر از آنهایی‌که مشمول شماره 09 20 هستند.
22042204Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.
ـ شراب کف‌دار
22041000522041000- Sparkling wineL
ـ سایر شراب‌ها؛ آب انگور تازه، که با افزودن الکل از تخمیر آن جلوگیری یا تخمیر آن متوقف شده باشد:
- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
22042100522042100-- In containers holding 2 L or lessL
ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر
22042200522042200--in containers holding more than 2 L but not more than 10LL
ـ ـ سایر
22042900522042900-- OtherL
ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)
22040030522040030- Other grape mustL
ورموت و سایر شراب‌های انگور تازه که با نباتات یا با مواد معطر خوشبو شده باشد.
22052205Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.
ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
22051000522051000- In containers holding 2 L or lessL
ـ سایر
22059000522059000- OtherL
سایر نوشابه‌های‌تخمیرشده (مثلاً: شراب‌ سیب (Cidre)، شراب گلابی (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌های‌ تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و مخلوط نوشابه‌های غیرالکلی، که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
22060000522060000Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.L
الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق‌های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.
22072207Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.
ـ الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد:
220710220710- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher
ـ ـ‌ ـ اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص
220710101022071010--- Ethanol (cthly alcohol-hydroxide) 100% pureL
ـ ـ‌ ـ سایر
220710905522071090--- OtherL
ـ الکل اتیلیک و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان
220720005522072000- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strengthL
الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن کمتر از 80 درصد حجمی باشد، عرق، لیکور و سایر نوشابه‌های الکل‌دار.
22082208Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.
ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور
22082000522082000- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marcL
ـ ویسکی
22083000522083000- WhiskiesL
ـ رم (Rum) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قند و غیره می‌گیرند) و سایر مشروبات الکلی (Spirits) حاصل از تقطیر فرآوردهای تخمیر شده نیشکر
22084000522084000-Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane productsL
ـ نوشابه‌های الکل‌دار موسوم به جین (Gin) و عرق سرو کوهی (Geneva)
22085000522085000- Gin and GenevaL
ـ ودکا
22086000522086000- VodkaL
ـ لیکورها و کوردیال‌ها
22087000522087000- Liqueurs and cordialsL
ـ سایر
22089000522089000- OtherL
سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می‌آید.
220900002022090000Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.L
آرد، زبره و به‌هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، از ماهی‌ها یا قشرداران، از صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان؛ تفاله چربی‌های حیوانی.
23012301Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves.
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربی‌های حیوانی
23011000523011000- Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greavesKg
ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
23012000523012000- Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebratesKg
سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک‌کردن، آسیاب‌کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می‌آیند.
23022302Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.
ـ از ذرت
23021000523021000- Of maize (corn)Kg
ـ از گندم
23023000523023000- Of wheatKg
ـ از سایر غلات
230240001523024000- Of other cerealsKg
ـ از نباتات غلافدار
23025000523025000- Of leguminous plantsKg
تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند، تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی، تفاله‌ها و آخال‌های آبجوسازی یا تقطیر، حتی به هم فشرده به شکل "حبه یا گلوله".
23032303Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of "pellets".
ـ تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند
23031000523031000- Residues of starch manufacture and similar residuesKg
ـ تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی
23032000523032000- Beetpulp, bagasse and other waste of sugar manufactureKg
ـ تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر
23033000523033000- Brewing or distilling dregs and wasteKg
کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد‌شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله‌ که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید.
230400001023040000Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil.Kg
کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی‌ ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن‌ بادام زمینی (Arachide) به دست می‌آید.
230500001023050000Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil.Kg
کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی‌ها یا روغن‌‌های نباتی به دست می‌آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های 04 23 یا 05 23 می‌شوند.
23062306Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05.
ـ از پنبه‌دانه
230610001023061000- Of cotton seedsKg
ـ از دانه کتان
230620001023062000- Of linseedKg
ـ از تخم آفتابگردان
230630001023063000- Of sunflower seedsKg
ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا :
- Of rape or colza seeds:
ـ ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک
230641001023064100-- Of low erucic acid rape or colza seedsKg
ـ ـ سایر
230649001023064900-- OtherKg
ـ از نارگیل یا از کپرا (Copra)
230650001023065000- Of coconut or copraKg
ـ از مغز هسته و میوه نخل
230660001023066000- Of palm nuts or kernelsKg
ـ سایر:
230690230690- Other:
ـ ـ ـ کنجاله گلرنگ
230690101023069010--- cake safflawerKg
ـ ـ ـ سایر
230690901023069090-- otherKg
لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).
230700005523070000Wine lees; argol.Kg
مواد نباتی و تفاله‌های نباتی، آخال و محصولات فرعی نباتی حتی به هم‌فشرده به شکل حبه یا گلوله، از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره‌ دیگر تعرفه نشده باشد.
23080000523080000Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.Kg
فرآورده‌ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
23092309Preparations of a kind used in animal feeding.
ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی
23091000523091000- Dog or cat food, put up for retail saleKg
ـ سایر:
230990230990- Other :
ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان
23099010523099010--- Food for shrimpsKg
ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان
23099020523099020- Food for other cultured aquatic lifeKg
ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور
230990301023099030--- Complementary concentrate of cattle feed and poultryKg
ـ ـ ـ خوراک آماده دام و طیور
23099040523099040--- cattle feed and poultryKg
ـ ـ ـ سایر
23099090523099090- OthersKg
توتون و تنباکوی خام یا نساخته؛ آخال آنها.
24012401Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.
ـ توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده
24011000524011000- Tobacco, not stemmed/strippedKg
ـ توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.
24012000524012000- Tobacco, partly or wholly stemmed strippedKg
ـ آخال توتون و تنباکو
24013000524013000- Tobacco refuseKg
سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده)؛ سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار، از توتون یا از بدل توتون.
24022402Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.
‌ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون
240210002024021000- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobaccoKg
ـ سیگار حاوی توتون
24022000524022000- Cigarettes containing tobaccoKg
ـ سایر
24029000524029000- OtherKg
سایر توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده و بدل توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده؛ توتون‌ و تنباکوی (هموژنیزه) یا (دوباره ساخته شده) (Reconstituded)؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکو
24032403Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes, “homogenized” or “reconstituted” tobacco, tobacco extracts and essences.
ـ تنباکوی سیگار حتی اگر شامل بدل تنباکو به هر نسبتی باشد:
- smoking tobacco whether or not containing Tabacco subsititutes in any proportion :
-- تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل
24031100524031100--Water pipe Tobacco specifead in Subheeding 1 to this chapterKg
ـ ـ سایر
24031900524031900-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ‌ توتون و تنباکوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»
24039100524039100-- "Homogenised" or "reconstituted" tobaccoKg
ـ ـ سایر
24039900524039900-- OtherKg
نمک (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب‌شده) و کلرور سدیم خالص, حتی به صورت محلول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا عوامل سیال کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا.
250100250100Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water.
ـ ـ‌ ـ نمک معمولی (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده)
25010010525010010--- Ordinary salt (including table and denatured salt)Kg
ـ ـ‌ ـ برای تغییر شیمیایی (جداسازی سدیم از کلر) برای تهیه سایر مواد
250100201025010020--- For chemical alteration (to separate sodium from chlorine to produce other materials.Kg
ـ ـ‌ ـ تغییر یافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده)
25010030525010030--- Modified for industrial uses (including purified)Kg
ـ ـ‌ ـ کلرور سدیم دارای گرید دارویی
25010040525010040--- Sodium chloride of pharmaceutical grade imported by producers of medicinesKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25010090525010090--- OtherKg
پیریت آهن تفته نشده.
25020000525020000Unroasted iron pyrites.Kg
گوگرد از هر نوع، باستثنای گل گوگرد (گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب کرده (precipitated sulphor) و گوگرد کولوئیدال.
250300250300Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur.
ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده
25030010525030010--- Crude or unrefinedKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25030090525030090--- OtherKg
گرافیت طبیعی.
25042504Natural graphite.
ـ به صورت گرد یا فلس:
250410250410- In powder or in flakes:
ـ ـ‌ ـ فلس کریستالین ( بهجز گرد)
25041010525041010--- flakes (other than flake powder) crystalineKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25041090525041090--- OtherKg
ـ سایر
25049000525049000- OtherKg
شن و ماسه طبیعی از هر نوع، حتی رنگ‌شده، غیر از شن و ماسه دارای فلز مشمول فصل 26.
25052505Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metalbearing sands of Chapter 26.
ـ شن و ماسه سیلیسی و شن و ماسه کوارتزی:
250510250510- Silica sands and quartz sands
ـ ـ‌ ـ شن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن
25051010525051010--- Silica sands containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxideKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25051090525051090--- OtherKg
ـ سایر
25059000525059000- OtherKg
کوارتز (غیر از شن و ماسه‌های طبیعی )؛ کوارتزیت، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
25062506Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
ـ کوارتز:
250610250610- Quartz
ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غیر از طبیعی) دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن
25061010525061010--- Containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxideKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25061090525061090--- OtherKg
ـ کوارتزیت (Quartzite)
25062000525062000- QuartziteKg
کائولن و سایر خاک‌های رس کائولینی، حتی تکلیس شده:
250700250700Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined.
ـ ـ‌ ـ کائولن
25070010525070010--- KaolinKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25070090525070090--- OtherKg
سایر خاک‌های رس (بهاستثنای خاک رس متسع شماره 06 68)، آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت، حتی تکلیس شده؛ مولیت؛ خاک شاموت یا خاک دیناس.
25082508Other clays (not including expanded clays of heading 68.06), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths.
ـ بنتونیت
25081000525081000- BentoniteKg
ـ خاک رس نسوز
25083000525083000- Fire-clayKg
ـ سایر خاک رس‌ها :
250840250840- Other clays
ـ ـ ـ خاک رس رنگ زدا و گل سرشور
25084010525084010--- discoloar Clay and Shampoo mudKg
ـ ـ ـ سایر
25084090525084090--- OtherKg
ـ آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت
25085000525085000- Andalusite, kyanite and sillimaniteKg
ـ مولیت
25086000525086000- MulliteKg
ـ خاک شاموت یا خاک دیناس
250870250870- Chamotte or dinas earths
ـ ـ‌ ـ خاک شاموت
250870101025087010--- Chamotte earthKg
ـ ـ‌ ـ خاک دیناس
250870201025087020--- Dinas earthKg
گل سفید (Chalk).
250900250900Chalk.
ـ ـ‌ ـ خام
25090010525090010--- CrudeKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25090090525090090--- OtherKg
فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینیوم کلسیک طبیعی و گل سفید فسفاته.
25102510Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk.
ـ آسیاب‌نشده
25101000525101000- UngroundKg
ـ آسیاب شده
25102000525102000- GroundKg
سولفات باریم طبیعی (باری‌تین)؛ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)، حتی تکلیس شده، غیر از اکسید باریم شماره 2816.
25112511Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 28.16.
ـ سولفات باریم طبیعی (باریت):
251110251110- Natural barium sulphate (barytes)
ـ ـ‌ ـ آسیاب شده
251110101525111010--- GroundKg
ـ ـ‌ ـ سایر
251110901525111090--- OtherKg
ـ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)
25112000525112000- Natural barium carbonate (witherite)Kg
خاک سیلیسی سنگواره (مثلاً، کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر خاک‌های سیلیسی همانند،‌که وزن مخصوص ظاهری آنها از 1 تجاوز نکند، حتی تکلیس شده.
25120000525120000Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.Kg
سنگ پا (Pumice stone)؛ ریگ سنباده؛ سنگ سنباده طبیعی، بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.
25132513Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated.
ـ سنگ پا
25131000525131000- Pumice stoneKg
ـ ریگ سنباده، سنگ سنباده طبیعی بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی:
251320251320- Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives:
ـ ـ‌ ـ کار نشده یا به صورت قطعات نامنظم
25132010525132010--- UnwroughtKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25132090525132090--- OtherKg
سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مستطیل.
251400002625140000Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.Kg
سنگ مرمر، سنگ‌های تراورتن، سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی 5/2 یا بیشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌ وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
25152515Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
ـ سنگ‌های مرمر و سنگ‌های تراورتن:
- Marble and travertine:
ـ ـ‌ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده
251511251511-- Crude or roughly trimmed
ـ ـ‌ ـ مرمر
25151110525151110--- MarbleKg
ـ ـ‌ ـ تراورتن
25151120525151120--- TravertineKg
ـ ـ‌ ـ سنگهای موسوم به چینی و کریستال
25151130525151130--- Known as the chinese stones and crystalsKg
ـ ـ‌ ـ مرمریت
25151190525151190---MarblyKg
ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل
25151200525151200-- Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shapeKg
ـ سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)
25152000525152000- Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabasterKg
سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه (Basalt)، ماسه‌سنگ و سایر‌سنگ‌های تراش یا ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
25162516Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
ـ سنگ خارا (Granite):
- Granite:
ـ ـ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده
25161100525161100-- Crude or roughly trimmedKg
ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به
صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:
25161200525161200-- Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shapeKg
ـ ماسه سنگ (Sandstone)
25162000525162000- SandstoneKg
ـ سایر سنگ‌های تراش یا ساختمان
25169000525169000- Other monumental or building stoneKg
قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خرد شده، از انواعی که عموماً برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، یا برای راه‌‌آهن یا سایر بالاست‌ها (Ballasts)، به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماکادام مواد مذاب ‌معدنی، ماکادام جوش و سایر آخال طبیعی همانند، حتی اگر حاوی موادی باشد که در قسمت اول این شماره ذکر شده است؛ تارماکادام (Tarmacadam)؛ دانه، تراشه و خاک‌ سنگ‌های شماره 15 25 یا 16 25، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.
25172517Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated.
ـ قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خردشده، از انواعی که عموماً‌ برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، راه‌آهن یا سایر بالاست‌ها به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد:
251710251710- Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated
ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق
251710101025171010--- Pebbles, gravel, shingle and flintKg
ـ ـ‌ ـ دولومیت خرد شده یا شکسته شده
25171020525171020--- Crushed or cut dolomiteKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25171090525171090--- OtherKg
ـ ماکادام مواد مذاب معدنی، ماکادام جوش یا سایر آخال صنعتی همانند، حتی اگر حاوی مواد مذکور در شماره فرعی 10 2517 باشد
25172000525172000- Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 2517.10Kg
ـ تارماکادام
25173000525173000- Tarred macadamKg
ـ‌ دانه‌ریز، تراشه و پودر سنگ‌های شماره 15 25 یا 16 25، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند؛
- Granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated:
ـ ـ از مرمر
251741001025174100-- Of marbleKg
ـ ـ سایر
25174900525174900-- OtherKg
دولومی، حتی تفته یا تکلیس شده، همچنین دولومی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ چینه دولومی (ramming mix).
25182518Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix.
ـ دولومیت تکلیس یا تفته نشده
25181000525181000- Dolomite, not calcined or sinteredKg
ـ دولومیت تکلیس شده یا تفته شده
25182000525182000- Calcined or sintered dolomiteKg
ـ چینه دولومیت (ramming mix)
251830001525183000- Dolomite ramming mixKg
کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)؛ منیزی ذوب شده با برق، منیزی مرده از طریق تکلیس (تفته) (Sintered)، حتی اگر حاوی مقادیر کمی از دیگر اکسیدها باشد که قبل از تفته کردن به آن افزوده شده است؛ سایر اکسیدهای منیزیم حتی خالص.
25192519Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure.
ـ کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)
25191000525191000- Natural magnesium carbonate (magnesite)Kg
ـ سایر:
251990251990- Other:
ـ ـ‌ ـ منیزیت مرده از طریق Sintered (تجزیه شیمیایی) با عیار اکسید منیزیم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 کمتر از سه درصد
251990101025199010--- Dead-burned magnesite from Sintered of magnesium oxide content 93% or less, fe2o3 less than 3%Kg
ـ ـ‌ ـ کربنات منیزیم تکلیس شده
25199020525199020--- Calcined magnesium carbonateKg
ـ ـ‌ ـ پودر اکسید منیزیم ذوب شده وارداتی توسط تولیدکنندگان لامپ
25199030525199030--- Fused magnesium oxide powder imported by bulb producersKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25199090525199090--- OtherKg
سنگ گچ؛ انیدریت؛ گچ (شامل سنگ گچ تکلیس‌شده یا سولفات کلسیم)، حتی رنگ‌کرده، یا مقادیر کمی مواد تندکننده یا کندکننده به آن افزوده شده باشد.
25202520Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders.
ـ سنگ گچ؛ انیدریت
25201000525201000- Gypsum; anhydriteKg
ـ گچ
252020001525202000- PlastersKg
گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و سایر سنگهای آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان.
25210000525210000Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.Kg
آهک زنده، آهک آبدیده (آهک مرده) و آهک هیدرولیک، غیر از اکسید و هیدرواکسید کلسیم مشمول شماره 25 28.
25222522Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 28.25.
ـ آهک زنده
25221000525221000- QuicklimeKg
ـ آهک آبدیده (آهک مرده)
25222000525222000- Slaked limeKg
ـ‌ آهک هیدرولیک
25223000525223000- Hydraulic limeKg
سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سربارهای سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده، پودر نشده موسوم به کلینکر
25232523Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.
ـ کلینکر سیمان
25231000525231000- Cement clinkersKg
ـ سیمان پرتلند:
- Portland cement:
ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی
25232100525232100-- White cement, whether or not artificially colouredKg
ـ ـ سایر
25232900525232900-- OtherKg
ـ سیمان آلومینو
25233000525233000- Aluminous cementKg
ـ سایر سیمان‌های هیدرولیک :
252390252390- Other hydraulic cements:
ـ ـ‌ ـ سیمان کوره بلند
25239010525239010--- Tall furnace cementKg
ـ ـ‌ ـ سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement)
25239020525239020--- Pozzolanic cementKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25239090525239090--- OtherKg
پنبه‌های نسوز (Asbestos)
25242524Asbestos.
ـ پنبه‌های نسوز کروسیدولیت (Crocidolite)
25241000525241000- CrocidoliteKg
ـ سایر
25249000525249000- OtherKg
میکا، از جمله میکای بریده شده به صورت تیغه‌های نازک نامنظم (Splittings)؛ آخال میکا.
25252525Mica, including splitings; mica waste.
ـ میکای خام یا میکای بریده شده به صورت ورق یا تیغه‌های نامنظم:
252510252510- Crude mica and mica rifted into sheets or splittings
ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت ورق
25251010525251010--- Rifted into sheetsKg
ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت تیغه‌های نامنظم
252510201525251020--- Rifted into splittingsKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25251090525251090--- OtherKg
ـ پودر میکا:
252520252520- Mica powder:
ـ ـ‌ ـ در اندازه‌های از 250 میکرون به بالا
252520101525252010--- In size exceeding 250 micronKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25252090525252090--- OtherKg
ـ آخال میکا
25253000525253000- Mica wasteKg
سنگ صابون (Stealite) طبیعی، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ تالک (Talc).
25262526Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.
ـ خردنشده، پودر نشده
25261000525261000- Not crushed, not powderedKg
ـ خردشده یا پودر شده:
252620252620- Crushed or powdered
ـ ـ‌ ـ پودر تالک بهداشتی و دارویی
25262010525262010--- Hygienic and pharmaceutical talcKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25262090525262090--- OtherKg

25272527
ـ بوراتهای طبیعی و کنستانتره‌های آن (حتی تکلیس شده)، غیر از بوراتهایی که از آب نمک طبیعی به دست میآید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H3BO3 باشد.
25280000525280000ـ Natural borates and concentrates thereof (Whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H3BO3 calculated on the dry weight.Kg
فلدسپار (Feldspar)؛ لوسیت (Leucite)؛ نفلین (Nepheline)؛ و نفلین سیرئیت (Nepheline Syenite)؛ فلوئور اسپات (fluor Spath).
25292529Feldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar.
ـ فلدسپار (Feldspar)
25291000525291000- FeldsparKg
ـ اسپات فلوئور:
- Fluorspar:
ـ ـ حاوی 97 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم
25292100525292100-- Containing by weight 97% or less of calcium fluorideKg
ـ ـ حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم
25292200525292200-- Containing by weight more than 97% of calcium fluorideKg
ـ لوسیت؛ نفلین و نفلین سی‌انیت:
252930252930- Leucite; nepheline and nepheline syenite
ـ ـ‌ ـ نفلین سی انیت
25293010525293010--- Nepheline syeniteKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25293090525293090--- OtherKg
مواد معدنی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
25302530Mineral substances not elsewhere specified or included.
ـ ورمیکولیت، پرلیت و کلریت،‌غیر متسع:
253010253010- Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded
ـ ـ‌ ـ پرلیت
25301010525301010--- PerliteKg
ـ ـ‌ ـ ورمیکولیت و کلریت
25301020525301020--- Vermiculite and chloriteKg
ـ کیه زریت، اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی):
253020253020- Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates)
ـ ـ‌ ـ کیه زریت
25302010525302010--- KieseriteKg
ـ ـ‌ ـ اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی)
25302020525302020--- Epsomite (natural magnesium sulphates)Kg
ـ سایر:
253090253090- Other:
ـ ـ‌ ـ کریولیت طبیعی، کیولیت طبیعی
25309010525309010--- Natural cerulite, natural culiteKg
ـ ـ‌ ـ سپیولیت
25309020525309020--- SepuliteKg
ـ ـ‌ ـ سلستیت
25309030525309030--- SelestiteKg
ـ ـ‌ ـ سایر
25309090525309090--- OtherKg
سنگ آهن و کنسانتره‌های آن،‌ از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت).
26012601Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.
ـ سنگ آهن و کنسانتره‌های آن غیر از پیریت‌های آهن تفته شده (خاکستر پیریت):
- Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites:
ـ ـ به هم فشرده نشده :
260111260111-- Non-agglomerated:
ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد
26011110526011110to 60% --- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron Less Than 40%Kg
ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا
26011120526011120--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%Kg
ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد
26011130526011130--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron 40% to 60%Kg
ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا
26011140526011140--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%Kg
ـ ـ ـ کنسانتره آهن
26011150526011150--- Iron concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
26011190526011190--- otherKg
ـ ـ به هم فشرده شده
26011200526011200-- AgglomeratedKg
ـ پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت)
26012000526012000- Roasted iron pyritesKg
سنگ منگنز و‌کنستانتره آن، از جمله سنگ‌های منگنز آهن‌دار و‌کنستانتره‌های آن که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد.
26020000526020000Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.Kg
سنگ مس و کنستانتره‌های آن.
260300260300Copper ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ مس
26030010526030010--- Copper oresKg
ـ ـ ـ کنسانتره مس
26030090526030090--- Copper concentratesKg
سنگ نیکل و کنستانتره‌های آن.
26040000526040000Nickel ores and concentrates.Kg
سنگ کبالت و کنستانتره‌های آن.
26050000526050000Cobalt ores and concentrates.Kg
سنگ آلومینیوم و کنستانتره‌های آن.
26060000526060000Aluminium ores and concentrates.Kg
سنگ سرب و کنستانتره‌های آن.
260700260700Lead ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ سرب
26070010526070010--- Lead oresKg
ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی
26070020526070020--- Lead oxide concentratesKg
ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی
26070030526070030--- Lead sulfide concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
26070090526070090--- OtherKg
سنگ روی و کنستانتره‌های آن.
260800260800Zinc ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ روی
26080010526080010--- Zinc oresKg
ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی
26080020526080020--- Zinc ores concentrates oxideKg
ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی
26080030526080030--- Zinc carbonate concentratesKg
ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی
26080040526080040--- Zinc sulfide concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
26080090526080090--- OtherKg
سنگ قلع و کنستانتره‌های آن.
26090000526090000Tin ores and concentrates.Kg
سنگ کروم و کنستانتره‌های آن.
261000261000Chromium ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ کروم
26100010526100010--- Chromium oresKg
ـ ـ ـ کنستانتره‌ کروم
261000901526100090--- Chromium concentratesKg
سنگ تنگستن و کنستانتره‌های آن.
26110000526110000Tungsten ores and concentrates.Kg
سنگ اورانیوم یا توریوم و کنستانتره‌های آن.
26122612Uranium or thorium ores and concentrates.
ـ سنگ اورانیوم و کنستانتره آن:
261210261210- Uranium ores and concentrates:
ـ ـ ـ با محتوی اورانیوم 5 درصد یا بیشتر
26121010526121010--- Containing 5% or more of uraniumKg
ـ ـ ـ سایر
26121090526121090--- OtherKg
ـ سنگ توریوم و کنسانتره‌های آن:
261220261220- Thorium ores and concentrates:
ـ ـ ـ مونازیت، اورانوتوریانیت و سایر سنگ‌های توریونی و کنستانتره محتوی 20 % یا بیشتر توریوم
26122010526122010--- Mounazite, uranoutourianite and other tourionic ores containing 20% or more of thoriumKg
ـ ـ ـ سایر
26122090526122090--- OtherKg
سنگ مولیبدن و کنستانتره‌های آن.
26132613Molybdenum ores and concentrates.
ـ تفته شده
26131000526131000- RoastedKg
ـ سایر
26139000526139000- OtherKg
سنگ تیتان و کنستانتره‌های آن.
26140000526140000Titanium ores and concentrates.Kg
سنگ نیوبیوم،‌تانتال، وانادیوم یا زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن.
26152615Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates.
ـ سنگ زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن
261510261510- Zirconium ores and concentrates
ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200
26151010526151010--- Powder silicate zirconium more than 200Kg
ـ ـ ـ سایر
26151090526151090--- OtherKg
ـ سایر:
261590261590- Other:
ـ ـ ـ سنگ وانادیوم و کنستانتره‌های آن
26159010526159010--- Vanadium ores and concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
26159090526159090--- Other:Kg
سنگ فلزات گرانبها و کنستانتره‌های آن.
26162616Precious metal ores and concentrates.
ـ سنگ نقره و کنستانتره‌های آن
26161000526161000- Silver ores and concentratesKg
ـ سایر
26169000526169000- OtherKg
سایر سنگ فلزات و کنستانتره آنها.
26172617Other ores and concentrates.
ـ سنگ آنتیمون و کنستانتره‌های آن
26171000526171000- Antimony ores and concentratesKg
ـ سایر
26179000526179000- OtherKg
سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید.
26180000526180000Granulated slag (slag sand)from the manufacture of iron or steel.Kg
سرباره (slag)، کف (Dross) (غیراز سرباره دانه‌دانه)، خرده آهن و سایر آخال که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید.
261900261900Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel.
ـ ـ ـ خاک کوره
26190010526190010--- Furnace ashKg
ـ ـ ـ آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز
26190020526190020--- Waste suitable for the recycling of iron or manganeseKg
ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج اکسید تیتان
26190030526190030--- Pulp suitable for the extraction of titanium oxideKg
ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج وانادیوم
26190040526190040--- Waste suitable for the extraction of vanadiumKg
ـ ـ ـ سایر
26190090526190090--- OtherKg
سرباره، خاکستر و فضولات (غیر از آنهایی که از ساختن آهن یا فولاد به دست میآید)، دارای فلزات، آرسنیک یا ترکیبات آنها
26202620Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing, metals, arsenic or their compounds.
ـ که عمدتاً دارای روی باشد:
- Containing mainly zinc:
ـ ـ مات‌های گالوانیزاسیون
26201100526201100-- Hard zinc spelterKg
ـ ـ سایر
26201900526201900-- OtherKg
ـ حاوی عمدتاً سرب:
- Containing mainly lead:
ـ ـ گل و لای بنزین سرب‌دار و گل و لای ترکیبات ضدانفجار حاوی سرب
26202100526202100-- Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludgesKg
ـ ـ سایر
26202900526202900-- OtherKg
ـ حاوی عمدتاً مس
26203000526203000- Containing mainly copperKg
ـ حاوی عمدتاً آلومینیوم
26204000526204000- Containing mainly aluminiumKg
ـ حاوی آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی که برای استخراج آرسنیک یا این فلزات یا برای ساخت ترکیبات شیمیایی آنها به کار می‌رود.
26206000526206000- Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compoundsKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ حاوی آنتیموان . بریلیوم؛ کادمیوم، کروم یا مخلوط آنها
26209100526209100-- Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixturesKg
ـ ـ سایر:
262099262099-- Other
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیکل
26209910526209910--- Containing mainly nickelKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم
26209920526209920--- Containing mainly niobium and tantalumKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تنگستن
26209930526209930--- Containing mainly tungstenKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً قلع
26209940526209940--- Containing mainly tinKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً مولیبدن
26209950526209950--- Containing mainly molybdenumKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تیتانیوم
26209960526209960--- Containing mainly titaniumKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً کبالت
26209970526209970--- Containing mainly cobaltKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً زیرکونیم
26209980526209980--- Containing mainly zirconiumKg
ـ ـ ـ سایر
26209990526209990--- OtherKg
سایر سربارهها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی (Kelp)؛ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها.
26212621Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste.
ـ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها
26211000526211000- Ash and residues from the incineration of municipal wasteKg
ـ سایر
26219000526219000- OtherKg
زغال‌سنگ، زغال قالبی، گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد.
27012701Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.
ـ زغال‌سنگ، حتی پودرشده ولی به‌هم فشرده نشده:
- Coal, whether or not pulverize, but not agglomerated:
ـ ـ آنتراسیت:
270111270111-- Anthracite
ـ ـ ـ حاوی ماده فرار
27011110527011110--- Containing volatile matterKg
ـ ـ ـ سایر
27011190527011190--- OtherKg
ـ ـ زغال سنگ قیری
27011200527011200-- Bituminous coalKg
ـ ـ سایر زغال سنگ‌ها
27011900527011900-- Other coalKg
ـ زغال قالبی،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد
27012000527012000- Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coalKg
زغال سنگ چوب‌نما، حتی به هم فشرده، بهاستثنای کهربای سیاه.
27022702Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.
ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده
27021000527021000- Lignite, whether or not pulverised, but not agglomeratedKg
ـ‌ زغال سنگ چوب‌نمای به هم فشرده
27022000527022000- Agglomerated ligniteKg
تورب (همچنین پسمانده تورب((peatlitter) حتی به هم فشرده
270300270300Peat (including peat litter) whether or not agglomerated:
ـ ـ ـ پیت ماس
27030010527030010--- Pit masKg
ـ ـ ـ سایر
27030090527030090--- OtherKg
کک و نیمه کک (semi-coke) از زغال سنگ، لینییت یا تورب، حتی به هم فشرده؛ زغال قرع.
270400270400Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon.
ـ ـ ـ برای ساخت الکترودها
270400101027040010--- For the manufacture of electerodsKg
ـ ـ ـ کک و نیمه کک از لیگنیت
270400201027040020--- Coke and semi-coke of ligniteKg
ـ ـ ـ سایر
270400901027040090--- OtherKg
گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهای همانند، غیر از گاز نفت (petroleum gas) و سایر هیدروکربورهای گازی.
27050000527050000Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.Kg
قطران زغال‌سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران‌های معدنی، حتی آب گرفته‌شده یا تا اندازه‌ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره ترکیب شده.
27060000527060000Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars.Kg
روغن و سایر محصولات که از تقطیر قطران‌های زغال‌سنگ در درجه حرارت زیاد به دست می‌آید؛ محصولات مشابه که در آن اجزای تشکیل‌دهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزای بی‌بو(Non aromatic) فزونی داشته باشد.
27072707Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.
ـ بنزول Benzol (benzene)
27071000527071000- Benzol (benzene)Kg
ـ تولوئول Toluol (toluene)
27072000527072000- Toluol (toluene)Kg
ـ کسیلول Xylol (xylenes)
27073000527073000- Xylol (xylenes)Kg
ـ نفتالن
27074000527074000- NaphthaleneKg
ـ سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای آروماتیک (بودار) که 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفتهها) در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86)، تقطیر شوند
27075000527075000- Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 2500C by the ISO3405 (equivalent to the ASTMD86 method)Kg
ـ‌ سایر:
- Other:
ـ ـ روغن‌های کرئوزوت
27079100527079100-- Creosote oilsKg
ـ ـ‌ سایر
27079900527079900-- OtherKg
زفت و کک زفت قطران زغال‌سنگ یا سایر قطران‌های معدنی.
27082708Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.
ـ زفت
27081000527081000- PitchKg
ـ کک زفت
27082000527082000- Pitch cokeKg
نفت خام (Petroleum oil) و روغن ‌حاصل از مواد معدنی قیری، خام.
270900270900Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.
ـ ـ ـ میعانات گازی
27090010527090010---Gas liquiditiesKg
ـ ـ ـ سایر
27090090527090090--- OtherKg
روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآورده‌هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری باشد، این روغن‌ها از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده این فرآورده‌ها باشد؛ آخال روغن‌ها:
27102710waste oils: those containing biodiesel and other than Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, (other than crude); and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than
ـ روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری، (غیرخام) و فرآوردههایی که در جایی دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری میباشد و این نفت یا روغنها از اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده باشد، غیر از آنهایی که دارای بیودیزل (biodiesel) هستند و غیر از آخال روغنها:
those containing biodiesel and other than waste oils: - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than
ـ ـ روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن:
271012271012-- Light oils and preparations:
ـ ـ ـ بنزین
27101210527101210--- GasolineKg
ـ ـ ـ سایر
27101290527101290--- OtherKg
ـ ـ سایر:
271019271019-- Other
ـ ـ ـ روغن موتور
271019104027101910--- Engine oilsKg
ـ ـ ـ گریس
271019201027101920--- GreaseKg
ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور
27101930527101930--- Transformator oil (IIClass)Kg
---روغن پایه معدنی
27101940527101940--- Mine based oilKg
--- روغن صنعتی
271019501527101950---Industrial oilKg
ـ ـ ـ سایر
27101990527101990--- OtherKg
ـ روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری (غیرخام) و فرآورده‌هایی که در جا‌های دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند به شرطی که دارای 70% درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های مواد معدنی قیری بوده و این روغن‌ها اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده‌ها هستند، حاوی بیودیزل میباشد، به‌غیر از آخال روغن‌ها.
27102000527102000-petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specifiled or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals , these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils.Kg
ـ آخال روغن‌ها:
- Waste oils:
ـ ـ حاوی بی‌فنیل‌های پلی کلره (PCBs)، ترفنیل‌های پلیکلره (PCTs) یا بی فنیل‌های پلی برومه (PBBs)
27109100527109100-- Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)Kg
ـ ـ سایر
27109900527109900-- OtherKg
گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل.
27112711Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
ـ مایع‌شده:
- Liquefied:
ـ ـ گاز طبیعی:
271111271111-- Natural gas
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
271111101527111110--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
27111190527111190--- OtherKg
ـ ـ پروپان:
271112271112-- Propane
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
271112101527111210--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
27111290527111290--- OtherKg
ـ ـ بوتان:
271113271113-- Butanes
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب
271113101527111310--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
27111390527111390--- OtherKg
ـ ـ اتیلن، پروپیلن، بوتیلن و بوتادین:
271114271114-- Ethylene, propylene, butylene et butadiene
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
271114101527111410--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
27111490527111490--- OtherKg
ـ ـ سایر:
271119271119-- Other
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌ متر مکعب
271119101527111910--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
27111990527111990--- OtherKg
ـ به حالت گازی:
- In gaseous state:
ـ ـ‌گاز طبیعی:
271121271121-- Natural gas
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب
271121101527112110--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
27112190527112190--- OtherKg
ـ ـ‌ سایر:
271129271129-- Other
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
271129101527112910--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
27112990527112990--- OtherKg
وازلین؛ موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریزمتبلور، «موم اسلاک» (Slack Wax)، اوزوکریت، موم لینییت، موم تورب، سایر موم‌های معدنی و محصولات مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به دست می‌آیند،‌ حتی رنگ شده.
27122712Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.
ـ وازلین:
271210271210- Petroleum jelly
ـ ـ ـ وازلین گرید دارویی (تولید داخل)
271210101027121010--- ‍Petroleum jelly of a pharmaceutical grade (domestically manufactured)Kg
ـ ـ ـ ژله کابل
271210201527121020--- Cable jellyKg
ـ ـ ـ سایر
27121090527121090--- OtherKg
ـ موم پارافین دارای کمتر از 75/0 درصد‌وزنی روغن:
271220271220- Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil
ـ ـ ـ با گرید دارویی (تولید داخل)
271220101027122010--- Of a pharmaceutical grad (domestically manufactured)Kg
ـ ـ ـ سایر
27122090527122090--- OtherKg
ـ سایر:
271290271290- Other
ـ ـ ـ پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن
27129010527129010--- Paraffin wax containing by weight more than 75 percent of oilsKg
ـ ـ ـ اسلاک واکس (Slack Wax)
27129020527129020--- Slack waxKg
ـ ـ ـ سایر
27129090527129090--- OtherKg
کک نفت، قیرنفت و سایر تفاله‌های حاصل از نفت یا از روغن‌های مشتق از مواد معدنی قیری.
27132713Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.
ـ کک نفت:
- Petroleum coke:
ـ ـ ‌تکلیس نشده
27131100527131100-- Not calcinedKg
ـ ـ تکلیس شده
27131200527131200-- CalcinedKg
ـ قیر نفت
27132000527132000- Petroleum bitumenKg
ـ سایر تفاله‌های نفت یا روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری
27139000527139000- Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous mineralsKg
قیر و آسفالت، طبیعی؛ پلمه‌سنگ (Shale) و ماسه‌های قیردار: آسفالتیت (Asphaltites) و سنگ‌های آسفالت‌دار.
27142714Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.
ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌های قیری
27141000527141000- Bituminous or oil shale and tar sandsKg
ـ سایر
27149000527149000- OtherKg
مخلوط‌های قیری براساس آسفالت طبیعی، براساس قیرطبیعی، براساس قیر نفتی، بر اساس قطران معدنی یا براساس زفت قطران معدنی (مثلاً ماستیک قیری - کات بکز Cut-backs).
271500271500Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).
ـ ـ ـ بیتومن انامل
271500101027150010--- Bitumen enamelKg
ـ ـ ـ سایر
27150090527150090--- OtherKg
نیروی برق (Electrical energy) (شماره اختیاری).
27160000527160000Electrical energy. (Optional heading)1000 Kwh
یکم
عناصر شیمیایی
I
CHEMICAL ELEMENTS
پلیمرهای اتیلن، به اشکال ابتدایی.
39013901Polymers of ethylene, in primary forms.
ـ پلی‌اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) کمتر از 94/0
390110390110- Polyethylene having a specific gravity of less than 0.94
ـ ـ ـ پلی‌اتیلن خطی (LLDPE):
(Linear low Density Poly ethylene)
39011010539011010--- Linear low density polyethylene (LLDPE)Kg
ـ ـ ـ گرید لوله
39011020539011020--- Pipe gradeKg
ـ ـ ـ گرید فیلم
39011030539011030--- Film gradeKg
ـ ـ ـ گرید تزریقی
39011040539011040--- Injection gradeKg
ـ ـ ـ گرید بادی:
39011050539011050--- Pneumatic gradeKg
ـ ـ ـ کامپاند پلی‌اتیلن:
--- Polyethylene compound:
ـ ـ ـ ـ به صورت پودر
390110611039011061---- In the form of powderKg
ـ ـ ـ ـ سایر
390110691039011069---- OtherKg
ـ ـ ـ سایر:
39011090539011090--- OtherKg
ـ پلی‌اتیلن با وزن مخصوص (چگالی) 94/0 یا بیشتر:
390120390120- Polyethylene having a specific gravity of 0.94 or more
ـ ـ ـ گرید لوله:
39012010539012010--- Pipe gradeKg
ـ ـ ـ گرید فیلم:
39012020539012020--- Film gradeKg
ـ ـ ـ گرید تزریقی:
39012030539012030--- Injection gradeKg
ـ ـ ـ گرید بادی:
39012040539012040--- Pneumatic gradeKg
ـ ـ ـ کامپاند پلی‌اتیلن:
--- Polyethylene compound:
ـ ـ ـ ـ به صورت پودر
390120511039012051---- In the form of powderKg
ـ ـ ـ ـ سایر
390120591039012059---- OtherKg
ـ ـ ـ سایر:
39012090539012090--- OtherKg
ـ کوپلیمرهای اتیلن- آلفا- الفین، با وزن مخصوص کمتر از 0.94
39013000539013000- Ethylene-alpha-olefin copolymers,
having a specific gravity of less than 0.94
Kg
ـ کوپلیمرهای اتیلن- آلفا- الفین، با وزن مخصوص کمتر از 0.94
39014000539014000- Ethylene-alpha-olefin copolymers,
having a specific gravity of less than 0.94
Kg
ـ سایر
39019000539019000- OtherKg
پلیمرهای پروپیلن یا پلیمرهای سایر اولفین‌ها به اشکال ابتدایی.
39023902Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms.
ـ پلی پروپیلن:
390210390210- Polypropylene
ـ ـ ـ گرید لوله
39021010539021010--- Pipe gradeKg
ـ ـ ـ گرید فیلم
39021020539021020--- Film gradeKg
ـ ـ ـ گرید نساجی
39021030539021030---- Textile gradeKg
ـ ـ ـ سایر :
3902109039021090---- Other
ـ ـ ـ ـ انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن
390210911039021091propylene ---- Mixedc based onKg
ـ ـ ـ ـ سایر
39021099539021099--- OtherKg
ـ پلی ایزوبوتیلن
39022000539022000- PolyisobutyleneKg
ـ کوپلیمرهای پروپیلن:
390230390230- Propylene copolymers
ـ ـ ـ گرید لوله
39023010539023010--- Pipe gradeKg
ـ ـ ـ گرید فیلم
39023020539023020--- Film gradeKg
ـ ـ ـ سایر :
3902309039023090--- Other:
ـ ـ ـ ـ انواع آمیزه بر پایه پلی پروپیلن
390230911039023091---Types of mixed based on polypropyleneKg
ـ ـ ـ ـ سایر
39023099539023099--- OtherKg
ـ سایر
39029000539029000- OtherKg
پلیمرهای استیرن، به اشکال ابتدایی.
39033903Polymers of styrene, in primary forms.
ـ پلی‌استیرن:
- Polystyrene:
ـ ـ قابل انبساط:
390311390311-- Expansible
ـ ـ ـ مقاوم در برابر آتش
39031110539031110--- Fire retardantKg
ـ ـ ـ سایر
39031190539031190--- OtherKg
ـ ـ سایر:
390319390319-- Other
ـ ـ ـ معمولی(GPPS)
39031910539031910--- General (GPPS)Kg
ـ ـ ـ مقاوم در برابر ضربه (HIPS)
39031920539031920--- High impact polystyrene (HIPS)Kg
ـ ـ ـ سایر
390319901539031990--- OtherKg
ـ کوپلیمرهای استیرن ـ اکریلونیتریل (SAN)
39032000539032000- Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymersKg
- کوپلیمرهای آکریلونیتریل ـ بوتادین ـ‌ استیرن (ABS)
390330001539033000- Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolymersKg
ـ سایر
39039000539039000-OtherKg
پلیمرهای کلروروینیل یا پلیمرهای سایر اولفین‌های هالوژنه، به اشکال ابتدایی.
39043904Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms.
ـ پلی (کلروروینیل)، مخلوط نشده با سایر مواد
390410390410- Poly (vinyl chloride), not mixed with any other substances
ـ ـ ـ سوسپانسیون
39041010539041010--- SuspensionKg
ـ ـ ـ امولسیون
39041020539041020--- EmulsionKg
ـ ـ ـ سایر
39041090539041090--- OtherKg
ـ سایر پلی (کلروروینیل):
- Other poly (vinyl chloride):
ـ ـ نرم نشده
39042100539042100-- Non-plasticisedKg
ـ ـ‌ نرم شده
390422001039042200-- PlasticisedKg
ـ کوپلیمرهای کلروروینیل و استات وینیل
39043000539043000- Vinyl chloride-vinyl acetate copolymersKg
ـ سایر کوپلیمرهای کلروروینیل
39044000539044000- Other vinyl chloride copolymersKg
ـ پلیمرهای کلروروینیلیدن
39045000539045000- Vinylidene chloride polymersKg
ـ پلیمرهای فلوئوره:
- Fluoro-polymers:
ـ ـ پلی تترافلوئورواتیلن:
390461390461-- Polytetrafluoroethylene:
ـ ـ ـ مایع
39046110539046110--- LiquidKg
ـ ـ ـ پودر
39046120539046120--- PowderKg
ـ ـ ـ سایر
39046190539046190--- OtherKg
ـ ـ سایر
39046900539046900-- OtherKg
ـ سایر
39049000539049000- OtherKg
پلیمرهای استات وینیل یا از سایر استرهای وینیل، به اشکال ابتدایی؛ سایر پلیمرهای وینیل به اشکال ابتدایی.
39053905Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms.
ـ پلی (استات وینیل):
- Poly (vinyl acetate):
ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع
390512001039051200-- In aqueousKg
ـ ـ سایر
390519001039051900-- OtherKg
ـ کوپلیمرهای استات وینیل:
- Vinyl acetate copolymers:
ـ ـ به صورت دیسپرسیون مایع
390521001039052100-- In aqueous dispersionKg
ـ ـ‌ سایر
390529001039052900-- OtherKg
ـ پلی (الکل وینیلیک)، حتی حاوی گروه‌های استات غیر هیدرولیزه
39053000539053000- Poly (vinyl alcohol), whether or not containing unhydrolysed acetate groupsKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ کوپلیمرها:
390591390591-- Copolymers
ـ ـ ـ کوپلیمر وینیل کلراید وینیل ایزوبوتیل اتر
39059110539059110--- Copolymev vinyl chlovid vinyl isobutyle etherKg
ـ ـ ـ سایر
390591901039059190--- OtherKg
ـ ـ سایر:
390599390599-- Other
ـ ـ ـ پی‌وی‌پی PVP K-30 و K-25 دارای گرید دارویی
390599102639059910--- Polyvinyl pyrrolidone K-30 and K-25 (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ رزین پلی‌وینیل بوتیرال
39059920539059920--- Butiral Poly vinyl ResinsKg
ـ ـ ـ سایر
390599901039059990--- OtherKg
پلیمرهای اکریلیک به اشکال ابتدایی.
39063906Acrylic polymers in primary forms.
ـ پلی (متاکریلات متیل)
39061000539061000- Poly (methyl methacrylate)Kg
ـ سایر:
390690390690- Other:
ـ ـ ـ مواد افزودنی رنگ
39069010539069010--- Paint additivesKg
ـ ـ ـ رزین‌های ترموپلاست محلول در آب
390690201039069020--- Termo-plast resins dissolved in waterKg
ـ ـ ـ رزین‌های ترموپلاست محلول در حلال‌های آلی
390690301039069030--- Termo-plast resins dissolved in organic solventsKg
ـ ـ ـ رزین‌های ترموست محلول در آب
390690401039069040--- Termoset dissolved in waterKg
ـ ـ ـ رزین‌های ترموست محلول در حلال‌های آلی
390690501039069050--- Termoset dissolved in organic solventsKg
ـ ـ ـ خمیر رنگ ED
Electro-Deposition
39069060539069060--- ED paint paste (Electro Deposition)Kg
ـ ـ ـ پودر جاذب و پلیمرهای اکریلیک جامد
39069070539069070---A bsorbing powder and solid acrylic polymersKg
ـ ـ ـ رزین‌های اکریلیک امولسیونی مخصوص رنگ ترافیک
39069080539069080--- Emulsion acrylic resins of a kind used for traffic paintKg
ـ ـ ـ سایر:
3906909039069090--- Other
ـ ـ ـ ـ رزین‌های ترموست حلالی ویژه رنگ اتومبیل
39069091539069091---- Dissolved Termoset Resins used for Automobile coatingKg
ـ ـ ـ ـ سایر
390690991039069099---- OtherKg
پلی استال‌ها، سایر پلی‌اترها و رزین‌های اپواکسید، به اشکال ابتدایی؛ پلی‌کربنات‌ها، رزین‌های الکید، پلی استرهای آلیلیک و سایر پلی‌استرها، به اشکال ابتدایی.
39073907Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms.
ـ پلی استال‌ها
39071000539071000- PolyacetalsKg
ـ سایر پلی‌اترها:
390720390720- Other polyethers
--- پلی‌اتیلن گلایکول 300 غیر تزریقی، 400، 600، 1000، 1500، 2000، 3000 و 3350 با گریددارویی
390720102039072010--- Polyethylene glycol 300 non-injection, 400-600 of a pharmaceutical gradeKg
ـ ـ ـ بیس (پلی اکسی اتیلن) متیل فسفونات
39072020539072020---Bis (polyoxy ethylene) methyle phosphonateKg
ـ ـ ـ سایر
39072090539072090-- OtherKg
ـ رزین‌های اپوکسید:
390730390730- Epoxide resins
ـ ـ ـ رنگ پودری آماده و نیمه آماده، حتی به شکل فلس Flake)) و یا گرانول
390730101039073010--- Prepared and semi-prepared powder paint in the form of flake and or granuleKg
ـ ـ ـ به شکل گرانول و یا فلس (رزین اپوکسی)
39073020539073020granule and or flake --- Epoxy resin prepared and the fromKg
ـ ـ ـ سایر
39073090539073090--- OtherKg
ـ پلی‌کربنات‌ها
39074000539074000- PolycarbonatesKg
ـ رزین‌های الکید:
390750390750- Alkyd resins
ـ ـ ـ رزین‌های الکید اصلاح شده ویژه رنگ اتومبیل
390750101039075010--- Modified alkyd resins of a kind used for automobile coatingKg
ـ ـ ـ سایر
390750901039075090--- OtherKg
ـ پلی (اتیلن ترفتالات):
- Poly (ethylene terephthalate)
ـ ـ با ویسکوزیته 78 میلیلیتر/گرم یا بالاتر
390761390761-- having a viscosity number of 78ml/g or higher
ـ ـ ـ گرید نساجی
39076110539076110Textile grade ---Kg
ـ ـ ـ گرید بطری
390761201039076120--- Bottle gradeKg
ـ ـ ـ سایر
390761901039076190--- OtherKg
ـ ـ سایر
390769390769-- Other
ـ ـ ـ گرید نساجی
39076910539076910Textile grade ---Kg
ـ ـ ـ گرید بطری
390769201039076920--- Bottle gradeKg
ـ ـ ـ سایر
390769901039076990--- OtherKg
ـ پلی (اسید لاکتیک)
39077000539077000- Poly (lactic acid)Kg
ـ سایر پلی استرها:
- Other polyesters:
ـ ـ اشباع‌نشده
390791001039079100-- UnsaturatedKg
ـ ـ سایر:
390799390799-- Other
ـ ـ ـ رنگ پودری آماده و نیمه آماده به شکل فلس Flake)) و یا گرانول
390799101539079910-- Prepared and semi-prepared powder paints in the form of flake and or granuleKg
ـ ـ ـ رزین‌های پلی‌استر به شکل گرانول و یا فلس Flake))
39079920539079920--- Polyester resins in the form of granule and or flakeKg
--- پودر درزجوش گرید غذایی
39079930539079930---welding seams foodstuff gradeKg
ـ ـ ـ سایر:
3907999039079990--- Other
ـ ـ ـ ـ رزین پلی‌استر اشباع ویژه رنگ اتومبیل
39079991539079991---- Saturated Polyesters Resins Used for Automobile coatingKg
ـ ـ ـ ـ رزین پلی‌استر اشباع شده گرید غذایی / بهداشتی
39079992539079992---- Saturated Polyesters Resins (Foodstuff and Hygienic Grade)Kg
ـ ـ ـ ـ سایر
390799991039079999---- OtherKg
پلی‌آمیدها به اشکال ابتدایی.
39083908Polyamides in primary forms.
-- پلی‌آمید 6-، 11-، 12-، 6/6-، 9/6-، 10/6 یا 12/6-
390810390810-- Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 or -6,12
ـ ـ ـ‌ آمیزه پلی‌آمید بر پایه پلی‌آمید 6 و 6/6
390810101039081010--- Mixed Polyamide based on Polyamide 6 and 6.6Kg
ـ ـ ـ‌ سایر
39081090539081090--- OtherKg
ـ سایر:
390890390890- Other
ـ ـ ـ رزین پلی‌آمید (گریدهاردنر)
390890101039089010--- Polyamide resins (hardener grade)Kg
ـ ـ ـ چیپس پلی‌آمید گرید نساجی
39089020539089020--- Polyamide chips (textile grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
39089090539089090--- OtherKg
رزین‌های آمینیک، رزین‌های فنولیک و پلی اوره‌تان‌ها، به اشکال ابتدایی.
39093909Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms.
ـ رزین‌های اوره‌ئیک؛ رزین‌های تیواوره:
390910390910- Urea resins; thiourea resins
ـ ـ ـ پودر قالبگیری از رزین‌های اوره ئیک
390910101039091010--- Moulding powder (urea resins)Kg
ـ ـ ـ سایر
390910901039091090--- OtherKg
ـ رزین‌های ملامینیک:
390920390920- Melamine resins
ـ ـ ـ پودر قالبگیری
390920101039092010--- Moulding powderKg
ـ ـ ـ سایر
390920901039092090--- OtherKg
ـ سایر رزین‌های آمینیک:
- Other amino-resins
ـ ـ پلی (متیلن فنیل ایزوسیانات) (MDI خام، MDI پلیمریک)
39093100539093100-- Poly (methylene phenyl isocyanate) (crude MDI, polymeric MDI(Kg
ـ ـ سایر
390939390939-- Other
ـ ـ ـ پودر قالبگیری
390939101039093910--- Moulding powderKg
ـ ـ ـ رزین آمینیک گرید غذایی/بهداشتی
39093920539093920--- Foodstuff and Hygienic grade of aminic resinsKg
ـ ـ ـ سایر
39093990539093990--- OtherKg
ـ رزین‌های فنولیک:
390940390940- Phenolic resins
ـ ـ ـ پودر قالبگیری
390940101039094010--- Moulding powderKg
ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع تایرسازی
(Curing builder resin
39094020539094020--- Phenolic resins (curing builder resins) used by the tyre manufacturing industriesKg
ـ ـ ـ الکیل فنولیک (گرید چسب)
39094030539094030--- Alkyle penolic (adhesive grade)Kg
ـ ـ ـ رزین فنولیک (گرید غذایی)
39094040539094040--- Phenolic resins (food grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
390940901039094090--- OtherKg
ـ پلی اوره تان‌ها
39095000539095000- PolyurethanesKg
سیلیکون‌ها به اشکال ابتدایی.
39100000539100000Silicones in primary forms.Kg
ـ ـ ـ سیلیکون خمیری HTV
39100010539100010--- High temperature VulcanizationKg
ـ ـ ـ سایر
39100090539100090--- OtherKg
رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون ـ اندن، پلی‌ترپن‌ها، پلی سولفورها، پلی سولفون‌ها و سایر محصولات مذکور در یادداشت 3 این فصل که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه ‌نشده باشد، به اشکال ابتدایی.
39113911Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in Note 3 to this Chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms.
ـ رزین‌های نفت، رزین‌های کومارون، رزین‌های اندن، رزین‌های کومارون ـ اندن و پلی‌ترپن‌ها
39111000539111000- Petroleum resins, coumarone, indene or coumarone-indene resins and polyterpenesKg
ـ سایر:
391190391190- Other
ـ ـ ـ رزین‌های مالئیک مورد مصرف در تولید مرکب چاپ
391190101039119010--- Maleich resins for printing inkKg
ـ ـ ـ پلی(1،3-فنیلن متیل فسفونات)
39119030539119030---poly (1,3-phenylene methyl
phosphonate)
Kg
ـ ـ ـ سایر
39119090539119090--- OtherKg
سلولز و مشتقات شیمیایی آن، که درجای دیگر گفته‌ نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه ‌نشده‌باشد به اشکال ابتدایی.
39123912Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms.
ـ استات‌های سلولز:
- Cellulose acetates:
ـ ـ نرم‌نشده (Non-plasticised)
39121100539121100- Non-plasticisedKg
ـ ـ نرم‌شده (Plasticised)
39121200539121200-- PlasticisedKg
ـ نیترات‌های سلولز (همچنین کولودیون‌ها)
39122000539122000- Cellulose nitrates (including collodions)Kg
ـ اترهای سلولز:
- Cellulose ethers:
ـ ـ کربوکسی متیل سلولز و املاح آن:
391231391231-- Carboxymethylcellulose and its salts
ـ ـ ـ گرید خوراکی
39123110539123110--- Edible gradeKg
ـ ـ ـ سایر
391231901539123190--- OtherKg
ـ ـ سایر
39123900539123900-- OtherKg
ـ سایر
39129000539129000- OtherKg
پلیمرهای طبیعی (مثلاً، اسید آلژینیک) و پلیمرهای طبیعی تغییر یافته (مثلاً،پروتئین‌های سفت‌شده، مشتقات شیمیایی‌کائوچوی طبیعی)، که در جای دیگر‌گفته‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، به اشکال ابتدایی.
39133913Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms.
ـ اسید آلژینیک، املاح و استرهای آن
39131000539131000- Alginic acid, its salts and estersKg
ـ سایر
39139000539139000- OtherKg
مبادله‌کننده‌های یون (Ion-exchangers) براساس پلیمرهای مشمول شماره‌های 01 39 لغایت 13 39 به اشکال ابتدایی.
39140000539140000Ion-exchangers based on polymers of headings 39.01 to 39.13, in primary forms.Kg
دوم
آخال، دم‌قیچی و خرده‌ریز؛ محصولات نیمهساخته؛ اشیاء
II
WASTE, PARINGS AND SCRAP; SEMI-MANUFACTURES; ARTICLES
آخال، دم‌قیچی و خرده‌ریز از مواد پلاستیکی.
39153915Waste, parings and scrap, of plastics.
ـ از پلیمرهای اتیلن
391510001539151000- Of polymers of ethyleneKg
ـ از پلیمرهای استیرن
391520001539152000- Of polymers of styreneKg
ـ از پلیمرهای کلروروینیل
391530001539153000- Of polymers of vinyl chlorideKg
ـ از سایر مواد پلاستیکی
391590001539159000- Of other plasticsKg
تک‌رشته‌هایی (Monofilaments) که بزرگترین بعد مقطع عرضی هر‌یک از آنها از یک‌میلیمتر‌بیشتر‌باشد‌(Monofils)، میله، قلم ‌و پروفیله،‌حتی‌کار‌شده در‌سطح‌لیکن‌به نحو‌دیگری کار‌نشده باشد، از‌مواد پلاستیک.
39163916Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics.
ـ از پلیمرهای اتیلن:
391610391610- Of polymers of ethylene:
--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان
391610102039161010--- Types of profile flooring used inbuildingKg
--- سایر
391610902039161090--- OtherKg
ـ از پلیمرهای کلرور وینیل:
391620391620- Of polymers of vinyl chloride
--- اسپاگتو (STACKING ROD-SPAGETTO) (میله پلاستیکی از جنس PVC به قطر mm7/1 جهت نصب نوار پلاستیکی راهنما به قرقره در نوار کاست صوتی) به صورت رول
39162010539162010--- Spagetto (stacking rod-spagetto) (plastic pipe of a thickness of 1.7 mm used in sound cassette, in rolls)Kg
--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان
391620202039162020--- Types of profile flooring used inbuildingKg
ـ ـ ـ سایر
391620902039162090--- OtherKg
ـ از سایر مواد پلاستیکی:
391690391690- Of other plastics:
--- انواع پروفیل مورد استفاده در ساختمان
391690102039169010--- Types of profile flooring used inbuildingKg
--- سایر
391690902039169090--- OtherKg
لوله، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها (مثلاً، اتصالات، زانویی، اتصالات لوله (فلانجFlange)، از مواد پلاستیکی
39173917Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics.
ـ روده‌های مصنوعی ( پوشش سوسیس) از پروتئین سفت‌شده یا از مواد پلاستیکی سلولزی
39171000539171000- Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materialsKg
ـ لوله و شیلنگ‌های سخت:
- Tubes, pipes and hoses, rigid:
ـ ـ از پلیمرهای اتیلن
391721001039172100-- Of polymers of ethyleneKg
ـ ـ از پلیمرهای پروپیلن
391722001039172200-- Of polymers of propyleneKg
ـ ـ از پلیمرهای کلروروینیل
391723001039172300-- Of polymers of vinyl chlorideKg
ـ ـ از سایر مواد پلاستیکی
391729001039172900-- Of other plasticsKg
ـ سایر لوله‌ها و شیلنگ‌ها:
- Other tubes, pipes and hoses:
ـ ـ لوله‌ها و شیلنگهای قابل انعطاف که دارای یک حداقل‌تحمل فشارتا حد ترکیدگی Mpa6/27 باشند.
391731001039173100-- Flexible tubes, pipes and hoses, having a minimum burst pressure of 27.6 MPaKg
ـ ـ سایر لوله‌ها که با مواد دیگر مستحکم نشده و به نحو دیگری با سایر مواد جور نشده‌باشد، بدون لوازم و ملحقات
391732001039173200-- Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, without fittingsKg
ـ ـ سایر، که با مواد دیگرمستحکم نشده و به نحو دیگری ‌با ‌سایرموادجورنشده‌باشد، با لوازم و ملحقات
391733001039173300-- Other, not reinforced or otherwise combined with other materials, with fittingsKg
ـ ـ‌ سایر:
391739391739-- Other:
ـ ـ ـ‌ لوله فایبرگلاس از رزین‌پلی‌استر تقویت شده با الیاف شیشه
391739101039173910--- Reinforce fibez glass pipe from glass fibezKg
ـ ـ ـ‌ سایر
391739901039173990--- OtherKg
ـ لوازم و ملحقات
391740001039174000- FittingsKg
پوشش کف از مواد پلاستیکی، حتی خود چسب، به صورت رول یا به شکل چهار گوش یا لوح؛ پوشش دیوار یا سقف از مواد پلاستیکی که در یادداشت 9 این فصل تعریف شده‌است.
39183918Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in Note 9 to this Chapter.
ـ از پلیمرهای کلروروینیل:
391810391810- Of polymers of vinyl chloride:
--- چمن مصنوعی
391810104039181010--- Curf, grass artilicalKg
--- سایر
391810901539181090--- OtherKg
ـ از سایر مواد پلاستیکی:
391890391890- Of other plastics:
--- چمن مصنوعی
391890104039189010--- Curf, grass artilicalKg
--- سایر
391890901039189090--- OtherKg
صفحه، ورق، نوار، باریکه، ورقه نازک (Foil, Film) وسایر اشکال پهن، خود چسب، از مواد پلاستیکی، حتی به صورت رول.
39193919Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls.
ـ به صورت رول با پهنایی که از 20 سانتیمتر بیشتر نباشد:
391910391910- In rolls of a width not exceeding 20 cm
ـ ـ ـ نوار چسب ویژه پوشک کامل (شورتی)
391910101039191010--- Adhesive tapes used on baby napkinsKg
ـ ـ ـ شبرنگ
39191020539191020--- Luminous sheetsKg
ـ ـ ـ نوار چسب اسپلایسینگ SPLISING TAPE (نوار چسب پلی‌استر فیلم 23 میکرون جهت تولید نوار کاست صوتی تصویری)
39191030539191030--- Splicing tapeKg
ـ ـ ـ سایر
391910903239191090--- OtherKg
ـ سایر:
391990391990- Other
ـ ـ ـ فیلم پشت چسب‌دار ویژه پوشک کامل (شورتی)
39199010539199010--- Adhesive films used in full napkinsKg
ـ ـ ـ شبرنگ
39199020539199020--- Luminous sheetsKg
ـ ـ ـ جمبورول چسب خورده BOPP
391990303239199030--- Adhesive jumborolls BOPP Bi oriented polypropyleneKg
ـ ـ ـ ورق پشت چسب‌دارBOPP
391990403239199040--- Adhesive sheet BOPP Bi oriented polypropyleneKg
ـ ـ ـ رول PVC چسب خورده با چسب پایه حلال آلی مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated
P.V.C film for electrical insulation)
391990503239199050--- Logroll of organic solvent adhesive coated P.V.C film for electrical insulationKg
ـ ـ ـ سایر
391990903239199090--- OtherKg
سایر صفحه‌ها، ورق‌ها، ورقه‌های نازک (Foil-Film)، باریکه‌ها و تیغه از مواد پلاستیکی غیراسفنجی، مستحکم‌نشده، مطبق نشده، فاقد تکیه‌گاه یا جور نشده به طریق مشابه با مواد دیگر.
39203920Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials.
ـ از پلیمرهای اتیلن:
392010392010- Of polymers of ethylene
ـ ـ ـ یک لایه چاپ شده
392010101539201010--- Single layer, printedKg
ـ ـ ـ یک لایه چاپ نشده
392010201539201020--- Single layer, not printedKg
ـ ـ ـ چند لایه از مواد پلاستیکی چاپ شده
392010301539201030--- Multilayered of plastics, printedKg
ـ ـ ـ چند لایه از مواد پلاستیکی چاپ نشده
392010401039201040--- Multilayered of plastics, not printedKg
ـ ـ ـ استرچ
392010501039201050--- StretchKg
ـ ـ ـ ورق جدا کننده پلی‌اتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی20 سانتیمتر مورد مصرف در باطری خودرو
39201060539201060--- Polyethylene sheet separator with ion exchange property with width of 10 to 20 cm used in car batteriesKg
ـ ـ ـ سایر
392010901039201090--- OtherKg
ـ از پلیمرهای پروپیلن:
392020392020propylene: - Of polymers of
ـ ـ ـ BOPP چاپ شده
Bi oriented Poly propylene
392020102039202010- Printed BOPP
Bi oriented Poly propylen
Kg
ـ ـ ـ BOPP چاپ نشده
Bi oriented Poly Propylene
392020201539202020---Not Printed BOPP
Bi oriented Poly Propylene
Kg
ـ ـ ـ با ضخامت 12 میکرون و کمتر ویژه صنایع خازن‌سازی حتی متالایز
39202030539202030--- Of a thickness of 12 micron and less used in the manufacture of capacitorKg
ـ ـ ـ نوار درزبندی پاکت آبمیوه و شیر و فرآورده‌های آن
39202050539202050--- Tapes used for sealing containers of fruit juice and milk and products thereofKg
ـ ـ ـ متالایز چاپ شده
392020602039202060--- Printed metallizedKg
ـ ـ ـ متالایز چاپ نشده
392020701539202070--- Non-printed metallizedKg
ـ ـ ـ سایر
392020902039202090--- OtherKg
ـ از پلیمرهای استیرن
392030001039203000- Of polymers of styreneKg
ـ از پلیمرهای کلروروینیل:
- Of polymers of vinyl chloride:
ـ ـ حاوی حداقل 6 درصد وزنی پلاستی سایزر:
392043392043-- Containing by weight not less than 6% of plasticisers
ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی
39204310539204310--- Edge banding and finish foils for particle board “pressed wooden sheets”Kg
ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 میلی‌متر
39204320539204320--- Sheets exceeding 20 mm in thicknessKg
ـ ـ ـ ورق از آلیاژ PVC و ABS
39204330539204330--- PVC/ABS sheetKg
ـ ـ ـ فیلم استرچ
39204340539204340--- Stretch filmKg
ـ ـ ـ فیلم شیرینک
392043502039204350--- Shrink filmKg
ـ ـ ـ فیلم PVC قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید‌کننده دارو
392043602039204360--- Flexible PVC film used in the pharmaceutical industryKg
ـ ـ ـ فیلم PVDC (پلی‌وینیل دی‌کلراید) قابل انعطاف وارده توسط واحدهای تولید کننده دارو
392043702039204370--- Flexible PVC films (poly vinyl dichloride) used in the pharmaceutical industryKg
ـ ـ ـ سایر
392043902039204390--- OtherKg
ـ ـ سایر:
392049392049-- Other
ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی
39204910539204910--- Edge banding and finish foils for particle boardKg
ـ ـ ـ ورق با ضخامت بالاتر از 20 میلی‌متر
39204920539204920--- Sheets exceeding 20 mm in thicknessKg
ـ ـ ـ ورق از آلیاژ PVC و ABS
39204930539204930--- PVC/ABS sheet (acrylonitril butadiene styrene)Kg
ـ ـ ـ با عرض بیشتر از 2/2 متر
39204940539204940--- of width more than 2.2 mKg
ـ ـ ـ سایر
392049902039204990--- OtherKg
ـ از پلیمرهای اکریلیک:
- Of acrylic polymers:
ـ ـ از پلی (متاکریلات متیل)
392051002039205100-- Of poly (methyl methacrylate)Kg
ـ ـ‌ سایر
392059002039205900-- OtherKg
ـ از پلی‌کربنات‌ها، از رزین‌های الکید، از پلی استرهای آلیلیک یا از سایر پلی استرها:
- Of polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters or other polyesters:
ـ ـ از پلی‌کربنات‌ها:
392061392061-- Of polycarbonates
ـ ـ ـ ورق دو جداره
392061101539206110--- Double plate filmKg
ـ ـ ـ فیلم متالایز
39206120539206120--- Metallized filmKg
ـ ـ ـ سایر
392061901539206190--- OtherKg
ـ ـ از پلی (اتیلن ترفتالات)
392062001039206200-- Of poly (ethylene terephthalate)Kg
ـ ـ از پلی‌استرهای اشباع‌نشده:
392063392063-- Of unsaturated polyesters
ـ ـ ـ فیلم متالایز
39206310539206310--- Metallized filmKg
ـ ـ ـ سایر
392063901039206390--- OtherKg
ـ ـ از سایر پلی‌استرها:
392069392069-- Of other polyesters
ـ ـ ـ فیلم متالایز
39206910539206910--- Metallized filmKg
ـ ـ ـ سایر
392069901039206990--- OtherKg
ـ از سلولز یا مشتقات شیمیایی آن:
- Of cellulose or its chemical derivatives:
ـ ـ از سلولز احیاء شده
39207100539207100-- Of regenerated celluloseKg
ـ ـ از استات‌سلولز
39207300539207300-- Of cellulose acetateKg
ـ ـ از سایر مشتقات سلولز
39207900539207900-- Of other cellulose derivativesKg
ـ از سایر مواد پلاستیکی:
- Of other plastics:
ـ ـ از پلی (بوتیرال وینیل)
39209100539209100-- Of poly (vinyl butyral)Kg
ـ ـ‌ از پلی‌آمیدها
39209200539209200-- Of polyamidesKg
ـ ـ از آمینو ـ رزین‌ها
39209300539209300-- Of amino-resinsKg
ـ ـ از رزین‌های فنولیک
39209400539209400-- Of phenolic resinsKg
ـ ـ از سایر مواد پلاستیکی:
392099392099-- Of other plastics
ـ ـ ـ نوار و جامبو رول از جنس تفلون (PTFE)
392099101539209910--- Teflone tape (made of PTFE) polytetrafloroethyleneKg
ـ ـ ـ سایر
39209990539209990--- OtherKg
سایر صفحه‌ها، ورق‌ها، ورقه‌های نازک (Foil-film)، و نوار از مواد پلاستیکی.
39213921Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics.
ـ محصولات اسفنجی (Cellular):
- Cellular:
ـ ـ از پلیمرهای استیرن
392111002039211100-- Of polymers of styreneKg
ـ ـ‌ از پلیمرهای کلروروینیل
392112002039211200-- Of polymers of vinyl chlorideKg
ـ ـ از پلی اوره‌ تان‌ها:
392113392113-- Of polyurethanes
ـ ـ ـ ساندویچ سقف کاذب خودرو بدون لایه فلزی
39211310539211310--- Polyurethane sandwich for automative roof liner (without metal liner)Kg
ـ ـ ـ سایر
392113902039211390--- OtherKg
ـ ـ از سلولز احیاء شده
39211400539211400-- Of regenerated celluloseKg
ـ ـ از سایر مواد پلاستیکی:
392119392119-- Of other plastics:
--- نوار اسفنجی ویژه صنایع سیم و کابل
39211910539211910--- Sponge Strip Special for wire and cable industryKg
--- سایر
392119901039211990--- OtherKg
ـ سایر:
392190392190- Other
ـ ـ ـ نوار لبه و روکش جهت اوراق فشرده چوبی آغشته به ملامین فرمالدئید و یا اوره فرمالدئید (رزینهای آمینه)
39219010539219010--- Edge banding and finish foils for particle board coated with melamine formaldehyde or urea formaldehyde resinsKg
ـ ـ ـ ورق (High Pressure Lamimated) HPL و ورق (Continuous Pressure Laminated)CPL
39219020539219020---Sheet HPL (High Pressure Lamimated), Sheets CPL (Continuous Pressure Laminated)Kg
ـ ـ ـ ورق اکریلیک گلدار لامینه شده با پارچه
392190301539219030--- Flowered acrylic sheets laminated with clothKg
ـ ـ ـ منسوج دو طرف پوشش داده شده با PVC ویژه تابلوهای تبلیغاتی
392190401039219040--- Woven double-sided coated PVC for billboardsKg
ـ ـ ـ مستردستگاه فتوکپی
39219050539219050--- Masters of photocopiersKg
ـ ـ ـ Tee-shirt transfer از پلی‌آمید
39219060539219060--- Tee-shirt transfer made of polyamideKg
ـ ـ ـ ورق پلی‌اتیلن با الیاف شیشه و منسوج نبافته
39219070539219070--- Polyethylene coated glass fibers and non-wovenKg
ـ ـ ـ ورق پلی‌پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه، و مواد سلولزی (Wood Stock)
39219080539219080--- Polypropylene, reinforced with glass fiber and wood stock materialsKg
ـ ـ ـ سایر:
3921909039219090--- Other:
ـ ـ ـ ـ ورق و رول چند لایه جهت تولید ظروف لوله‌ای )تیوپ(
39219091539219091---- Some lage sheet and rolle for producing tube (pipe) containers.Kg
--- ورق جدا کننده پلی‌اتیلنی با خاصیت تبادل یون به عرض 10 الی 20 سانتیمتر مورد مصرف در باتری خودرو
39219093539219093--- Polyethylene sheet separator with ion exchange property with width of 10 to 20 cm used in car batteriesKg
ـ ـ ـ ـ سایر
392190992039219099---- OtherKg
وان، دوش، ظرفشویی، دستشویی، بیده، لگن مستراح و نشستگاه و سرپوش‌ آنها، مخزن آب سیفون و لوازم بهداشتی همانند،‌ از مواد پلاستیکی.
39223922Baths, shower-baths, sinks, wash-basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics.
ـ وان، دوش، ظرفشویی و دستشویی
392210004039221000- Baths, shower-baths, sinks and wash-basinsKg
ـ نشستگاه و سرپوش لگن مستراح
392220002639222000- Lavatory seats and coversKg
ـ سایر
392290002639229000- OtherKg
اشیاء برای نقل و انتقال یا بسته‌بندی کالا، از مواد پلاستیکی؛ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش‌ها، از مواد پلاستیکی.
39233923Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics.
ـ جعبه، صندوق، قفسه و اشیای همانند
392310002039231000- Boxes, cases, crates and similar articlesKg
ـ کیسه، کیسه‌کوچک ( از جمله کیسه‌های مخروطی ‌شکل)؛
- Sacks and bags (including cones):
ـ ـ از پلیمرهای اتیلن:
392321392321-- Of polymers of ethylene
ـ ـ ـ کیسه خون
39232110539232110--- Blood bagsKg
ـ ـ ـ کیسه اسپتیک 5 لایه و بالاتر مقاوم در مقابل نفوذ اکسیژن و هوا
39232120539232120--- Five-layer aseptic bag with resistance against oxygen and air permeabilityKg
ـ ـ ـ سایر
392321902039232190--- OtherKg
ـ ـ از سایر مواد پلاستیکی:
392329392329-- Of other plastics :
ـ ـ ـ کیسه خون
39232910539232910--- Blood bagsKg
ـ ـ ـ سایر
392329902039232990--- OtherKg
ـ قرابه، بطری، تنگ (Flask) و اشیای همانند
392330002039233000- Carboys, bottles, flasks and similar articlesKg
ـ قرقره، دوک، ماسوره و تکیه‌گاه‌های همانند
392340002039234000- Spools, cops, bobbins and similar supportsKg
ـ سربطری، سرپوش، کلاهک و سایر درپوش‌ها
392350002039235000- Stoppers, lids, caps and other closuresKg
ـ سایر:
392390392390- Other:
ـ ـ ـ ظروف لوله‌ای (تیوب) جهت کرم و پماد
392390102039239010--- Tubes for cream and PomadeKg
ـ ـ ـ سایر
392390902039239090--- OtherKg
ظروف میز خوراک (Tableware)‌ ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، سایر لوازم خانه‌داری (Household articles) و بهداشتی یا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستیک.
39243924Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics.
ـ لوازم سرمیز و لوازم آشپزخانه:
392410392410- Tableware and kitchenware
ـ ـ ـ ظروف ملامین
392410105539241010--- Melamine dishesKg
ـ ـ ـ سایر
392410905539241090--- OtherKg
ـ سایر
392490005539249000- OtherKg
لوازم برای ساختمان از مواد پلاستیکی، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره ‌دیگر تعرفه نشده باشد.
39253925Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included.
ـ مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه‌های همانند با گنجایش بیش از 300 لیتر
392510005539251000- Reservoirs, tanks, vats and similar containers, of a capacity exceeding 300 1Kg
ـ در، پنجره و چارچوب‌ آنها و آستانه در
392520005539252000- Doors, windows and their frames and thresholds for doorsKg
ـ پشت دری و پشت پنجره‌ای، پرده ( از جمله پرده کرکره) و اشیای همانند و اجزاء و ملحقات آنها
392530005539253000- Shutters, blinds (including Venetian blinds) and similar articles and parts thereofKg
ـ سایر
392590005539259000- OtherKg
سایر مصنوعات از مواد پلاستیکی و مصنوعات از سایر مواد مشمول شماره‌های 01 39 لغایت 14 39.
39263926Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14.
ـ لوازم برای دفتر کار و مدارس
392610005539261000- Office or school suppliesKg
ـ لباس و متفرعات لباس (همچنین دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش):
392620392620- Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts)
ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی
392620102039262010--- For medical purposesKg
ـ ـ ـ سایر
392620905539262090--- OtherKg
ـ یراق آلات برای مبل، برای بدنه وسایل نقلیه یا همانند
392630002039263000- Fittings for furniture, coachwork or the likeKg
ـ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیای تزئینی
392640005539264000- Statuettes and other ornamental articlesKg
ـ سایر:
392690392690- Other
ـ ـ ـ کیسه ادرار
392690201039269020--- Urine bagsKg
ـ ـ ـ جهت مصارف پزشکی
392690301039269030--- For medical purposesKg
ـ ـ ـ جهت مصارف سینمایی
39269040539269040--- For cinematographic purposesKg
ـ ـ ـ واشر پلی‌اتیلن درب شیشه دارو
392690501039269050--- Polyethylene washer of the screw neck bottle capKg
ـ ـ ـ پریفرم (PET)
392690601539269060--- Preform (PET)Kg
ـ ـ ـ لاینر نوار کاست صوتی (LINER)
39269070539269070--- Liner for sound tape cassetteKg
ـ ـ ـ پد پلاستیکی نوار کاست تصویری (PAD)
39269080539269080--- Plastic pad for videotapeKg
ـ ـ ـ سایر:
3926909039269090--- Other
ـ ـ ـ ـ نوار پلاستیکی دارای برآمدگیهای قلاب مانند (hook) در یک سطح جهت پوشک
392690921039269092----plastic tape with hook-liked protuberance on the one surface of napkinKg
ـ ـ ـ ـ سایر
392690991539269099---- OtherKg
کائوچوی طبیعی، بالاتا، گوتا ـ پرکا، گوایول، شیکل و صمغ‌های طبیعی همانند، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.
40014001strip. Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or
ـ شیره کائوچوی طبیعی، حتی پیش ولکانیزه
40011000540011000- Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanisedKg
ـ کائوچوی طبیعی به اشکال دیگر:
- Natural rubber in other forms:
ـ ـ صفحات دودی
40012100540012100-- Smoked sheetsKg
ـ ـ کائوچوی طبیعی خاص از لحاظ تکنیکی (TSNR)
40012200540012200-- Technically specified natural rubber (TSNR)Kg
ـ ـ سایر
40012900540012900-- OtherKg
ـ بالاتا، گوتا ـ پرکا، گوایول، شیکل و صمغ‌های طبیعی همانند
40013000540013000- Balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gumsKg
کائوچوی سینتتیک و شبه کائوچوی مشتق از روغن‌ها به اشکال‌ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار؛ مخلوط‌های محصولات شماره 01 40 با محصولات این شماره، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار
40024002Synthetic rubber and factice derived from oils, in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this heading, in primary forms or in plates, sheets or strip.
ـ کائوچوی استیرن – بوتادین (SBR)؛ کائوچوی استیرن بوتادین کربوکسیله (XSBR):
- Styrene-butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR):
ـ ـ لاتکس
40021100540021100-- LatexKg
ـ ـ سایر
40021900540021900-- OtherKg
ـ کائوچوی بوتادین (BR)
40022000540022000- Butadiene rubber (BR)Kg
ـ کائوچوی ایزوبوتن ـ ایزوپرن (بوتیل) (IIR)؛ کائوچوی ایزوبوتن ـ‌ ایزوپرن؛ هالوژنه (BIIR) یا (CIIR) :
- Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR); halo-isobutene- rubber (CIIR or BIIR):
ـ ـ کائوچوی ایزوبوتن ـ ایزوپرن (بوتیل)(IIR)
40023100540023100-- Isobutene-isoprene (butyl) rubber (IIR)Kg
ـ ـ سایر
40023900540023900-- OtherKg
ـ کائوچوی کلروپرن (کلروبوتادین) (CR):
- Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR):
ـ ـ لاتکس
40024100540024100-- LatexKg
ـ ـ سایر

40024900540024900-- OtherKg
ـ کائوچوی آکریلونیتریل ـ بوتادین (NBR) :
- Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR):
ـ ـ‌ لاتکس
40025100540025100-- LatexKg
ـ ـ‌ سایر
40025900540025900-- OtherKg
ـ کائوچوی ایزوپرن (IR)
40026000540026000- Isoprene rubber (IR)Kg
ـ کائوچوی اتیلن ـ پروپیلن ـ دین غیرمتصل (EPDM)
40027000540027000- Ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber (EPDM)Kg
ـ مخلوط‌های محصولات شماره 01 40 با محصولات مشمول این شماره
40028000540028000- Mixtures of any product of heading 40.01 with any product of this headingKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ‌ لاتکس
40029100540029100-- LatexKg
ـ ـ‌ سایر
40029900540029900-- OtherKg
کائوچوی دوباره احیاء شده به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.
400300001540030000Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip.Kg
آخال، خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت‌نشده، حتی اگر به صورت پودر یا دانه درآمده باشد.
400400001040040000Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom.Kg
کائوچوی مخلوط شده، ولکانیزه‌نشده، به اشکال ابتدایی یا به صورت صفحه، ورق یا نوار.
40054005Compounded rubber, unvulcanised, in primary forms or in plates, sheets or strip.
ـ کائوچویی که به آن دوده کربن یا سیلیس اضافه شده باشد
400510001040051000- Compounded with carbon black or silicaKg
ـ محلول‌ها؛ دیسپرسیون‌ها، غیر از آنهایی که مشمول شماره فرعی 10 4005 هستند.
400520001040052000- Solutions; dispersions other than those of subheading 4005.10Kg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ صفحه، ورق و نوار
400591001040059100-- Plates, sheets and stripKg
ـ ـ سایر
400599001040059900-- OtherKg
سایر اشکال (مثلاً، میله یا ترکه، لوله، پروفیله) و اشیاء (مثلاً، دیسک و حلقه) از کائوچوی ولکانیزه نشده.
40064006Other forms (for example, rods, tubes and profile shapes) and articles (for example, discs and rings), of unvulcanised rubber.
ـ پروفیله برای روکش کردن لاستیک چرخ
40061000540061000- "Camel-back" strips for retreading rubber tyresKg
ـ سایر:
400690400690- Other
ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی
40069010540069010--- Parts and supplies used by the health and medical sectorKg
ـ ـ ـ سایر
400690901040069090--- OtherKg
نخ و طناب از کائوچوی ولکانیزه.
40070000540070000Vulcanised rubber thread and cord.Kg
صفحه، ورق، نوار، میله ، ترکه و پروفیله از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده.
40084008Plates, sheets, strip, rods and profile shapes, of vulcanised rubber other than hard rubber.
ـ از کائوچوی اسفنجی:
- Of cellular rubber:
ـ ـ‌ صفحه، ورق و نوار:
400811400811-- Plates, sheets and strip
ـ ـ ـ پوشش برای کف
400811102040081110--- FloorcoveringKg
--- ورق عایق الاستومری اسفنجی از EPDM یا NBR
400811202040081120--- Cellular elastomeric isolator sheet of EPDM or NBRKg
ـ ـ ـ سایر
400811901040081190--- OtherKg
ـ ـ سایر
400819001040081900-- OtherKg
ـ از کائوچوی غیر اسفنجی:
- Of non-cellular rubber:
ـ ـ صفحه، ورق و نوار:
400821400821-- Plates, sheets and strip
ـ ـ ـ پوشش برای کف
400821102040082110--- FloorcoveringKg
--- تکیه‌گاه (ضربه‌گیر یا لرزه‌گیر) براساس لاستیک جهت سازه‌
40082120540082120--- Stock absor ben based on fubber for structuresKg
ـ ـ ـ سایر
400821901040082190--- OtherKg
ـ ـ سایر
400829001040082900-- OtherKg
لوله و شیلنگ از‌کائوچوی ولکانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه (مثلاً، اتصالات، زانویی و اتصال لوله «فلانج»).
40094009Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without their fittings (for example, joints, elbows, flanges).
ـ مستحکم نشده یا جور نشده به نحوی دیگر با سایر مواد:
- Not reinforced or otherwise combined with other materials:
ـ ـ‌ بدون لوازم و ملحقات:
400911400911-- Without fittings
- - - لوله عایق الاستومری اسفنجی از EPDM یا NBR
400911102040091110--- Cellular elastomeric isolator pipe of EPDM or NBRKg
--- سایر
400911901040091190--- OtherKg
ـ ـ‌ با لوازم و ملحقات
400912001040091200-- With fittingsKg
ـ مستحکم شده یا جور‌شده به نحوی دیگر فقط با فلز:
- Reinforced or otherwise combined only with metal:
ـ ـ بدون لوازم و ملحقات
400921001040092100-- Without fittingsKg
ـ ـ با لوازم و ملحقات
400922001040092200-- With fittingsKg
ـ مستحکم شده یا جور‌شده به نحوی دیگر فقط با مواد نسجی:
- Reinforced or otherwise combined only with textile materials:
ـ ـ بدون لوازم و ملحقات
400931001040093100-- Without fittingsKg
ـ ـ با لوازم و ملحقات
400932001040093200-- With fittingsKg
ـ مستحکم شده یا جور شده به نحوی دیگر با سایر مواد:
- Reinforced or otherwise combined with other materials:
ـ ـ بدون لوازم و ملحقات
400941001040094100-- Without fittingsKg
ـ ـ با لوازم و ملحقات
400942001040094200-- With fittingsKg
تسمه و مجموعه‌ تسمه‌های نقاله یا انتقال نیرو، از کائوچوی ولکانیزه.
40104010Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber.
ـ تسمه نقاله:
- Conveyor belts or belting:
ـ ـ مستحکم شده فقط با فلز
401011002040101100-- Reinforced only with metalKg
ـ ـ مستحکم شده فقط با مواد نسجی
401012002040101200-- Reinforced only with textile materialsKg
ـ ـ سایر
401019002040101900-- OtherKg
ـ تسمه و مجموعه تسمه‌های انتقال نیرو:
- Transmission belts or belting:
ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشکل)، شیاردار، ‌دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 180 سانتیمتر
401031002640103100-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cmKg
ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 180 سانتیمتر
401032002640103200-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cmKg
ـ ـ تسمه انقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداکثر 240 سانتیمتر
401033002640103300-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cmKg
ـ ـ تسمه انتقال نیرو بی‌انتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شکل)، غیر شیاردار، دارای محیط خارجی بیش از 180 سانتیمتر و حداکثر 240 سانتیمتر
401034002640103400-- Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cmKg
ـ ـ تسمه همزمان (Synchronous belt)
بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از 60 سانتیمتر و حداکثر 150 سانتیمتر
401035002040103500-- Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 150 cmKg
-- ‌تسمه همزمان (Synchronous belt) بی‌انتها، دارای محیط خارجی بیش از 150 سانتیمتر و حداکثر 198 سانتیمتر
401036002040103600-- Endless synchronous belts, of an outside circumference exceeding 150 cm but not exceeding 198 cmKg
ـ ـ سایر:
401039401039-- Other
ـ ـ ـ اپرون ریسندگی به ضخامت 1 الی 5/3 میلیمتر و به عرض 22 الی 200 میلیمتر به صورت حلقوی یا باز
40103910540103910Texturizing aprons with 1-3.5 mm thickness and widthin 22-200 mm with Ring-shaped or open-shaped ---Kg
ـ ـ ـ سایر
401039902640103990--- OtherKg
لاستیک رویی چرخ، بادی، نو، از کائوچو.
40114011New pneumatic tyres, of rubber.
ـ از انواعی که برای اتومبیل‌های سواری (همچنین اتومبیلهای استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه به کار می‌رود)
401110003240111000- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)U
ـ از انواعی که برای اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری به کار می‌رود:
401120401120- Of a kind used on buses or lorries:
ـ ـ ـ با سایز 5/22 R 80-315
401120102040112010---For size 315-80 R 22/5U
ـ ـ ـ سایر
401120902040112090---OtherU
ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی
40113000540113000- Of a kind used on aircraftU
ـ از انواعی که برای موتور سیکلت به کار می‌رود
401140003240114000- Of a kind used on motorcyclesU
ـ از انواعی که برای دوچرخه به کار می‌رود
401100503240110050- Of a kind used on bicyclesU
ـ از انواع مورد استفاده در ماشین‌‌ها یا وسایل نقلیه کشاورزی یا جنگل‌داری و ماشینآلات
401170401170- Of a kind used on agricultural or forestry vehicles and machines
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
401110702040111070--- Having similar domestic productionU
ـ ـ ـ سایر
40119070540119070--- OtherU
ـ از انواع مورد استفاده در ماشین‌ها و وسایل نقلیه ساختمانی معدنی یا جابه جایی صنعتی
401180401180- Of a kind used on construction, mining or industrial handling vehicles and machines
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
401110802040111080--- Having similar domestic productionU
ـ ـ ـ لاستیک فرغون
401120803240112080--- Wheelbarrows tireU
ـ ـ ـ سایر
40119080540119080--- OtherU
ـ سایر
401190401190- Other
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
401110902040111090--- Having similar domestic productionU
ـ ـ ـ سایر
40119090540119090--- OtherU
لاستیک‌های رویی چرخ، بادی روکش‌شده یا مستعمل از کائوچو؛ لاستیک رویی توپر یا نیمه توپر، لاستیک و نوار دوررینگ چرخ از کائوچو
40124012Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber.
ـ لاستیک رویی روکش شده:
- Retreaded tyres:
-- از انواع مورد استفاده در اتومبیل‌های سواری (همچنین استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)
401211003240121100-- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars)U
ـ ـ از انواع مورد استفاده در اتوبوس یا اتومبیل باری (Lorry)
401212003240121200-- Of a kind used on buses or lorriesU
ـ ـ از انواع مورد استفاده در وسایل نقلیه هوایی
40121300540121300-- Of a kind used on aircraftU
ـ ـ سایر
401219003240121900-- OtherU
ـ لاستیک رویی چرخ، بادی، مستعمل
401220003240122000- Used pneumatic tyresU
ـ سایر:
401290401290- Other:
ـ ـ ـ روکش عاجدار لاستیک خودرو به صورت رول یا دو سر بسته از جنس کائوچوئی و ولکانیزه شده جهت روکش نمودن لاستیک‌های فرسوده و مستعمل
40129010540129010--- tyres lover in roll or tow end closed of vulcanized rubber for use tyresKg
ـ ـ ـ سایر
401290903240129090--- OtherKg
لاستیک تویی، از کائوچو.
40134013Inner tubes, of rubber.
- از انواعی که برای اتومبیل‌ سواری (همچنین اتومبیل‌های استیشن واگن و اتومبیل‌های مسابقه)، اتوبوس‌هاو اتومبیل‌های باری به کار می‌رود
401310002640131000- Of a kind used on motor cars (including station wagons and racing cars), buses or lorriesU
ـ از انواعی که برای دوچرخه به کار‌ می‌رود.
401320002640132000- Of a kind used on bicyclesU
ـ سایر:
401390401390- Other:
ـ ـ ـ برای هواپیما
40139010540139010--- Used on aircraftU
ـ ـ ـ تیوپ موتور سیکلت
401390202640139020--- Inner tubes used on motorcyclesU
ـ ـ ـ سایر
401390902640139090--- OtherU
اشیاء برای بهداشت یا داروخانه (همچنین پستانک) از کائوچوی ولکانیزه غیر از کائوچوی سخت، حتی با اجزایی از کائوچوی سخت.
40144014Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber, with or without fittings of hard rubber.
ـ کاپوت ( محافظ)
401410002040141000- Sheath contraceptivesKg
ـ سایر
40149000540149000- OtherKg
لباس و متفرعات لباس (از جمله دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش) از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده برای هر نوع مصرف.
40154015Articles of apparel and clothing accessories (including gloves, mittens and mitts), for all purposes, of vulcanised rubber other than hard rubber.
ـ دستکش، دستکش یک انگشتی و نیم دستکش:
- Gloves, mittens and mitts:
ـ ـ برای جراحی
401511002040151100-- SurgicalKg
ـ ـ سایر:
401519401519-- Other
ـ ـ ـ خانگی
401519105540151910--- Household typeKg
ـ ـ ـ معاینه
401519202040151920--- Medical examinationKg
ـ ـ ـ کارگری و صنعتی
401519305540151930--- Workers and industrialKg
ـ ـ ـ سایر
401519905540151990--- OtherKg
ـ سایر
401590004040159000- OtherKg
سایر اشیاء از کائوچوی ولکانیزه سفت‌نشده
40164016Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber.
ـ از کائوچوی اسفنجی (سایر اشیاء):
401610401610- Of cellular rubber
ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی
401610101040161010--- Parts and supplies used by health and medical sectorKg
ـ ـ ـ سایر
401610902640161090--- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ کف‌پوش و پادری
401691004040169100-- Floor coverings and matsKg
ـ ـ مدادپاک‌کن
401692002640169200-- ErasersKg
ـ ـ درز بند، واشر و سایر درزگیرها
401693002640169300-- Gaskets, washers and other sealsKg
ـ ـ سپر، حتی قابل بادکردن برای پهلوگیری کشتی‌ها
401694002640169400-- Boat or dock fenders, whether or not inflatableKg
ـ ـ سایر اشیای قابل بادکردن
401695002640169500-- Other inflatable articlesKg
ـ ـ سایر:
401699401699-- Other
ـ ـ ـ کیسه‌های مالش مورد مصرف در صنایع نساجی (از عرض 25 سانتیمتر به بالا)
40169910540169910--- Aprons used in the textile industry (of a width of 25 cm or more)Kg
ـ ـ ـ بلادر تایر
40169920540169920--- Bladder tireKg
ـ ـ ـ قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی
401699301040169930--- Parts and supplies used by the health and medical sectorKg
ـ ـ ـ انولپ و تیوپ‌های پخت
40169940540169940--- Envelopes and bladders (tubes used in ovens)Kg
ـ ـ ـ کاتس ریسندگی به قطر داخلی 18 الی 51 میلیمتر و قطر خارجی از 28 الی 90 میلیمتر با مغزی آلومینیوم یا بدون آن
40169950540169950--- Texturizing cots with 18-51mm internal diameter and 28-90mm external diameter with or without aluminum ring.Kg
ـ ـ ـ تکیه‌گاه (ضربه‌گیر یا لرزه‌گیر) براساس لاستیک جهت سازه‌ها
40169960540169960--- Lead rubber bearings.Kg
ـ ـ ـ روکش عاجدار لاستیک خودرو بصورت رول
40169970540169970---Tusky veneer of tire in shope ofKg
ـ ـ ـ سایر
401699902640169990--- OtherKg
کائوچوی سفت‌شده ( مثلاً ابونیت Ebonit) به هر شکل، همچنین آخال و خرده ریز؛ اشیای ساخته شده از کائوچوی سفت‌شده.
401700401700Hard rubber (for example, ebonite) in all forms, including waste and scrap; articles of hard rubber.
ـ ـ ـ ابونیت ولگانیزه به شکل توده، لوح، ورق یا نوار، قلم، پروفیله یا لوله، آخال، گرد و خرده‌ریز
401700101040170010--- Volcanised ebonite in the form of masses, slabs, sheets or strips, rods, profiles or tubes, waste, dust and paringsKg
ـ ـ ـ سایر
401700902040170090--- OtherKg
پوست خام حیوانات از جنس گاو ‌(همچنین بوفالو) یا از جنس اسب (تازه یا نمک‌زده، خشک‌شده، آهک‌زده، اسید شویی شده) پیکله (Pickled یا محفوظ شده به نحوی دیگر اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا به نحو دیگری آماده نشده)، حتی موکنده یا لایه لایه بریده شده.
41014101Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split.
ـ پوست و پوست با پشم به صورت کامل که وزن هر جلد آن به حالت صرفاً خشک بیش از 8 کیلوگرم، به حالت نمک‌زده خشک بیش از 10 کیلوگرم و به حالت تازه و تر نمک‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده بیش از 16 کیلو‌گرم نباشد.
41012000541012000- Whole hides and skins, of a weight per skin not exceeding 8 kg when simply dried, 10 kg when dry-salted, or 16 kg when fresh, wet-salted or otherwise preservedKg
ـ پوست کامل، به وزن هر جلد بیش از 16 کیلوگرم
41015000541015000- Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kgKg
ـ سایر، از جمله پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو (گرده):
(Butts)، نصف پوست مستطیل شکل پشت تا پهلو (گرده)(Bends) ، پوست پهلو (Bellies)
41019000541019000- Other, including butts, bends and belliesKg
پوست خام حیوانات از نوع گوسفند یا بره (تازه یا نمک‌زده، خشک‌شده، آهک‌زده، اسیدشویی شده) پیکله Pickled): یا محفوظ شده به نحوی دیگر، اما دباغی‌نشده، پارشمینه نشده یا به نحو دیگری آماده نشده)، حتی موکنده یا لایه لایه بریده‌شده، غیر از آنهایی که در یادداشت 1 – ج این فصل مستثنی شده‌اند.
41024102Raw skins of sheep or Lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter.
ـ با پشم
41021000541021000- With wool onKg
ـ بدون پشم:
- Without wool on:
ـ ـ‌ اسیدشویی شده (پیکله)
41022100541022100-- PickledKg
ـ ـ سایر
41022900541022900-- OtherKg
سایر پوست‌های خام (تازه یا نمک‌زده، خشک‌شده، آهک‌زده، اسیدشویی شده) پیکله (Pickled یا محفوظ شده به نحوی دیگر، اما دباغی نشده، پارشمینه نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر)، حتی موکنده یا لایه لایه بریده شده، غیر از آنهایی که در یادداشت 1 ـ ب یا 1 ـ ج از این فصل مستثنی شده‌اند.
41034103Other raw hides and skins (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not dehaired or split, other than those excluded by Note 1 (b) or 1 (c) to this Chapter.
ـ از نوع خزندگان
41032000541032000- Of reptilesKg
ـ از نوع خوک
410330005541033000- Of swineKg
ـ سایر
41039000541039000- OtherKg
چرم و پوست‌های دباغی شده یا تازه از دباغی درآمده (Crust) ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو) یا حیوانات از نوع اسب، موکنده، حتی لایه‌لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.
41044104Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared.
ـ به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue):
- In the wet state (including wet-blue):
-- کامل دانه‌دانه، لایه لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)
41041100541041100-- Full grains, unsplit; grain splitsKg
ـ ـ سایر
41041900541041900-- OtherKg
ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده)‌(Crust):
- In the dry state (crust):
ـ ـ کامل دانه‌دانه، لایه‌لایه بریده نشده؛ لایه‌های دانه‌دانه (Full grain, unsplit; Grain Splits)
41044100541044100-- Full grains, unsplit; grain splitsKg
ـ ـ سایر
41044900541044900-- OtherKg
پوست دباغی‌شده یا تازه از دباغی درآمده ولی رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده (Crust) از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده‌شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.
41054105Tanned or crust skins of sheep or Lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared.
ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)
41051000541051000- In the wet state (including wet-blue)Kg
ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده (Crust)
41053000541053000- In the dry state (crust)Kg
چرم و پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده ولی هنوز رنگ و رنگ‌آمیزی نشده (Crust) از سایر حیوانات، پشم یا موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، ولی آماده نشده به نحوی دیگر.
41064106Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared.
ـ از بز و بزغاله:
- Of goats or kids:
ـ ـ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue)
41062100541062100-- In the wet state (including wet-blue)Kg
ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده) (Crust)
41062200541062200-- In the dry state (crust)Kg
ـ از نوع خوک:
- Of swine:
ـ ـ به حالت مرطوب (ازجمله wet-blue)
410631004041063100-- In the wet state (including wet-blue)Kg
ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده) (Crust)
410632004041063200-- In the dry state (crust)Kg
ـ از نوع خزندگان
410640003241064000- Of reptilesKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ‌ به حالت مرطوب (از جمله wet-blue))
410691003241069100-- In the wet state (including wet-blue)Kg
ـ ـ به حالت خشک (تازه از دباغی درآمده ولی هنوز رنگ یا رنگ‌آمیزی نشده) (Crust)
410692003241069200-- In the dry state (crust)Kg
چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting)، همچنین چرم پارشمینه شده، از حیوانات از نوع گاو (همچنین بوفالو) یا ازنوع اسب، موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم‌های مشمول شماره 14 41.
41074107Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14.
ـ چرم و پوست کامل:
- Whole hides and skins:
ـ ـ دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده
410711002641071100-- Full grains, unsplitKg
ـ ـ لایه لایه بریده شده دانه دانه
410712002641071200-- Grain splitsKg
ـ ـ سایر
410719002641071900-- OtherKg
ـ سایر، همچنین کناره‌ها:
- Other, including sides:
ـ ـ دانه دانه کامل، لایه لایه بریده نشده
410791002641079100-- Full grains, unsplitKg
ـ ـ لایه لایه بریده شده دانه دانه
410792002641079200-- Grain SplitsKg
ـ ـ سایر
410799003241079900-- OtherKg

41084108

41094109

41104110

41114111
چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting)، همچنین چرم پارشمینه شده، از گوسفند یا بره، پشم کنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم‌های مشمول شماره 14 41.
411200003241120000Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or Lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 41.14.Kg
چرم بیشتر آماده شده بعد از دباغی یا بعد از کراستینگ (Crusting) همچنین چرم پارشمینه شده، از سایر حیوانات، پشم یا موکنده، حتی لایه لایه بریده شده، غیر از چرم‌های مشمول شماره 14 41.
41134113Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 41.14.
ـ از بز یا بزغاله
411310003241131000- Of goats or kidsKg
ـ از نوع خوک
411320005541132000- Of swineKg
ـ ازنوع خزندگان
411330001541133000- Of reptilesKg
ـ سایر
411390001541139000- OtherKg
چرم شاموازه (جیر) (همچنین جیر ترکیبی)؛ چرم و پوست ورنی شده یا روکش‌شده؛ چرم و پوست فلزنما.
41144114Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather.
ـ چرم‌شاموازه (جیر) (همچنین جیر ترکیبی)
411410003241141000- Chamois (including combination chamois) leatherKg
ـ چرم و پوست ورنی‌شده یا روکش شده؛ چرم و پوست فلزنما
411420003241142000- Patent leather and patent laminated leather; metallised leatherKg
چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، حتی به صورت رول؛ دم قیچی و سایر آخال از چرم یا از پوست آماده یا از چرم دوباره ساخته‌شده، نامناسب برای ساخت اشیای چرمی؛ گرد، پودر و آرد چرم.
41154115Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour.
ـ چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار، حتی به صورت رول
411510003241151000- Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rollsKg
ـ دم قیچی و سایر آخال از چرم یا از پوست آماده یا از چرم دوباره ساخته شده، نامناسب برای ساخت اشیای چرمی؛ گرد، پودر و آرد چرم
411520003241152000- Parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flourKg
اشیای زین و برگ‌سازی برای هر نوع حیوان(همچنین مال‌بند، قلاده، زانوبند، پوزه‌بند، روپوش زین، خورجین، جل سگ و اشیای همانند)، از هرماده.
420100004042010000Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material.Kg
رختدان، چمدان و رختدان کوچک، کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه، جلد عینک، جلد دوربین دوچشمی، جلد دستگاههای عکاسی و دوربین‌عکاسی، جلد آلات موسیقی یا اسلحه و محفظه‌های همانند؛ کیف‌های سفری، کیسه‌های عایق شده برای مواد غذایی یا آشامیدنی، کیف لوازم آرایش، کیف‌های‌کوله‌پشتی، کیف‌دستی، کیف خرید، کیف اوراق، کیف و کیسه پول، محفظه‌برای نقشه، قوطی سیگار، کیسه توتون، کیف‌های ابزار،‌کیف وسایل ورزشی، جلد قرابه و بطری، جعبه جواهر آلات، قوطی پودر، جعبه قاشق و چنگال و محفظه‌های همانند، از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده، از ورق‌های مواد پلاستیکی، از مواد نسجی، از فیبر ولکانیزه یا از مقوا که کلاً یا بیشتر آن42024202Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco-pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather or of composition leat
ـ رختدان، چمدان، چمدان‌کوچک، همچنین‌کیف بزک، کیف اسناد، کیف مدرسه و محفظه‌های همانند:
- Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels and similar containers:
ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی
420211005542021100-- of compodition leather or of patenet leather and substitute of leather or of composition leather.U
ـ ـ با سطح خارجی از مواد پلاستیکی یا مواد نسجی
420212005542021200-- With outer surface of plastics or of textile materialsU
ـ ـ سایر
420219005542021900-- OtherU
ـ کیف‌دستی، حتی با بند برای آویختن به شانه، همچنین آنهایی که بدون دسته هستند:
- Handbags, whether or not with shoulder strap, including those without handle:
ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی
420221005542022100-- of compodition leather or of patenet leather and substitute of leather or of composition leather.U
ـ ـ با سطح خارجی از ورق‌های پلاستیکی یا از مواد نسجی:
420222420222-- With outer surface of plastic sheeting or of textile materials:
ـ ـ ـ جاجیم
420222105542022210--- JajimU
ـ ـ ـ از نمد
420222205542022220--- From NadU
ـ ـ ـ قلمکار
420222305542022230--- CalicoU
ـ ـ ـ سایر
420222905542022290--- Other
ـ ـ سایر
420229005542022900-- OtherU
ـ اشیاء از نوعی که معمولاً در جیب یا در کیف دستی حمل می‌شود:
- Articles of a kind normally carried in the pocket or in the handbag:
ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی، از چرم یا از چرم ترکیبی
420231005542023100-- of compodition leather or of patenet leather and substitute of leather or of composition leather.Kg
ـ ـ با سطح خارجی از ورق‌های پلاستیکی یا از مواد نسجی
420232005542023200-- With outer surface of plastic sheeting or of textile materialsKg
ـ ـ سایر
420239005542023900-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ با سطح خارجی از چرم طبیعی از چرم یا از چرم ترکیبی
420291005542029100-- of compodition leather or of patenet leather and substitute of leather or of composition leather.Kg
ـ ـ با سطح خارجی از ورق‌های پلاستیکی یا از مواد نسجی
420292005542029200-- With outer surface of plastic sheeting or of textile materialsKg
ـ ـ سایر
420299005542029900-- OtherKg
لباس و متفرعات لباس از چرم طبیعی، یا از چرم دوباره ساخته‌شده.
42034203Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather.
ـ لباس
420310005542031000- Articles of apparelKg
ـ دستکش، دستکش‌های یک انگشتی و نیم دستکش:
- Gloves, mittens and mitts:
ـ ـ مخصوص ورزش
420321004042032100-- Specially designed for use in sportsKg
ـ ـ سایر
420329004042032900-- OtherKg
ـ کمربند، حمایل و بند شمشیر
420330004042033000- Belts and bandoliersKg
ـ سایر منضمات لباس
420340004042034000- Other clothing accessoriesKg

42044204
سایر اشیای ساخته شده از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده.
42054205Other articles of leather or of composition leather.
ـ ـ ـ تفیلین (مهره مخصوص عبادت هموطنان کلیمی) و مزوزا
42050010542050010--- Tefillin (the phylacteries worn by the Jewish citizens) and MezuzahKg
ـ ـ ـ سایر:
4205009042050090--- Other:Kg
ـ ـ ـ ـ اشیای از چرم طبیعی یا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشین‌آلات یا وسایل مکانیکی یا برای مصارف فنی
420500913242050091---- articles of leather or of composition leather for using in machine or mechanic facility for technical consumptionKg
ـ ـ ـ ـ سایر
420500925542050092---- Other:
اشیای ساخته شده از روده (GUT) (بهغیر از احشای کرم ابریشم)، از غشای خارجی آماده روده بزرگ احشام (Goldbeater's skin) از مثانه (Bladders) یا از زردپی (Tendons):
42064206Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons.
ـ ـ ـ کاتگوت
420600101042060010--- CatgutKg
ـ ـ ـ سایر
420600903242060090--- OtherKg
پوست‌های نرم خام‌(از جمله سر، دم، دست و پا و سایر قطعاتی که در پوست‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند)، غیر از پوست‌های خام شماره‌های 01 41، 02 41 یا 03 41.
43014301Raw furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' use), other than raw hides and skins of heading 41.01, 41.02 or 41.03.
ـ از مینک (Mink)، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا
430110002043011000- Of mink, whole, with or without head, tail or pawsKg
ـ از بره معروف به آستاراخان، برایت شوانز، قره‌گل، ایرانی یا همانند، پوست‌های بره هندوستان، چین، مغولستان یا تبت، به صورت کامل با یا بدون سر، دم یا دست و پا
430130002043013000- Of lamb, the following: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb, whole, with or without head, tail or pawsKg
ـ از روباه، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا
430160002043016000- Of fox, whole, with or without head, tail or pawsKg
ـ سایر:
430180430180- Other furskins, whole, with or without head, tail or paws
ـ ـ ـ پوست‌ها از خوک آبی به صورت کامل با یا بدون سر، دم، دست و پا
430180105543018010---skin of swine, whole, with or without head, tail or pawsKg
ـ ـ ـ سایر
430180902043018090---otherKg
ـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات قابل استفاده در پوست‌سازی
430190005543019000- Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, suitable for furriers' useKg
پوست‌های نرم طبیعی دباغی شده یا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی)، به هم متصل نشده، یا به هم متصل شده (بدون اضافه‌کردن سایر مواد)، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03 43 می‌باشند.
43024302Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other pieces or cuttings), unassembled, or assembled (without the addition of other materials) other than those of heading 43.03.
ـ پوست‌های نرم طبیعی، به صورت کامل، با یا بدون سر، دم یا دست و پا، به هم متصل نشده:
- Whole skins, with or without head, tail or paws, not assembled:
ـ ـ از مینک
430211005543021100-- Of minkKg
ـ ـ سایر
430219005543021900-- OtherKg
ـ سر، دم، دست و پا و سایر قطعات، آخال و دم قیچی، به هم متصل نشده
430220005543022000- Heads, tails, paws and other pieces or cuttings, not assembledKg
ـ پوست‌های نرم طبیعی به صورت کامل و به صورت قطعات یا دم قیچی‌های آنها، به هم متصل شده
430230002043023000- Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembledKg
لباس و متفرعات لباس و سایر اشیای از پوست‌های نرم طبیعی.
43034303Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin.
ـ لباس و متفرعات لباس
430310005543031000- Articles of apparel and clothing accessoriesKg
ـ سایر
430390005543039000- OtherKg
پوست‌های نرم بدلی و اشیای ساخته شده از آنها.
430400005543040000Artificial fur and articles thereof.Kg
هیزم، به شکل کنده، کاتین، ترکه، سرشاخه یا به اشکال همانند، چوب به صورت خرده یا ریزه؛ خاک اره و ضایعات و دور ریز حتی به صورت به هم فشرده؛ یا به شکل گرده بینه نشده، بریکت، گلوله یا به اشکال همانند
44014401Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets, or similar forms
ـ هیزم، به شکل کنده، کاتین، ترکه، سرشاخه یا به اشکال همانند:
-Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms:
ـ ـ از سوزنی برگها
44011100544011100-- ConiferousKg
ـ ـ غیر از سوزنی برگها
44011200544011200-- Non-coniferousKg
ـ چوب به صورت خرده یا ریزه:
- Wood in chips or particles:
ـ ـ تیره کاج
44012100544012100-- ConiferousKg
ـ ـ غیر تیره کاج
44012200544012200-- Non-coniferousKg
ـ خاک اره و ضایعات و دور ریز به صورت به هم فشرده، به شکل گرده بینه، بریکت ( خاکه قالبی )، گلوله یا به اشکال همانند:
- Sawdust and wood waste and scrap, agglomerated, in logs briquettes, pellets or similar forms:
ـ ـ حبه‌های چوب
44013100544013100-- wood pelletsKg
ـ ـ سایر
44013900544013900-- otherKg
ـ خاک اره و ضایعات و دور ریز به صورت غیرمتراکم
44014000544014000- Sawdust and wood waste and scrap, not agglomeratedKg
زغال‌چوب (از جمله زغال میوههای سخت پوست یا پوست آنها) حتی به هم فشرده
44024402Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated.
ـ از بامبو
44021000544021000- Of bambooKg
ـ سایر
44029000544029000-OtherKg
چوب خام، حتی پوست یا قشر سطحی سالانه آن کنده شده یا چهار تراش شده.
44034403Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared.
ـ عمل آمده با رنگ، کروزوت یا سایر عوامل محافظت کننده:
- Treated with paint, stains, creosote or other preservatives:
- - سوزنی برگها
44031100544031100-- Coniferousm3
- - غیرسوزنی برگها
44031200544031200-- Non-coniferousm3
- سایر، سوزنی برگها (مخروطی):
- Other Coniferous:
- - از کاجها (گونه پینوس)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن برابر یا بیشتر از 15 سانتیمتر باشد.
44032100544032100-- Of pine (pinus spp.), of which any cross-sectional dimension is 15 cm or morem3
- - از کاج (گونه پینوس) ، سایر
44032200544032200-- Of pine (pinus spp.), otherm3
- - از نراد (گونه آبیس) و کاج نوئل (گونه پیسوا) که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن برابر یا بیشتر از 15 سانتیمتر باشد.
44032300544032300-- Of fir (Abies spp.) and spruce (picea spp.), of which any cross- sectional dimension is 15 cm or morem3
- - از نراد (گونه آبیس) و کاج نوئل (گونه پیسوا)، سایر
44032400544032400-- Of fir (Abies spp.) and spruce (picea spp.), otherm3
- - سایر که ابعادشان 15 سانتی متر و بیشتر باشد
44032500544032500-- Other of which any cross- sectional dimension is 15 cm or morem3
- - سایر
44032600544032600-- Otherm3
ـ سایر، از چوب‌های گرمسیری:
- Other, of tropical wood:
ـ ـ زهرالشتای قرمز تیره، زهرالشتای قرمز روشن و زهرالشتای باکائو
44034100544034100-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakaum3
ـ ـ سایر
44034900544034900-- Otherm3
ـ سایر :
- Other:
ـ ـ از بلوط (گونه Quercus)
44039100544039100-- Of oak (Quercus spp.)m3
-- از راش (گونههای راش)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن حداقل 15 سانتیمتر باشد.
44039300544039300-- Of beech (Fagus spp.), of which any cross- sectional dimension is 15 cm or morem3
-- از راش (گونههای راش)، سایر
44039400544039400-- Of beech (Fagus spp.), otherm3
-- از توس (گونههای توس)، که بزرگترین بعد مقطع عرضی آن حداقل 15 سانتیمتر باشد.
44039500544039500-- Of brich (Batula spp.), of which any cross- sectional dimension is 15 cm or morem3
-- از توس (گونههای توس)، سایر
44039600544039600-- Of brich (Batula spp.), otherm3
-- از صنوبرها و صنوبرلرزان (گونههایpopulus )
44039700544039700-- Of polplar and aspen (populous spp.)m3
-- از اکالیپتوس (گونههایEacalyptus)
44039800544039800-- Of eucalyptus (Eucalyptus spp.)m3
ـ ـ سایر
44039900544039900-- Otherm3
ترکه‌های دو نیم‌شده؛ چوب‌های دو نیم شده، چوب بست، دستک و دیرک از چوب، نوک تیز شده ولی از درازا اره نشده باشند؛ چوب دست، به طور ساده هموار یاگرد شده، ولی خراطی یا خم نشده یا به نحو دیگری کار نشده، مناسب برای ساختن عصا، چتر، دسته افزار یا همانند؛ چوب به شکل تراشه (Chipwood) باریکه، نوار و همانند.
44044404Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like.
ـ تیره کاج
44041000544041000- ConiferousKg
ـ غیر تیره کاج
44042000544042000- Non-coniferousKg
پشم چوب (پوشال)؛ آرد چوب.
44050000544050000Wood wool; wood flour.Kg
تراورس چوبی برای راه‌آهن یا تراموای یا همانند.
44064406Railway or tramway sleepers ( cross-ties) of wood.
ـ آغشته نشده
- Not impregnated
-- سوزنی برگها
44061100544061100-- Coniferousm3
-- غیر از سوزنی برگها
44061200544061200-- Non-Coniferousm3
ـ سایر:
- Other
-- سوزنی برگها
44069100544069100-- Coniferousm3
-- غیر از سوزنی برگها
44069200544069200-- Non-Coniferousm3
چوب اره شده یا ناهمواری گرفته‌شده از درازا، لایه بری‌شده یا پوست‌کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر (End-jointed) به ضخامت بیش از 6 میلیمتر.
44074407Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6mm.
ـ از تیره سوزنی برگها:
- Coniferous:
-- از کاج (گونههای کاج)
44071100544071100-- Of pine (pinus spp.)m3
-- از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ)
44071200544071200-- Of fire (Abies spp.) and spruce picea spp.)m3
-- سایر
44071900544071900-- Otherm3
ـ از چوب‌های گرمسیری:
- Of tropical wood:
ـ ـ چوب ماهونی (Mahogany) گونه (Swietenia)
44072100544072100-- Mahogany (Swietenia spp.)m3
ـ ـ چوب ویرولا (Virola)، ایمبویا (Imbuia) و بالسا (Balsa) .
44072200544072200Virola, Imbuia and Balsa --m3
ـ ـ زهرالشتای قرمز تیره، زهرالشتای قرمز روشن، زهرالشتای باکائو
44072500544072500-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti Bakaum3
-- لوان سفید، زهرالشتای سفید، سرایای سفید، زهرالشتای زرد و الان
44072600544072600-- White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti and Alanm3
ـ ـ چوب ساپلی (Sapelli)
44072700544072700-- Sapellim3
ـ ـ چوب ایروکو (Iroko)
44072800544072800-- Irokom3
ـ ـ سایر
44072900544072900-- Otherm3
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ از بلوط (گونه Quercus)
44079100544079100-- Of oak (Quercus spp.)m3
ـ ـ از راش (گونه Fagus)
44079200544079200-- Of beech (Fagus spp.)m3
ـ ـ از درخت افرا (Maple) (گونه Acer)
44079300544079300-- Of maple (Acer spp)m3
ـ ـ از درخت گیلاس (Cherry) (گونه Prunus)
44079400544079400-- Of cherry (prunus spp)m3
ـ ـ‌ از درخت زبان‌گنجشک (Ash) (گونه Fraxinus)
44079500544079500-- Of ash (Fraxinus spp.)m3
ـ ـ‌ از توسها (گونههای بتولا)
44079600544079600birch (Betula spp.) -- Ofm3
ـ ـ‌ از صنوبر و صنوبر لرزان (گونههای پوپولوس)
44079700544079700-- Of poplar and aspen (populous spp.)m3
ـ ـ‌ سایر
44079900544079900-- Otherm3
ورق برای روکش‌کردن (همچنین ورق‌هایی که از طریق لایه بری کردن چوب‌های مطبق به دست می‌آیند)، برای چوب‌های چند لا یا برای چوب‌های مورق شده (Laminated) (چندین لایه روی هم چسبانده) مشابه و سایر چوب‌ها، اره شده به درازا، لایه‌بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده، به هم متصل شده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت حداکثر 6 میلیمتر.
44084408Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm.
ـ تیره کاج
44081000544081000- ConiferousKg
ـ از چوب‌های گرمسیری:
- Of tropical wood:
-- زهرالشتای قرمز تیره (Meranti Dark Red)، زهرالشتای قرمز روشن (Light Red meranti)، زهرالشتای باکائو (meranti Bakau)
44083100544083100-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti and Meranti BakauKg
ـ ـ سایر
44083900544083900-- OtherKg
ـ سایر
44089000544089000- OtherKg
چوب (از جمله باریکه و کتیبه برای پارکت و فرش کف ساختمان، که به هم متصل نشده باشد) شکل داده شده به طور پیوسته (زبانه شده، گود انداخته، خط انداخته،‌مغار شده، پخ شده، دارای اتصال به شکل V، زهواره شده، شکل داده شده،‌گردشده، یا همانند) در امتداد هریک ازلبه‌ها، سرها یا سطوح، حتی رنده‌شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر.
44094409Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed.
ـ تیره کاج
44091000544091000- ConiferousKg
ـ غیر تیره کاج (Non-coniferous):
- Non-coniferous
ـ ـ از بامبو
440921001044092100-- Of bambooKg
ـ ـ از چوب‌های گرمسیری
44092200544092200-- Of tropical wood specifiedKg
ـ ـ سایر
44092900544092900-- OtherKg
تخته (از) خرده‌ریز چوب (Particle)‌، تخته با رشته‌های جهت‌دار شده (OSB)(Oriented strand board) و تخته مشابه (برای مثال، تخته ویفری) از چوب یا دیگر مواد چوب مانند (Ligneous)، خواه با رزین‌ها یا سایر مواد چسباننده (Binding) آلی متراکم شده یا نشده.
44104410similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances. Particle board, oriented strand board (OSB) and
ـ از چوب:
- Of wood:
ـ ـ تخته از خرده‌ریز چوب:
441011441011-- Particle board :
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
441011101044101110--- unworked or only grind stonedKg
ـ ـ ـ سایر
441011901544101190--- OtherKg
ـ ـ تخته با رشته‌های جهت‌دار شده (OSB):
441012441012-- Oriented strand board (OSB):
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
441012101044101210--- unworked or only grind stonedKg
ـ ـ ـ سایر
441012901544101290--- OtherKg
ـ ـ سایر :
441019441019-- Other:
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
441019101044101910--- unworked or only grind stonedKg
ـ ـ ـ سایر
441019901544101990--- OtherKg
ـ سایر:
441090441090- Other :
ـ ـ ـ کار نشده یا فقط سمباده خورده
441090101044109010--- unworked or only grind stonedKg
ـ ـ ـ سایر
441090901544109090--- OtherKg
تخته فیبری از چوب یا از سایر مواد چوبی، حتی به هم فشرده با رزین یا سایر چسباننده‌های آلی.
44114411Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances.
ـ تخته فیبر تراکمی متوسط (MDF):
- Medium density fibreboard (MDF)
ـ ـ‌ با ضخامتی حداکثر 5 میلیمتر
441112441112-- Of a thickness not exceeding 5 mm:
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
441112101044111210--- non-engraved mechanically or non-covered surfaceKg
ـ ـ ـ سایر:
4411129044111290--- Other:
ـ ـ ـ ـ پروفیل روکش شده
441112911544111291---- covered prophileKg
ـ ـ ـ ـ کف‌پوش روکش شده
441112921544111292---- covered carpetkg
ـ ـ ـ ـ سایر
441112991544111299---- otherkg
ـ ـ با ضخامت بیشتر از 5 میلیمتر تا 9 میلیمتر:
441113441113-- Of a thickness exceeding 5 mm but not exceeding 9 mm :
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
441113101044111310--- non-engraved mechanically or non-covered surfaceKg
ـ ـ ـ سایر:
4411139044111390--- Other:
ـ ـ ـ ـ پروفیل روکش شده
441113911544111391---- covered prophileKg
ـ ـ ـ ـ کف‌پوش روکش شده
441113921544111392---- covered carpetKg
ـ ـ ـ ـ سایر
441113991544111399---- otherKg
ـ ـ با ضخامت بیش از 9 میلیمتر :
441114441114-- Of a thickness exceeding 9 mm:
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
441114101044111410--- non-engraved mechanically or non-covered surfaceKg
ـ ـ ـ سایر:
4411149044111490--- Other:
ـ ـ ـ ـ پروفیل روکش شده
441114911544111491---- covered prophileKg
ـ ـ ـ ـ کف پوش
441114921544111492---- covered carpetKg
ـ ـ ـ ـ سایر
441114991544111499---- OtherKg
ـ سایر:
-Other:
ـ ـ با تراکمی بیش از 8/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب:
441192441192-- Of a density exceeding 0.8 g/cm3
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
441192101044119210--- non-engraved mechanically or non-covered surfaceKg
ـ ـ ـ سایر
441192901544119290--- OtherKg
-- چگالی بیش از 5/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب و حداکثر 8/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب:
441193441193-- Of a density exceeding 0.5 g/cm3 but not exceeding 0.8 g/cm3
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
441193101044119310--- non-engraved mechanically or non-covered surfaceKg
ـ ـ ـ سایر
441193901544119390--- OtherKg
ـ ـ با چگالی حداکثر ُ5/0 گرم بر سانتی‌متر مکعب:
441194441194-- Of a density not exceeding 0.5 g/cm3
ـ ـ ـ کار نشده به طریق مکانیکی یا سطح آن پوشانده نشده
441194101044119410--- non-engraved mechanically or non-covered surfaceKg
ـ ـ ـ سایر
441194901544119490--- OtherKg
تخته چندلا، پانل‌های روکش‌شده و چوب مطبق شده همانند.
44124412Plywood, veneered panels and similar laminated wood.
ـ از بامبو
441210001044121000- Of bamboom3
ـ ـ با حداقل یک لایه بیرونی از چوبهای گرمسیری
44123100544123100-- With at least one outer ply of tropical woodm3
ـ ـ‌ سایر دارای حداقل یک لایه بیرونی از چوب به استثنای تیره سوزنی برگها از انواع توسکا (گونه Alnus) زبان گنجشک (Ash) (گونه franinus) (ون، زبان گنجشک)، راش (Beech) (گونه fagus) توس (Birch) (گونه BeTula) درخت گیلاس وحشی (cherry) (گونه آلو جنگلی Prumus) درخت شاه بلوط (chestxuT) (گونه castanea)، نارون (elm) (گونه ulmus)، (اوکالیپتوس eucalyptus) (گونهeucalypTus)، گردوی (امریکاییHickory) (گونه carya)، درخت شاه بلوط هندی (chores chesTnuT) (گونه Aescalus) نمدار (lime) (گونه Tilia) افرا(Maple) (گونه Acer)، (درخت بلوط Dak) (گونه Quercus)، چنار (plam Tree) )گونه PlaTanus)، صنوبر و صنوبر لرزان (441233001044123300-- Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood of the species alder (Alnus spp.), ash (Franinus spp.), beech (Fagus spp.), birch (Betula spp.), cherry (Prumus spp.), chestxut (Castanea spp.), elm (Ulmus spp.), eucalyptus (Eucalyptus spp.), hickory (Carya spp.), chores chestnut (Aescalus spp.), lime (Tilia spp.), Maple (Acer spp.), oak (Quercus spp.), plam tree (Platanus spp.), poplar and aspen (Populus spp.), robinia (Robinia spp.), tulip wood (Liriodendron spp.), wolnut (Juglans spm3
ـ ـ سایر، حداقل دارای یک لایه بیرونی از چوب به استثنای سوزنی برگها باشد و از آن در شماره فرعی 441233 نام برده نشده باشد.
441234001044123400- - Other, with at least one outer ply of non-coniferous wood not specified under subheading 4412.33m3
ـ ـ سایرکه دارای دو لایه بیرونی از چوب سوزنی
برگها باشد.
441239001044123900- - Other with both outer plies ofconiferous woodm3
ـ سایر:
-Other:
ـ ـ‌ تخته چندلا، تخته مورق و تخته زهوار
441294001044129400-- Blockboard, laminboard and battenboardm3
ـ ـ سایر
441299001044129900--OtherKg
چوب‌های متراکم شده، به شکل بلوک،‌ صفحه، باریکه یا پروفیل.
441300001044130000Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapesKg
قاب چوبی برای تابلو، عکس، آیینه یا اشیای همانند:
441400441400Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects:
ـ ـ ـ صنایع دستی شامل خراطی،‌معرق، مشبک، منبت، نازک‌کاری، نقاشی روی چوب، خاتم
441400105544140010--- handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marqueteryKg
ـ ـ ـ سایر
441400905544140090--- OtherKg
صندوق، صندوقچه، قفسه، بشکه و ظروف بسته‌بندی همانند، از چوب؛ استوانه (قرقره) برای کابل از چوب؛ پالت‌های ساده و پالت‌های صندوقی و یا سایر تخته‌‌های بارگیری (Load board)، از چوب؛ حلقه‌های اتصالی پالت از چوب.
44154415Packing cases, boxes, crates, box pallets and other load boards, of wood; pallet collets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood:
ـ صندوق، صندوقچه، قفسه، بشکه و ظروف بسته‌بندی همانند؛ استوانه ( قرقره) برای کابل
441510002044151000- Cass, boxes, crates, drums and similar packing; cable – drumsU
ـ پالت‌های ساده، پالت‌های صندوقی و سایر تخته‌های بارگیری؛ حلقه‌های اتصالی پالت از چوب
441520002044152000- Pallets, box pallets and other load boards; pallet collarsU
بشکه، تغار، خم، تشت و سایر مصنوعات بشکه‌سازی و اجزای قطعات آنها از چوب، همچنین تخته خمیده برای ساختن چلیک.
441600003244160000Caks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including staves.Kg
ابزار، بدنه و دسته افزار، بدنه و دسته جارو یا بروس، از چوب؛ قالب چکمه و کفش، از چوب.
441700001044170000Tools, tool bodies, tool handles, broom or broom or brush fodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of wood.Kg
مصنوعات نجاری و قطعات چوب‌بست برای ساختمان از چوب و همچنین پانل‌ها و صفحه‌های لانه زنبوری چوبی، پانل‌های سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش کف (Flooring) یا صفحه، توفال و تخته لمبه.
44184418Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes.
ـ پنجره، آغشته و چارچوب و دور آنها:
441810441810- Windows, French – windows and their frames:
--- صنایع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی متشکل از گره‌های هندسی قابل استفاده در سطوح)
--- Sash making (with geometrical design)
ـ ـ ـ ـ ارسی‌سازی (با نقش هندسی)
441810115544181011---- oresy making (with geometric shape)Kg
ـ ـ ـ ـ قواره بری (با نقش‌گردان و منحنی)
441810194044181019---- cutting (with turning and curving design)Kg
ـ ـ ـ سایر
441810904044181090--- other
ـ در،‌ چارچوب، دور و آستانه در:
441820441820- Doors and their frames and thresholds:
--- صنایع دستی شامل گره چینی (قطعات چوبی متشکل از گره‌های هندسی قابل استفاده در سطوح)
--- Sash making (with geometrical design)
ـ ـ ـ ـ ارسی‌سازی (با نقش هندسی)
441820115544182011---- oresy making (with geometric shape)Kg
ـ ـ ـ ـ قواره بری (با نقش‌گردان و منحنی)
441820195544182019---- figure cut making, with circule and curveKg
ـ ـ ـ سایر
441820904044182090--- ‌‌other
ـ کفراژ برای کارهای بتون‌ریزی ساختمان
441840002044184000- Shuttering for concrete constructional workKg
ـ توفال و تخته لمبه
441850002044185000- Shingles and shakesKg
ـ تیرک‌ها (Posts)‌و تیرچه‌ها (Beams)
441860002044186000- Posts and beamsKg
ـ پانل‌های سوار شده برای پوشش کف:
- Assembled flooring panels:
- - از بامبو یا دارای حداقل یک لایه بالایی ( لایه پوشش) از بامبو
441873002044187300bamboo bamboo or with at least the top layer (wear layer) of Of --Kg
ـ ـ سایر، برای کف‌های موزائیکی
441874002044187400-- Other, For mosaic floorsKg
ـ ـ سایر، چندلایه

441875002044187500-- Other, multilayerKg
ـ ـ سایر
441879002644187900-- OtherKg
ـ سایر
- Other
- - بامبو
441891003244189100bamboo Of --Kg
ـ ـ سایر
441899003244189900-- OtherKg
لوازم سر میز و آشپزخانه، ازچوب:
44194419Tableware and kitchenware, of wood:
- از بامبو
bamboo Of -
- - تخته نان، تخته برش و تختههای مشابه
441911441911-- Bread boards, chopping boards and similar boards
ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، نازک‌کاری، نقاشی روی چوب، خاتم
441911105544191110handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work, scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marquetery ---Kg
--- سایر
441911905544191190--- OtherKg
- - چوب های مخصوص غذاخوری (chopsticks)
441912005544191200-- chopsticksKg
ـ ـ سایر
441919441919-- Other
ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، نازک‌کاری، نقاشی روی چوب، خاتم
441919105544191910handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work, scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marquetery ---Kg
--- سایر
441919905544191990--- OtherKg
ـ سایر
441990441990- Other
ـ ـ ـ مصنوعات چوبی صنایع دستی شامل خراطی، معرق و مشبک، منبت، نازک‌کاری، نقاشی روی چوب، خاتم
441990105544199010handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work, scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marquetery ---Kg
ـ ـ ـ سایر
441990905544199090--- OtherKg
چوب خاتم‌کاری شده و چوب منبت‌کاری شده؛ جعبه و قوطی قاب برای زیورآلات یا کارد و چنگال و اشیای همانند، از چوب مجسمه‌های کوچک و سایر اشیای تزئینی، از چوب؛ اشیای چوبی مبلمان که مشمول فصل 94 نمی‌شوند.
44204420Wood marque and inlaid wood; caskets and for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments of wood; wooden articles of furniture not falling in chapter 94.
ـ مجسمه‌های کوچک و سایر اشیای تزئینی از چوب:
442010442010- Cutlery and similar articles of wood :
--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم
442010105544201010handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marquetery ---Kg
ـ ـ ـ سایر
442010905544201090--- OtherKg
ـ سایر:
442090442090- Other:
--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم
442090105544209010--- handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marqueteryKg
--- سایر
442090905544209090--- OtherKg
سایر اشیای از چوب.
44214421Other articles of wood.
ـ رخت‌آویز:
442110442110- Clothes hangers :
--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم
442110105544211010handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marquetery ---Kg
--- سایر
442110905544211090--- OtherKg
ـ سایر:
- Other :
ـ ـ از بامبو
442191442191bamboo Of --
--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم
442191105544219110--- handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marqueteryKg
--- سایر
442191902044219190--- OtherKg
ـ ـ سایر
442199442199-- Other
--- خلال چوب کبریت
44219910544219910--- Match sticksKg
--- صنایع دستی شامل خراطی، معرق، مشبک، نازک‌کاری، منبت، نقاشی روی چوب، خاتم
442199105544219910handicrafts including wood turning, carved work, inlaid work scrimshaw, elaborate work, painting on wood and marquetery ---Kg
--- سایر
442199902044219990--- OtherKg
چوب‌پنبه طبیعی، خام یا به طور ساده آماده شده؛ آخال چوب‌پنبه؛ چوب‌پنبه خرد شده، دانه‌دانه‌ شده یا ساییده.
45014501Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork.
ـ چوب‌پنبه طبیعی، خام یا به طور ساده آماده شده
45011000545011000- Natural cork, raw or simply preparedKg
ـ سایر
45019000545019000- OtherKg
چوب‌پنبه طبیعی، قشر خارجی گرفته‌شده یا به طور ساده چهار تراش شده، یا به شکل بلوک، صفحه، ورق یا نوار مربع مستطیل (ازجمله مربع)، (همچنین چوب پنبه‌های نیمه تمام با لبه‌های تیز شده برای در بطری یا در ظروف).
45020000545020000Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers).Kg
اشیای ساخته شده از چوب‌پنبه طبیعی.
45034503Articles of natural cork.
ـ در بطری یا در ظروف
45031000545031000- Corks and stoppersKg
ـ سایر
45039000545039000- OtherKg
چوب‌پنبه فشرده (با یا بدون مواد چسباننده) و اشیای ساخته شده از چوب پنبه‌فشرده شده.
45044504Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork.
ـ بلوک، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شکل؛ استوانه‌های توپر، همچنین دیسک
45041000545041000- Blocks, plates, sheets and strip; tiles of any shape; solid cylinders, including discsKg
ـ سایر
45049000545049000- OtherKg
بافته‌ها و اشیای همانند از مواد قابل بافت، حتی جفت و جورشده به شکل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشیای همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌های موازی یا بافته‌شده، به شکل ورق، حتی به صورت اشیای تمام شده (مثلاً، حصیر، پادری، پرده).
46014601Plaits and similar products of plaiting materials, whether or not assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of plaiting materials, bound together in parallel strands or woven, in sheet form, whether or not being finished articles (for example, mats, matting, screens).
ـ حصیرها (Mats) پوشش کف (Matting) و پرده‌ها (Screens) از مواد گیاهی:
- Mats, matting and screens of vegetable materials:
ـ ـ از بامبو
460121005546012100-- Of bambooKg
ـ ـ از خیزران
460122005546012200-- Of rattanKg
ـ ـ سایر
460129005546012900-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ از بامبو
460192005546019200-- Of bambooKg
ـ ـ از خیزران
460193005546019300-- Of rattanKg
ـ ـ از سایر مواد نباتی
460194005546019400-- Of other vegetable materialsKg
ـ ـ سایر
460199005546019900-- OtherKg
مصنوعات سبدبافی و حصیربافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته‌شده، یا از کالاهای شماره 01 46 ساخته شده باشد؛ اشیای ساخته شده از لیف (Loofah).
46024602Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from plaiting materials or made up from goods of heading 46.01; articles of loofah.
ـ از مواد گیاهی:
-Of vegetable material:
ـ ـ از بامبو
460211005546021100-- Of bambooKg
ـ ـ از خیزران:
460212460212-- Of rattan:
ـ ـ ـ شامل کپوبافی
460212105546021210--- Such as kopubafiKg
ـ ـ ـ سبدبافی و حصیربافی
460212205546021220--- Basketwork and wickerworkKg
ـ ـ ـ سایر
460212905546021290--- OtherKg
ـ ـ سایر:
460219460219-- Other:
ـ ـ ـ شامل کپوبافی
460219105546021910--- Such as kopubafiKg
ـ ـ ـ سایر
460219905546021990--- OtherKg
ـ سایر
460290005546029000- OtherKg
خمیر چوب مکانیکی.
47010000547010000Mechanical wood pulp.Kg
خمیر چوب شیمیایی، از درجه حل شونده.
47020000547020000Chemical wood pulp, dissolving grades.Kg
خمیر چوب شیمیایی آماده‌شده با سود (soda) یا با سولفات، غیر از خمیرها از درجه حل شونده.
47034703Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades.
ـ سفید نشده:
- Unbleached:
ـ ـ تیره کاج
47031100547031100-- ConiferousKg
ـ ـ غیر تیره کاج
47031900547031900-- Non-coniferousKg
ـ نیمه سفیدشده یا سفید شده:
- Semi-bleached or bleached:
ـ ـ تیره کاج
47032100547032100-- ConiferousKg
ـ ـ غیر تیره کاج
47032900547032900-- Non-coniferousKg
خمیر چوب شیمیایی آماده شده با سولفیت، غیراز خمیرها از درجه حل شونده.
47044704Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades.
ـ سفید نشده:
- Unbleached:
ـ ـ تیره کاج
47041100547041100-- ConiferousKg
ـ ـ غیر تیره کاج
47041900547041900-- Non-coniferousKg
ـ نیمه سفیدشده یا سفید شده:
- Semi-bleached or bleached:
ـ ـ تیره کاج
47042100547042100-- ConiferousKg
ـ ـ‌ غیر تیره کاج
47042900547042900-- Non-coniferousKg
خمیر چوب حاصل از ترکیب فرآیندهای خمیرسازی به طریق مکانیکی و شیمیایی.
47050000547050000Wood pulp obtained by a combination of mechanical and chemical pulping processes.Kg
خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقوای برای بازیافت (آخال و ضایعات) یا از سایر مواد الیافی سلولزی به دست می‌آیند.
47064706Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboard or of other fibrous cellulosic material.
ـ خمیر لینتر پنبه
47061000547061000- Cotton linters pulpKg
ـ خمیرهای الیاف که از کاغذ یا مقوای برای بازیافت (آخال و ضایعات) به دست می‌آید.
47062000547062000- Pulps of fibres derived from recovered (waste and scrap) paper or paperboardKg
ـ سایر، از بامبو
47063000547063000- Other, of bambooKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ مکانیکی
47069100547069100-- MechanicalKg
ـ ـ شیمیایی
47069200547069200-- ChemicalKg
ـ ـ حاصل از ترکیب فرآیند‌های مکانیکی و شیمیایی
47069300547069300-- obtained by a combination of mechanical and chemical processesKg
کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات).
47074707Recovered (waste and scrap) paper or paperboard.
ـ کاغذ یا مقوای کرافت سفید نشده یا کاغذ یا مقوای موج‌دار
47071000547071000- Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboardKg
ـ سایر کاغذها یا مقواهای عمدتاً ساخته شده از خمیر شیمیایی سفید شده، رنگ نشده به صورت توده
47072000547072000- Other paper or paperboard made mainly of bleached chemical pulp, not coloured in the massKg
ـ کاغذ و مقوای عمدتاً ساخته شده از خمیر مکانیکی (مثلاً، روزنامه، نشریات ادواری و اوراق چاپی همانند)
47073000547073000- Paper or paperboard made mainly of mechanical pulp (for example, newspapers, journals and similar printed matter)Kg
ـ سایر، همچنین آخال و ضایعات جور نشده
47079000547079000- Other, including unsorted waste and scrapKg
کاغذ روزنامه، به شکل رول یا ورق.
48010000548010000Newsprint, in rolls or sheets.Kg
کاغذ و مقوای قشر نزده و اندوده نشده، از انواعی که برای نوشتن یا چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، و کارت ـ پانچ یا کاغذ نوار پانچ سوراخ نشده به شکل رول یا ورق‌های به اشکال مربع مستطیل (همچنین مربع)، به هر اندازه، غیر از کاغذهای شماره‌های 01 48 یا 03 48؛ کاغذ و مقوای دست‌ساز.
48024802Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, and non perforated punch-cards and punch tape paper, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than paper of heading 48.01 or 48.03; hand-made paper and paperboard.
ـ کاغذ و مقوای دست‌ساز
48021000548021000- Hand-made paper and paperboardKg
ـ کاغذ و مقوا از انواعی که به عنوان پایه برای تهیه کاغذ یا مقوای حساس در مقابل نور، گرما یا الکتریسیته مورد استفاده قرار می‌گیرد
48022000548022000- Paper and paperboard of a kind used as a base for photo- sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper or paperboardKg
ـ کاغذ برای تهیه کاغذ دیواری
48024000548024000- Wallpaper baseKg
ـ سایر کاغذها و مقواها، بدون الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا حداکثر 10 درصد وزن کلی الیاف آنها از این قبیل الیاف تشکیل شده باشند:
- Other paper and paperboard, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres:
ـ ـ به وزن هر متر مربع کمتر از 40 گرم
48025400548025400-- Weighing less than 40 g/m2Kg
ـ ـ به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت رول
48025500548025500-- Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in rollsKg
ـ ـ به وزن هر مترمربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم به‌صورت ورق‌که به‌حالت تا نشده یک ضلع آن‌ از 435 میلیمتر و ضلع دیگر 297 میلیمتر بیشتر نباشد
480256002048025600-- Weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2, in sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded stateKg
ـ ـ سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم

48025700548025700-- Other, weighing 40 g/m2 or more but not more than 150 g/m2Kg
ـ ـ به وزن هر مترمربع بیش از 150 گرم
480258001548025800-- Weighing more than 150 g/m2Kg
ـ سایر کاغذها و مقواها، که بیش از 10 درصد محتوی کل الیاف آنها از الیاف حاصل از طریق یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی ـ مکانیکی تشکیل شده باشد:

- Other paper and paperboard, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process:
ـ ـ به صورت رول
48026100548026100-- In rollsKg
ـ ـ به‌صورت ورق‌که به‌حالت تا نشده یک ضلع آن از 435‌میلیمتر و ضلع دیگر از297 میلیمتر بیشتر نباشد

480262002048026200-- In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded stateKg
ـ ـ‌ سایر
48026900548026900-- OtherKg
کاغذ از انواعی که به عنوان کاغذ توالت یا دستمال کاغذی، حوله پاک‌کردن آرایش، دست پاک‌کن، حوله یا کاغذهای همانند که برای مصارف خانگی، بهداشتی یا توالت مورد استفاده قرار می‌گیرد، ‌اوات سلولز و ورقه‌‌های ‌الیاف سلولزی (نطع)، حتی کرپ‌شده، چین‌دار شده، نقش برجسته‌شده(Embossed)، سوراخ‌شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح‌ یا‌ چاپ ‌شده‌ به شکل رول یا ورق.
480300002048030000Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock and similar paper of a kind used for household or sanitary purposes, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, whether or not creped, crinkled, embossed, perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or sheets.Kg
کاغذ و مقوای کرافت، قشرنزده و اندوده نشده، به شکل رول یا ورق، غیر از آنهایی‌که مشمول شماره‌های 02 48 یا 03 48 می‌شوند.
48044804Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 48.02 or 48.03.
ـ کرافت لاینر:
- Kraftliner:
ـ ـ سفید نشده
48041100548041100-- UnbleachedKg
ـ ـ سایر
48041900548041900-- OtherKg
ـ کاغذ کرافت برای کیسه‌های با ظرفیت زیاد:
- Sack kraft paper:
ـ ـ سفید نشده
48042100548042100-- UnbleachedKg
ـ ـ سایر
48042900548042900-- OtherKg
ـ سایر کاغذها و مقواهای کرافت که وزن هر متر مربع آنها بیش از 150 گرم نباشد:
- Other kraft paper and paperboard weighing 150 g/m2 or less:
ـ ـ سفید نشده:
480431480431-- Unbleached
ـ ـ ـ کاغذ کرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر
48043110548043110--- Kraft paper (Abrasive Base Kraft paper) in rolls, not exceeding 94 cm in widthKg
ـ ـ ـ سایر
480431901048043190--- OtherKg
ـ ـ سایر
480439001048043900-- OtherKg
ـ سایر کاغذها و مقواهای کرافت به وزن هر متر مربع بیشتر از 150 گرم و کمتر از 225 گرم:
- Other kraft paper and paperboard weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2:
ـ ـ‌ سفید نشده:
480441480441-- Unbleached
ـ ـ ـ کاغذ کرافت (Abrasive Base Kraft paper) به صورت رول و عرض حداکثر 94 سانتیمتر
48044110548044110--- Kraft paper (Abrasive Base Kraft paper) in rolls, not exceeding 94 cm in widthKg
ـ ـ ـ سایر
480441901048044190--- OtherKg
ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفیدشده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیندشیمیایی تشکیل داده باشد.
48044200548044200- Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical processKg
ـ ـ سایر
480449001048044900-- OtherKg
ـ سایر کاغذها و مقواهای کرافت به وزن هر متر مربع حداقل 225 گرم:
- Other kraft paper and paperboard weighing 225 g/m2 or more:
ـ ـ سفید نشده
48045100548045100-- UnbleachedKg
ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن را الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل داده باشد.
48045200548045200-- Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood obtained by a chemical processKg
ـ ـ سایر
48045900548045900-- OtherKg
سایر کاغذها و مقواهای قشرنزده و اندوده نشده به شکل رول یا ورق، که تحت عملیاتی بیش از آنچه در یادداشت 3 این فصل مذکور است، قرار نگرفته باشند.
48054805Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets, not further worked or processed than as specified in Note 3 to this Chapter.
ـ کاغذ فلوتینگ:
- Fluting paper:
ـ ـ کاغذ فلوتینگ نیمه شیمیایی
480511001048051100-- Semi-chemical fluting paperKg
ـ ـ کاغذ فلوتینگ کاهی:
480512480512-- Straw fluting paper
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 50% خمیر بکر
480512101048051210--- Paper manufactured of a minimum of 50% VIRIGIN PULPKg
ـ ـ ـ سایر
480512901048051290--- OtherKg
ـ ـ سایر:
480519480519-- Other
ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر
480519101048051910--- Paper manufactured of a minimum of 20% VIRIGIN PULPKg
ـ ـ ـ سایر
480519901048051990--- OtherKg
ـ تست لاینر (مقوا لاینر بازیافتی):
- Testliner (recycled liner board):
ـ ـ به وزن هر متر مربع حداکثر 150 گرم:
480524480524-- Weighing 150 g/m2 or less
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر
480524101048052410--- Paper manufactured of a minimum of 20% VIRIGIN PULPKg
ـ ـ ـ سایر
480524901048052490--- OtherKg
ـ ـ به وزن هر متر مربع بیش از 150 گرم:
480525480525-- Weighing more than 150 g/m2
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20 درصد خمیر بکر
480525101048052510--- Paper manufactured of a minimum of %20 VIRIGIN PULPKg
ـ ـ ـ سایر
480525901048052590--- OtherKg
ـ کاغذ سولفیت برای لفاف
48053000548053000- Sulphite wrapping paperKg
ـ کاغذ و مقوای صافی
48054000548054000- Filter paper and paperboardKg
ـ کاغذ و مقوای نمدی
48055000548055000- Felt paper and paperboardKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ به وزن هرمتر مربع حداکثر 150 گرم:
480591480591-- Weighing 150 g/m2 or less
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر
480591101048059110--- Paper manufactured of minimum of 20% VIRIGIN PULPKg
ـ ـ ـ سایر
480591901048059190--- OtherKg
ـ ـ به وزن هرمتر مربع بیش از 150 گرم ولی کمتر از 225 گرم:
480592480592-- Weighing more than 150 g/m2 but less than 225 g/m2
ـ ـ ـ کاغذ تولیدشده از حداقل 20% خمیر بکر
480592101048059210--- Paper manufactured of a minimum of 20% VIRIGIN PULPKg
ـ ـ ـ سایر
480592901048059290--- OtherKg
ـ ـ ‌به وزن هر متر مربع 225 گرم یا بیشتر:
480593480593-- Weighing 225 g/m2 or more
ـ ـ ـ کاغذ تولید شده از حداقل 20% خمیر بکر
480593101048059310--- Paper manufactured of a minimum of 20% VIRGIN PLUPKg
ـ ـ ـ سایر
480593901048059390--- OtherKg
کاغذ و مقوای سولفوریزه، کاغذ غیرقابل نفوذ درمقابل چربی، کاغذ رسامی (کالک) و کاغذ موسوم به شیشه نما و سایر کاغذهای براق شده شفاف یا نیمه شفاف، به صورت رول یا ورق.
48064806Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers, in rolls or sheets.
ـ کاغذ و مقوای سولفوریزه (پارشمینه نباتی)
48061000548061000- Vegetable parchmentKg
ـ کاغذ غیرقابل نفوذ در مقابل چربی
48062000548062000- Greaseproof papersKg
ـ کاغذ رسامی (کالک)
48063000548063000- Tracing papersKg
ـ کاغذ شیشه نما و سایر کاغذهای براق شده شفاف یا نیمه شفاف
48064000548064000- Glassine and other glazed transparent or translucent papersKg
کاغذ و مقوای مرکب (Composite)، (ساخته شده از طریق به هم‌چسباندن لایه‌های تخت کاغذ یا مقوا با چسب)، اندوده نشده یا آغشته نشده در سطح، حتی از داخل مستحکم شده، به صورت رول یا ورق.
48070000548070000Composite paper and paperboard (made by sticking flat layers of paper or paperboard together with an adhesive), not surface-coated or impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets.Kg
کاغذ و مقوا، موج‌دار‌(حتی دارای پوشش از ورق‌های تخت چسب‌زده)، کرپ شده، داغ زده، نقش برجسته‌شده یا سوراخ شده، به صورت رول یا ورق، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03 48 می‌شوند.
48084808Paper and paperboard, corrugated (with or glued flat surface sheets), creped, crinkled, embossed or perforated, in rolls or sheets, other than paper of the kind described in heading 48.03.
ـ کاغذ و مقوای موج‌دار، حتی سوراخ‌شده
480810001048081000- Corrugated paper and paperboard, whether perforatedKg
ـ کاغذ کرافت ، کرپ شده یا چین دار شده ،‌حتی نقش برجسته یا سوراخ شده
48084000548084000- Kraft parer, creped or ckinkld, whether embossed or per foratedKg
ـ سایر
48089000548089000- OtherKg
کاغذکاربن، کاغذ خودکپی (Self-copy paper) و سایر‌کاغذها برای کپی یا انتقال (از جمله کاغذهای قشرزده، اندوده یا آغشته شده برای استنسیل یا صفحات افست)، حتی چاپ شده، به صورت رول یا ورق.
48094809Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (including coated or impregnated paper for duplicator stencils or offset plates), whether or not printed, in rolls or sheets.
ـ کاغذ خودکپی
480920002048092000- Self-copy paperKg
ـ سایر:
480990480990- Other
ـ ـ ـ کاغذ استنسیل تکمیل نشده
48099010548099010--- Stencil base paper (unfinished)Kg
ـ ـ ـ کاغذ کاربن و کاغذهای کپی همانند
480990201548099020--- carbon paper and similar copy paperKg
ـ ـ ـ سایر
480990901548099090--- OtherKg
کاغذ و مقوا، قشرزده، اندوده شده در یک یا دو سطح با کائولن (خاک‌چینی) یا با سایر مواد غیرآلی، با یا بدون چسباننده، غیر از اندودن و قشرزدن دیگر، حتی رنگ‌شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده، به صورت رول یا چاپ‌شده، به شکل مربع یا مربع مستطیل، به هر اندازه.
48104810Paper and paperboard, coated on one or both sides with kaolin (China clay) or other inorganic substances, with or without a binder, and with no other coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size.
ـ کاغذ و مقوا از انواع مورد استفاده برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی، بدون الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی ـ مکانیکی که حداکثر 10 درصد وزن کل الیاف از این قبیل الیاف تشکیل شده باشد:
- Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, not containing fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process or of which not more than 10 % by weight of the total fibre content consists of such fibres:
ـ ـ به صورت رول
48101300548101300-- In rollsKg
ـ ـ به صورت ورق که به حالت تا نشده یک ضلع آن از 435 میلیمتر و ضلع دیگر از 297 میلیمتر بیشتر نباشد.
48101400548101400-- In sheets with one side not exceeding 435 mm and the other side not exceeding 297 mm in the unfolded stateKg
ـ ـ سایر
48101900548101900-- OtherKg
ـ کاغذ و مقوا از انواع مورد استفاده برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی که بیش از 10 درصد وزن کل الیاف محتوی آن از الیاف حاصل از یک فرآیند مکانیکی یا شیمیایی مکانیکی به دست آمده باشد:
- Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, of which more than 10 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process:
ـ ـ کاغذ سبک اندود شده
481022001048102200-- Light-weight coated paperKg
ـ ـ‌ سایر
48102900548102900-- OtherKg
ـ کاغذ و مقوای کرافت، غیر از انواعی که برای نوشتن، چاپ یا سایر مقاصد گرافیکی به کار می‌رود:
- Kraft paper and paperboard, other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes:
ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم نباشد.
48103100548103100-- Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing 150 g/m2 or lessKg
ـ ـ خمیر آن کلاً در توده به صورتی یکنواخت سفید شده و بیش از 95 درصد وزن کل الیاف آن از الیاف چوب حاصل از یک فرآیند شیمیایی تشکیل شده و وزن هر متر مربع آن بیش از 150 گرم باشد
48103200548103200- Bleached uniformly throughout the mass and of which more than 95 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a chemical process, and weighing more than 150 g/m2Kg
ـ ـ سایر
48103900548103900-- OtherKg
ـ سایر کاغذها و مقواها:
- Other paper and paperboard:
ـ ـ‌ چند لا
481092001548109200-- Multi-plyKg
ـ ـ سایر
481099001548109900-- OtherKg
کاغذ و مقوا، اوات سلولز، ورقه الیاف سلولزی (نطع)، قشرزده، اندوده، آغشته، پوشانده‌شده، رنگ شده در سطح، تزئین شده در سطح یا چاپ شده، به صورت رول یا ورق، به شکل مربع یا مربع مستطیل به هر اندازه، غیر از محصولاتی که در شماره‌های 03 48، 09 48 یا 10 48 توصیف شده‌اند.
48114811Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls or rectangular (including square) sheets, of any size, other than goods of the kind described in heading 48.03, 48.09 or 48.10.
ـ کاغذ و مقوای قطران زده، قیرزده یا آسفالت‌زده
48111000548111000- Tarred, bituminised or asphalted paper and paperboardKg
ـ کاغذ و مقوای صمغ‌زده یا چسب‌زده:
- Gummed or adhesive paper and paperboard:
ـ ـ خود چسب
481141003248114100-- Self-adhesiveKg
ـ ـ سایر
481149003248114900-- OtherKg
ـ کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده با مواد پلاستیکی (بهاستثنای چسب‌ها):
- Paper and paperboard coated, impregnated or covered with plastics (excluding adhesives):
ـ ـ سفید شده به وزن هر متر مربع بیش از 150 گرم
48115100548115100-- Bleached, weighing more than 150 g/m2Kg
ـ ـ سایر
48115900548115900-- OtherKg
ـ کاغذ و مقوا، اندوده، آغشته یا پوشانده شده با موم، موم پارافین، استئارین، روغن یا گلیسرول

48116000548116000- Paper and paperboard, coated, impregnated or covered with wax, paraffin wax, stearin, oil or glycerolKg
ـ سایر کاغذها، مقواها، اوات سلولزی و نطع از الیاف سلولزی
481190481190- Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres:
--- کاغذ چندلایه عایق رطوبت متشکل از کاغذ، پلیمر، آلومینیوم یا پلمیر متالایز و الیاف شیشه
481190101548119010--- Multi- Layer paper insulation consisting of paper polymer aluminum and glass fiber.Kg
--- قوطی و جعبه چندلایه به‌هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایه‌های مختلف متشکله در پروسه تولید به‌صورت یکنواخت و همگن به‌هم اتصال داده شده باشند برای بسته‌بندی مواد غذایی به صورت رول
481190201548119020Compact canister and multi-layered boxes, with the different layers, which layers are connected to each other uniformly in the production process (for food packaging) ---Kg
--- کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به عرض بیشتر از 210 میلی متر یا به شکل ورق
481190301048119030sheets ---thermal paper in rolls of a width more than 120 mm or inKg
--- کاغذ حساس به حرارت (ترمال) به شکل رول به عرض حداکثر 210 میلی متر
481190401548119040--- thermal paper in small rolls, not exceeding 210 mm in widthKg
--- سایر
481190901548119090--- otherKg
بلوک‌ها، لوحه‌ها‌و صفحه‌های صافی، از خمیر کاغذ.
48120000548120000Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp.Kg
کاغذ سیگار، حتی بریده شده به اندازه معین یا به شکل دفترچه یا لوله.
48134813Cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets or tubes.
ـ به شکل دفترچه یا لوله
48131000548131000- In the form of booklets or tubesKg
ـ به صورت رول به عرض حداکثر 5 سانتیمتر
48132000548132000- In rolls of a width not exceeding 5 cmKg
ـ سایر
48139000548139000- OtherKg
کاغذ دیواری و پوشش‌های دیواری همانند؛ کاغذ پشت شیشه.
48144814Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper.
ـ کاغذ دیواری و پوشش‌های دیواری همانند متشکل از کاغذ با رویه اندوده یا پوشانده شده بالایه‌ای از ماده پلاستیکی، دانه‌دار شده (Grained)، داغ‌زده، رنگ‌شده، چاپ‌شده با نقش و نگار، یا به نحوی دیگر تزئین‌شده باشد.
481420002048142000- Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or covered, on the face side, With a grained, embossed, coloured, design-printed with motif or otherwise decorated layer of plasticsKg
ـ سایر
481490002048149000- OtherKg

48154815
کاغذ کاربن،‌کاغذ خودکپی و سایر کاغذها برای کپی یا انتقال (غیر از آنهایی که مشمول شماره 09 48 می‌شوند)، کاغذ استنسیل و صفحات افست، از کاغذ، حتی بسته‌بندی شده در جعبه.
48164816Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers (other than those of heading 48.09), duplicator stencils and offset plates, of paper, whether or not put up in boxes.
ـ کاغذ خودکپی
481620002048162000- Self-copy paperKg
ـ سایر :
481690481690- Other
ـ ـ ـ کاغذ کاربن و کاغدهای کپی همانند
481690101548169010similar copy papers --- Carbon Paper andKg
ـ ـ ـ سایر
481690901048169090--- OtherKg
پاکت، نامه پاکتی (Letter Card)، کارت پستال غیر مصور، و کارت نامه‌نگاری از کاغذ یا مقوا؛ جعبه، کیسه کوچک، کیف و مجموعه‌های نگارشی، از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه‌ای از اشیاء نامه‌نگاری کاغذی.
48174817Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationery.
ـ پاکت
481710005548171000- EnvelopesKg
ـ نامه کارتی ( کارت کاغذی)، کارت پستال غیرمصور و کارت نامه‌نگاری
481720005548172000- Letter cards, plain postcards and correspondence cardsKg
ـ جعبه، کیسه، کیف و مجموعه‌های نگارشی از کاغذ یا مقوا، حاوی مجموعه‌ای از اشیای نامه‌نگاری کاغذی
481730005548173000- Boxes, pouches, wallets and writing compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of paper stationeryKg
کاغذ توالت و‌کاغذهای مشابه، اوات سلولزیا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌برای‌ مصارف ‌خانگی ‌یا بهداشتی، به ‌صورت رول با پهنایی که از 36 سانتیمتر بیشتر نباشد، یا برید شده به اشکال یا اندازه معین، دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش، حوله رومیزی، دستمال سفره، ملافه و اشیای خانگی، بهداشتی یا بیمارستانی، لباس و متفرعات لباس، از خمیر کاغذ، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع).
48184818Toilet paper and similar paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres, of a kind used for household or sanitary purposes, in rolls of a width not exceeding 36 cm, or cut to size or shape; handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths, serviettes, napkins, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles, articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres.
ـ کاغذ توالت
481810005548181000- Toilet paperKg
ـ دستمال، دستمال پاک‌کردن آرایش و حوله
481820005548182000- Handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towelsKg
ـ رومیزی و دستمال سفره
481830005548183000- Tablecloths and serviettesKg
ـ لباس و متفرعات لباس
481850005548185000- Articles of apparel and clothing accessoriesKg
ـ سایر:
481890481890- Other
ـ ـ ـ کاغذ تیشو کاریر (Carrier-Tissue)
481890102048189010--- Paper carrier-tissueKg
ـ ـ ـ سایر
481890905548189090--- OtherKg
کارتن، قوطی، جعبه، کیسه، پاکت قیفی و سایر محفظه‌های بسته‌بندی، از کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف‌سلولزی (نطع)؛ جعبه جای کلاسور، کازیه، و اشیای همانند، ازکاغذ یا مقوا از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند.
48194819Cartons, boxes, cases, bags and other packing containers, of paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres; box files, letter trays, and similar articles, of paper or paperboard of a kind used in offices, shops or the like.
ـ کارتن، قوطی وجعبه، از کاغذ یا مقوای موجدار
481910001548191000- Cartons, boxes and cases, of corrugated paper or paperboardKg
ـ کارتن، قوطی و جعبه، تاشو، از کاغذ یا مقوای غیرموجدار:
481920481920- Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard :
--- قوطی و جعبه چند لایه به هم فشرده از لایه‌های متفاوت که لایههای مختلف متشکله در پروسه تولید به صورت یکنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند برای بسته بندی مواد غذایی (به شکل پاکت)
481920101548192010uniformly in the production process (for food packaging) ---compact canisterand multi layered boxes, white the different layers, which layers are connected to each otherKg
--- سایر
481920902048192090--- OtherKg
ـ کیسه به عرض پایه 40 سانتیمتر یا بیشتر
481930001548193000- Sacks and bags, having a base of a width of 40 cm or moreKg
ـ سایر کیسه‌ها، از جمله کیسه‌های قیفی
481940001548194000- Other sacks and bags, including conesKg
ـ سایرمحفظه‌های‌بسته‌بندی‌همچنین‌جلدصفحه گرامافون
481950001048195000- Other packing containers, including record sleevesKg
ـ جعبه جای کلاسور، کازیه، جزوه‌دان و اشیای همانند از انواع مورد استفاده در دفتر کار، مغازه یا همانند
481960002048196000- Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the likeKg
دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های یادداشت، دسته‌های کاغذ یادآوری و دفاتر یادداشت روزانه و اشیای همانند، دفترچه مشق، دسته‌های کاغذ خشک‌کن، جلد (مخصوص اوراق جداشدنی یا انواع دیگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری، دسته اوراق کاربن‌دار، و سایر نوشت‌افزار از کاغذ یا مقوا؛ آلبوم برای نمونه یا برای کلکسیون و جلد کتاب از کاغذ یا مقوا.
48204820Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articles, exercise books, blotting-pads, binders (loose-leaf or other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved carbon sets and other articles of stationery, of paper or paperboard; albums for samples or for collections and book covers, of paper or paperboard.
ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و اشیای همانند
482010005548201000- Registers, account books, note books, order books, receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries and similar articlesKg
ـ دفترچه مشق
482020005548202000- Exercise booksKg
ـ جلد (غیر از جلد کتاب)، پوشه و جلد پرونده
482030005548203000- Binders (other than book covers), folders and file coversKg
ـ فرم‌های چند نسخه‌ای تجاری و دسته اوراق کاربن‌دار
482040005548204000- Manifold business forms and interleaved carbon setsKg
ـ آلبوم برای نمونه یا برای کلکسیون
482050005548205000- Albums for samples or for collectionsKg
ـ سایر
482090005548209000- OtherKg
انواع برچسب از کاغذ یا مقوا، حتی چاپ‌شده.
48214821Paper or paperboard labels of all kinds, whether or not printed.
ـ چاپ‌شده
482110003248211000- PrintedKg
ـ سایر
482190003248219000- OtherKg
قرقره، ماسوره، دوک و تکیه‌گاه‌های همانند از خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا (حتی سوراخ‌شده یا سخت شده).
48224822Bobbins, spools, cops and similar supports of paper pulp, paper or paperboard (whether or not perforated or hardened).
ـ از انواع مورد استفاده برای پیچیدن نخ‌های نسجی
48221000548221000- Of a kind used for winding textile yarnKg
ـ سایر
48229000548229000- OtherKg
سایر کاغذها، ‌مقواها، اوات سلولز و ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع) بریده شده به اندازه یا شکل معین؛ سایر اشیای از خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا، اوات سلولز یا ورقه‌های الیاف سلولزی (نطع).
48234823Other paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, cut to size or shape; other articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres.
ـ کاغذ و مقوای صافی
48232000548232000- Filter paper and paperboardKg
ـ رول‌ها، اوراق و صفحات مدرج (Dial)، چاپ شده برای دستگاه‌های خود ثبت
482340001048234000- Rolls, sheets and dials, printed for self-recording apparatusKg
ـ سینی‌ها (Trays)، دیس‌ها (dishes)، بشقاب‌ها (Plates)، فنجان‌ها (Cups) و غیره، از کاغذ یا مقوا:
- Trays, dishes, plates, craps and the like, of paper or paperboard
ـ ـ از بامبو
482361003248236100- - Of bambooKg
ـ ـ سایر
482369002048236900-- OtherKg
ـ اشیای قالب‌گیری شده یا پرس شده از خمیر کاغذ
482370001048237000- Moulded or pressed articles of paper pulpKg
ـ سایر:
482390482390- Other
ـ ـ ـ شبکه لانه زنبوری
482390101048239010--- Noneyholls netsKg
ـ ـ ـ پاپیه ماشه (اشیای دست‌ساز از خمیر کاغذ)
482390202648239020--- Papiec mashet (hand made articles from paper pulp)Kg
ـ ـ ـ تذهیب، تشعیر نگارگری ایران
482390302648239030--- gildings and miniatureKg
ـ ـ ـ سایر
482390901548239090--- OtherKg
کتاب، بروشور، جزوه چاپ شده و مطالب چاپ‌شده‌همانند، حتی به‌صورت اوراق مجزا.
49014901Printed books, brochures, leaflets and similar printed matter, whether or not in single sheets.
ـ به صورت اوراق مجزا، حتی تا شده
49011000549011000- In single sheets, whether or not foldedKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ فرهنگ لغت و دائره‌المعارف و قسمت‌های مسلسل مربوط به آنها
49019100549019100-- Dictionaries and encyclopaedias, and serial instalments thereofKg
ـ ـ سایر
49019900549019900-- OtherKg
روزنامه، مجله و نشریات ادواری چاپ شده، حتی مصور یا دارای آگهی تبلیغاتی.
49024902Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material.
ـ که حداقل چهار بار در هفته منتشر شود:
490210490210- Appearing at least four times a week
ـ ـ ـ آگهی و نشریات
49021010549021010--- Advertisements and publicationsKg
ـ ـ ـ سایر
49021090549021090--- OtherKg
ـ سایر: