تعرفه واردات کالا در سال ۹۷ با قابلیت جستجو

شما میتوانید جهت آگاهی از تعرفه واردات سال ۹۷ با قابلیت جستجوی فارسی و انگلیسی بهره مند شوید  ، همچنین میتوانید در صورت وجود هرگونه سوال یا درخواست با مجموعه بازرگانی رعد در خصوصی خدمات بازرگانی ، اخذ مجوزهای لازمه ، ارائه کارت بازرگانی معتبر ، ثبت سفارش ، تخصیص ارز ، ترخیص کالا و …. به آیدی تلگرام pkimed@ یا از طریق یکی از روشهای تماس مندرج در صفحه ارتباط با ما درخواستهای خود را عنوان نمائید.

 

شرح کالاشماره تعرفه
HS CODE
درصدTDescTSUQ
اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
0101Live horses, asses, mules and hinnies.
ـ اسب‌ها:
- horses:
ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص
010121005-- pure – bred breeding animals:U
ـ ـ سایر:
010129-- other:
ـ ـ ـ اسب برای مسابقه
0101291026--- Horse for raceU
ـ ـ ـ سایر
0101299040--- OtherU
ـ الاغ
010130005- AssesU
ـ سایر
0101900032- OtherU
حیوانات زنده از نوع گاو.
0102Live bovine animals.
ـ گاو:
- Cattle:
ـ ـ مولد نژاد خالص:
010221-- pure – bred breeding animals:
ـ ـ ـ گاو شیری
010221105--- Milk cowU
ـ ـ ـ گاو گوشتی
010221205--- Beef cattleU
--- گاو دو منظوره (شیری و گوشتی)
010221305--- Dual-purpose cattleU
--- گاو نر مولد نژاد (شیری، گوشتی، دو منظوره)
010221405---Breeding bull (daing, beef-purpose)U
ـ ـ ـ سایر
010221905--- OtherU
ـ ـ سایر
010229005-- otherU
ـ بوفالو:
- buffalo:
ـ ـ مولد نژاد خالص
010231005-- pure – bred breeding animalsU
ـ ـ سایر
010239005-- otherU
ـ سایر
010290005- OtherU
حیوانات زنده از نوع خوک.
0103Live swine.
ـ مولد نژاد خالص
010310005- Pure-bred breeding animalsU
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم
010391005-- Weighing less than 50 kgU
ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر
010392005-- Weighing 50 kg or moreU
حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز.
0104Live sheep and goats.
ـ از نوع گوسفند :
010410- Sheep:
ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص
010410105--- Purebreed producer sheepU
ـ ـ ـ سایر
010410905--- OtherU
ـ از نوع بز:
010420- Goats:
ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص
010420105--- Pure-bred breeding animalsU
ـ ـ ـ سایر
010420905--- Other:U
ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.
0105Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
ـ به وزن 185 گرم و کمتر:
- Weighing not more than 185 g:
ـ ـ مرغ و خروس:
010511-- Fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه
010511105--- meat ancestor pulletU
ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه
010511205--- mother meat pulletU
ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه
010511305--- Ancestor’pullet laying eggU
ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار
010511405--- Masther pullet laying eggU
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی
010511505--- Meat one-day pulletU
ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار
010511605--- one-day pullet laying eggU
ـ ـ ـ سایر
0105119020--- OtherU
ـ ـ بوقلمون:
010512-- Turkeys:
ـ ـ ـ مولد نژاد خالص
010512105--- Pure-bred breedingU
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون
0105122020--- One day Pullet meat of turkeyU
ـ ـ ـ سایر
0105129010--- OtherU
ـ ـ مرغابی‌ها
0105130032-- DucksU
ـ ـ غازها
0105140015-- GeeseU
ـ ـ مرغ شاخدار
0105150015-- Guinea fowlsU
- سایر:
- Other:
ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):
010594domesticus: -- Fowls of the Species Gallus
ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری
0105941055--- Trading Hybird PoultryU
ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار
0105942055--- Laying Pullets PoultryU
ـ ـ ـ سایر
0105949055--- OtherU
ـ ـ سایر
0105990055-- OtherU
سایر حیوانات زنده.
0106Other live animals.
ـ پستانداران:
- Mammals:
ـ ـ میمون‌ها (Primates):
010611-- Primates:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)
010611105--- For research (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
0106119020--- OtherU
-- نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio):
010612-- Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)
--- برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)
010612105--- For research (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
0106129020--- OtherU
ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر:
010613-- Camels and other camelids:
--- مولد نژاد خالص
010613105--- Purebred BreedingU
--- سایر
010613905--- OtherU
ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی
0106140020-- rabbits and haresU
ـ ـ سایر:
010619-- Other:
ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی
0106191055--- Dogs and catsU
ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و
آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما
010619205--- Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guidingU
ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی
010619305--- Other for medical research and laboratoriesU
ـ ـ ـ سایر
0106199020--- OtherU
ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی):
010620- Reptiles (including snakes and turtles):
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و
سرم‌سازی)
010620105--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
0106209020--- OtherU
ـ پرندگان:
- Birds:
ـ ـ پرندگان شکاری:
010631-- Birds of prey:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی)
010631105--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
0106319020--- OtherU
ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک
دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
010632-- Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos):
ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی
010632105--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ سایر
0106329020--- OtherU
-- شترمرغ‌ها
010633-- Ostriches;emus (Dromaius novaehollandiae):
ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد
010633105--- adult ostrichU
ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی
0106332020--- Dromaius (novaehollondiae)U
ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ
010633305--- One – day Pullet StrichesU
ـ ـ ـ سایر
0106339020--- OtherU
ـ ـ سایر:
010639-- Other:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرمسازی)
010639105--- For research, (medical, laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ
010639205--- ornamental birds, including canaries, budgies and finchesU
ـ ـ ـ سایر
010639905--- OtherU
ـ حشرات:
- insects:
ـ ـ زنبورها:
010641-- beese :
ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل
0106411032--- Colony of honey beesU
ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل
0106412010--- Queen of honey beesU
ـ ـ ـ سایر
0106413020--- otherU
ـ ـ سایر
0106490020--otherU
ـ سایر:
010690- Other:
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرمسازی)
010690105--- For research, (medical laboratories and antisera production)U
ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده
کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)
010690205--- Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)U
ـ ـ ـ سایر
010690905--- OtherU
گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.
0201Meat of bovine animals, fresh or chilled.
ـ لاشه یاشقه:
020110- Carcasses and half-carcasses:
ـ ـ ـ گوساله (Veal)
0201101026---VealKg
ـ ـ ـ سایر
0201109026---OtherKg
ـ سایر قطعات با استخوان:
020120- Other cuts with bone in:
ـ ـ ـ ران
0201201026--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
0201202026--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
0201203026--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
0201209026--- OtherKg
ـ بی‌استخوان:
020130- Boneless:
ـ ـ ـ ران
0201301012--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
0201302012--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
0201303012--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
0201309012--- OtherKg
گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد.
0202Meat of bovine animals, frozen.
ـ لاشه یا شقه:
020210- Carcasses and half-carcasses:
ـ ـ ـ گوساله (Veal)
0202101026--- VealKg
ـ ـ ـ سایر
0202109026--- OtherKg
ـ سایر قطعات با استخوان:
020220- Other cuts with bone in:
ـ ـ ـ ران
0202201026--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
0202202026--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
0202203026--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
0202209026--- OtherKg
ـ بی‌استخوان:
020230- Boneless:
ـ ـ ـ ران
0202301012--- Hind quarterKg
ـ ـ ـ راسته
0202302012--- Strip loinKg
ـ ـ ـ سردست و سینه
0202303012--- Fore quarter cutsKg
ـ ـ ـ سایر
0202309012--- OtherKg
گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
0203Meat of swine, fresh, chilled or frozen.
ـ تازه یا سرد کرده:
- Fresh or chilled:
ـ ـ لاشه یا شقه
0203110015-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان
0203120015-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone inKg
ـ ـ سایر
0203190015-- OtherKg
ـ منجمد:
- Frozen:
ـ ـ لاشه یا شقه
0203210015-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان
0203220015-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone inKg
ـ ـ سایر
0203290015-- OtherKg
گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
0204Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.
ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده
020410005- Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilledKg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، تازه یا سردکرده:
- Other meat of sheep, fresh or chilled:
ـ ـ لاشه یا شقه
020421005-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ سایر قطعات با استخوان
020422005-- Other cuts with bone inKg
ـ ـ بی‌استخوان
020423005-- BonelessKg
ـ لاشه و شقه بره، منجمد
020430005- Carcasses and half-carcasses of lamb, frozenKg
ـ سایر گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد:
- Other meat of sheep, frozen:
ـ ـ لاشه یا شقه
020441005-- Carcasses and half-carcassesKg
ـ ـ سایر قطعات با استخوان
020442005-- Other cuts with bone inKg
ـ ـ بی‌استخوان
020443005-- BonelessKg
ـ گوشت بز
020450005- Meat of goatsKg
گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.
0205000040Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.Kg
احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد.
0206Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده
0206100040- Of bovine animals, fresh or chilledKg
ـ از نوع گاو، منجمد:
- Of bovine animals, frozen:
ـ ـ زبان
0206210040-- TonguesKg
ـ ـ جگر
0206220040-- LiversKg
ـ ـ سایر
0206290040-- OtherKg
ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده
020630005- Of swine, fresh or chilledKg
ـ از نوع خوک، منجمد:
- Of swine, frozen:
ـ ـ جگر
020641005-- LiversKg
ـ ـ سایر
020649005-- OtherKg
ـ سایر، تازه یا سردکرده
0206800040- Other, fresh or chilledKg
ـ سایر، منجمد
0206900040- Other, frozenKg
گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01، تازه، سردکرده یا منجمد.
0207Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.
ـ مرغان خانگی (Gallus Domesticus):
- Of fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
0207110026-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
0207120026-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده:
020713-- Cuts and offal, fresh or chilled:
ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ
0207131055--- Fresh Pieces or chilled PoultryKg
ـ ـ ـ احشای تازه یا سرد کرده مرغ
0207132055--- Fresh offal or chilled PoultryKg
ـ ـ قطعات و احشای منجمد:
020714-- Cuts and offal, frozen:
ـ ـ ـ خمیر
0207141055--- PasteKg
ـ ـ ـ قطعات
0207142055--- PicesesKg
ـ ـ ـ احشاء
0207143055--- CutsKg
ـ از بوقلمون:
- Of turkeys:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
0207240055-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
0207250055-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده
0207260055-- Cuts and offal, fresh or chilledKg
ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:
020727-- Cuts and offal, frozen:
ـ ـ ـ خمیر
0207271055--- PasteKg
ـ ـ ـ سایر
0207279055--- OtherKg
ـ از مرغابی‌ها:
- of ducks:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
0207410055-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
0207420055-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده
0207430055-- Fatty livers, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده
0207440055-- Other, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، منجمد
0207450055-- Other, frozenKg
ـ از غازها:
- of geese:
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده
0207510055-- Not cut in pieces, fresh or chilledKg
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد
0207520055-- Not cut in pieces, frozenKg
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده
0207530055-- Fatty livers, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده
0207540055-- Other, fresh or chilledKg
ـ ـ سایر، منجمد
0207550055-- Other, frozenKg
ـ مرغ شاخدار
0207600055- of guinea FowlsKg
سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.
0208Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.
ـ از خرگوش اهلی یا وحشی
0208100020- Of rabbits or haresKg
ـ از میمون‌ها (Primates)
0208300020- Of primatesKg
ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)
0208400020- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)Kg
ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی)
0208500020- Of reptiles (including snakes and turtles)Kg
ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)
0208600020- Of camels and other camelids (Camelidae)Kg
ـ سایر
0208900020- OtherKg
چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده.
0209- Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.
ـ از خوک‌ها
020910005- Of pigKg
ـ‌ سایر
020990005- OtherKg
گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت.
0210Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.
ـ گوشت خوک:
- Meat of swine:
ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان
021011005-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone inKg
ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن
021012005-- Bellies (streaky) and cuts thereofKg
ـ ـ سایر
021019005-- OtherKg
ـ گوشت حیوانات از نوع گاو
0210200040- Meat of bovine animalsKg
- سایر، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت یا احشای گوشت خوراکی گوشت:
- Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:
-- از میمون
0210910040-- Of primatesKg
-- از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia).
0210920032-- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)Kg
-- از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی)
0210930032-- Of reptiles (including snakes and turtles)Kg
-- سایر
0210990032-- OtherKg
ماهی‌های زنده.
0301Live fish.
ـ ماهی‌های زینتی:
- Ornamental fish:
ـ ـ آب شیرین
0301110015-- freshwaterKg
ـ ـ سایر
0301190015-- OtherKg
ـ سایر ماهی‌های زنده:
- Other live fish:
ـ ـ ‌قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
030191-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
030191105--- For stock improvement, propagation and cultureKg
ـ ـ ـ تخم چشم‌زده
030191205--- Eyed eggKg
ـ ـ ـ‌ سایر
0301919032--- OtherKg
ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)
0301920026-- Eels (Anguilla spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)
030193-- Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.):
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
030193105--- For stock improvement, propagation and cultureKg
ـ ـ ـ سایر
0301939032--- OtherKg
ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
030194005-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)Kg
ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب
(thunnus maccoyii)
030195005--Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii)Kg
ـ ـ سایر:
030199-- Other:
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش
030199105--- For stock improvement, propagation and cultureKg
ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی
030199205--- Egg, larvae and young of fishKg
ـ ـ ـ سایر
0301999055--- OtherKg
ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304
0302heading 03.04. Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of
- ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299 :
- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:
-- قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0302110040-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)
0302130026-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)Kg
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.
0302140026-- Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)Kg
ـ ـ سایر
0302190026-- OtherKg
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:
ـ ـ هالیبوت
(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)

0302210026-- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis)Kg
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)
0302220026-- Plaice (Pleuronectes platessa)Kg
ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea
0302230026-- Sole (Solea spp.)Kg
ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)
0302240026-- Turbots (psetta maxima)Kg
ـ ـ سایر
030229005-- OtherKg
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99: - Tunas (of
ـ ـ آلباکور
0302310010-- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)kg
ـ ـ یلوفین
0302320010-- Yellowfin tunas (Thunnus albacares)Kg
ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه
030233005-- Skipjack or stripe-bellied bonitoKg
ـ ـ بیگ آی
0302340010-- Bigeye tunas (Thunnus obesus)Kg
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس
0302350010(Thunnus thynus, thunnus orientalis) -- Atlantic and pacific bluefin tunasKg
ـ ـ تن بلوفین جنوب
0302360010-- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)Kg
ـ ـ سایر
030239005-- OtherKg
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک و مکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید (گونههای دک- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira),
-- شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)
030241005-- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)Kg
-- ماهی آنچوی.
030242005-- Anchovies (Engraulis spp.)Kg
-- ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus)
030243005-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus)Kg
ـ ـ ماهی مکرل:
(scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)
030244--Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus):
ـ ـ ـ بلومکرل
0302441026--- bluemackerelKg
ـ ـ ـ سایر
0302449015--- otherKg
ـ ـ جک و هورس مکرل
0302450026-- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)Kg
ـ ـ کوبیا
030246005-- Cobia (Rachycentron Canadum)Kg
ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی
030247005-- (xiphias gladius)Kg
ـ ـ سایر
030249005-- otherKg
ـ ماهی از خانوادههای برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
0302.91 to 0302.99: Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae
-- ماهی کاد
030251005-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
-- ماهی هاد داک
030252005-- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)Kg
-- زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
030253005(Pollachius virens) -- CoalfishKg
-- ماهی هیک
(Merluccius spp. Urophycis spp.)
030254005-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)Kg
-- زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما)
030255005Alaska Pollack (Theragra chalogramma) --Kg
-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)
030256005-- blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)Kg
-- سایر
030259005-- OtherKg
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)، به غیر از احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99: - Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus
ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)
0302710055-- Tilapias (Oreochromis spp.)Kg
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)
0302720040-- Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای
کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)
0302730040piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, MylopharyngodonKg
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)
0302740026-- Eels (Anguilla spp.)Kg
ـ ـ سایر
0302790026-- OtherKg
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030291 تا 030299:
- Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:
ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها
0302810040-- Dogfish and Other sharksKg
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)
0302820040-- Rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)
0302830040-- Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)
0302840032-- Seabass (Dicentrarchus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae)
0302850020-- Seabrean (Sparidae)Kg
ـ ـ سایر
0302890026-- OtherKg
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
offal: - Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish
ـ ـ جگر، تخم و منی
030291005-- Livers, roes and miltKg
ـ ـ بالههای کوسه
0302920055-- Shark finsKg
ـ ـ سایر
0302990055-- OtherKg
ماهی، یخ‌زده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 04/03.
0303Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304.
- ماهی آزاد، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:

- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا

0303110020-- Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)Kg
ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام
0303120026-- Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)Kg
ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)
030313005- - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)Kg
ـ ـ ماهی قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0303140055-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ‌ سایر
0303190032-- OtherKg
ـ ماهیهای تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس) ، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:
spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99: - Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus
ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)
0303230055-- Tilapias (Oreochromis spp.)Kg
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)
0303240055-- Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)Kg
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما)
0303250055idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) -- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., CtenopharyngodonKg
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)
0303260026-- Eels (Anguilla spp)Kg
ـ ـ سایر
0303290032-- OtherKg
ـ ماهیهای پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399 :

- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ هالیبوت
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)
0303310020-- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)Kg
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)
0303320020-- Plaice (Pleuronectes platessa)Kg
ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)
0303330026-- Sole (Solea spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما)
0303340020-- Turbots (Psetta maxima)Kg
ـ ـ سایر
030339005-- OtherKg
ـ ماهیهای تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی
030391 تا 030399:
- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)
0303410015-- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)Kg
ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)
030342005-- Yellowfin tunas (Thunnus albacares)Kg
ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه
030343005-- Skipjack or stripe-bellied bonitoKg
ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus)
030344005-- Bigeye tunas (Thunnus obesus)Kg
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)
0303450020-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)Kg
ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)
0303460015-- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)Kg
ـ ـ سایر
030349005-- OtherKg
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک ومکرل هورس (گونههای تراچروس) ، ماهیهای جک ، کروالها (گونههای کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید(گونههای دکا- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira),
ـ ـ شاه‌ماهی‌ها
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)
030351005-- "Herrings" (Clupea harengus, Clupea Pallasii)Kg
ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)
0303530026-- Sardines
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus)
Kg
ـ ـ ماهی مکرل :
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)
030354-- mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):
ـ ـ ـ بلو مکرل
030354105--- Blue mackerelKg
ـ ـ ـ سایر
030354905--- OtherKg
ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)
0303550032-- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)Kg
ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum)
0303560032-- Cobia (Rachycentron canadum)Kg
ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)
0303570010-- Swordfish (Xiphias gladius)Kg
ـ ـ سایر
030359005-- OtherKg
ـ ماهی از خانوادههای برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
0303.91 to 0303.99: Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae
ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)
030363005-- Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus)
030364005-- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)Kg
ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
0303650026(Pollachius virens) -- CoalfishKg
ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)
030366005-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)Kg
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)
0303670032-- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)Kg
ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)
030368005-- blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)Kg
ـ ـ سایر
030369005-- OtherKg
ـ سایر ماهیها، بهاستثنای احشای خوراکی ماهی ردیفهای فرعی 030391 تا 030399:
- Other fish excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:
ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها
0303810026-- Dogfish and Other sharksKg
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)
0303820055-- rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
0303830026-- Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)
0303840032-- Seabass (Dicentrarchus spp.)Kg
ـ ـ سایر
030389005-- OtherKg
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:
- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:
ـ ـ جگر، تخم و منی
0303910026-- Livers, roes and miltKg
ـ ـ بالههای کوسه
0303920055-- Shark finsKg
ـ ـ سایر
0303990055-- OtherKg
فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.
0304Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.
ـ فیله تازه یا سرد شده ماهی‌های تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، ماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چنا)،
- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)
0304310055-- Tilapias (Oreochromis spp)Kg
ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
0304320055-- Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)Kg
ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)
0304330040-- Nil perch (lates niloticus)Kg
ـ ـ سایر
0304390040-- OtherKg
ـ فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی‌ها:
- Fresh or chilled fillets of other fish:
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),
سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)
0304410040-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)Kg
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)
0304420055- - Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ ماهی‌های پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)
0304430040- - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)Kg
ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
0304440040Bregmacerotidae (Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae) - - Fish of the families,Kg
-- نیزه ماهی (xiphias gladius)
0304450040- - Swordfish (xiphias gladius)Kg
-- ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
0304460055- - Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
-- سگ ماهی و سایر کوسهها
0304470040- -Dogfish and other sharksKg
-- پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)
0304480040- -Roys and skates (Rajidae)Kg
-- سایر
0304490040- - OtherKg
ـ سایر، تازه یا سرد شده:
- Other, fresh or chilled:
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
0304510040- - Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) Carp (Cyprinus spp, carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp, eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)Kg
ـ ـ ماهی آزاد
0304520040--SalmonidaeKg
ـ ـ ماهی از خانواده‌های
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
0304530040--Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and MuraenolepididaeKg
ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)
0304540040-- Swordfish (xiphias gladius)Kg
ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
0304550055-- Tooth fish (Dissostichus spp.)Kg
-- سگ ماهی و سایر کوسهها
0304560040-- Dogfish and other sharksKg
-- پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)
0304570040-- Roys and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ سایر
0304590040- - OtherKg
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)، گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا) ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا))
- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp):
ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)
0304610055- - Tilapias (Oreochromis spp)Kg
ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)
0304620055- - Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)Kg
ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)
0304630026- - Nile perch (Lates niloticus)Kg
ـ ـ سایر
0304690040- - OtherKg
ـ فیله یخ زده ماهی از خانواده‌های:
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae
- Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae:
ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0304710026- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهی هادداک
(Melanogrammus aeglefinus)
0304720040-- Haddock
(Melanogrammus aeglefinus)
Kg
ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)
0304730055(Pollachius virens) -- CoalfishKg
ـ ـ ماهی هیک
(Merluccius spp. Urophycis spp.)
0304740026-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)Kg
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )
0304750026-- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)Kg
ـ ـ سایر
0304790040-- OtherKg
ـ فیله منجمد سایر ماهی‌ها:
- Frozen fillets of other fish:
ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)
0304810040- - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)
Kg
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0304820055- - Trout
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
Kg
ـ ـ انواع ماهی پهن
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
0304830040- - Flat fish
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)
Kg
ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)
0304840032-- Swordfish (Xiphias gladius)Kg
ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)
0304850055-- Toothfish (Dissostichus spp.)Kg
ـ ـ شاه‌ماهی‌ها
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304860055- - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)Kg
ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو
Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)
0304870026- - Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)Kg
-- سگ ماهی، سایر کوسهها، پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)
0304880040- - Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ سایر
0304890040- - OtherKg
ـ سایر، یخ زده
- Other, frozen
ـ ـ شمشیرماهی
0304910032-- Swordfish (Xiphias gladius)Kg
ـ ـ ماهی نیش دندان
0304920032-- Toothfish (Dissostichus spp)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
0304930040- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما)
0304940040- - Alaska Pollack
(theragra chalcogramma)
Kg
ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (تراگارا چالکوگراما)
0304950040- - Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macronridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)Kg
ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسهها
0304960040- - Dogfish and other sharksKg
ـ ـ پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)
0304970040- - Rays and skates (Rajidae)Kg
ـ ـ سایر
0304990040-- OtherKg
ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.
0305Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان
030510005- Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumptionKg
ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک
0305200020- Liversl, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brineKg
ـ فیله ماهی، خشک‌شده، نمک‌‌سود شده یا در آب‌نمک ولی غیردودی: ‌
- Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
0305310010- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae
0305320010- - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae، Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae، Moridae and MuraenolepididaeKg
ـ ـ سایر
0305390010- - OtherKg
ـ ماهی دودی شامل فیله‌ها، پنیر از دل و جگر خوراکی ماهی :
- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:
ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)
0305410015-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)Kg
ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings
(Clupea harengus, Clupea pallasii)
0305420015Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) --Kg
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)
0305430055- - Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
0305440055- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ سایر
0305490015-- OtherKg
ـ ماهی خشک‌شده، به‌غیر از دل و جگر خوراکی ماهی، حتی نمک‌زده شده ولی غیر دودی:
- Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:
ـ ـ ماهی کاد باگونه های
(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
0305510010-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
0305520055-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ ماهیهای از خانوادههای برگما سروتیدا،
یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهیهای کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)
0305530055Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) - Fish of the families Bregmacerotidae, EuclichthyidaeKg
- شاهماهیها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهیهای مکرل هندی (گونههای راستر لیگر)، سییرفیشها (گونههای اسکومبر)، ماهیهای جک ومکرل هورس (گونه های تراچروس)، ماهی های جک، کروالها (گونههای کارانکس)؛ ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهیهای پوم فرت نقرهای (گونههای پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهیهای اسکید (گونههای دکاپتروس)، ماه0305540055jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae): - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus),Kg
ـ ـ سایر
0305590055-- OtherKg
ـ ماهی نمک‌‌زده، غیرخشک و یا دودی شده در آب‌نمک، به‌غیر از دل و جگر خوراک ماهی:
- fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:
ـ ـ شاه‌ماهی Herring))
(Clupea pallasii Clupea harengus)
0305610010-- (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)Kg
ـ ـ ماهی کاد با گونه های
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)
0305620010-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)Kg
ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)
0305630015-- Anchovies (Engraulis spp.)Kg
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)، مارماهیها (گونههای انگولیا)، ماهیهای پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهیهای سرماری (گونههای چانا)،
0305640020- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
Kg
ـ ـ سایر
0305690020-- OtherKg
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و سایر احشای خوراکی ماهی:
- Fish fish, heads, tails, maws and other edible fins offal:
ـ ـ باله کوسه
0305710055- - Shark finsKg
ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء
0305720055- - Fish heads, tails and mawsKg
ـ ـ سایر
0305790055- - OtherKg
قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوست‌کنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آب نمک؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب برای مصرف خوراک انسان.
0306Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.
ـ یخ‌زده:
- Frozen:
ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus
0306110020-- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Kg
ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus)
0306120055-- Lobsters (Homarus spp.)Kg
ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه
0306140055-- CrabsKg
ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)
0306150055- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)Kg
ـ ـ انواع میگوی آب سرد
(Pandalus spp., Crangon crangon)
0306160055- - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)Kg
ـ ـ سایر انواع میگو
0306170055- - Other shrimps and prawnsKg
ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان
0306190032-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumptionKg
ـ زنده، تازه یا سردکرده:
- Liver, fresh or chilled:
-- لابستر صخرهای و سایر خرچنگهای دریائی (گونههای پالینوروس، گونههای پانو لیروس، گونههای ژاسوس)
0306310055-- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Kg
-- شاه میگوها (گونههای هوماروس)
0306320032-- Lobsters (Homarus spp.)Kg
-- خرچنگها
0306330055-- CrabsKg
-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)
0306340055- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)Kg
-- میگوهای آب سرد و میگوها (گونههای پندالوس، گونههای کرنگون کرنگون):
030635- - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):
--- میگو مولد زنده برای تکثیر
030635105---Spawning prawnsKg
--- پست لارو و میگوی زنده
0306352010---Post-larva live prawnsKg
--- سایر
0306359055--- OtherKg
-- سایر میگوها:
030636- - Other shrimps and prawns:
--- میگو مولد نژاد برای تکثیر
030636105--- Spawning prawnsKg
--- پست لارو و میگوی زنده
030636205--- Post-larva live prawnsKg
--- سایر
0306369032--- OtherKg
-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان
030639005- - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumptionKg
ـ سایر:
- Other:
-- لابستر صخرهای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)
0306910055-- Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)Kg
-- لابسترها (گونههای هوماروس)
0306920032- - Lobsters (Homarus spp.)Kg
-- خرچنگها
0306930055-- CrabsKg
-- لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)
0306940055- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)Kg
-- میگوها:
030695- - shrimps and prawns:
--- میگو مولد نژاد برای تکثیر
030695105--- Spawning prawnsKg
--- پست لارو و میگوی زنده
030695205--- Post-larva live prawnsKg
--- سایر
0306959032--- OtherKg
-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان
030699005-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumptionKg
صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی.
0307Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption.
ـ صدف:
- Oysters:
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
030711005- - Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030712005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030719005- - OtherKg
ـ حلزون همچنین حلزون ملکه از جنس Pecten Chlamys یا Placopecten:
- Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
030721005-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030722005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030729005-- OtherKg
- صدف دو کپه‌ای
(گونه perna، گونه Mytilus)
- Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):
ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده
030731005-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030732005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030739005-- OtherKg
- گربه ماهی و ماهی مرکب:
- Cuttle fish and squid:
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
0307420010-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030743005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030749005-- OtherKg
ـ اختاپوس (گونه Octopus):
- Octopus (Octopus spp.):
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده
030751005-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030752005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030759005-- OtherKg
ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن
030760005- snails, other than sea snailsKg
ـ صدف خوراکی و صدف پوسته کمانی (از خانواده‌های Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): :
- Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae):
ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده
0307710026-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030772005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030779005-- OtherKg
ـ صدف (گونههای هالیوتیس) و صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس):
- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (strombus spp.):
-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای هالیوتیس(
0307810026-- Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp)Kg
-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای استرومبوس)
0307820026-- Live, fresh or chilled stromboid conchs (strombus spp.)Kg
-- صدف منجمد (گونههای هالیوتیس)
030783005-- Frozen abalone (Haliotis spp)Kg
-- صدفهای حلزونی منجمد (گونههای استرومبوس)
030784005-- Frozen stromboid conchs (strombus spp.)Kg
-- سایر صدفها (گونههای هالیوتیس)
030787005-- Other abalone (Haliotis spp)Kg
-- سایر صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس)
030788005-- Other stromboid conchs (strombus spp.)Kg
ـ سایر، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان:
- Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption:
ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده
0307910026-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030792005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030799005-- OtherKg
بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودی کردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب برای مصرف انسان
0308Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs,
live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not
cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.
ـ انواع خیار دریایی:
: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)
- Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea):
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
0308110026-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030812005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030819005-- OtherKg
- توتیای دریایی (گونههای استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):
- Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده
0308210026-- Live, fresh or chilledKg
ـ ـ منجمد
030822005-- FrozenKg
ـ ـ سایر
030829005-- OtherKg
ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)
0308300055- Jellyfish (Rhopilema spp)Kg
ـ سایر
030890005- OtherKg
شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر.
0401Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.
ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.
0401100032- Of a fat content, by weight, not exceeding 1%Kg
ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.
0401200032- Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%Kg
ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.
0401400015- Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding %10Kg
ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:
040150- Of a fat content, by weight, exceeding 10% :
ـ ـ ـ خامه شیر
0401501015--- Milk creamKg
ـ ـ ـ شیر
0401509015--- MilkKg
شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده.
0402Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:
040210- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:
ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
0402101010--- Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed, and in packages of one kg or lessKg
ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی
0402103040--- industrial powdered milkKg
ـ ـ ـ سایر
0402109010--- OtherKg
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی باشد:
- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%:
ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:
040221-- Not containing added sugar or other sweetening matter:
ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر
040221105--- Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed and in packages of one kg or lessKg
ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی
040221205--- Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.Kg
ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی
0402213040--- industrial powdered milkKg
ـ ـ ـ سایر
0402902115--- OtherKg
ـ ـ سایر:
0402290040-- Other:Kg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:
040291-- Not containing added sugar or other sweetening matter:
ـ ـ ـ خامه شیر
0402911040--- Milk creamKg
ـ ـ ـ شیر
0402919040--- MilkKg
ـ ـ‌ سایر
0402990040-- OtherKg
دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.
0403Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.
ـ ماست:
040310- Yogurt:
ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
040310105--- Products for feeding infantsKg
ـ ـ ـ سایر
0403109032--- OtherKg
ـ سایر:
040390- Other:
ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار
040390105--- Products for feeding nursing infantsKg
ـ ـ ـ سایر
0403909055--- OtherKg
آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
0404Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.
ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده
0404100032- Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matterKg
ـ سایر
0404900032- OtherKg
کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)
0405Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.
ـ کره:
040510- Butter:
ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر
0405101055--- Butter packaged in packages of 500 gr or lessKg
ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم
040510205--- Butter packaged in packages of more than 500 grKg
ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان
0405200032- Dairy spreadsKg
ـ سایر
0405900032- OtherKg
پنیر و کشک.
0406Cheese and curd.
- پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک
0406100055- Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curdKg
ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع
0406200055- Grated or powdered cheese, of all kindsKg
ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده
0406300055- Processed cheese, not grated or powderedKg
ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti)
0406400055-Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roquefortiKg
ـ سایر پنیرها
0406900055- Other cheeseKg
تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شده
0407Birds eggs, in shell, fresh preserved or coocked
ـ تخم‌های بارور شده جهت جوجه‌کشی:
- Fertilised eggs for incubation:
ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
040711- - of fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:
--- egg that produce mother embryo and meat acestour and pullet and, turkey laying:
ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت
0407111115---- embryo egg turkey for product metKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF
040711125---- Fertile eggs SPFKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی
040711135---- egg embryo meat’s ancestorKg
ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی
040711145---- egg embryo meats motherKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار
040711155---- egg embryo of ancestor laying eggsKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار
040711165---- eggs embryo of mother laying eggsKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد
040711175---- eggs embryo turkey for breedingKg
ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی
040711185---- egg embryo one day pullet meatKg
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار
040711195---- egg embryo one day laying egg pulletKg
ـ ـ ـ سایر:
04071190--- Other:
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد
040711915---- ostrich fertile eggs for breedingKg
ـ ـ ـ ـ سایر
040711995---- OtherKg
ـ ـ سایر
040719005- - OtherKg
ـ سایر تخم‌های تازه:
- Other Fresh eggs:
ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:
040721- - Of fowls of the species Gallus domesticus:
ـ ـ ـ تخم خوراکی
0407211055--- edible eggKg
ـ ـ ـ سایر
0407219055--- OtherKg
ـ ـ سایر
0407290055- - OtherKg
ـ سایر
0407900055- OtherKg
تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
0408Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ زرده تخم:
- Egg yolks:
ـ ـ خشک‌کرده
0408110015-- DriedKg
ـ ـ سایر
0408190055-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ خشک کرده
0408910015-- DriedKg
ـ ـ سایر
0408990040-- OtherKg
عسل طبیعی
0409000055Natural honey.Kg
محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
0410Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.
ـ ـ ـ ژله رویال، زنبور عسل
0410001055honey bee --- Royal, jelly,Kg
--- بره موم
0410002032--- WanomKg
--- زهر زنبور عسل
0410003032--- Propolie of honey beeKg
ـ ـ ـ سایر
0410009055--- OtherKg
موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.
0501000055Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.Kg
موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها.
0502Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.
ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها
050210005- Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereofKg
ـ سایر
050290005- OtherKg

0503
روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی.
0504000055Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.Kg
پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.
0505Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers.
ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک
0505100040- Feathers of a kind used for stuffing; downKg
ـ سایر
0505900055- OtherKg
استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.
0506Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.
ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید
050610005- Ossein and bones treated with acidKg
ـ سایر
050690005- OtherKg
عاج، کاسه لاک‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنین تیغه‌های آن) یا سایر پستانداران دریایی، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این محصولات.
0507Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.
ـ عاج؛ پودر و آخال عاج
0507100040- Ivory; ivory powder and wasteKg
ـ سایر
0507900040- OtherKg
مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.
0508000040Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.Kg

0509
عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.
051000005Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.Kg
محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.
0511Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.
ـ اسپرم گاو
051110005- Bovine semenkg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3
0511910055-- Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3Kg
ـ ـ سایر:
051199-- Other:
ـ ـ ـ نطفه زنده
051199105--- Live semenKg
ـ ـ ـ قرمز دانه
051199205--- CochinealKg
ـ ـ ـ اسپرم
051199405--- SemenKg
ـ ـ ـ تخم نوغان
051199505--- Silkworm seedsKg
--- دم قیچی و آخال از پوست خام گاو (آشپالت)
051199605--- Prings and waste of raw hide of bovine (split)Kg
ـ ـ ـ سایر
0511999055--- OtherKg
انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره 12 12.
0601Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ساقه‌های زیرخاکی در حاله خواب نباتی:
060110- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant:
ـ ـ ـ پیاز زعفران
0601101055--- root cutting of Damascus roseKg
ـ ـ ـ سایر
060110905--- otherKg
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی:
060120- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots:
--- انواع پیاز، غده و ریزوم شامل: لیلیوم، سنبل، لاله، گلایول، زنبق، شیپوری، آماریلیس، هوستا، فرزیا، لاله واژگون، موسکاریا، آنمون، استرلیتزیا، نرگس و کورکوما
060120105--- Bulbs, tubers, tuberous, corms, crowns, rhizomes and dormant: lilium. Hiacintch, tulip, gladiolus, iris, zantedeschia, hippeastrum, liatris, hosta, freesia, fritillaria, muscari, anemone, strelitzia, narcissus and curcumaKg
--- سایر
060120905--- OtherKg
سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.
0602Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn.
ـ قلمه‌های ریشه نکرده و پیوند
- Unrooted cuttings and slips
--- لاکی بامبو
060210105--- Lucky bambooU
--- گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگونیا، حنا و فوشیا، استئوسپرموم و ماندویلا
060210205--- Seasonal ornamental plants and seedlings, seach as dhlia, pelargonium, begonia, lawsonia and fuchsia, osteospermum and mandevillaU
--- اندام‌های تکثیری نظیر رز، داوودی، میخک، آنتوریم، ژربرا، لیسیانتوس، ارکیده، آلسترومریا، ورزیا، هورتانسیا، هبه، کاملیا، آناناس زینتی، بنت قنسول و سیکلمن
060210305---ornamental pootted plants such as rose, chrysanthemum, dianthus, anthurium, gerbera, lisianthus, orchideae, alstroemeria, vriesea, hydrangea, hebe, camellia, poinsethia and cyclamen.U
--- سایر
060210905--- otherU
ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده
060220005- Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nutsU
ـ درخت گل سرخ و آزالیا، حتی پیوندزده
0602300020- Rhododendrons and azaleas, grafted or notU
ـ درختچه گل رز، حتی پیوندزده
0602400020- Roses, grafted or notU
ـ سایر:
060290- Other:
ـ ـ ـ اسپان و مادر کالچر قارچ خوراکی
060290105Mushroom, spawn and mother cultuer ---Kg
ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی
060290205--- Rooted cutting of mohammadi flowerU
--- نشاء: فیتونیا، زامیفولیا، ختمی، سانسوریا، کالانکوئه، کاج مطبق، رودودندرو، گل کاغذی، آگلونما، شفلرا، آزلیا، سینگونیم، فیلودندرون، کالادیوم، لیندا، افوربیا، فیکوس، دراسنا، پتوس، کروتونف، دیفن باخیا و حسن‌یوسف
060290305--- Ecesis: fittonia, zamlifolia, hibiseus, sansevieria, kalanchoe, araucaria, rodonderon, bougainvillea, aglaonema, schefflera, azalea, syngonium, philodendron, caladium, nolian, euphorbia, ficus, dracena, scindapsus, croton, dieffenbachia and coleus.U
ـ ـ ـ سایر
060290905--- OtherKg
گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده،سفیدکرده، رنگ‌کرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.
0603Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
ـ تازه:
- Fresh:
ـ ـ گل‌های سرخ
0603110055-- RosesKg
ـ ـ میخک
0603120055-- CarnationsKg
ـ ـ ارکیده
0603130055-- OrchidsKg
ـ ـ داوودی
0603140055-- ChrysanthemumsKg
ـ ـ سوسن
0603150055-- Lilies (Lilium Spp.)Kg
ـ ـ سایر:
060319-- Other:
ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم
0603191055--- anthuriumKg
ـ ـ ـ سایر
0603199055--- OtherKg
ـ سایر
0603900055- OtherKg
شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.
0604Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.
ـ تازه:
060420- Fresh:
ـ ـ ـ برگ‌های زنبق
0604201055--- Lucky BambooKg
ـ ـ ـ سایر
0604202055--- OtherKg
ـ سایر
0604900055- OtherKg
سیب‌زمینی، تازه یا سرد کرده
0701Potatoes, fresh or chilled.
ـ بذر
070110005- SeedKg
ـ سایر
0701900010- OtherKg
گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کرده
0702000055Tomatoes, fresh or chilled.Kg
پیاز، موسیر، سیر، تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده.
0703Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
ـ پیاز و موسیر
0703100055- Onions and shallotsKg
ـ سیر
0703200055- GarlicKg
ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه
0703900055- Leeks and other alliaceous vegetablesKg
کلم، گل‌کلم، کلم‌پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکرده
0704Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی
0704100055- Cauliflowers and headed broccoliKg
ـ کلم بروکسل
0704200055- Brussels sproutsKg
ـ سایر
0704900055- OtherKg
کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum)، تازه یا سردکرده
0705Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled.
ـ کاهو:
- Lettuce:
ـ ـ کاهو کروی (سالادی)
0705110055-- Cabbage lettuce (head lettuce)Kg
ـ ـ سایر
0705190055-- OtherKg
ـ کاسنی:
- Chicory:
ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)
0705210055-- Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)Kg
ـ ـ سایر
0705290055-- OtherKg
هویج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، کرفس غده‌دار، ترب و ریشه‌های خوراکی همانند، تازه یا سردکرده
0706Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
ـ هویج و شلغم
0706100055- Carrots and turnipsKg
ـ سایر
0706900055- OtherKg
خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.
0707000055Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.Kg
سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکرده
0708Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)
0708100055- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)
0708200055- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)Kg
ـ سایر سبزیجات غلافدار
0708900055- Other leguminous vegetablesKg
سایر سبزیجات، تازه یا سردکرده
0709Other vegetables, fresh or chilled.
ـ مارچوبه
0709200040- AsparagusKg
ـ بادمجان
0709300055- Aubergines (egg-plants)Kg
ـ کرفس بهغیر از کرفس غده‌دار
0709400055- Celery other than celeriacKg
ـ قارچ و قارچ دنبلان:
- Mushrooms and truffles:
ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌ (دکمه‌ای)
0709510055-- Mushrooms of the genus AgaricusKg
ـ ـ سایر:
070959-- Other:
--- قارچ‌های دنبلان
0709591055--- Mushrooms TrufflesKg
--- سایر
0709599055--- OtherKg
ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)
0709600055- Fruits of the genus Capsicum or of the genus PimentaKg
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Orache)
0709700055- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)Kg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد
0709910055- - Globe artichokesKg
ـ ـ زیتون Squash
0709920055- - OlivesKg
ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی
0709930055- - Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.)Kg
ـ ـ سایر
0709990055- - OtherKg
سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده.
0710Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.
ـ سیب‌زمینی
0710100055- PotatoesKg
ـ سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده یا غلاف‌نکنده:
- Leguminous vegetables, shelled or unshelled:
ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)
0710210055-- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna
0710220055-- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)Kg
ـ ـ سایر
0710290055-- OtherKg
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)
0710300055- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)Kg
ـ ذرت شیرین:
071040- Sweet corn:
--- بذر ذرت شیرین
0710401015--- Seed Sweet cornKg
--- سایر
0710409015--- OtherKg
ـ سایر سبزیجات
0710800055- Other vegetablesKg
ـ مخلوط سبزیجات
0710900055- Mixtures of vegetablesKg
سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسیله گاز دی اکسید سولفور و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری مناسب نباشد.
0711Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.
ـ زیتون
0711200055- OlivesKg
ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)
0711400055- Cucumbers and gherkinsKg
ـ قارچ و دنبلان زمینی:
- Mushrooms and truffles:
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس (دکمه‌ای)
0711510055-- Mushrooms of the genus AgaricusKg
ـ ـ سایر:
071159-- Other:
--- قارچ‌های دنبلان
0711591055--- Mushrooms TrufflesKg
--- سایر
0711599055--- OtherKg
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات
0711900055- Other vegetables; mixtures of vegetablesKg
سبزیجات خشک‌شده، حتی بریده‌شده به قطعات یا قاچ‌شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما آماده نشده به نحوی دیگر.
0712Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
ـ پیاز
0712200055- OnionsKg
ـ قارچ، قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌های چین (Oreille - de - Juda) (گونهAuricularia )، قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella) و دنبلان زمینی:
- Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles:
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس (دکمه‌ای)
0712310040-- Mushrooms of the genus AgaricusKg
-- قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)
0712320055-- Wood ears (Auricularia spp.)Kg
ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella)
0712330055-- Jelly fungi (Tremella spp.)Kg
ـ ـ سایر:
071239-- Other:
--- قارچ‌های دنبلان
0712391020--- Mushrooms TrufflesKg
--- سایر
0712399020--- OtherKg
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات:
071290- Other vegetables; mixtures of vegetables:
ـ ـ ـ سیر
0712901055--- GarlicKg
ـ ـ ـ سایر
0712909055--- OtherKg
سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده:
0713- Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:
ـ نخودفرنگی
0713100055- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ نخود رسمی:
071320- Chickpeas (garbanzos)
--- لپه
0713201010--- beansKg
--- سایر
071320905---otherKg
ـ لوبیا (گونهVigna ، گونه Phaseolus):
- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
ـ ـ لوبیا از گونه‌های
Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek

0713310032-- Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) WilczekKg
ـ ـ‌ لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)
071332005-- small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis)Kg
ـ ـ لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید:
(Phadealus Vulgaris)
071333-- kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris):
ـ ـ ـ لوبیا چیتی
071333105--- Pinto beanKg
ـ ـ ـ سایر
0713339032--- OtherKg
ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)
0713340055-- Bambara – vigna subteranea or vaahdzeia subterreaKg
ـ ـ لوبیا چشم بلبلی
071335005-- beans vigna unguiculataKg
ـ ـ سایر
0713390032-- OtherKg
ـ عدس
071340005- LentilsKg
ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor
0713500055- Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)Kg
_ پیگون (Pigeon peas)
0713600055- Pigeon peas (cajanus cajan)Kg
ـ سایر
0713900055- OtherKg
ریشه مانیوک، اروروت یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه؛ مغز درخت ساگو.
0714Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.
ـ ریشه مانیوک (Cassava)
0714100055- Manioc (cassava)Kg
ـ سیب‌زمینی شیرین
0714200055- Sweet potatoesKg
ـ سیب‌زمینی هندی
0714300055- yams (Dioscorea spp)Kg
ـ‌ قلقاس
0714400055- Taro(Colocasia spp(Kg
ـ یائوتیا
0714500055- Yautia (Xan thosoma spp)Kg
ـ سایر
0714900055- OtherKg
نارگیل،‌ مغزهای برزیلی «Brazil nuts»، بادام هندی«Cashew nuts»، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده.
0801Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
ـ نارگیل:
- Coconuts:
ـ ـ رنده خشک‌کرده
080111005-- DesiccatedKg
ـ ـ در قسمت درونی پوسته
0801120032- - In the inner shell (endcarp)Kg
ـ ـ سایر
0801190032-- OtherKg
ـ مغز برزیلی:
- Brazil nuts:
ـ ـ با پوست
0801210040-- In shellKg
ـ ـ بدون پوست
0801220040-- ShelledKg
ـ بادام هندی:
- Cashew nuts:
ـ ـ با پوست
0801310040-- In shellKg
ـ ـ بدون پوست
0801320040-- ShelledKg
سایر میوه‌‌های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی پوست‌کنده.
0802Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.
ـ بادام:
- Almonds:
ـ ـ درون غلاف سخت
0802110040-- In shellKg
ـ ـ‌ بدون غلاف سخت
0802120055-- ShelledKg
ـ فندق (گونه Corylus):
- Hazelnuts or filberts (Corylus spp.):
ـ ـ‌ درون غلاف سخت
0802210055-- In shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
0802220055-- ShelledKg
ـ گردوی معمولی:
- Walnuts:
ـ ـ درون غلاف سخت
0802310055-- In shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
0802320055-- ShelledKg
ـ شاه‌بلوط‌ها:
- Chestnuts (Castanea spp):
ـ ـ درون غلاف سخت
0802410055- - in shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
0802420055-- shelledKg
ـ پسته‌ها:
- Pistachios:
ـ ـ درون غلاف سخت
0802510055- - is shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت:
080252-- Shelled:
ـ ـ ـ بدون پوست دوم
0802521055--- PistachionutKg
ـ ـ ـ خلال مغز پسته
0802522055--- Pistachionut in second shelled and chipKg
ـ ـ ـ سایر
0802529055--- OtherKg
ـ مغزهای ماکادامیا:
- Macadamia nuts:
ـ ـ درون غلاف سخت
0802610055- - in shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت
0802620055-- shelledKg
ـ گردوی کولا (گونه کولا)
0802700055- Kola nuts (Cola spp)Kg
ـ 'گردوی آرکا (Areca nuts)
0802800055- Areca nutsKg
ـ سایر
0802900040- OtherKg
موز، از جمله موز سبز، تازه یا خشک‌کرده.
0803Bananas, including plantains, fresh or dried
ـ موز سبز
0803100020- PlantainsKg
ـ سایر
0803900026- OtherKg
خرما، انجیر،‌آناناس، آواکادو، گاواس (Guaeas)، انبه و منگوتین (Mangowteens) تازه یا خشک کرده.
0804Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.
ـ خرما:
080410- Dates:
ـ ـ ـ استعمران
0804101055--- EstameranKg
ـ ـ ـ کبکاب
0804102055--- KabkabKg
ـ ـ ـ پیاروم
0804103055--- PiaromeKg
ـ ـ ـ مضافتی
0804104055--- MozafatyKg
ـ ـ ـ شاهانی
0804105055--- ShahanyKg
ـ ـ ـ زاهدی
0804106055--- ZahedyKg
ـ ـ ـ سایر
0804109055--- OtherKg
ـ انجیر:
080420- Figs:
--- انجیر خشک
0804201055--- Dried FigsKg
--- انجیر تازه
0804202055--- Fresh FigsKg
--- سایر
0804209055--- OtherKg
ـ آناناس
0804300026- PineapplesKg
ـ آواکادو
0804400040- AvocadosKg
ـ گلابی هندی، انبه و منگوتین
0804500055- Guavas, mangoes and mangosteensKg
مرکبات، تازه یا خشک‌کرده
0805Citrus fruit, fresh or dried
ـ پرتقال
080510005- OrangesKg
ـ نارنگی ها (شامل تنجرین ها وسان سوماک)، کلمانتینها، ویلکینگها و مرکبات دو رگه مشابه:

- Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids:
ـ ـ نارنگیها (شامل تنجرینها وسان سوماک)
08052100هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت 31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد-- Mandarins (including tangerines and satsumas)Kg
ـ ـ کلمانتینها
08052200هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد
-- clementinesKg
ـ ـ سایر
08052900هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد
-- OtherKg
ـ گریپ فروت، شامل Pomelos
0805400055- Grapefruit including pomelosKg
ـ لیمو و لیموترش کوچک:
080550- Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):
--- لیمو خشک
0805501055--- Dried LemonsKg
--- لیمو تازه
0805502055--- Fresh LemonsKg
--- سایر
0805509055--- OtherKg
ـ سایر
0805900055- OtherKg
انگور، تازه یا خشک‌کرده.
0806Grapes, fresh or dried.
ـ تازه
0806100055- FreshKg
ـ خشک‌کرده:
080620- Dried:
ـ ـ ـ مویز
0806201055--- MavizKg
ـ ـ ـ تیزابی دانه‌دار
0806202055--- Tizabi (nitrated), with seedsKg
ـ ـ ـ تیزابی بی‌دانه
0806203055--- Tizabi (nitrated), seedlessKg
ـ ـ ـ آفتابی دانه‌دار
0806204055--- Sun-dried, with seedsKg
ـ ـ ـ آفتابی بی‌دانه
0806205055--- Sun-dried, seedlessKg
ـ ـ ـ انگوری بی‌دانه
0806206055--- Angouri, seedlessKg
ـ ـ ـ کاشمری سبز بی‌دانه
0806207055--- Green kashmary, seedlessKg
ـ ـ ـ کاشمری سبز دانه‌دار
0806208055--- Green Kashmary, with seedsKg
ـ ـ ـ سایر
0806209055--- OtherKg
خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپایا، تازه.
0807Melons (including watemelons) and papaws (papayas), fresh.
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه):
- Melons (including watermelons):
ـ ـ هندوانه
0807110055-- WatermelonsKg
ـ ـ سایر
0807190055-- OtherKg
ـ پاپایا
0807200055- papaws (Papayas)Kg
سیب، گلابی و به، تازه.
0808Apples, pears and quinces, fresh.
ـ سیب
08081000هنگام ترخیص از اول بهمن ماه لغایت
31 اردیبهشت سال بعد، 10 درصد و سایر ماهها 55 درصد
- ApplesKg
ـ گلابی‌ها
0808300055- PearsKg
ـ به
0808400055- QuincesKg
زردآلو، گیلاس و آلبالو، هلو (همچنین شلیل و شفتالو Nectarines)، آلو و آلو جنگلی تازه
0809Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
ـ زردآلو
0809100055- ApricotsKg
ـ آلبالو:
- Cherries:
ـ ـ آلبالوهای ترش
0809210055- - Sour cherries (Prunus cerasus):Kg
ـ ـ سایر
0809290055- - Other:Kg
ـ هلو و همچنین شلیل و شفتالو
0809300055- Peaches, including nectarinesKg
ـ آلو و گوجه
0809400055- Plums and sloesKg
سایر میوه‌ها، تازه.
0810Other fruit, fresh.
ـ توت‌فرنگی
0810100055- StrawberriesKg
ـ تمشک، توت‌کوهی، توت درختی و توت‌تمشکی
0810200055- Raspberries, blackberries, mulberries and loganberriesKg
ـ انگور فرنگی سیاه، سفید یا قرمز و انگور فرنگی خوشه‌ای
0810300040- Black, white or red currants and gooseberriesKg
ـ کران‌بری، زغال اخته و سایر میوه‌ها از گونه واکینیوم
0810400055- Cranberries, bilberries and other fruits of the genus VacciniumKg
ـ کیوی
0810500055- KiwifruitKg
ـ دوریان (میوه درخت‌کلا یا قهوه سودانی)
0810600055- DuriansKg
ـ خرمالوها
0810700055- PersimmmsKg
ـ سایر :
081090- other:
ـ ـ ـ انار
0810901055--- PomegrateKg
ـ ـ ـ زرشک
0810902055--- babeiryKg
ـ ـ ـ عناب
0810903055--- JujubeKg
ـ ـ ـ سایر
0810909055--- OtherKg
میوه‌ها و مغزهای نپخته یا پخته‌شده در آب یا با بخار، یخ‌زده، حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.
0811Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ توت‌فرنگی
0811100055- StrawberriesKg
ـ تمشک، توت سیاه، توت، توت تمشکی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز
0811200055- Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberriesKg
ـ سایر
0811900055- OtherKg
میوه‌ها و مغزهای محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسیله‌گاز سولفورو و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت) که به همان حالت قابل مصرف فوری نباشد.
0812Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.
ـ گیلاس و آلبالو
0812100055- CherriesKg
ـ سایر
0812900055- OtherKg
میوه‌های خشک‌کرده، غیر از میوه‌های مشمول شماره‌های 01 08 لغایت 06 08؛ مخلوط میوه‌های سخت‌ پوست یا میوه‌های خشک‌ کرده این فصل.
0813Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter.
ـ زردآلو
0813100055- ApricotsKg
ـ آلو
0813200055- PrunesKg
ـ سیب
0813300055- ApplesKg
ـ سایر میوه‌ها
0813400055- Other fruitKg
ـ مخلوط‌های میوه‌های سخت پوست یا مخلوط میوه‌های خشک کرده این فصل
0813500055- Mixtures of nuts or dried fruits of this ChapterKg
پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، یخ‌زده، خشک ‌کرده، عرضه ‌شده در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت کننده موقت.
0814000055Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.Kg
قهوه، حتی بوداده یا کافئین گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوی قهوه، به هر نسبت.
0901Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.
ـ قهوه، بو نداده:
- Coffee, not roasted:
ـ ـ کافئین نگرفته:
090111-- Not decaffeinated:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0901111020--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر‌ خرده‌فروشی
090111205--- In ground form and non-retail packingKg
ـ ـ ـ سایر
090111905--- OtherKg
ـ ـ کافئین گرفته:
090112-- Decaffeinated:
ـ ـ ـ دربسته‌بندی آماده برای خردهفروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0901121032--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
0901122010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090112905--- OtherKg
ـ قهوه، بو داده:
- Coffee roasted:
ـ ـ کافئین نگرفته:
090121-- Not decaffeinated:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0901211032--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی
0901212010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090121905--- OtherKg
ـ ـ کافئین گرفته:
090122-- Decaffeinated
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0901221032--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
0901222010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
090122905--- OtherKg
ـ سایر:
090190- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0901901032--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
0901902010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
0901909015--- OtherKg
چای، حتی خوشبو شده
0902Tea, whether or not flavoured.
ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد.
0902100020- Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kgKg
ـ چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده به نحوی دیگر
0902200020- Other green tea (not fermented)Kg
ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً تخمیر شده، عرضه شده در بسته‌های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد:
090230- Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg:
ـ ـ ـ چای کیسه‌ای
0902301055--- Tea bagKg
ـ ـ ـ سایر
0902309020--- OtherKg
ـ چای سیاه (تخمیر شده) و چای جزئاً‌ تخمیر شده عرضه شده به نحوی دیگر:
090240- Other black tea (fermented) and other partly fermented tea:
ـ ـ ـ کوبیده در بسته‌بندی غیرخرده‌فروشی
0902401020--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
0902409020--- OtherKg
ماته:
090300Maté.
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0903001055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
0903002010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
0903009020--- OtherKg
فلفل از گونه‌های Piper؛ فلفل از گونه‌های Capsicum یا Pimenta خشک ‌کرده یا خردکرده یا ساییده.
0904Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.
ـ فلفل:
- Pepper:
ـ ـ خردنشده و نساییده:
090411-- Neither crushed nor ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0904111032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090411905--- OtherKg
ـ ـ خردشده یا ساییده:
090412-- Crushed or ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0904121055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی غیر خرده‌فروشی
0904122010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
0904129026--- OtherKg
ـ میوه گونه‌های Capsicum یا Pimenta :
- red pepper or red pepper, fresh fruit:
ـ ـ خشک شده خرد نشده و نسابیده:
090421-- not chopped dried Not to rub:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0904211055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0904219026--- OtherKg
ـ ـ‌ خرده‌ شده یا سابیده شده:
090422-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0904221055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
090422905--- OtherKg
وانیل
0905Vanilla
ـ خرد نشده و نسابیده:
090510- Not crushed and not pulverized:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0905101010--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0905109010--- OtherKg
ـ خرد شده و سابیده:
090520- crushed and pulverized:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0905201015--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0905209015--- OtherKg
دارچین و گل درخت‌ دارچین.
0906Cinnamon and cinnamon-tree flowers.
ـ نه خرد شده نه آسیاب شده:
- Neither crushed nor ground:
ـ ـ دارچین:
090611--Cinnamon 9cinna (Cinnamonum zeylanicum Blume):
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0906111032--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0906119010--- OtherKg
ـ ـ سایر:
090619-- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌ آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0906191032--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0906199020--- OtherKg
ـ خرد شده یا ساییده:
090620- Crushed or ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر
0906201032--- Ready package for retail in one kg and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
0906202010--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
0906209020--- OtherKg
میخک (میوه کامل، بوته‌‌ها و ساقه‌های آن)‌:
0907Clove (whole fruit, shrubs and the stems)
ـ خرد نشده و سابیده نشده:
090710- no longer not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0907101032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0907109020--- OtherKg
ـ خرد شده یا سابیده شده:
090720- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0907201032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0907209020--- OtherKg
جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.
0908nutmeg skin, nutmeg, cardamoms
ـ جوز :
- Indian nutmeg (nutmeg):
ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
090811-- no longer not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0908111055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0908119020--- OtherKg
ـ ـ خرد شده یا سابیده شده:
090812-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0908121032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0908129020--- OtherKg
ـ پوست جوز هندی:
- Indian mace:
ـ ـ خرد نشده و نسابیده:
090821-- no longer not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0908211032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ‌ ـ سایر
0908219020--- OtherKg
ـ ـ خرده شده یا سابیده شده :
090822-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0908221032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0908229020--- OtherKg
ـ هل:
- Cardamoms:
ـ ـ خرد نشده و نسابیده :
090831-- Not crushed and pulverized to:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0908311032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0908319020--- OtherKg
ـ ـ خرد شده و سابیده شده:
090832-- crushed or pulverized:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0908321032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0908329020--- OtherKg
تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.
0909fennel seed, egg antibody, egg, savory, coriander, cumin, caraway, juniper seeds
ـ تخم گشنیز:
- Coriander:
ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده :
090921-- Not crushed, and not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0909211032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0909219020--- OtherKg
ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
090922-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0909221032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0909229020--- OtherKg
ـ تخم زیره سبز:
- Seeds of cumin:
ـ ـ‌ خرد نشده و سابیده نشده:
090931-- Not crushed, and not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0909311055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0909319055--- OtherKg
ـ ـ ‌خرد شده یا سابیده شده :
090932-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0909321055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0909329055--- OtherKg
ـ تخم رازیانه رومی، بادیان، زیره سیاه یا رازیانه؛ سرو کوهی:
- Roman fennel seeds, eggs, wind, or savory caraway-seed juniper:
ـ ـ ‌خرد نشده و سابیده نشده :
090961-- Not crushed, and not pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0909611055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0909619040--- OtherKg
ـ ـ‌ خرد شده یا سابیده شده :
090962-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0909621055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0909629040--- OtherKg
زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن، برگ بو، کاری (Curry) و سایر ادویه‌ها.
0910Ginger, saffron, turmeric, thyme, leaves the cave, curry and other spices.
ـ زنجبیل:
- Ginger:
ـ ـ‌ خرد نشده و آسیاب نشده :
091011-- Not crushed not ground:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0910111055--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0910119015--- OtherKg
ـ ـ‌ خرد شده یا آسیاب شده:
091012-- has been crushed or pulverizet:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0910121032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ سایر
0910129020--- OtherKg
ـ زعفران:
091020- Saffron:
ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی:
-- In retail ready packaging:
- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی کمتر از ده گرم
0910201055---not worn saffron in 10 grams packaging and less than itKg
ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی کمتر از ده گرم
0910202055--- saffron powder in less than of 10 grams packagingKg
- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بستهبندی 10-30 گرم
0910203055--- not worn saffron in 10 to 30 grams packagingKg
ـ ـ ـ پودر زعفران در بستهبندی 10-30 گرم
0910204055--- saffron in 10 to 30 grams packagingKg
ـ ـ ـ سایر
0910209055--- OtherKg
ـ‌ زردچوبه:
091030- Turmeric (curcuma):
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده‌فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0910301020--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی
091030205--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
091030905--- OtherKg
ـ سایر ادویه‌جات:
- Other spices:
ـ ـ مخلوط‌های مذکور در یادداشت 1 – (ب) این فصل:
091091-- Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر
0910911032--- Ready package for retail in five hundred grams and less than itKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده‌فروشی
0910912020--- In ground form and non-retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
0910919015--- OtherKg
ـ ـ سایر:
091099-- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر:
09109910--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it:
ـ ـ ـ ـ آویشن و برگ بو
0910991155---- thyme bay leauesKg
ـ ـ ـ ـ سایر
0910991955---- OtherKg
ـ ـ ـ به صورت کوبیده در بسته‌بندی‌های غیر خرده ‌فروشی :
09109920--- In ground form and non-retail packings:
ـ ـ ـ‌‌ ـ آویشن و برگ بو
0910992140---- thyme bay leavesKg
ـ ـ ـ ـ سایر
0910992910---OtherKg
ـ ـ ـ سایر
0910999015--- OtherKg
گندم و مخلوط گندم
1001Wheat and meslin.
ـ گندم دروم:
- Durum:
ـ ـ بذر
1001110010-- SeedKg
ـ ـ سایر:
100119-- Other:
ـ ـ ـ گندم دامی
1001191010--- Animal wheatKg
ـ ـ ـ سایر
1001199020- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ بذر
1001910010-- SeedKg
ـ ـ سایر
1001990010- - OtherKg
چاودار
1002Rye.
ـ بذر
1002100032- SeedKg
ـ سایر
1002900032- OtherKg
جو
1003Barley.
ـ بذر
100310005- SeedKg
ـ سایر
100390005- OtherKg
جو دو سر
1004Oats.
ـ بذر
100410005- Seed (Meslin)Kg
ـ سایر
100490005- OtherKg
ذرت
1005Maize (corn).
ـ بذر
100510005- SeedKg
ـ سایر:
100590--- Other:
ـ ـ ـ ذرت دامی
100590105--- Animal's cornKg
ـ ـ ـ سایر
100590905--- OtherKg
برنج
1006Rice.
ـ شلتوک (برنج پادی Paddy)
1006100026- Rice in the husk (paddy or rough)Kg
ـ برنج قهوه‌ای
100620005- husked (brown) riceKg
ـ برنج نیمه‌سفیدشده(Semi milled Rice)
یا برنج کامل سفید شده(Wholly milled Rice)
حتی صیقلی یا براق شده
1006300026- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazedKg
ـ خرده برنج
1006400055- Broken riceKg
دانه سورگوم (ذرت خوشه‌ای)
1007- Grain sorghum
ـ بذر
100700105- SeedKg
ـ سایر
100700905- OtherKg
گندم سیاه، دانه ارزن و قناری؛ سایر غلات
1008Buckwheat, millet and canary seed; other cereals.
ـ گندم سیاه
1008100010- BuckwheatKg
ـ ارزن:
100820- Millet:
ـ ـ بذر
1008210010-- SeedKg
ـ ـ سایر
1008290010-- OtherKg
ـ دانه قناری
1008300010- Canary SeedsKg
ـ فونیو
1008400015- (Digitatia spp.) FonioKg
ـ گیاه غازیانی
1008500010- (Chenopodium guinoa) QuinoaKg
ـ تریتکال
1008600010- triticaleKg
ـ سایر غلات
1008900010- Other cerealsKg
آرد‌گندم یا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.
1101000055Wheat or meslin flour.Kg
آرد غلات غیر از آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودار.
1102Cereal flours other than of wheat or meslin.
ـ آرد ذرت
1102200032- Maize (corn) flourKg
ـ سایر :
110290- Other:
ـ ـ ـ آرد برنج
1102901055--- Rice of courKg
ـ ـ ـ سایر
1102909055--- OtherKg
بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.
1103Cereal groats, meal and pellets.
ـ بلغور و زبره:
- Groats and meal:
ـ ـ از گندم
1103110026-- Of wheatKg
ـ ـ از ذرت
1103130026-- Of maize (corn)Kg
ـ ـ سایر
1103190055-- Of other cerealsKg
ـ به هم فشرده به صورت حبه
1103200055- PelletsKg
دانه غلات کار شده به نحوی دیگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ یا خرد شده، بهاستثنای برنج شماره 06 10، جوانه غلات، کامل، پهن‌شده، فلس شده یا آسیاب شده (Ground).
1104Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.
ـ دانه‌های پهن شده یا فلس شده:
- Rolled or flaked grains:
ـ ـ از جو دو سر
1104120055-- Of oatsKg
ـ ـ از سایر غلات
1104190055-- Of other cerealsKg
ـ سایر دانه‌های کار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده یا خرد شده):
- Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):
ـ ـ از جو دو سر
1104220055-- Of oatsKg
ـ ـ از ذرت
1104230026-- Of maize (corn)Kg
ـ ـ از سایر غلات
1104290055-- Of other cerealsKg
ـ جوانه غلات،‌کامل، پهن شده، فلس‌شده یا آسیاب‌شده
1104300055- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or groundKg
آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌های ریز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سیب زمینی
1105Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.
ـ آرد، زبره و پودر
1105100055- Flour, meal and powderKg
ـ فلس،‌دانه‌های‌ریز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه «Pellet»
1105200026- Flakes, granules and pelletsKg
آرد، زبره و پودر سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07، آرد، زبره و پودر ساگو یا ریشه‌ها یا غده‌های زیرخاکی شماره 14 07 و محصولات فصل 8.
1106Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.
ـ از سبزیجات غلافدار خشک‌کرده شماره 13 07
1106100055- Of the dried leguminous vegetables of heading 07.13Kg
ـ از ساگو یا از ریشه‌ها یا غده‌های زیر خاکی شماره 14 07
1106200055- Of sago or of roots or tubers of heading 07.14Kg
ـ از محصولات فصل 8
1106300020- Of the products of Chapter 8Kg
مالت، حتی بو داده.
1107Malts, whether or not roasted.
ـ بو نداده
1107100010- Not roastedKg
ـ بو داده
1107200010- RoastedKg
نشاسته و فکول؛ اینولین.
1108Starches; inulin.
ـ نشاسته و فکول:
- Starches:
ـ ـ نشاسته گندم
1108110055-- Wheat starchKg
ـ ـ نشاسته ذرت:
110812-- Maize (corn) starch:
ـ ـ ـ گرید دارویی
1108121020--- Pharmaceutical gradeKg
ـ ـ ـ سایر
1108129040--- OtherKg
ـ ـ فکول سیب‌زمینی
1108130055-- Potato starchKg
ـ ـ فکول مانیوک (آرد ریشه مانیوک Cassava)
1108140055-- Manioc (cassava) starchKg
ـ ـ سایر نشاسته‌ها و فکول‌ها
1108190055-- Other starchesKg
ـ اینولین
1108200015- InulinKg
گلوتن گندم، حتی خشک‌کرده
1109000020Wheat gluten, whether or not dried.Kg
لوبیای سویا، حتی به‌صورت خرد شده
1201Soybeans, even chopped
ـ بذر
120110005- SeedKg
ـ سایر
1201900010- OtherKg
بادام زمینی (آراشید)، تفت داده نشده یا به نحو دیگر پخته ‌نشده، حتی پوست کنده یا خرد شده.
1202Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.
ـ بذر
120230005- SeedKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ درون غلاف سخت
1202410032-- In shellKg
ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتی شکسته شده
1202420032-- Shelled, whether or brokenKg
کپرا (مغز نارگیل پوست‌کنده و خشک‌کرده (Copra
120300005Copra.Kg
دانه کتان (بزرک)، حتی خردشده
120400005Linseed, Flaxseed linseed event brokenKg
کلزایا دانه کلزا حتی خردشده:
1205Rape or colza seeds, whether broken:
ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک:
120510- Rape or colza seeds with Law erucic acid:
--- بذر کلزا
120510105--- Colza SeedsKg
--- سایر
1205109010--- OtherKg
ـ سایر
120590005- OtherKg
دانه‌ آ‏فتابگردان، حتی خرد شده:
120600Sunflower seeds, whether or not broken:
ـ ـ ـ برای روغنکشی
1206001010--- For oil extractionKg
--- بذر آفتابگردان
120600205--- Seeds SunflowerKg
ـ ـ ـ سایر
1206009055--- OtherKg
سایر دانه‌ها و میوه‌های روغنی، حتی خردشده
1207Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.
ـ هسته میوه نخل و مغز آن
120710005- fruit, palm kernel and its brainKg
ـ دانه پنیه:
- Seed cotton:
ـ ـ بذر
120721005-- GrainKg
ـ ـ سایر
120729005-- otherKg
ـ دانه روغن کرچک
120730005- castor oil seedsKg
ـ دانه کنجد
1207400010- sesame seedsKg
ـ دانه خردل
1207500010- Mustard SeedKg
ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)
1207600010- safflower seedKg
ـ دانه خربزه
120770005- melon seedKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ دانه خشخاش
1207910055-- poppy seedKg
ـ ـ سایر
120799005-- OtherKg
آرد و زبره دانه یا میوه‌های روغن‌دار، غیر از آرد و زبره خردل.
1208Flours meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard.
ـ از دانه سویا
1208100055- Of soya beansKg
ـ سایر:
120890- Other:
ـ ـ ـ آرد بادام زمینی
1208901055--- Peanut flourKg
ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش
1208902055--- Poppy seed flourKg
ـ ـ ـ سایر
1208909055--- OtherKg
دانه‌ها، میوه‌ها و هاگ‌ها برای کشت.
1209Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
ـ بذر چغندر
120910005- Sugar beet seedKg
ـ بذر گیاهان علوفه‌ای:
- Seeds of forage plants:
ـ ـ بذر یونجه (alfalfa)
120921005-- alfalfaKg
ـ ـ بذر شبدر (Trifolium spp)
120922005-- Trifolium sppKg
ـ ـ بذرهای Fescue
120923005-- FescueKg
ـ ـ‌ بذر چمن آبی متعلق به ایالت کنتاکی
120924005-- Kentucky blue grass seedKg
ـ ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)
120925005-- Loliom multiflorum lamKg
ـ ـ سایر:
120929-- Other:
ـ ـ ـ بذر چمن
120929105--- Lawn grassKg
ـ ـ ـ سایر
120929905--- OtherKg
ـ بذر نباتات علفی که بیشتر به‌منظور استفاده از گل آنها کاشته می‌شوند
120930005- Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowersKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ بذر سبزیجات
120991005-- Vegetable seedsKg
ـ ـ سایر:
120999-- Other:
--- بذر گیاهان زینتی نظیر: شمعدانی، حنا، بگونیا، کنتیا، شبدر زینتی، اریکاء شامودرا، همیشه بهار، پریوش، وینکا، رعنا، میموزا، مغربی، آروکاریا، نولینا، کاکتوس، ساکیولنت، کالانکوئه، آدونیوم، راقیس، اطلسی، حسن یوسف، آلیسوم، سلوی، سیکاس، جعفری، گازانیا، میمون، آلاله، شاهپسند، ایبریس، تاج‌الملوک، هیپوستسریال مریم گلی و بنفشه
120999105--- Seed of ornamental plants such as geranium, impatiens, begonia, kentia, ornamental shamrock, areca, chamaedorea, calendula, catharanthus, vinca, gaillardia, mimosa, oenothera, araucaria, nolian, cactus, succulent, kalanchoe, adenium, raphis, petunia, coleus, alyssum, salvi, cycas, tagetes, gazania, antirrhinum, ranunculus, verbena, iberis, aquilegia, hippostesrial, salvia & violetKg
--- سایر
120999905--- OtherKg
گل رازک، تازه یا خشک کرده، حتی آسیاب شده، پودر شده یا به صورت حبه (Pellets)؛ گرد گل رازک.
1210Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin.
ـ گل رازک، آسیاب‌نشده، پودر نشده یا به شکل حبه در نیامده
1210100055- Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pelletsKg
ـ گل رازک، آسیاب‌شده، پودر شده، یا به شکل حبه درآمده؛ گردگل رازک
1210200020- Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulinKg
نباتات، اجزای نباتات، دانه و میوه، از انواعی که بیشتر در عطرسازی، داروسازی، برای مصرف حشره‌کشی، انگلکشی یا همانند به کار می‌رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتی بریده شده، خرد شده یا پودر شده.
1211Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozenor dried, whether or not cut, crushed or powdered.
ـ ریشه جینسینگ
1211200015- Ginseng rootsKg
ـ برگ کوکا
1211300015- Coca leafKg
ـ کاه خشخاش
1211400015- Poppy strawKg
ـ افدرا (Ephedra)
121150005- EphedraKg
ـ سایر:
121190- Other:
ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه
121190105--- Cassia and quinine barkKg
ـ ـ ـ ریشه شیرین‌بیان
121190205--- Liquorice rootsKg
ـ ـ ـ گل خشک و گلبرگ تازه محمدی
1211909155--- Mohammadi flower dry and fresh rose leaf.Kg
ـ ـ ـ سایر
121190995--- otherKg
خرنوب، خزه و جلبک و سایر علف‌های دریایی، چغندرقند و نیشکر، تازه، سردکرده، یخ‌زده یا خشک کرده، حتی ساییده‌شده؛ هسته و مغز هسته میوه‌ها و سایر محصولات نباتی (از جمله ریشه‌کاسنی بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
1212Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included.
ـ گیاهان و دیگر جلبک‌های دریایی:
- Seaweeds and other algae:
ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان
1212210020-- Suitable for human ConsumptionKg
ـ ـ سایر:
121229-- Other:
ـ ـ ـ بادرنجبویه
1212291055--- Lemon balmKg
ـ ـ ـ بابونه
1212292055--- ChomomileKg
ـ ـ ـ گزنه
1212293055--- NettleKg
ـ ـ ـ مرزه
1212294055--- SavoryKg
ـ ـ ـ سایر
1212299055--- OtherKg
ـ سایر :
- Other:
ـ ـ چغندر قند
1212910020-- sugar beetsKg
ـ ـ دانه‌های اقاقیا (خرنوپ)
1212920010-- seeds Acacia (carob)Kg
ـ ـ نیشکر
1212930010-- SugarcaneKg
ـ ـ ریشه‌های کاسنی تلخ
1212940010-- chicory rootKg
ـ ـ سایر:
121299-- other:
ـ ـ ـ دانه کدو مصرف آجیلی
1212991040--- Pumpkin seed for usage of nuttyKg
--- بذر دانه کدو
121299205--- Pumpkin seedsKg
--- دانه کدو برای مصارف روغن کشی
1212993040--- pumpkin seed for usage in oil extractionKg
ـ ـ ـ سایر
1212999040--- OtherKg
کاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتی قطعه‌قطعه شده، آسیاب‌شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شکل حبه.
1213000010Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets.Kg
شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌ای همانند، حتی به هم فشرده به شکل حبه.
1214Swedes, mangolds, fodder roots, hay, Lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.
ـ یونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه
121410005- Lucerne (alfalfa) meal and pelletsKg
ـ سایر
121490005- OtherKg
گم‌لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی.
1301Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams).
ـ صمغ عربی
130120005- Gum ArabicKg
ـ سایر:
130190- Other:
ـ ـ ـ باریچه
130190105--- BarychehKg
ـ ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین)
1301902010--- Actone ( bitter, sweet)Kg
ـ ـ ـ سقز
130190305--- TurpentineKg
ـ ـ ـ کتیرا
130190405--- TragacanthKg
ـ ـ ـ سایر
130190905--- OtherKg
شیره و عصاره‌های نباتی؛ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها؛ آگارآگار و سایر لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، حتی تغییر یافته (Modified)، مشتق از نباتات.
1302Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.
ـ شیره و عصاره‌های نباتی:
- Vegetable saps and extracts:
ـ ـ تریاک
1302110055-- OpiumKg
ـ ـ از شیرین‌بیان
1302120010-- Of liquoriceKg
ـ ـ از رازک
130213005-- Of hopsKg
ـ ـ از افدرا
1302140010-- Of ephedraKg
ـ ـ سایر
1302190010-- OtherKg
ـ مواد پکتینی، پکتینات‌ها و پکتات‌ها
130220005- Pectic substances, pectinates and pectatesKg
ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده، مشتق از نباتات،‌ حتی تغییریافته:
- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from egetable products:
ـ ـ آگارآگار
130231005-- Agar-agarKg
ـ ـ لعاب‌ها و مواد غلیظ‌کننده،‌حتی تغییریافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب یا دانه گوار
130232005-- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seedsKg
ـ ـ سایر
130239005-- OtherKg
مواد نباتی از انواعی که بیشتردر سبدبافی یا حصیربافی به کار می‌رود (مثلاً بامبو، ‌خیزران،‌نی، جگن، ترکة سبد، رافیا، کلش پاک‌شده غلات، سفید کرده (Bleached) یا رنگ کرده، پوست درخت زیرفون (Tilleul).
1401Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).
ـ بامبو
1401100020- BamboosKg
ـ خیزران
1401200020- RattansKg
ـ سایر
1401900020- OtherKg

1402

1403
محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
1404Vegetable products not elsewhere specified or included.
ـ لینتر پنبه
140420005- Cotton lintersKg
ـ سایر:
140490- Other:
ـ ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن
1404901032--- Henna exceptKg
ـ ـ ـ وسمه
1404902032--- MascavaKg
ـ ـ ـ کوکوپیت
140490305---cocopitKg
ـ ـ ـ سایر
1404909015--- OtherKg
چربی‌ خوک (شامل روغن) و چربی طیور، غیر از آن‌ها که مشمول شماره 09 02 یا 03 15 می‌گردند.
1501Pork fat and Poultry fat, other than covered by the 0209 or 1503
ـ روغن خوک
150100105- pork oilKg
ـ ‌سایر چربی خوک
150100205- other pigs ChrrbyKg
ـ سایر
150100905- otherKg
چربی‌های حیوانات از خانواده گاو، گوسفندیا بز، غیر از آنهایی که مشمول شماره 03 15 می‌گردند.
1502Fast of bovine animals, sheep or goats , other than those of heading 15.03
ـ پیه آب کرده:
150210- Tallow oil:
ـ ـ ـ پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
150210105--- Industrial tallow for the usage of soap industrialsKg
ـ ـ ـ سایر
150210905--- OtherKg
ـ سایر :
150290- Other:
--- پیه صنعتی مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
150290105--- Industrial tallow for the usage of soap industrialsKg
--- سایر
150290905--- AutresKg
استئارین لارد، روغن لارد، اولئواسته آرین، اولئومارگارین و روغن پیه گاو و گوسفند (Tallow Oil)، امولسیونه نشده یا مخلوط نشده یا آماده نشده به نحوی دیگر.
150300005Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared.Kg
چربی و روغن ماهی و پستانداران دریایی و اجزای آنها؛ حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
1504Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن‌جگر ماهی و اجزای آن
150410005- Fish - Liver oils and their fractionsKg
ـ چربی و روغن ماهی و اجزای آنها، بهغیر از روغن جگر
150420005- Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oilsKg
ـ چربی و روغن پستانداران دریایی و اجزای آنها
150430005- Fats and oils and their fractions, of marine mammalsKg
چربی پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنین لانولین.
150500Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin).
ـ ـ ـ لانولین مورد مصرف در صنعت صابون‌سازی
150500105--- Lanoline used in the soap-making industryKg
ـ ـ ـ سایر
150500905--- OtherKg
سایر چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
150600005Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.Kg
روغن سویا و اجزای آن‏، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
1507Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن خام، حتی صمغ گرفته
1507100020- Crude oil, whether or not degummedKg
ـ سایر
1507900040- OtherKg
روغن ‌بادام زمینی و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییرنیافته.
1508Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن خام
1508100015- Crude oilKg
ـ سایر
1508900055- OtherKg
روغن‌زیتون و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته
1509Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ بکر (روغن زیتون):
150910- Virgin:
ـ ـ ـ با بستهبندی سه لیتر و کمتر
1509101055---with packing 3 litters and lessKg
ـ ـ ـ سایر
1509109026--- OtherKg
ـ سایر
1509900055- OtherKg
سایر روغن‌ها و اجزای آنها که منحصراً از زیتون به دست می‌آید، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته و مخلوط این روغن‌ها یا اجزای آنها با روغن‌ها یا اجزای روغن‌های مشمول شماره 09 15.
1510000055Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 15.09.Kg
روغن نخل و اجزای آن، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
1511Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن خام
1511100040- Crude oilKg
ـ سایر:
151190- Other:
ـ ـ ـ R.B.D
1511901040--- R.B.D.Kg
--- R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
151190205---R.B.D for the usage of hygienic and ornamental industriesKg
ـ ـ ـ استئارین بدون بو تصفیه شده بی‌رنگ RBD
1511904040---Refined, bleached, deodorized StearineKg
ـ ـ ـ سایر
1511909055--- OtherKg
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ یا زعفران کاذب (کارتام Carthame) یا روغن پنبه دانه و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
1512Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن دانه آفتابگردان یا روغن کارتام و اجزای آنها:
- Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:
ـ ـ روغن خام
1512110020-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
1512190055-- OtherKg
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزای آن:
- Cotton-seed oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده
1512210020-- Crude oil, whether or not gossypol has been removedKg
ـ ـ سایر
1512290055-- OtherKg
روغن نارگیل (روغن کپرا)، روغن پالم‌کرنل Palm kernel)) یا روغن باباسو و اجزای آنها، حتی تصفیه شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
1513Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن نارگیل (روغن کپرا) و اجزای آن:
- Coconut (copra) oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
1513110010-- Crude oilKg
ـ‌ ـ سایر:
151319-- Other:
ـ ـ ـ در بسته‌بندی‌های خرده‌فروشی
1513191055--- In retail packingsKg
ـ ـ ـ سایر
1513199010--- OtherKg
ـ روغن پالم کرنل یا روغن باباسو و اجزاء آنها:
- Palm kernel or babassu oil and fractions thereof:
ـ ـ‌ روغن خام
1513210040-- Crude oilKg
ـ ـ سایر:
151329-- Other:
ـ ـ ـ RBD:
--- R.B.D. (refined, bleached, deodorized):
ـ ـ ـ ـ استئارین
1513291140ـ ـ ـ ـ stearinKg
ـ ـ ـ ـ پالم کرنل استئارین
1513291240ـ ـ ـ ـ stearine kernel palmKg
ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی
1513291340ـ ـ ـ ـ For the usage of ornamental and hygienic industriesKg
ـ ـ ـ ـ سایر
1513291940ـ ـ ـ ـ OtherKg
ـ ـ ـ سایر
1513299055--- OtherKg
روغن کلزا یا کانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزای آنها، حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
1514Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک و اجزاء آن:
- Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
1514110020-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
1514190055-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ روغن خام
1514910010-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
1514990010-- OtherKg
سایر چربی‌ها و روغن‌های ثابت نباتی (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزای آنها، حتی تصفیه‌شده، ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته.
1515Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
ـ روغن تخم کتان و اجزای آن:
- Linseed oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
151511005-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
1515190010-- OtherKg
ـ روغن ذرت و اجزای آن:
- Maize (corn) oil and its fractions:
ـ ـ روغن خام
1515210010-- Crude oilKg
ـ ـ سایر
1515290055-- OtherKg
ـ روغن کرچک و اجزای آن
151530005- Castor oil and its fractionsKg
ـ روغن کنجد و اجزای آن
1515500010- Sesame oil and its fractionsKg
ـ سایر :
151590- Other:
ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن
151590105--- Tung oil and its fractionsKg
ـ ـ ـ سایر
1515909015--- OtherKg
چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، جزئاً یا کلاً هیدروژنه شده، اینتراستریفیه (Inter-esterified) ری ـ استریفیه (Re-esterified) یا الائیدینیزه (Elaidinised) تصفیه‌شده یا تصفیه نشده، اما به نحو دیگری‌آماده‌ نشده.
1516Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
ـ چربی‌ها و روغن‌های حیوانی و اجزای آنها
1516100020- Animal fats and oils and their fractionsKg
ـ چربی‌ها و روغن‌های نباتی و اجزای آنها:
151620- Vegetable fats and oils and their fractions:
ـ ـ ـ روغن جانشین کره کاکائو
C.B.S (Cocoa Butter Substite)
151620105--- Oil substitute of C.B.S.Kg
ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR
151620205--- Oil of CBE, CBRKg
ـ ـ ـ سایر
1516209055--- OtherKg
مارگارین؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های خوراکی از چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا از اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، غیر از چربی‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراکی آنها مشمول شماره 16 15.
1517Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 15.16.
ـ مارگارین، باستثنای مارگارین مایع
1517100040- Margarine, excluding liquid margarineKg
ـ سایر:
151790- Other:
ـ ـ ـ روغن خوک بدلی
151790105--- Imitation lardKg
ـ ـ ـ سایر
1517909055--- OtherKg
چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و اجزای آنها، پخته، اکسیدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پلیمریزه شده به‌‌وسیله حرارت در خلأ یا در‌گاز بی‌اثر (Inert Gas) یا به نحوی دیگر از لحاظ شیمیایی تغییر یافته، بهاستثنای آنهایی که مشمول شماره 16 15 می‌شوند؛ مخلوط‌ها یا فرآورده‌های غیرخوراکی چربی‌ها یا روغن‌های حیوانی یا نباتی یا اجزای چربی‌ها یا روغن‌های مختلف این فصل، که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
1518000010Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.Kg
حذف شده
1519omited
گلیسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌های قلیایی گلیسیرین‌دار.
152000005Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.Kg
مومهای نباتی (غیر از تری‌گلیسیریدها)، موم زنبور عسل یا موم سایر حشرات و موم کافوری (Spermaceti)، حتی تصفیه شده یا رنگ کرده.
1521Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured.
ـ موم‌های نباتی:
152110- Vegetable waxes:
ـ ـ ـ موم‌های طبیعی بر پایه کارنوباواکس
152110105--- Natural waxes based on carno bee waxesKg
ـ ـ ـ سایر
152110905--- OtherKg
ـ سایر:
152190- Other:
ـ ـ ـ موم زنبور عسل
152190105--- Honey beewaxKg
ـ ـ ـ موم‌های حشرات (شلاک)
152190205--- Insect waxes (shellal)Kg
ـ ـ ـ سایر
1521909055--- Other:Kg
دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن اجسام چرب یا موم‌های حیوانی یا نباتی.
152200005Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.Kg
سوسیس، سوسیسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء یا از خون؛ فرآورده‌های غذایی بر اساس این محصولات.
1601000040Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products.Kg
سایر فرآورده‌ها و کنسروهای گوشت، احشاء یا خون.
1602Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.
ـ فرآورده‌های هموژنیزه:
160210- Homogenised preparations:
ـ ـ‌ ـ غذاهای رژیمی (چیکن میت)
1602101032--- Dietetic foods (chicken meat)Kg
ـ ـ‌ ـ سایر
1602109040--- OtherKg
ـ از جگر حیوانات
1602200040- Of liver of any animalKg
ـ از پرندگان خانگی مشمول شماره 05 01:
- Of poultry of heading 01.05:
ـ ـ‌ از بوقلمون
1602310040-- Of turkeysKg
ـ ـ مرغان خانگی
(Gallus domesticus)
1602320040-- Of fowls of the species Gallus domesticusKg
ـ ـ سایر
1602390040-- OtherKg
ـ از نوع خوک:
- Of swine:
ـ ـ ژامبون و قطعات آن
160241005-- Hams and cuts thereofKg
ـ ـ سردست و قطعات آن
160242005-- Shoulders and cuts thereofKg
ـ ـ سایر و همچنین مخلوط‌ها
160249005-- Other, including mixturesKg
ـ از نوع گاو
1602500040- Of bovine animalsKg
ـ سایر، همچنین فرآورده‌های خون حیوانات
1602900040- Other, including preparations of blood of any animalKg
عصاره و شیره گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
1603000040Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates.Kg
فرآورده‌ها و کنسروهای ماهی؛ خاویار و بدل خاویار تهیه شده از تخم ماهی.
1604Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.
ـ ماهی، کامل یا قطعه قطعه شده، بهاستثنای ماهی قیمه شده:
- Fish, whole or in pieces, but not minced:
ـ ـ ماهی آزاد (Salmon)
1604110040-- SalmonKg
ـ ـ شاه ماهی (Herrings)
1604120055-- HerringsKg
ـ ـ ماهی ساردین، ساردین کوچک
1604130055-- Sardines, sardinella and brisling or spratsKg
ـ ـ ماهی تن، ‌لیستائو (Listaos) و بونیت ( گونه Sarda )
1604140040-- Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)Kg
ـ ـ‌ ماهی مکرل (Mackerel)
1604150040-- MackerelKg
ـ ـ‌ ماهی کولی، آنچوی (Anchois)
1604160055-- AnchoviesKg
ـ ـ مارماهی‌ها
1604170055--EelKg
ـ ـ بالههای کوسه
1604180040-- shark finsKg
ـ ـ سایر
1604190040--otherKg
ـ سایر ماهی آماده
1604200055- Other Prepared or preserved fishKg
ـ خاویار و بدل خاویار:
- Caviar and caviar substitutes:
ـ ـ خاویار
1604003155-- CaviarKg
ـ ـ بدل خاویار
1604003255-- Caviar SubstitutesKg
قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، آماده شده یا کنسرو شده.
1605Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved.
ـ خرچنگ دم کوتاه (Crab)
1605100055- CrabKg
ـ میگو و روبیان:
- Shrimps and Prawns:
ـ ـ در ظرف غیرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد
1605002155-- not in airtight containerKg
ـ ـ سایر
1605002955- otherKg
ـ لابستر دریایی (Lobster)
1605300055- lobsterKg
ـ سایر قشرداران
1605400055- Other CrustaceansKg
ـ صدف‌داران:
-Molluscs:
ـ ـ صدف خوراکی oysters
1605005155-- oystersKg
ـ ـ گوش‌ماهی، شامل گوش‌ماهی‌های ماده
1605005255-- Scallops, including queen ScallopsKg
ـ ـ صدف دوکفه‌ای
1605005355-- MusselsKg
ـ ـ ماهی نرم‌تن و ماهی مرکب
1605005455-- Cuttle Fish and SquidKg
ـ ـ هشت پا
1605005555-- OctopusKg
ـ ـ گوشت صدف
1605005655-- Clams, Cockles and arkshellsKg
ـ ـ حلزون صدف خوراکی
1605005755-- AbaloneKg
ـ ـ حلزون‌ها، به‌غیر از حلزون دریایی
1605005855-- snails, Other than Sea SnailsKg
ـ ـ سایر
1605005955-- otherKg
ـ سایر بی‌مهرگان آبزی:
- other aquatic invertebrates:
ـ ـ خیار دریایی
1605006155-- sea cucumberKg
ـ ـ توتیای دریایی
1605006255-- sea urchinsKg
ـ ـ عروس دریایی
1605006355-- JellyfishKg
-- سایر
1605006955-- OtherKg
قند و شکر نیشکر یا چغندر و ساکارز خالص از لحاظ شیمیایی، به حالت جامد.
1701Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.
ـ شکر خام بدون اضافه کردن مواد خوشبوکننده یا مواد رنگ‌کننده:
- Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:
ـ ـ از چغندر
1701120020-- Beet sugarKg
ـ ـ از نیشکر
1701130020-- cane sugerKg
ـ ـ از سایر نیشکرها
1701140020-- canes suger otherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ که به ‌آن مواد‌خوشبوکننده‌یا رنگ‌کننده اضافه‌شده
1701910055-- Containing added flavouring or colouring matterKg
ـ ـ سایر
1701990055-- OtherKg
سایر قندها و شکرها، همچنین لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شیمیایی، به‌حالت‌جامد، شربت‌های قند بدون اینکه به آنها مواد خوشبو‌کننده یا رنگ‌کننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعی، حتی مخلوط ‌شده با عسل طبیعی؛ قند و ملاس‌های کاراملیزه.
1702Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.
ـ لاکتوز و شربت لاکتوز:
- Lactose and lactose syrup:
ـ ـ از لحاظ وزن حاوی 99 درصد یا بیشتر لاکتوز، موسوم به لاکتوز بی‌آب (Anhydre)، محاسبه‌شده براساس ماده خشک باشد
170211005-- Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matterKg
ـ‌ ـ سایر
170219005-- OtherKg
ـ قند و شربت درخت افرا
1702200032- Maple sugar and maple syrupKg
ـ گلوکز و شربت گلوکز، بدون فروکتوز یا اینکه به حالت خشک دارای کمتر از 20 درصد وزنی فروکتوز باشد:
170230- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose:
ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوکز
1702301020--- Glucose and syrup GlucoseKg
ـ ـ‌ ـ دکستروز
1702309020--- DextroseKg
ـ گلوکز و شربت گلوکز، که به حالت خشک دارای 20 درصد تا کمتر از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، بهاستثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)
1702400020- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugarKg
ـ فروکتوز خالص از لحاظ شیمیایی
170250005- Chemically pure fructoseKg
ـ سایر فروکتوز و شربت فروکتوز که به حالت خشک دارای بیش از 50 درصد وزنی فروکتوز باشد، بهاستثنای ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس)(Invert sugar)
1702600015- Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose, excluding invert sugarKg
ـ سایر، همچنین ساکارز تغییر یافته به گلوکز از طریق هیدرولیز (قند معکوس) (Invert sugar) و سایر قندها و شربت‌های قند که به حالت خشک حاوی 50 درصد وزنی فروکتوز باشند:
170290- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose
ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین
1702901020---malto DextrineKg
ـ ـ‌ ـ سایر
1702909010--- OtherKg
ملاس‌های حاصل از استخراج یا تصفیه قند و شکر.
1703Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.
ـ ملاس‌های نیشکر
170310005- Cane molassesKg
ـ سایر
170390005- OtherKg
شیرینی‌ (همچنین ‌شکلات‌ سفید)،‌ بدون ‌کاکائو.
1704Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.
ـ آدامس (Chewing-gum) حتی پوشیده شده از قند و شکر
1704100055- Chewing gum, whether or not sugar-coatedKg
ـ سایر:
170490- Other:
--- سوهان
1704901055--- SohanKg
--- سایر
1704909055--- OtherKg
دانه ‌کاکائو، ‌کامل ‌یا خردشده، خام یا بوداده.
180100Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted.
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
1801001015--- In packings of less than 10 kgKg
ـ ـ‌ ـ سایر
180100905--- OtherKg
غلاف کاکائو، پوسته، پوست و سایر آخال کاکائو
180200Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
1802001015--- In packings of less than 10 kgKg
ـ ـ‌ ـ سایر
1802009015--- OtherKg
خمیر کاکائو، حتی چربی گرفته شده.
1803Cocoa paste, whether or not defatted.
ـ چربی نگرفته
1803100015- Not defattedKg
ـ کلاً ‌یا جزئاً چربی گرفته
1803200015- Wholly or partly defattedKg
کره، چربی و روغن کاکائو.
1804000015Cocoa butter, fat and oil.Kg
پودر کاکائو، بدون افزودن قند، شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده
180500Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter
ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندی‌های کمتر از ده کیلوگرم
1805001015--- in packings of less than 10 kgKg
ـ ـ‌ ـ سایر
1805009015--- OtherKg
شکلات و سایر فرآورده‌های خوراکی دارای کاکائو.
1806Chocolate and other food preparations containing cocoa.
ـ پودر کاکائو حاوی قند یا شکر یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوه شده به آن
1806100040- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matterKg
ـ سایر فرآورده‌ها به صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، قلم یا میله (Bar) به وزن بیش از 2 کیلوگرم، یا به حالت مایع، خمیر، پودر، دانه‌ریز (Granule) یا به صورت فله در ظروف یا بسته‌بندی‌های اولیه (Immediate packing) که وزن محتوی آن بیش از 2 کیلوگرم باشد.
1806200032- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kgKg
ـ سایر، عرضه شده به‌صورت بلوک (Block)، تخته (Slab)، میله یا قلم (bar):
- Other, in blocks, slabs or bars:
ـ ـ پر شده (Filled)
1806310055-- FilledKg
ـ ـ پرنشده.
1806320055-- Not filled.Kg
ـ سایر
1806900055- OtherKg
عصاره مالت؛ فرآورده‌های غذایی از آرد، بلغور،‌زبره، نشاسته، فکول یا از عصاره مالت که فاقد کاکائو بوده یا حاوی کمتر از 40 درصد وزنی کاکائوی محاسبه شده براساس کلاً چربی گرفته شده بوده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛ فرآورده‌های غذایی محصولات مشمول شماره‌های 01 04 لغایت 04 04 ، که فاقد کاکائو بوده یا کمتر از 5 درصد وزنی دارای کاکائوی کاملاً چربی گرفته شده باشند و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
1901Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract that not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.
ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا کودکان، عرضه شده برای خرده‌فروشی
190110005- Preparations suitable for infants or young children, put up for retail saleKg
ـ مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکویت‌سازی شماره 05 19
1901200020- Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 19.05Kg
ـ سایر :
190190- Other:
ـ ـ ـ خوراک دام جایگزین شونده شیر دامی مطابق استاندارد ملی 2388
190190105--- Animal Feed valve locator according to national standard in 2388Kg
ـ ـ ـ سایر
1901909020--- OtherKg
خمیرهای غذایی، حتی پخته شده یا پر شده (با گوشت یا سایر مواد) یا آماده شده به نحوی دیگر، از قبیل اسپاگتی، ماکارونی، رشته فرنگی، لازانیا (Lasagna)، نیوکی (Gnocchi)، راویولی (Ravioli)، کان نللونی (Cannelloni)، کوسکوس (Couscous)، حتی آماده شده.
1902Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or prepared.
ـ خمیرهای غذایی پخته‌نشده و پرنشده و آماده نشده به نحوی دیگر:
- Uncooked pasta, not stuffed or not otherwise prepared:
ـ ـ حاوی تخم‌مرغ
1902110055-- Containing eggsKg
ـ ـ سایر:
1902190055-- OtherKg

ـ خمیرهای غذایی پر شده ( حتی پخته شده یا آماده شده به نحوی دیگر)
1902200055- Stuffed pasta, whether or cooked or otherwise preparedKg
ـ سایر خمیرهای غذایی
1902300055- Other pastaKg
ـ کوسکوس
1902400055- CouscousKg
تاپیوکا و بدل‌های آن تهیه شده از فکول (نشاسته)، ‌به شکل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانه‌های غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، یا به اشکال همانند.
1903000015Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.Kg
فرآورده‌ها براساس غلات که با عمل پف کردن (Swelling) یا تفت دادن به دست آمده باشند (مثلاً، کورن فلیکز Corn- Flakes)؛ غلات (غیر از ذرت) به صورت دانه یا به شکل فلس یا سایر دانه‌های کار شده (به‌استثنای آرد، بلغور و زبره)، پیش پخته یا آماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
1904Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn- flaks); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), precooked, or inan otherwise prepared, not elsewhere specified or included.
ـ فرآورده‌های غلات که با عمل پف‌کردن یا تفت دادن به دست آمده باشد.
1904100055- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal productsKg
ـ فرآورده‌های غذایی حاصل از برگه غلات تفت داده نشده یا از مخلوط برگه‌های غلات تفت داده نشده و برگه‌های غلات تفت داده شده یا غلات پف کرده.
1904200055- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals.Kg
ـ خرده گندم برشته
1904300055- Bulgur wheatKg
ـ سایر
1904900055- OtherKg
محصولات خبازی، نان شیرینی‌سازی یا بیسکوئیت‌سازی، حتی دارای کاکائو؛ فطیر (Communion wafers) کاشه خالی برای مصارف داروئی، خمیر برای لاک و مهر، خمیرهای خشک کرده آرد، نشاسته یا فکول به‌شکل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
1905Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.
ـ نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)
1905100055- (Crispbread), Known as (knackebrot)Kg
ـ نان زنجبیلی و همانند
1905200055- Gingerbread and the likeKg
ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند؛ وافل‌ها (Waffles) و ویفرها (Wafers):
- Sweet biscuits; waffles and wafers:
ـ ـ بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین‌کننده افزوده‌اند
1905310055-- Sweet biscuitsKg
ـ ـ وافل‌ها و ویفرها
1905320055-- Waffles and wafersKg
ـ نان سوخاری (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه
1905400055- Rusks, toasted bread and similar toasted productsKg
ـ سایر:
190590- Other:
ـ ـ‌ ـ کاشه برای دارو
190590105--- Cachets for pharmaceutical useKg
ـ ـ‌ ـ سایر
1905909055--- OtherKg
سبزیجات، میوه‌ها و سایر اجزای خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه(اسید استیک).
2001Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.
ـ خیار و خیار ریز (خیار ترشی)
2001100040- Cucumbers and gherkinsKg
ـ سایر
2001900040- OtherKg
گوجه فرنگی آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه (اسید استیک)
2002Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid
ـ گوجه فرنگی، کامل یا به صورت قطعه قطعه
2002100055- Tomatoes, whole or in piecesKg
ـ سایر:
200290- Other:
ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگی
2002901055--- Tomato pasteKg
ـ ـ ـ سایر
2002909055--- OtherKg
قارچ و دنبلان زمینی، آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه.
2003Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.
ـ قارچ از گونه آگاریکوس (دکمه‌ای)
2003100040- Mushrooms of the genus AgaricusKg
ـ سایر:
200390- Other:
--- قارچ‌های دنبلان
2003901040--- Mushrooms TrufflesKg
--- سایر
2003909040--- OtherKg
سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا در جوهر سرکه، یخ زده، غیر از محصولات مشمول شماره 06 20.
2004Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.06
ـ سیب‌زمینی
2004100040- PotatoesKg
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های آنها
2004900040- Other vegetables and mixtures of vegetablesKg
سایر سبزیجات آماده یا محفوظ شده بهجز در سرکه یا جوهر سرکه، یخ نزده؛ غیر از محصولات مشمول شماره 06 20.
2005Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.
ـ سبزیجات هموژنیزه
2005100040- Homogenised vegetablesKg
ـ سیب‌زمینی
2005200040- PotatoesKg
ـ نخود فرنگی (Pisum sativum)
2005400040- Peas (Pisum sativum)Kg
ـ لوبیا (گونه Phaseolus, ، گونه vigna):
- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):
ـ ـ لوبیا به صورت دانه
2005510040-- Beans, shelledKg
ـ ـ سایر
2005590040-- OtherKg
ـ مارچوبه
2005600040- AsparagusKg
ـ زیتون
2005700055- OlivesKg
ـ ذرت شیرین Zea mays) نوع (Saccharata
2005800040- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)Kg
ـ سایر سبزیجات و مخلوط‌های سبزیجات:
- Other regtables Mixtures of Vegetables:
ـ ـ جوانه بامبو
2005910040-- Bamboo shootsKg
ـ ـ سایر
2005990040-- OthersKg
سبزیجات، میوه،‌میوه‌های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).
2006000040Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).Kg
مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمیر میوه‌ که به وسیله پختن به دست‌آمده با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده
2007Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut paste, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
ـ فرآورده‌های هموژنیزه:
200710- Homogenised preparations:
ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی و تمبر هندی)
200710105--- Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind)Kg
ـ ـ‌ ـ سایر
2007109055--- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ مرکبات
2007910055-- Citrus fruitsKg
ـ ـ‌ سایر:
200799-- Other:
ـ ـ‌ ـ پوره میوه‌های گرمسیری (موز، انبه، پشن‌فروت، لیچی، آناناس و تمبر هندی)
200799105--- Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind)Kg
ـ ـ‌ ـ سایر
2007999055--- OtherKg
میوه‌و سایر اجزای ‌خوراکی نباتات،‌آماده یا محفوظ شده به نحوی دیگر با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا الکل، که درجای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
2008Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.
ـ میوه‌های سخت پوست، بادام زمینی و سایر دانه‌ها، حتی مخلوط شده با یکدیگر:
- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:
ـ ـ بادام زمینی
2008110040-- Ground-nutsKg
ـ ـ سایر، همچنین مخلوط‌ها
2008190040-- Other, including mixturesKg
ـ آناناس
2008200032- PineapplesKg
ـ مرکبات
2008300020- Citrus fruitKg
ـ گلابی
2008400040- PearsKg
ـ زردآلو
2008500040- ApricotsKg
ـ گیلاس و آلبالو
2008600040- CherriesKg
ـ هلو، همچنین شلیل و شفتالو
2008700020- Peaches, including nectarinesKg
ـ توت فرنگی
2008800040- StrawberriesKg
ـ سایر،‌همچنین مخلوط‌ها بهاستثنای آنهایی که مربوط به شماره فرعی 19 2008 می‌باشند:
- Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:
ـ ـ مغز نخل (Palm heart)
2008910040-- Palm heartsKg
-- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)
2008930040-- cranberries(vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)Kg
ـ ـ مخلوط ها
2008970040-- MixturesKg
ـ ـ سایر
2008990040-- OtherKg
آب‌میوه (همچنین آب انگور تازه( (Grape must) و آب سبزیجات، تخمیر نشده و بدون افزودن الکل، با یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده.
2009Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.
ـ آب پرتقال:
- Orange juice:
ـ ـ یخ‌زده
2009110032-- FrozenKg
ـ ـ یخ نزده، با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
2009120055-- Not frozen, of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ سایر
2009190032-- OtherKg
ـ آب گریپ‌فروت (شامل Pomelos):
- Grapefruit (including pomelos) juice :
ـ‌ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
2009210055-- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ سایر
2009290032-- OtherKg
ـ آب هر یک از مرکبات دیگر به تنهایی:
- Juice of any other single citrus fruit:
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
2009310055-- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ‌ سایر
2009390032-- OtherKg
ـ آب آناناس:
- Pineapple juice:
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
2009410055-- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ سایر:
200949-- Other:
ـ ـ‌ ـ آب‌میوه تغلیظ شده (کنسانتره)
200949105--- Concentrated fruit juiceKg
ـ ـ‌ ـ سایر
2009499032--- OtherKg
ـ آب گوجه‌فرنگی
2009500055- Tomato juiceKg
ـ آب انگور (همچنین آب انگور تازه):
- Grape juice (including grape must):
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 30 تجاوز نکند
2009610055-- Of a Brix value not exceeding 30Kg
ـ ـ سایر
2009690055-- OtherKg
ـ آب سیب:
- Apple juice:
ـ ـ با یک مقیاس بریکس که از 20 تجاوز نکند
2009710055- Of a Brix value not exceeding 20Kg
ـ ـ ‌سایر
2009790055-- OtherKg
ـ آب هر یک از میوه‌ها و سبزیجات به تنهایی:
- Juice of any other single fruit or vegetable:
ـ ـ آب قره‌قاط
2009810055-- Cranberry (vaccinium macrocorpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)Kg
ـ ـ سایر:
200989-- Other:
ـ ـ‌ ـ آب میوه تغلیظ شده (کنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و لیچی)
200989105--- Concentrated fruit juice (bananas, mongoes, guavas, passion fruits, and lichens)Kg
ـ ـ‌ ـ سایر
2009899055--- OtherKg
ـ مخلوط‌های آب‌میوه و سبزیجات
2009900055- Mixtures of juicesKg
عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌‌های (Concentrates) قهوه، چای یا ماته و فرآورده‌ها براساس این محصولات یا براساس قهوه، چای یا ماته؛ کاسنی بو داده و سایر بدل‌های قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های آنها.
2101Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof.
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های قهوه و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه:
- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee:
ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌ها
2101110010-- Extracts, essences and concentratesKg
ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس قهوه
2101120010-- Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffeeKg
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده‌های چای یا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس این عصاره‌ها، اسانس‌ها یا تغلیظ شده‌ها یا براساس چای یا ماته
2101200010- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or matéKg
ـ کاسنی بو داده و سایر بدل قهوه‌های بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغلیظ شده آنها
2101300010- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereofKg
مخمرها (فعال یا غیرفعال)؛ سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده (بهاستثنای واکسن‌های شماره 02 30)؛ بیکینگ‌پودر آماده (Baking powder).
2102Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders.
ـ مخمرهای فعال
2102100010- Active yeastsKg
ـ مخمرهای غیرفعال، سایر موجودات ذره‌بینی تک سلولی مرده
210220005- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, deadKg
‌ـ بیکینگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders).
2102300015- Prepared baking powdersKg
فرآورده‌ها برای سس و سس‌های آماده شده؛ چاشنی‌ها و ادویه‌های مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
2103Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard.
ـ سس سویا
2103100040- Soya sauceKg
ـ کچاپ گوجه‌فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس‌های گوجه فرنگی
2103200055- Tomato ketchup and other tomato saucesKg
ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده
210330005- Mustard flour and meal and prepared mustardKg
ـ سایر
2103900055- OtherKg
سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها، فرآورده‌های غذایی مرکب (Composite) هموژنیزه.
2104Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations.
ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌های مربوط به آنها
2104100055- Soups and broths and preparations thereforKg
ـ فرآورده‌های غذایی ‌مرکب (Composite)،‌ هموژنیزه
2104200055- Homogenised composite food preparationsKg
بستنی و سایر شربت‌های یخ‌زده (Edible ice)، حتی دارای کاکائو.
2105000055Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.Kg
فرآورده‌های غذایی که درجای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
2106Food preparations not elsewhere specified or included.
ـ تغلیظ شده‌های پروتئین و مواد پروتیینی تکستوره (Textured) :
210610- Protein concentrates and textured protein substances
--- مواد پروتئینی تکستوره
210610105--- Textured Protein SubstancesKg
ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئینی تکستوره سویا
2106101115---- Soya Textured Protein Substances:Kg
---- سایر
210610195---- OtherKg
ـ ـ‌ ـ شیر لاکتومی
210610305--- Milk lactominKg
ـ ـ‌ ـ سایر
2106109020--- OtherKg
ـ سایر:
210690- Other:
ـ ـ‌ ـ استابیلایزر
210690105--- StabilizersKg
ـ ـ‌ ـ امولسیفایر
210690205--- EmulsifiersKg
ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراکی
210690305--- Food shaping powderKg
ـ ـ‌ ـ ژل کیک
2106904020--- Cake JelKg
ـ ـ‌ ـ آنتی‌اکسیدان
210690505--- AntioxidantKg
ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده
2106906015--- ImproverKg
ـ ـ‌ ـ مکمل غذایی
2106908020--- Complementary foodKg
ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند
2106908540--- no sugar chewing gumkg
ـ ـ‌ ـ سایر
2106909010--- OtherKg
آب،‌همچنین آب‌های معدنی طبیعی یا مصنوعی (Artificial) و آب‌های گازدار شده، که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبو کننده اضافه نشده باشد؛ یخ و برف.
2201Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow.
ـ آب‌معدنی و آب گازدار شده
2201100055- Mineral waters and aerated watersL
ـ سایر
2201900055- OtherL
آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده‌ که به آنها قند یا سایر موادشیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد، و سایر نوشابه‌های غیرالکلی، بهاستثنای آب میوه یا آب سبزیجات مشمول شماره09 20.
2202Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09.
ـ آب، همچنین آب‌های معدنی و آب‌های گازدار شده که به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده یا خوشبوکننده اضافه شده باشد
2202100055- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavouredL
ـ سایر:
- Other:
-- آبجوی غیرالکلی
2202910055--Non-alcoholic beerL
-- سایر:
220299-- Other:
--- مکمل‌های غذایی مایع
2202991020--- Liquid Food Supplement (drinks)L
--- سایر
2202999055--- OtherL
آبجو تهیه شده از مالت
220300005Beer made from maltL
شراب انگور تازه، همچنین شراب‌های غنی شده با الکل؛ آب انگور تازه (Grape must) غیر از آنهایی‌که مشمول شماره 09 20 هستند.
2204Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09.
ـ شراب کف‌دار
220410005- Sparkling wineL
ـ سایر شراب‌ها؛ آب انگور تازه، که با افزودن الکل از تخمیر آن جلوگیری یا تخمیر آن متوقف شده باشد:
- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol:
ـ ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
220421005-- In containers holding 2 L or lessL
ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر
220422005--in containers holding more than 2 L but not more than 10LL
ـ ـ سایر
220429005-- OtherL
ـ سایر آب‌انگورهای تازه (Grape must)
220430005- Other grape mustL
ورموت و سایر شراب‌های انگور تازه که با نباتات یا با مواد معطر خوشبو شده باشد.
2205Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances.
ـ در ظروفی با گنجایش 2 لیتر یا کمتر
220510005- In containers holding 2 L or lessL
ـ سایر
220590005- OtherL
سایر نوشابه‌های‌تخمیرشده (مثلاً: شراب‌ سیب (Cidre)، شراب گلابی (Perry)، شراب عسل (Mead)، شراب برنج (Sake)؛ مخلوط نوشابه‌های‌ تخمیرشده و مخلوط نوشابه‌های تخمیر شده و مخلوط نوشابه‌های غیرالکلی، که در جای دیگری گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
220600005Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included.L
الکل اتیلیک تقلیب نشده (undenatured) که الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد؛ الکل اتیلیک و سایر عرق‌های (Spirits) تقلیب شده به هر میزان.
2207Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength.
ـ الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن 80 درصد حجمی یا بیشتر باشد:
220710- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher
ـ ـ‌ ـ اتانول (الکل اتیلیک، هیدرواکسید) 100 درصد خالص
2207101010--- Ethanol (cthly alcohol-hydroxide) 100% pureL
ـ ـ‌ ـ سایر
2207109055--- OtherL
ـ الکل اتیلیک و سایر عرق‌ها، تقلیب شده،به هر میزان
2207200055- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strengthL
الکل اتیلیک تقلیب نشده که درجه الکل آن کمتر از 80 درصد حجمی باشد، عرق، لیکور و سایر نوشابه‌های الکل‌دار.
2208Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages.
ـ عرق حاصل از تقطیر شراب انگور یا تفاله انگور
220820005- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marcL
ـ ویسکی
220830005- WhiskiesL
ـ رم (Rum) (نوشیدنی الکلی که از نیشکر، شیره قند و غیره می‌گیرند) و سایر مشروبات الکلی (Spirits) حاصل از تقطیر فرآوردهای تخمیر شده نیشکر
220840005-Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane productsL
ـ نوشابه‌های الکل‌دار موسوم به جین (Gin) و عرق سرو کوهی (Geneva)
220850005- Gin and GenevaL
ـ ودکا
220860005- VodkaL
ـ لیکورها و کوردیال‌ها
220870005- Liqueurs and cordialsL
ـ سایر
220890005- OtherL
سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه به دست می‌آید.
2209000020Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid.L
آرد، زبره و به‌هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء، از ماهی‌ها یا قشرداران، از صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، نامناسب برای خوراک انسان؛ تفاله چربی‌های حیوانی.
2301Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves.
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از گوشت یا احشاء؛ تفاله چربی‌های حیوانی
230110005- Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greavesKg
ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله، از ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات
230120005- Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebratesKg
سبوس، فضولات و سایر آخال، حتی به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از الک‌کردن، آسیاب‌کردن یا از سایر عملیات بر روی غلات یا نباتات غلافدار به دست می‌آیند.
2302Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants.
ـ از ذرت
230210005- Of maize (corn)Kg
ـ از گندم
230230005- Of wheatKg
ـ از سایر غلات
2302400015- Of other cerealsKg
ـ از نباتات غلافدار
230250005- Of leguminous plantsKg
تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند، تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی، تفاله‌ها و آخال‌های آبجوسازی یا تقطیر، حتی به هم فشرده به شکل "حبه یا گلوله".
2303Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of "pellets".
ـ تفاله نشاسته‌سازی و تفاله‌های همانند
230310005- Residues of starch manufacture and similar residuesKg
ـ تفاله چغندر، تفاله نیشکر و سایر آخال‌های قندسازی
230320005- Beetpulp, bagasse and other waste of sugar manufactureKg
ـ تفاله و آخال آبجوسازی یا تقطیر
230330005- Brewing or distilling dregs and wasteKg
کنجاله (Oil-cake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد‌شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله‌ که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید.
2304000010Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil.Kg
کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی‌ ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن‌ بادام زمینی (Arachide) به دست می‌آید.
2305000010Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil.Kg
کنجاله و سایر آخال‌های جامد، حتی ساییده شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج چربی‌ها یا روغن‌‌های نباتی به دست می‌آیند، غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های 04 23 یا 05 23 می‌شوند.
2306Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05.
ـ از پنبه‌دانه
2306100010- Of cotton seedsKg
ـ از دانه کتان
2306200010- Of linseedKg
ـ از تخم آفتابگردان
2306300010- Of sunflower seedsKg
ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا :
- Of rape or colza seeds:
ـ ـ از دانه‌های کلزا یا کانولا دارای مقدار کمی اسید اروسیک
2306410010-- Of low erucic acid rape or colza seedsKg
ـ ـ سایر
2306490010-- OtherKg
ـ از نارگیل یا از کپرا (Copra)
2306500010- Of coconut or copraKg
ـ از مغز هسته و میوه نخل
2306600010- Of palm nuts or kernelsKg
ـ سایر:
230690- Other:
ـ ـ ـ کنجاله گلرنگ
2306901010--- cake safflawerKg
ـ ـ ـ سایر
2306909010-- otherKg
لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol).
2307000055Wine lees; argol.Kg
مواد نباتی و تفاله‌های نباتی، آخال و محصولات فرعی نباتی حتی به هم‌فشرده به شکل حبه یا گلوله، از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره‌ دیگر تعرفه نشده باشد.
230800005Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included.Kg
فرآورده‌ها از انواعی که برای تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
2309Preparations of a kind used in animal feeding.
ـ غذا برای سگ یا گربه، بسته‌بندی شده بـــرای خرده فروشی
230910005- Dog or cat food, put up for retail saleKg
ـ سایر:
230990- Other :
ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان
230990105--- Food for shrimpsKg
ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان
230990205- Food for other cultured aquatic lifeKg
ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آماده دام و طیور
230990305--- Complementary concentrate of cattle feed and poultryKg
ـ ـ ـ خوراک آماده دام و طیور
230990405--- cattle feed and poultryKg
ـ ـ ـ سایر
230990905- OthersKg
توتون و تنباکوی خام یا نساخته؛ آخال آنها.
2401Unmanufactured tobacco; tobacco refuse.
ـ توتون و تنباکو با برگ دور نبریده و ساقه نبریده
240110005- Tobacco, not stemmed/strippedKg
ـ توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد.
2401200015- Tobacco, partly or wholly stemmed strippedKg
ـ آخال توتون و تنباکو
240130005- Tobacco refuseKg
سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده)؛ سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار، از توتون یا از بدل توتون.
2402Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes.
‌ـ سیگار برگ (از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) و سیگاریلو، حاوی توتون
2402100026- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobaccoKg
ـ سیگار حاوی توتون
2402200026- Cigarettes containing tobaccoKg
ـ سایر
2402900026- OtherKg
سایر توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده و بدل توتون‌ها و تنباکوهای ساخته شده؛ توتون‌ و تنباکوی (هموژنیزه) یا (دوباره ساخته شده) (Reconstituded)؛ عصاره و اسانس توتون و تنباکو
2403Other manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes, “homogenized” or “reconstituted” tobacco, tobacco extracts and essences.
ـ تنباکوی سیگار حتی اگر شامل بدل تنباکو به هر نسبتی باشد:
- smoking tobacco whether or not containing Tabacco subsititutes in any proportion :
-- تنباکوی قلیان مشخص شده در یادداشت 1 ردیف فرعی این فصل
240311005--Water pipe Tobacco specifead in Subheeding 1 to this chapterKg
ـ ـ سایر
240319005-- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ‌ توتون و تنباکوی «هموژنیزه» یا «دوباره ساخته»
240391005-- "Homogenised" or "reconstituted" tobaccoKg
ـ ـ سایر
240399005-- OtherKg
نمک (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب‌شده) و کلرور سدیم خالص, حتی به صورت محلول آبکی یا اینکه به آن عوامل ضدتوده شده یا عوامل سیال کننده اضافه شده باشد؛ آب دریا.
250100Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water.
ـ ـ‌ ـ نمک معمولی (از جمله نمک آماده برای سر سفره و نمک تقلیب شده)
250100105--- Ordinary salt (including table and denatured salt)Kg
ـ ـ‌ ـ برای تغییر شیمیایی (جداسازی سدیم از کلر) برای تهیه سایر مواد
2501002010--- For chemical alteration (to separate sodium from chlorine to produce other materials.Kg
ـ ـ‌ ـ تغییر یافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده)
250100305--- Modified for industrial uses (including purified)Kg
ـ ـ‌ ـ کلرور سدیم دارای گرید دارویی
250100405--- Sodium chloride of pharmaceutical grade imported by producers of medicinesKg
ـ ـ‌ ـ سایر
250100905--- OtherKg
پیریت آهن تفته نشده.
250200005Unroasted iron pyrites.Kg
گوگرد از هر نوع، باستثنای گل گوگرد (گوگرد تصعید شده (Sublimed sulphor)، گوگرد رسوب کرده (precipitated sulphor) و گوگرد کولوئیدال.
250300Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur.
ـ ـ‌ ـ خام یا تصفیه نشده
250300105--- Crude or unrefinedKg
ـ ـ‌ ـ سایر
250300905--- OtherKg
گرافیت طبیعی.
2504Natural graphite.
ـ به صورت گرد یا فلس:
250410- In powder or in flakes:
ـ ـ‌ ـ فلس کریستالین ( بهجز گرد)
250410105--- flakes (other than flake powder) crystalineKg
ـ ـ‌ ـ سایر
250410905--- OtherKg
ـ سایر
250490005- OtherKg
شن و ماسه طبیعی از هر نوع، حتی رنگ‌شده، غیر از شن و ماسه دارای فلز مشمول فصل 26.
2505Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metalbearing sands of Chapter 26.
ـ شن و ماسه سیلیسی و شن و ماسه کوارتزی:
250510- Silica sands and quartz sands
ـ ـ‌ ـ شن و ماسه دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن
250510105--- Silica sands containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxideKg
ـ ـ‌ ـ سایر
250510905--- OtherKg
ـ سایر
250590005- OtherKg
کوارتز (غیر از شن و ماسه‌های طبیعی )؛ کوارتزیت، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
2506Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
ـ کوارتز:
250610- Quartz
ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غیر از طبیعی) دارای 95 درصد وزنی یا بیشتر سیلیس و 6/0 درصد یا کمتر اکسید آهن
250610105--- Containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxideKg
ـ ـ‌ ـ سایر
250610905--- OtherKg
ـ کوارتزیت (Quartzite)
250620005- QuartziteKg
کائولن و سایر خاک‌های رس کائولینی، حتی تکلیس شده:
250700Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined.
ـ ـ‌ ـ کائولن
250700105--- KaolinKg
ـ ـ‌ ـ سایر
250700905--- OtherKg
سایر خاک‌های رس (بهاستثنای خاک رس متسع شماره 06 68)، آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت، حتی تکلیس شده؛ مولیت؛ خاک شاموت یا خاک دیناس.
2508Other clays (not including expanded clays of heading 68.06), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths.
ـ بنتونیت
250810005- BentoniteKg
ـ خاک رس نسوز
250830005- Fire-clayKg
ـ سایر خاک رس‌ها :
250840- Other clays
ـ ـ ـ خاک رس رنگ زدا و گل سرشور
250840105--- discoloar Clay and Shampoo mudKg
ـ ـ ـ سایر
250840905--- OtherKg
ـ آندالوزیت، سیانیت، سیلیمانیت
250850005- Andalusite, kyanite and sillimaniteKg
ـ مولیت
250860005- MulliteKg
ـ خاک شاموت یا خاک دیناس
250870- Chamotte or dinas earths
ـ ـ‌ ـ خاک شاموت
2508701010--- Chamotte earthKg
ـ ـ‌ ـ خاک دیناس
2508702010--- Dinas earthKg
گل سفید (Chalk).
250900Chalk.
ـ ـ‌ ـ خام
250900105--- CrudeKg
ـ ـ‌ ـ سایر
250900905--- OtherKg
فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینیوم کلسیک طبیعی و گل سفید فسفاته.
2510Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk.
ـ آسیاب‌نشده
251010005- UngroundKg
ـ آسیاب شده
251020005- GroundKg
سولفات باریم طبیعی (باری‌تین)؛ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)، حتی تکلیس شده، غیر از اکسید باریم شماره 2816.
2511Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 28.16.
ـ سولفات باریم طبیعی (باریت):
251110- Natural barium sulphate (barytes)
ـ ـ‌ ـ آسیاب شده
2511101015--- GroundKg
ـ ـ‌ ـ سایر
2511109015--- OtherKg
ـ کربنات باریم طبیعی (ویتریت)
251120005- Natural barium carbonate (witherite)Kg
خاک سیلیسی سنگواره (مثلاً، کیزلگور، تریپولیت، دیاتومیت) و سایر خاک‌های سیلیسی همانند،‌که وزن مخصوص ظاهری آنها از 1 تجاوز نکند، حتی تکلیس شده.
251200005Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.Kg
سنگ پا (Pumice stone)؛ ریگ سنباده؛ سنگ سنباده طبیعی، بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.
2513Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated.
ـ سنگ پا
251310005- Pumice stoneKg
ـ ریگ سنباده، سنگ سنباده طبیعی بیجاده طبیعی و سایر ساینده‌های طبیعی:
251320- Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives:
ـ ـ‌ ـ کار نشده یا به صورت قطعات نامنظم
251320105--- UnwroughtKg
ـ ـ‌ ـ سایر
251320905--- OtherKg
سنگ لوح، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مستطیل.
2514000026Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.Kg
سنگ مرمر، سنگ‌های تراورتن، سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش (Monumental) یا ساختمان که وزن مخصوص ظاهری آنها مساوی 5/2 یا بیشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌ وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
2515Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
ـ سنگ‌های مرمر و سنگ‌های تراورتن:
- Marble and travertine:
ـ ـ‌ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده
251511-- Crude or roughly trimmed
ـ ـ‌ ـ مرمر
251511105--- MarbleKg
ـ ـ‌ ـ تراورتن
251511205--- TravertineKg
ـ ـ‌ ـ سنگهای موسوم به چینی و کریستال
251511305--- Known as the chinese stones and crystalsKg
ـ ـ‌ ـ مرمریت
251511905---MarblyKg
ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل
251512005-- Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shapeKg
ـ سنگ‌های اکوسین و سایر سنگ‌های آهکی برای تراش یا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)
251520005- Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabasterKg
سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سیاه (Basalt)، ماسه‌سنگ و سایر‌سنگ‌های تراش یا ساختمان حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل.
2516Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.
ـ سنگ خارا (Granite):
- Granite:
ـ ـ کار نشده یا ناهمواری گرفته شده
251611005-- Crude or roughly trimmedKg
ـ ـ فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر به
صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل:
2516120020-- Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shapeKg
ـ ماسه سنگ (Sandstone)
251620005- SandstoneKg
ـ سایر سنگ‌های تراش یا ساختمان
251690005- Other monumental or building stoneKg
قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خرد شده، از انواعی که عموماً برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، یا برای راه‌‌آهن یا سایر بالاست‌ها (Ballasts)، به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماکادام مواد مذاب ‌معدنی، ماکادام جوش و سایر آخال طبیعی همانند، حتی اگر حاوی موادی باشد که در قسمت اول این شماره ذکر شده است؛ تارماکادام (Tarmacadam)؛ دانه، تراشه و خاک‌ سنگ‌های شماره 15 25 یا 16 25، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند.
2517Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated.
ـ قلوه سنگ، ریگ، سنگ‌های خردشده، از انواعی که عموماً‌ برای بتون‌ریزی یا برای سنگ‌ریزی راه‌ها، راه‌آهن یا سایر بالاست‌ها به کار می‌رود، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشد:
251710- Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated
ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ریگ، ریگ‌های صاف و سنگ‌های چخماق
2517101010--- Pebbles, gravel, shingle and flintKg
ـ ـ‌ ـ دولومیت خرد شده یا شکسته شده
251710205--- Crushed or cut dolomiteKg
ـ ـ‌ ـ سایر
251710905--- OtherKg
ـ ماکادام مواد مذاب معدنی، ماکادام جوش یا سایر آخال صنعتی همانند، حتی اگر حاوی مواد مذکور در شماره فرعی 10 2517 باشد
251720005- Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 2517.10Kg
ـ تارماکادام
251730005- Tarred macadamKg
ـ‌ دانه‌ریز، تراشه و پودر سنگ‌های شماره 15 25 یا 16 25، حتی اگر با حرارت عمل آمده باشند؛
- Granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated:
ـ ـ از مرمر
2517410010-- Of marbleKg
ـ ـ سایر
251749005-- OtherKg
دولومی، حتی تفته یا تکلیس شده، همچنین دولومی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ چینه دولومی (ramming mix).
2518Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix.
ـ دولومیت تکلیس یا تفته نشده
251810005- Dolomite, not calcined or sinteredKg
ـ دولومیت تکلیس شده یا تفته شده
251820005- Calcined or sintered dolomiteKg
ـ چینه دولومیت (ramming mix)
2518300015- Dolomite ramming mixKg
کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)؛ منیزی ذوب شده با برق، منیزی مرده از طریق تکلیس (تفته) (Sintered)، حتی اگر حاوی مقادیر کمی از دیگر اکسیدها باشد که قبل از تفته کردن به آن افزوده شده است؛ سایر اکسیدهای منیزیم حتی خالص.
2519Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure.
ـ کربنات منیزیم طبیعی (منیزیت)
251910005- Natural magnesium carbonate (magnesite)Kg
ـ سایر:
251990- Other:
ـ ـ‌ ـ منیزیت مرده از طریق Sintered (تجزیه شیمیایی) با عیار اکسید منیزیم (MgO) حداکثر 93درصد Fe2O3 کمتر از سه درصد
2519901015--- Dead-burned magnesite from Sintered of magnesium oxide content 93% or less, fe2o3 less than 3%Kg
ـ ـ‌ ـ کربنات منیزیم تکلیس شده
251990205--- Calcined magnesium carbonateKg
ـ ـ‌ ـ پودر اکسید منیزیم ذوب شده وارداتی توسط تولیدکنندگان لامپ
251990305--- Fused magnesium oxide powder imported by bulb producersKg
ـ ـ‌ ـ سایر
251990905--- OtherKg
سنگ گچ؛ انیدریت؛ گچ (شامل سنگ گچ تکلیس‌شده یا سولفات کلسیم)، حتی رنگ‌کرده، یا مقادیر کمی مواد تندکننده یا کندکننده به آن افزوده شده باشد.
2520Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders.
ـ سنگ گچ؛ انیدریت
252010005- Gypsum; anhydriteKg
ـ گچ
2520200015- PlastersKg
گدازه سنگ آهک (limestone flux)؛ سنگ آهک و سایر سنگهای آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سیمان.
252100005Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.Kg
آهک زنده، آهک آبدیده (آهک مرده) و آهک هیدرولیک، غیر از اکسید و هیدرواکسید کلسیم مشمول شماره 25 28.
2522Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 28.25.
ـ آهک زنده
252210005- QuicklimeKg
ـ آهک آبدیده (آهک مرده)
252220005- Slaked limeKg
ـ‌ آهک هیدرولیک
252230005- Hydraulic limeKg
سیمان پرتلند، سیمان آلومینو، سیمان سربارهای سیمان سوپر سولفاته و سیمان هیدرولیک همانند، حتی رنگ شده، پودر نشده موسوم به کلینکر
2523Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.
ـ کلینکر سیمان
252310005- Cement clinkersKg
ـ سیمان پرتلند:
- Portland cement:
ـ ـ سیمان سفید، حتی رنگ شده به طور مصنوعی
252321005-- White cement, whether or not artificially colouredKg
ـ ـ سایر
252329005-- OtherKg
ـ سیمان آلومینو
252330005- Aluminous cementKg
ـ سایر سیمان‌های هیدرولیک :
252390- Other hydraulic cements:
ـ ـ‌ ـ سیمان کوره بلند
252390105--- Tall furnace cementKg
ـ ـ‌ ـ سیمان پوزولانی (Pozzolanic Cement)
252390205--- Pozzolanic cementKg
ـ ـ‌ ـ سایر
252390905--- OtherKg
پنبه‌های نسوز (Asbestos)
2524Asbestos.
ـ پنبه‌های نسوز کروسیدولیت (Crocidolite)
252410005- CrocidoliteKg
ـ سایر
252490005- OtherKg
میکا، از جمله میکای بریده شده به صورت تیغه‌های نازک نامنظم (Splittings)؛ آخال میکا.
2525Mica, including splitings; mica waste.
ـ میکای خام یا میکای بریده شده به صورت ورق یا تیغه‌های نامنظم:
252510- Crude mica and mica rifted into sheets or splittings
ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت ورق
252510105--- Rifted into sheetsKg
ـ ـ‌ ـ بریده شده به صورت تیغه‌های نامنظم
2525102015--- Rifted into splittingsKg
ـ ـ‌ ـ سایر
252510905--- OtherKg
ـ پودر میکا:
252520- Mica powder:
ـ ـ‌ ـ در اندازه‌های از 250 میکرون به بالا
2525201015--- In size exceeding 250 micronKg
ـ ـ‌ ـ سایر
252520905--- OtherKg
ـ آخال میکا
252530005- Mica wasteKg
سنگ صابون (Stealite) طبیعی، حتی ناهمواری گرفته شده یا فقط بریده شده، به‌وسیله اره یا به نحوی دیگر، به صورت بلوک (Block) یا به شکل لوح (Slabs) مربع یا مربع مستطیل؛ تالک (Talc).
2526Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.
ـ خردنشده، پودر نشده
252610005- Not crushed, not powderedKg
ـ خردشده یا پودر شده:
252620- Crushed or powdered
ـ ـ‌ ـ پودر تالک بهداشتی و دارویی
252620105--- Hygienic and pharmaceutical talcKg
ـ ـ‌ ـ سایر
252620905--- OtherKg

2527
ـ بوراتهای طبیعی و کنستانتره‌های آن (حتی تکلیس شده)، غیر از بوراتهایی که از آب نمک طبیعی به دست میآید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H3BO3 باشد.
252800005ـ Natural borates and concentrates thereof (Whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H3BO3 calculated on the dry weight.Kg
فلدسپار (Feldspar)؛ لوسیت (Leucite)؛ نفلین (Nepheline)؛ و نفلین سیرئیت (Nepheline Syenite)؛ فلوئور اسپات (fluor Spath).
2529Feldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar.
ـ فلدسپار (Feldspar)
252910005- FeldsparKg
ـ اسپات فلوئور:
- Fluorspar:
ـ ـ حاوی 97 درصد وزنی یا کمتر فلوئورور کلسیم
252921005-- Containing by weight 97% or less of calcium fluorideKg
ـ ـ حاوی بیش از 97 درصد وزنی فلوئورور کلسیم
252922005-- Containing by weight more than 97% of calcium fluorideKg
ـ لوسیت؛ نفلین و نفلین سی‌انیت:
252930- Leucite; nepheline and nepheline syenite
ـ ـ‌ ـ نفلین سی انیت
252930105--- Nepheline syeniteKg
ـ ـ‌ ـ سایر
252930905--- OtherKg
مواد معدنی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
2530Mineral substances not elsewhere specified or included.
ـ ورمیکولیت، پرلیت و کلریت،‌غیر متسع:
253010- Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded
ـ ـ‌ ـ پرلیت
253010105--- PerliteKg
ـ ـ‌ ـ ورمیکولیت و کلریت
253010205--- Vermiculite and chloriteKg
ـ کیه زریت، اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی):
253020- Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates)
ـ ـ‌ ـ کیه زریت
253020105--- KieseriteKg
ـ ـ‌ ـ اپسومیت (سولفات منیزیم طبیعی)
253020205--- Epsomite (natural magnesium sulphates)Kg
ـ سایر:
253090- Other:
ـ ـ‌ ـ کریولیت طبیعی، کیولیت طبیعی
253090105--- Natural cerulite, natural culiteKg
ـ ـ‌ ـ سپیولیت
253090205--- SepuliteKg
ـ ـ‌ ـ سلستیت
253090305--- SelestiteKg
ـ ـ‌ ـ سایر
253090905--- OtherKg
سنگ آهن و کنسانتره‌های آن،‌ از جمله پیریت آهن تفته شده (خاکستر پیریت).
2601Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.
ـ سنگ آهن و کنسانتره‌های آن غیر از پیریت‌های آهن تفته شده (خاکستر پیریت):
- Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites:
ـ ـ به هم فشرده نشده :
260111-- Non-agglomerated:
ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد
260111105to 60% --- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron Less Than 40%Kg
ـ ـ ـ سنگ آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا
260111205--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%Kg
ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن40 تا 60 درصد
260111305--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron 40% to 60%Kg
ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندی با خلوص آهن 60 درصد به بالا
260111405--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60%Kg
ـ ـ ـ کنسانتره آهن
260111505--- Iron concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
260111905--- otherKg
ـ ـ به هم فشرده شده
260112005-- AgglomeratedKg
ـ پیریت آهن تفته (خاکستر پیریت)
260120005- Roasted iron pyritesKg
سنگ منگنز و‌کنستانتره آن، از جمله سنگ‌های منگنز آهن‌دار و‌کنستانتره‌های آن که بر حسب وزن خشک حاوی 20 درصد یا بیشتر منگنز باشد.
260200005Manganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.Kg
سنگ مس و کنستانتره‌های آن.
260300Copper ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ مس
260300105--- Copper oresKg
ـ ـ ـ کنسانتره مس
260300905--- Copper concentratesKg
سنگ نیکل و کنستانتره‌های آن.
260400005Nickel ores and concentrates.Kg
سنگ کبالت و کنستانتره‌های آن.
260500005Cobalt ores and concentrates.Kg
سنگ آلومینیوم و کنستانتره‌های آن.
260600005Aluminium ores and concentrates.Kg
سنگ سرب و کنستانتره‌های آن.
260700Lead ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ سرب
260700105--- Lead oresKg
ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی
260700205--- Lead oxide concentratesKg
ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی
260700305--- Lead sulfide concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
260700905--- OtherKg
سنگ روی و کنستانتره‌های آن.
260800Zinc ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ روی
260800105--- Zinc oresKg
ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی
260800205--- Zinc ores concentrates oxideKg
ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی
260800305--- Zinc carbonate concentratesKg
ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی
260800405--- Zinc sulfide concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
260800905--- OtherKg
سنگ قلع و کنستانتره‌های آن.
260900005Tin ores and concentrates.Kg
سنگ کروم و کنستانتره‌های آن.
261000Chromium ores and concentrates.
ـ ـ ـ سنگ کروم
261000105--- Chromium oresKg
ـ ـ ـ کنستانتره‌ کروم
261000905--- Chromium concentratesKg
سنگ تنگستن و کنستانتره‌های آن.
261100005Tungsten ores and concentrates.Kg
سنگ اورانیوم یا توریوم و کنستانتره‌های آن.
2612Uranium or thorium ores and concentrates.
ـ سنگ اورانیوم و کنستانتره آن:
261210- Uranium ores and concentrates:
ـ ـ ـ با محتوی اورانیوم 5 درصد یا بیشتر
261210105--- Containing 5% or more of uraniumKg
ـ ـ ـ سایر
261210905--- OtherKg
ـ سنگ توریوم و کنسانتره‌های آن:
261220- Thorium ores and concentrates:
ـ ـ ـ مونازیت، اورانوتوریانیت و سایر سنگ‌های توریونی و کنستانتره محتوی 20 % یا بیشتر توریوم
261220105--- Mounazite, uranoutourianite and other tourionic ores containing 20% or more of thoriumKg
ـ ـ ـ سایر
261220905--- OtherKg
سنگ مولیبدن و کنستانتره‌های آن.
2613Molybdenum ores and concentrates.
ـ تفته شده
261310005- RoastedKg
ـ سایر
261390005- OtherKg
سنگ تیتان و کنستانتره‌های آن.
261400005Titanium ores and concentrates.Kg
سنگ نیوبیوم،‌تانتال، وانادیوم یا زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن.
2615Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates.
ـ سنگ زیرکونیوم و کنستانتره‌های آن:
261510- Zirconium ores and concentrates:
ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 200
2615101015--- Powder silicate zirconium more than 200Kg
ـ ـ ـ سایر
261510905--- OtherKg
ـ سایر:
261590- Other:
ـ ـ ـ سنگ وانادیوم و کنستانتره‌های آن
261590105--- Vanadium ores and concentratesKg
ـ ـ ـ سایر
261590905--- Other:Kg
سنگ فلزات گرانبها و کنستانتره‌های آن.
2616Precious metal ores and concentrates.
ـ سنگ نقره و کنستانتره‌های آن
261610005- Silver ores and concentratesKg
ـ سایر
261690005- OtherKg
سایر سنگ فلزات و کنستانتره آنها.
2617Other ores and concentrates.
ـ سنگ آنتیمون و کنستانتره‌های آن
261710005- Antimony ores and concentratesKg
ـ سایر
261790005- OtherKg
سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand) که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید.
261800005Granulated slag (slag sand)from the manufacture of iron or steel.Kg
سرباره (slag)، کف (Dross) (غیراز سرباره دانه‌دانه)، خرده آهن و سایر آخال که از ساختن چدن، آهن یا فولاد به دست می‌آید.
261900Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel.
ـ ـ ـ خاک کوره
261900105--- Furnace ashKg
ـ ـ ـ آخال مناسب برای بازیافت آهن یا منگنز
261900205--- Waste suitable for the recycling of iron or manganeseKg
ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج اکسید تیتان
261900305--- Pulp suitable for the extraction of titanium oxideKg
ـ ـ ـ آخال مناسب برای استخراج وانادیوم
261900405--- Waste suitable for the extraction of vanadiumKg
ـ ـ ـ سایر
261900905--- OtherKg
سرباره، خاکستر و فضولات (غیر از آنهایی که از ساختن آهن یا فولاد به دست میآید)، دارای فلزات، آرسنیک یا ترکیبات آنها
2620Slag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing, metals, arsenic or their compounds.
ـ که عمدتاً دارای روی باشد:
- Containing mainly zinc:
ـ ـ مات‌های گالوانیزاسیون
262011005-- Hard zinc spelterKg
ـ ـ سایر
262019005-- OtherKg
ـ حاوی عمدتاً سرب:
- Containing mainly lead:
ـ ـ گل و لای بنزین سرب‌دار و گل و لای ترکیبات ضدانفجار حاوی سرب
262021005-- Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludgesKg
ـ ـ سایر
262029005-- OtherKg
ـ حاوی عمدتاً مس
262030005- Containing mainly copperKg
ـ حاوی عمدتاً آلومینیوم
262040005- Containing mainly aluminiumKg
ـ حاوی آرسنیک، جیوه، تالیوم یا مخلوط آنها، از انواعی که برای استخراج آرسنیک یا این فلزات یا برای ساخت ترکیبات شیمیایی آنها به کار می‌رود.
262060005- Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compoundsKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ حاوی آنتیموان . بریلیوم؛ کادمیوم، کروم یا مخلوط آنها
262091005-- Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixturesKg
ـ ـ سایر:
262099-- Other
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیکل
262099105--- Containing mainly nickelKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً نیوبیوم و تانتالیم
262099205--- Containing mainly niobium and tantalumKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تنگستن
262099305--- Containing mainly tungstenKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً قلع
262099405--- Containing mainly tinKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً مولیبدن
262099505--- Containing mainly molybdenumKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً تیتانیوم
262099605--- Containing mainly titaniumKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً کبالت
262099705--- Containing mainly cobaltKg
ـ ـ ـ حاوی عمدتاً زیرکونیم
262099805--- Containing mainly zirconiumKg
ـ ـ ـ سایر
262099905--- OtherKg
سایر سربارهها و خاکسترها، همچنین خاکستر نوعی جلبک دریایی (Kelp)؛ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها.
2621Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste.
ـ خاکستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداری‌ها
262110005- Ash and residues from the incineration of municipal wasteKg
ـ سایر
262190005- OtherKg
زغال‌سنگ، زغال قالبی، گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد.
2701Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.
ـ زغال‌سنگ، حتی پودرشده ولی به‌هم فشرده نشده:
- Coal, whether or not pulverize, but not agglomerated:
ـ ـ آنتراسیت:
270111-- Anthracite
ـ ـ ـ حاوی ماده فرار
270111105--- Containing volatile matterKg
ـ ـ ـ سایر
270111905--- OtherKg
ـ ـ زغال سنگ قیری
270112005-- Bituminous coalKg
ـ ـ سایر زغال سنگ‌ها
270119005-- Other coalKg
ـ زغال قالبی،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌های جامد همانند که از زغال‌سنگ تهیه شده باشد
270120005- Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coalKg
زغال سنگ چوب‌نما، حتی به هم فشرده، بهاستثنای کهربای سیاه.
2702Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.
ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتی پودر شده ولی به هم فشرده نشده
270210005- Lignite, whether or not pulverised, but not agglomeratedKg
ـ‌ زغال سنگ چوب‌نمای به هم فشرده
270220005- Agglomerated ligniteKg
تورب (همچنین پسمانده تورب((peatlitter) حتی به هم فشرده
270300Peat (including peat litter) whether or not agglomerated:
ـ ـ ـ پیت ماس
270300105--- Pit masKg
ـ ـ ـ سایر
270300905--- OtherKg
کک و نیمه کک (semi-coke) از زغال سنگ، لینییت یا تورب، حتی به هم فشرده؛ زغال قرع.
270400Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon.
ـ ـ ـ برای ساخت الکترودها
2704001010--- For the manufacture of electerodsKg
ـ ـ ـ کک و نیمه کک از لیگنیت
2704002010--- Coke and semi-coke of ligniteKg
ـ ـ ـ سایر
2704009010--- OtherKg
گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهای همانند، غیر از گاز نفت (petroleum gas) و سایر هیدروکربورهای گازی.
270500005Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.Kg
قطران زغال‌سنگ، قطران لینییت یا قطران تورب و سایر قطران‌های معدنی، حتی آب گرفته‌شده یا تا اندازه‌ای تقطیر شده و همچنین قطران دوباره ترکیب شده.
270600005Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars.Kg
روغن و سایر محصولات که از تقطیر قطران‌های زغال‌سنگ در درجه حرارت زیاد به دست می‌آید؛ محصولات مشابه که در آن اجزای تشکیل‌دهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزای بی‌بو(Non aromatic) فزونی داشته باشد.
2707Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.
ـ بنزول Benzol (benzene)
270710005- Benzol (benzene)Kg
ـ تولوئول Toluol (toluene)
270720005- Toluol (toluene)Kg
ـ کسیلول Xylol (xylenes)
270730005- Xylol (xylenes)Kg
ـ نفتالن
270740005- NaphthaleneKg
ـ سایر مخلوط‌های هیدروکربورهای آروماتیک (بودار) که 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفتهها) در 250 درجه سانتیگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86)، تقطیر شوند
270750005- Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 2500C by the ISO3405 (equivalent to the ASTMD86 method)Kg
ـ‌ سایر:
- Other:
ـ ـ روغن‌های کرئوزوت
270791005-- Creosote oilsKg
ـ ـ‌ سایر
270799005-- OtherKg
زفت و کک زفت قطران زغال‌سنگ یا سایر قطران‌های معدنی.
2708Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.
ـ زفت
270810005- PitchKg
ـ کک زفت
270820005- Pitch cokeKg
نفت خام (Petroleum oil) و روغن ‌حاصل از مواد معدنی قیری، خام.
270900Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.
ـ ـ ـ میعانات گازی
270900105--- Gas liquiditiesKg
ـ ـ ـ سایر
270900905--- OtherKg
روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، غیرخام؛ فرآورده‌هایی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری باشد، این روغن‌ها از اجزای اصلی تشکیل‌دهنده این فرآورده‌ها باشد؛ آخال روغن‌ها:
2710waste oils: those containing biodiesel and other than Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, (other than crude); and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than
ـ روغنهای نفتی و روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری، (غیرخام) و فرآوردههایی که در جایی دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغنهای حاصل از مواد معدنی قیری میباشد و این نفت یا روغنها از اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده باشد، غیر از آنهایی که دارای بیودیزل (biodiesel) هستند و غیر از آخال روغنها:
those containing biodiesel and other than waste oils: - Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than
ـ ـ روغن‌های سبک و فرآورده‌های آن:
271012-- Light oils and preparations:
ـ ـ ـ بنزین
271012105--- GasolineKg
ـ ـ ـ سایر
271012905--- OtherKg
ـ ـ سایر:
271019-- Other
ـ ـ ـ روغن موتور
2710191040--- Engine oilsKg
ـ ـ ـ گریس
2710192010--- GreaseKg
ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور
271019305--- Transformator oil (IIClass)Kg
---روغن پایه معدنی
271019405--- Mine based oilKg
--- روغن صنعتی
2710195015---Industrial oilKg
ـ ـ ـ سایر
271019905--- OtherKg
ـ روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری (غیرخام) و فرآورده‌هایی که در جا‌های دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند به شرطی که دارای 70% درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن‌های مواد معدنی قیری بوده و این روغن‌ها اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده‌ها هستند، حاوی بیودیزل میباشد، به‌غیر از آخال روغن‌ها.
271020005-petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specifiled or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals , these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils.Kg
ـ آخال روغن‌ها:
- Waste oils:
ـ ـ حاوی بی‌فنیل‌های پلی کلره (PCBs)، ترفنیل‌های پلیکلره (PCTs) یا بی فنیل‌های پلی برومه (PBBs)
271091005-- Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)Kg
ـ ـ سایر
271099005-- OtherKg
گازهای نفتی و سایر هیدروکربورهای گازی شکل.
2711Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.
ـ مایع‌شده:
- Liquefied:
ـ ـ گاز طبیعی:
271111-- Natural gas
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
2711111015--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
271111905--- OtherKg
ـ ـ پروپان:
271112-- Propane
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
2711121015--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
271112905--- OtherKg
ـ ـ بوتان:
271113-- Butanes
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب
2711131015--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
271113905--- OtherKg
ـ ـ اتیلن، پروپیلن، بوتیلن و بوتادین:
271114-- Ethylene, propylene, butylene et butadiene
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
2711141015--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
271114905--- OtherKg
ـ ـ سایر:
271119-- Other
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌ متر مکعب
2711191015--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
271119905--- OtherKg
ـ به حالت گازی:
- In gaseous state:
ـ ـ‌گاز طبیعی:
271121-- Natural gas
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی متر مکعب
2711211015--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
271121905--- OtherKg
ـ ـ‌ سایر:
271129-- Other
ـ ـ ـ در ظروف کمتر از یک هزار سانتی‌متر مکعب
2711291015--- In containers of less than 1000 cm3Kg
ـ ـ ـ سایر
271129905--- OtherKg
وازلین؛ موم پارافین، موم نفتی با ذرات ریزمتبلور، «موم اسلاک» (Slack Wax)، اوزوکریت، موم لینییت، موم تورب، سایر موم‌های معدنی و محصولات مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به دست می‌آیند،‌ حتی رنگ شده.
2712Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.
ـ وازلین:
271210- Petroleum jelly
ـ ـ ـ وازلین گرید دارویی (تولید داخل)
2712101010--- ‍Petroleum jelly of a pharmaceutical grade (domestically manufactured)Kg
ـ ـ ـ ژله کابل
2712102015--- Cable jellyKg
ـ ـ ـ سایر
271210905--- OtherKg
ـ موم پارافین دارای کمتر از 75/0 درصد‌وزنی روغن:
271220- Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil
ـ ـ ـ با گرید دارویی (تولید داخل)
2712201010--- Of a pharmaceutical grad (domestically manufactured)Kg
ـ ـ ـ سایر
271220905--- OtherKg
ـ سایر:
271290- Other
ـ ـ ـ پارافین با درصد بیش از 75 درصد وزنی روغن
271290105--- Paraffin wax containing by weight more than 75 percent of oilsKg
ـ ـ ـ اسلاک واکس (Slack Wax)
271290205--- Slack waxKg
ـ ـ ـ سایر
271290905--- OtherKg
کک نفت، قیرنفت و سایر تفاله‌های حاصل از نفت یا از روغن‌های مشتق از مواد معدنی قیری.
2713Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.
ـ کک نفت:
- Petroleum coke:
ـ ـ ‌تکلیس نشده
271311005-- Not calcinedKg
ـ ـ تکلیس شده
271312005-- CalcinedKg
ـ قیر نفت
271320005- Petroleum bitumenKg
ـ سایر تفاله‌های نفت یا روغن‌حاصل از مواد معدنی قیری
271390005- Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous mineralsKg
قیر و آسفالت، طبیعی؛ پلمه‌سنگ (Shale) و ماسه‌های قیردار: آسفالتیت (Asphaltites) و سنگ‌های آسفالت‌دار.
2714Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.
ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌های قیری
271410005- Bituminous or oil shale and tar sandsKg
ـ سایر
271490005- OtherKg
مخلوط‌های قیری براساس آسفالت طبیعی، براساس قیرطبیعی، براساس قیر نفتی، بر اساس قطران معدنی یا براساس زفت قطران معدنی (مثلاً ماستیک قیری - کات بکز Cut-backs).
271500Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).
ـ ـ ـ بیتومن انامل
2715001010--- Bitumen enamelKg
ـ ـ ـ سایر
271500905--- OtherKg
نیروی برق (Electrical energy) (شماره اختیاری).
271600005Electrical energy. (Optional heading)1000 Kwh
یکم
عناصر شیمیایی
I
CHEMICAL ELEMENTS
فلوئور، کلر، برم، ید.
2801Fluorine, chlorine, bromine and iodine.
ـ کلر
2801100010- ChlorineKg
ـ ید
2801200015- IodineKg
ـ فلوئور؛ برم
280130005- Fluorine; bromineKg
گل گوگرد (تصعید شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد کلوئیدال.
280200005Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur.Kg
کربن (دوده کربن و سایر اشکال کربن که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد).
2803000010Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included).Kg
هیدروژن، گازهای کمیاب و سایر عناصر غیرفلزی
2804Hydrogen, rare gases and other non-metals.
ـ هیدروژن
280410005- Hydrogenm3
ـ گازهای کمیاب:
- Rare gases:
ـ ـ آرگون
280421005-- Argonm3
ـ ـ سایر
280429-- Other
ـ ـ ـ‌ هلیم مایع جهت دستگاه‌های MRI صرفا با درجه خلوص 999/99 درصد
280429105--- Liquid helium purity for systems MRI with only 99/999 percentm3
ـ ـ ـ سایر
280429905--- Otherm3
ـ ازت
280430005- Nitrogenm3
ـ اکسیژن
280440005- Oxygenm3
ـ بور، تلوریم
280450005- Boron; telluriumKg
ـ سیلیسیم:
- Silicon:
ـ ـ حاوی حداقل 99/99 درصد وزنی سیلیکم
280461005-- Containing by weight not less than 99.99% of siliconKg
ـ ـ سایر
280469005-- OtherKg
ـ فسفر
280470005- PhosphorusKg
ـ ارسنییک
280480005- ArsenicKg
ـ سلینیوم
280490005- SeleniumKg
فلزات قلیایی یا قلیایی خاکی؛ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم (Scandium) وایتریوم (Yttirum)، حتی مخلوط شده یا آلیاژ شده یا نشده باهم؛ جیوه.
2805Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury.
ـ فلزات قلیایی یا قلیایی – خاکی:
- Alkali or alkaline-earth metals:
ـ ـ سدیم
280511005-- SodiumKg
ـ ـ کلسیم
280512005-- CalciumKg
ـ ـ سایر
280519005-- OtherKg
ـ فلزات خاکی کمیاب، اسکاندیوم وایتریوم، حتی مخلوط یا آلیاژ شده یا نشده باهم
280530005- Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyedKg
ـ جیوه
280540005- MercuryKg
دوم
اسیدهای غیرآلی و ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی
II
INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS
کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک)؛ اسید کلروسولفوریک.
2806Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid.
ـ کلرور هیدروژن (اسید کلریدریک):
280610- Hydrogen chloride (hydrochloric acid)
ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و کمتر
280610105--- Of 33% or lower purityKg
ـ ـ ـ سایر
280610905--- OtherKg
ـ اسید کلروسولفوریک
280620005- Chlorosulphuric acidKg
اسید سولفوریک (جوهر گوگرد)؛ اولئوم.
280700005Sulphuric acid; oleum.Kg
اسید نیتریک؛ اسیدهای سولفونیتریک.
2808Nitric acid; sulphonitric acids.
ـ ـ ـ اسید نیتریک
280800105--- Nitric acidKg
ـ ـ ـ اسید سولفونیتریک
280800205--- Sulphonitric acidKg
پنتا اکسید دی فسفر؛ اسید فسفریک؛ اسیدهای پلی فسفریک، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص.
2809Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined.
ـ پنتا اکسید دی‌فسفر (انیدرید فسفریک)
280910005- Diphosphorus pentaoxideKg
ـ اسید فسفریک و اسیدهای پلی فسفریک:
280920- Phosphoric acid and polyphosphoric acids
ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص کمتر از 55 درصد
280920105--- Phosphoric acid of a purity lower than 55%Kg
ـ ـ ـ اسید فسفریک با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر
2809202010--- phosphoric acid of a purity more than 55%Kg
ـ ـ ـ سایر
280920905--- OtherKg
اکسیدهای بُرُن؛ اسیدهای بریک.
281000Oxides of boron; boric acids.
ـ ـ ـ اسید بُریک
281000105--- Boric acidKg
ـ ـ ـ سایر
281000905--- OtherKg
سایر اسیدهای غیرآلی و سایر ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی.
2811Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals.
- سایر اسیدهای غیرآلی:
- Other inorganic acids:
-- فلوئور هیدروژن (اسید فلوئور هیدریک)
281111005-- Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid)Kg
-- سیانید هیدروژن (اسید هیدروسیانیک)
281112005-- Hydrogen cyanide (hydrocyanic acid)Kg
-- سایر:
281119-- Other:
--- اسید سولفامیک
2811191010--- Sulphamic acidKg
--- سایر
281119905--- OtherKg
- سایر ترکیبات اکسیژنه غیرآلی عناصر غیرفلزی؛
- Other inorganic oxygen compounds of non-metals:
-- دی اکسید کربن
281121005-- Carbon dioxideKg
-- دی اکسید سیلیسیم
281122005-- Silicon dioxideKg
-- سایر
281129-- Other
--- دی‌نیتروژن تری اکساید
281129105--- Dinitrogen trioxideKg
--- نیتروژن دی‌اکساید
281129205--- Nitrogen dioxideKg
--- دی‌نیتروژن تتروکساید
281129305--- Dinitrogen tetroxideKg
--- دی‌نیتروژن پنتوکساید
281129405--- Dinitrogen pentoxideKg
--- سایر
281129905--- OtherKg
سوم
مشتقات هالوژنه،‌اکسی ‌هالوژنه یا سولفورهای عناصر غیرفلزی
III
HALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS
هالوژنور واکسی ‌هالوژنورهای عناصر غیرفلزی.
2812Halides and halide oxides of non-metals.
ـ کلرورها و اکسیدهای کلرور
- Chlorides and chloride oxides
ـ ـ دی کلرو کربونیل (فوسژن)
281211005-- Carbonyl dichloride (phosgene)Kg
ـ ـ اکسی کلرور فسفر
281212005-- Phosphorus oxychlorideKg
ـ ـ تری کلرور فسفر
281213005-- Phosphorus trichlorideKg
ـ ـ پنتا کلرور فسفر
281214005-- Phosphorus pentachlorideKg
ـ ـ مونوکلرور سولفور
281215005-- Sulphur monochlorideKg
ـ ـ دی کلرور سولفور
281216005-- Sulphur dichlorideKg
ـ ـ کلرورتیونیل
281217005-- Thionyl chlorideKg
ـ ـ سایر
281219-- Other
--- آرسنیک تری کلراید
281219105--- Arsenic trichlorideKg
--- سایر
281219905--- OtherKg
- سایر
281290005- OtherKg
سولفورهای عناصر غیرفلزی؛ تری سولفور فسفر تجارتی.
2813Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide.
ـ دی سولفورکربن
281310005- Carbon disulphide5
ـ سایر
281390- Other
--- فسفرپنتاسولفید
281390105--- Phosphorus pentasulphideKg
--- سایر
281390905--- OtherKg
چهارم
بازهای غیرآلی و اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای فلزات
IV
INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS
آمونیاک بدون آب (Anhydrous) یا آمونیاک محلول در آب.
2814Ammonia, anhydrous or in aqueous solution.
ـ آمونیاک بدون آب
281410005- Anhydrous ammoniaKg
ـ آمونیاک محلول در آب
281420005- Ammonia in aqueous solutionKg
هیدرواکسید سدیم (سودسوزآور)؛ هیدرواکسیدپتاسیم (پتاس سوزآور)؛ پراکسید سدیم و پراکسید پتاسیم.
2815Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium.
ـ هیدرواکسیدسدیم (سودسوزآور):
- Sodium hydroxide (caustic soda):
ـ ـ‌ جامد
281511005-- SolidKg
ـ ـ به صورت محلول در آب (محلول قلیایی سود
سوزآور)
281512005-- In aqueous solution (soda lye or liquid soda)Kg
ـ هیدرواکسید پتاسیم (پتاس سوز آور)
281520005- Potassium hydroxide (caustic potash)Kg
ـ پراکسید سدیم یا پراکسید پتاسیم
281530005- Peroxides of sodium or potassiumKg
هیدرواکسید و پراکسید منیزیم؛ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم.
2816Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium.
ـ هیدرواکسید و پراکسید منیزیم:
281610- Hydroxide and peroxide of magnesium
ـ ـ ـ ژل منیزیم هیدروکساید گرید دارویی
2816101020--- Magnesium hydroxide jellyKg
ـ ـ ـ ماده موثره پودر منیزیم هیدروکساید گرید دارویی
2816102020--- The effective essence of Magnesium hydroxide powder (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
281610905--- OtherKg
ـ اکسیدها، هیدرواکسیدها و پراکسیدهای استرونسیم یا باریم
281640005- Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or bariumKg
اکسید روی، پراکسید روی.
281700Zinc oxide; zinc peroxide.
ـ ـ ـ اکسید روی:
28170010--- Zinc oxide
ـ ـ ـ ـ اکسید روی دارای گرید دارویی
281700115---- Zinc oxide of pharmaceutical gradeKg
ـ ـ ـ ـ سایر
2817001910---- OtherKg
ـ ـ ـ پراکسید روی
281700205--- Zinc peroxideKg
کوروندم مصنوعی (Artificial corundum) با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص، اکسید آلومینیوم، هیدرواکسید آلومینیوم.
2818Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide.
ـ کوروندوم مصنوعی، حتی با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص
281810005- Artificial corundum, whether or not chemically definedKg
ـ اکسید آلومینیوم غیر از کورندوم مصنوعی
281820005- Aluminium oxide, other than artificial corundumKg
ـ هیدرواکسید آلومینیوم
281830- Aluminium hydroxide
ـ ـ ـ ژل هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی
2818301026--- Aluminium hydroxide jelly (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ پودر هیدرواکسید آلومینیوم گرید دارویی
2818302026--- Aluminium hydroxide powder (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
281830905--- OtherKg
اکسیدها و هیدروکسیدهای کروم.
2819Chromium oxides and hydroxides.
ـ تری اکسید کروم
281910005- Chromium trioxideKg
ـ سایر:
281990- Other:
ـ ـ ـ اکسید کروم
2819901020--- Chromium oxideKg
ـ ـ ـ سایر
281990905--- OtherKg
اکسیدهای منگنز.
2820Manganese oxides.
ـ دی اکسید منگنز
282010005- Manganese dioxideKg
ـ سایر
282090005- OtherKg
اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن؛ خاک‌های رنگی که بر حسب وزن 70 درصد یا بیشتر آهن ترکیب شده به صورت Fe2O3 داشته باشد.
2821Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70% or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3.
ـ اکسیدها و هیدورکسیدهای آهن
282110005- Iron oxides and hydroxidesKg
ـ خاک‌رنگی (Earth colours)
282120005- Earth coloursKg
اکسیدها و هیدرواکسیدهای کبالت؛ اکسیدهای کبالت تجارتی.
282200005Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides.Kg
اکسیدهای تیتان.
282300005Titanium oxides.Kg
اکسیدهای سرب؛ سرنج و مین اورانژ
2824Lead oxides; red lead and orange lead.
ـ منواکسید سرب (مردار سنگ)
282410005- Lead monoxide (litharge, massicot)Kg
ـ سایر:
282490- Other :
ـ ـ ـ‌ سرنج و مین اورانژ به شکل پودر
2824901010--- red lead and orange lead powderKg
--- سرنج و مین اورانژ به شکل گرانول
282490205--- red lead and orange lead granuleKg
ـ ـ ـ سایر
282490905--- OtherKg
هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها؛ سایر بازهای غیرآلی؛ سایر اکسیدها،‌ هیدرواکسیدها و‌ پراکسیدهای‌فلزی.
2825Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides.
ـ هیدرازین و هیدروکسیلامین و املاح غیر آلی آنها
282510- Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts
--- هیدرازینیوم دی‌نیترات
282510105--- Hydrazinium dinitrateKg
--- هیدرازینیوم دی‌پرکلرات
282510205--- Hydrazinium diperchlorateKg
ـ ـ ـ سایر
282510905--- OtherKg
ـ اکسید و هیدروکسیدهای لیتیم
282520005- Lithium oxide and hydroxideKg
ـ اکسید و هیدرواکسیدهای وانادیوم
282530005- Vanadium oxides and hydroxidesKg
ـ اکسید و هیدروکسیدهای نیکل
282540005- Nickel oxides and hydroxidesKg
ـ اکسید و هیدروکسیدهای مس
282550005- Copper oxides and hydroxidesKg
ـ اکسیدهای ژرمانیوم و اکسید زیرکنیوم
282560005- Germanium oxides and zirconium dioxideKg
ـ اکسیدها و هیدرواکسیدهای مولیبدن
282570005- Molybdenum oxides and hydroxidesKg
ـ اکسیدهای آنتیموان
282580005- Antimony oxidesKg
ـ سایر
282590005- OtherKg
پنجم
املاح و پراکسی املاح فلزی اسیدهای غیرآلی
V
SALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS
فلوئورورها؛ فلوئورو سیلیکات‌ها، فلوئورو آلومینات‌ها و سایر املاح کمپلکس فلوئور.
2826Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts.
ـ فلوئورورها:
- Fluorides:
ـ ـ از آلومینیوم
282612005-- Of aluminiumKg
ـ ـ سایر
282619005-- OtherKg
ـ هگزافلوئورو سیلیکات سدیم (کریولیت سنیتتیک)
282630005- Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite)Kg
ـ سایر
282690005- OtherKg
کلرورها، اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها؛ برمورها واکسی برمورها؛ یدورها و اکسی یدورها.
2827Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides.
ـ کلرور آمونیم
2827100015- Ammonium chlorideKg
ـ کلرور کلسیم
2827200010- Calcium chlorideKg
ـ سایر کلرورها:
- Other chlorides:
ـ ـ از منیزیم
282731005-- Of magnesiumKg
ـ ـ از آلومینیوم
282732005-- Of aluminiumKg
ـ ـ از نیکل
282735005-- Of nickelKg
ـ ـ سایر:
282739-- Other:
ـ ـ ـ از روی
282739105--- Of zincKg
ـ ـ ـ سایر
282739905--- OtherKg
ـ اکسی کلرورها و هیدروکسی کلرورها:
- Chloride oxides and chloride hydroxides:
ـ ـ از مس
282741005-- Of copperKg
ـ ـ سایر
282749005-- OtherKg
ـ برمورها و اکسی برومورها:
- Bromides and bromide oxides:
ـ ـ برومورسدیم یا پتاسیم
282751005-- Bromides of sodium or of potassiumKg
ـ ـ سایر
282759-- Other
--- آمونیوم برومات
282759105--- Ammonium bromateKg
--- سایر
282759905--- OtherKg
ـ یدورها و اکسی، یدورها:
282760- Iodides and iodide oxides :
ـ ـ ـ یدور پتاسیم
2827601010--- potassium iodideKg
ـ ـ ـ سایر
282760905--- OtherKg
هیپوکلریت‌ها، هیپوکلریت کلسیم تجارتی؛ کلریت‌ها؛ هیپوبرومیت‌ها.
2828Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites.
ـ هیپوکلریت کلسیم تجارتی و سایر هیپوکلریت‌های کلسیم
282810005- Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochloritesKg
ـ سایر:
282890- Other:
ـ ـ ـ هیپوکلریت سدیم
2828901010--- Chromium oxideKg
ـ ـ ـ سایر
282890905--- OtherKg
کلرات‌ها و پرکلرات‌ها؛ برومات‌ها و پربرومات‌ها؛ یدات‌ها و پریدات‌ها.
2829Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates.
ـ کلرات‌ها:
- Chlorates:
ـ ـ از سدیم
282911005-- Of sodiumKg
ـ ـ سایر:
282919-- Other
ـ ـ ـ کلرات پتاسیم
2829191010--- Potasium chlorateKg
ـ ـ ـ سایر
282919905--- OtherKg
ـ سایر
282990- Other
ـ ـ ـ یدات پتاسیم
2829901010--- potassium iodateKg
ـ ـ ـ یدات کلسیم
2829902010--- calcium iodateKg
ـ ـ ـ سایر
282990905--- OtherKg
سولفورها؛ پلی سولفورها؛ با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص
2830Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined.
ـ سولفور سدیم
2830100010- Sodium sulphidesKg
ـ سایر:
283090- Other:
ـ ـ ـ سولفور باریم
283090105--- Barium sulphourKg
ـ ـ ـ آمونیوم پلی سولفید
283090205--- Ammonium polysulphidKg
ـ ـ ـ سایر
283090905--- OtherKg
دی تیونیت‌ها و سولفوکسیلات‌ها.
2831Dithionites and sulphoxylates.
ـ از سدیم
283110005- Of sodiumKg
ـ سایر
283190005- OtherKg
سولفیت‌ها؛ تیو سولفات‌ها.
2832Sulphites; thiosulphates.
ـ سولفیت‌های سدیم:
283210- Sodium sulphites
ـ ـ ـ سولفیت سدیم
2832101020--- Sodium sulphideKg
ـ ـ ـ متابی سولفیت
2832102020--- Meta B sodium sulphiteKg
ـ ـ ـ سایر
283210905--- OtherKg
ـ سایر سولفیت‌ها:
283220- Other sulphites:
ـ ـ ـ سولفیت سرب
283220105--- Lead sulphiteKg
ـ ـ ـ سایر
283220905--- OtherKg
ـ تیو سولفات‌ها
283230- Thiosulphates
--- تیوسولفات آمونیوم
283230105--- Ammonium ThiosulphatesKg
--- تیوسولفات پتاسیم
283230205--- Potassium ThiosulphatesKg
--- سایر
283230905--- OtherKg
سولفات‌ها؛ زاج‌ها (Alums)؛ پراکسو سولفات‌ها (پرسولفات‌ها).
2833Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates).
ـ سولفات‌های سدیم:
- Sodium sulphates:
ـ ـ سولفات دی سدیم
2833110015-- Disodium sulphateKg
ـ ـ سایر
2833190015-- OtherKg
ـ سایر سولفات‌ها:
- Other sulphates:
ـ ـ‌ از منیزیم
283321005-- Of magnesiumKg
ـ ـ از آلومینیوم
2833220010-- Of aluminiumKg
ـ ـ از نیکل
283324005-- Of nickelKg
ـ ـ از مس
283325005-- Of copperKg
ـ ـ از باریم:
283327-- Of barium:
ـ ـ ـ سولفات باریم دارای گرید دارویی
2833271010--- Barium sulphate (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
283327905--- OtherKg
ـ ـ سایر:
283329-- Other
ـ ـ ـ کادمیوم
283329105--- CadomiumKg
ـ ـ ـ کبالت، تیتانیوم
283329205--- Cobalt, titaniumKg
ـ ـ ـ آهن:
28332930--- Iron:
ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گرید دارویی)
2833293120---- Iron sulphate (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ ـ سایر
283329395---- OtherKg
ـ ـ ـ جیوه
283329405--- MercuryKg
ـ ـ ـ سرب
283329505--- LeadKg
ـ ـ ـ سولفات از کروم
2833296015--- sulphate of chromiumKg
ـ ـ ـ سولفات منگنز
283329705--- Manganese sulphateKg
ـ ـ ـ سولفات روی
283329805--- Zinc sulphateKg
ـ ـ ـ سایر
283329905--- OtherKg
ـ زاج‌ها (Alums)
283330005- AlumsKg
ـ پراکسو سولفات‌ها (پرسولفا‌ت‌ها)
283340005- Peroxosulphates (persulphates)Kg
نیتریت‌ها، نیترات‌ها.
2834Nitrites; nitrates.
ـ نیتریت‌ها
2834105- NitritesKg
--- آمونیوم نیتریت
283410105--- Ammonium nitriteKg
ـ ـ ـ سایر
283410905--- OtherKg
ـ نیترات‌ها:
- Nitrates:
ـ‌ ـ از پتاسیم
283421005-- Of potassiumKg
ـ ـ‌ سایر:
283429-- Other
ـ ـ ـ نیترات آمونیوم انفجاری
283429105--- Explosive ammonium nitrateKg
--- نیترات مس
283429205--- Copper nitrateKg
--- نیترات منگنز
283429305--- Manganese nitrateKg
--- نیترات آهن
283429405--- Iron nitrateKg
--- نیترات منیزیم
283429505--- Magnesium nitrateKg
--- نیترات روی
283429605--- Zinc nitrateKg
--- سایر
283429905--- OtherKg
فسفینات‌ها، (هیپوفسفیت‌ها)، فسفنات‌ها (فسفیت‌ها) و فسفات‌ها؛ پلی‌فسفات‌ها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص
2835Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined.
ـ فسفینات‌ها (هیپوفسفیت‌ها) و فسفنات‌ها (فسفیت‌ها):
283510- Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites)
ـ ـ ـ فسفیت سرب
283510105--- Lead phosphiteKg
ـ ـ ـ سایر
283510905--- OtherKg
ـ فسفات‌ها:
- Phosphates:
ـ ـ مونو یا دی‌سدیم
283522005-- Of mono-or disodiumKg
ـ ـ پتاسیم
283524005-- Of potassiumKg
ـ ـ هیدروژنواورتوفسفات کلسیم (فسفات دی کلسیم):
2835250010-- Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate"):Kg
-- سایر فسفات‌های کلسیم:
283526-- Other phosphates of calcium:
--- مونو کلسیم فسفات
2835261010--- Monocalcium phosphate10%
--- سایر
283526905--- Other
ـ ـ سایر
283529005-- OtherKg
ـ پلی فسفات‌ها:
- Polyphosphates:
ـ ـ‌ تری فسفات سدیم (تری‌پلی فسفات‌سدیم)
2835310010-- Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate)Kg
ـ ـ سایر:
283539-- Other
--- سدیم اسید پیروفسفات (دیسدیم پیرو فسفات)
2835391015---Sodium acid pyrophosphate (di sodium pyrophosphate)Kg
---سایر
2835399015--- OtherKg
کربنات‌ها؛ پراکسوکربنات‌ها (پرکربنات)؛ کربنات آمونیوم تجارتی که دارای کاربامات آمونیوم باشد.
2836Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate.
ـ کربنات دی سدیم
283620005- Disodium carbonateKg
ـ هیدروژن کربنات سدیم (بی‌کربنات سدیم):
283630- Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate):
ـ ـ ـ سدیم بی‌کربنات ـ غیرتزریقی گرید دارویی
2836301010--- Sodium bicarbonate (non-injectable pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
2836309015--- OtherKg
ـ کربنات‌های پتاسیم
283640005- Potassium carbonatesKg
ـ کربنات کلسیم
2836500010- Calcium carbonateKg
ـ کربنات باریم
283660005- Barium carbonateKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ کربنات‌های لیتیم:
283691-- Lithium carbonates:
ـ ـ ـ کربنات‌های لیتیم گرید دارویی
2836911020--- Lithium carbonates (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
283691905--- OtherKg
ـ ـ کربنات‌استرونسیوم
2836920010-- Strontium carbonateKg
ـ ـ سایر
283699005-- OtherKg
سیانورها، اکسی سیانورها و سیانورهای کمپلکس.
2837Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides.
ـ سیانورها و اکسی سیانورها:
- Cyanides and cyanide oxides:
ـ ـ از سدیم
283711005-- Of sodiumKg
ـ ـ سایر
283719-- Other
--- سیانید
283719105--- cyanideKg
--- سایر
283719905--- OtherKg
ـ سیانورهای کمپلکس
283720005- Complex cyanidesKg

2838
سیلیکات‌ها، سیلیکات‌های فلزات قلیایی تجارتی.
2839Silicates; commercial alkali metal silicates.
ـ از سدیم:
- Of sodium:
ـ ـ متا سیلیکات‌های سدیم
283911005-- Sodium metasilicatesKg
ـ ـ سایر:
283919-- Other:
ـ ـ ـ سیلیکات سدیم جامد
2839191010--- Solid sodium silicateKg
ـ ـ ـ سیلیکات سدیم مایع
2839192010--- Liquid sodium silicateKg
ـ ـ ـ سایر
283919905--- OtherKg
ـ سایر
283990- Other
--- سیلیکات پتاسیم
283990105--- Potassium silicateKg
--- سایر
283990905--- OtherKg
برات‌ها؛ پراکسوبرات‌ها (پربرات‌ها)
2840Borates; peroxoborates (perborates)
ـ تترا برات‌دی سدیم (براکس تصفیه شده):
- Disodium tetraborate (refined borax):
ـ ـ بدون آب
284011005-- AnhydrousKg
ـ ـ‌ سایر
284019005-- OtherKg
ـ سایر برات‌ها
284020005- Other boratesKg
ـ پراکسوبرات‌ها (پربرات‌ها)
284030005- Peroxoborates (perborates)Kg
املاح اسیدهای اکسومتالیک یا پراکسومتالیک.
2841Salts of oxometallic or peroxometallic acids.
ـ دی کرومات سدیم
284130005- Sodium dichromateKg
ـ سایر کرومات‌ها و دی کرومات‌ها، پراکسوکرومات‌ها
284150005- Other chromates and dichromates; peroxochromatesKg
ـ منگانیت‌ها، منگانات‌ها و پرمنگنات‌ها:
- mnganyt, mangan and permanganate
ـ ـ پرمنگنات پتاسیم
2841610020-- Potassium permanganateKg
ـ ـ سایر
284169-- Other
--- آمونیوم پرمنگنات
284169105--- Ammonium permanganateKg
--- سایر
284169905--- OtherKg
ـ مولیبدات‌ها
284170005- MolybdatesKg
ـ تنگستات‌ها (ولفرامات‌ها)
284180005- Tungstates (wolframates)Kg
ـ سایر
284190005- OtherKg
سایر املاح اسیدها یا پراکسو اسیدهای غیرآلی (از جمله آلومینوسیلیکات‌ها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص)، باستثنای آزوتورها.
2842Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides.
ـ سیلیکات‌های مضاعف یا کمپلکس، از جمله آلومینیو سیلیکات با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص:
284210chemically subst amce: - Double or complex silicates, including aluminosilicates with difined or wnknown
--- زئولیت
284210105--- Zeolitekg
--- سیلیکات سدیم آلومینیوم
2842102010--- Soudium silicate aluminiumkg
--- سایر
284210905--- Otherkg
ـ سایر
284290- Other
--- آمونیوم فولمنیات
284290105--- Ammonium fulminatekg
--- سایر
284290905--- Otherkg
ششم
متفرقه
VI
MISCELLANEOUS
فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال، ترکیبات غیرآلی یا آلی فلزات گرانبها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص؛ ملغمه‌های (Amalgames) فلزات گرانبها.
2843Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals.
ـ فلزات گرانبها به حالت کلوئیدال
284310005- Colloidal precious metalsKg
ـ ترکیبات نقره:
- Silver compounds:
ـ ـ نیترات نقره
284321005-- Silver nitrateKg
ـ ـ سایر
284329-- Other
--- نقره استیلید
284329105--- Silver acetylidekg
--- سایر
284329905--- Otherkg
ـ ترکیبات طلا
284330005- Gold compoundsKg
ـ سایر ترکیبات، ملغمه‌ها (Amalgames)
284390005- Other compounds; amalgamsKg
عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و ایزوتوپ‌های رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپ‌های قابل شکافتن Fissiles یا حاصلخیز (Fertiles) ترکیبات آنها؛ مخلوط‌ها و فضولات دارای این محصولات
2844Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products.
ـ اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌هایی که حاوی اورانیوم طبیعی یا ترکیبات اورانیوم طبیعی باشد.
284410005- Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compoundsKg
ـ اورانیوم غنی‌شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ پلوتونیوم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای اورانیوم غنی شده از لحاظ U235، پلوتونیوم یا ترکیبات این محصولات باشند.
284420005- Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these productsKg
ـ اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235 و ترکیبات آن؛ توریم و ترکیبات آن؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها)،‌ محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای اورانیوم ضعیف شده از لحاظ U235، توریوم یا ترکیبات این محصولات
284430005- Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these productsKg
ـ عناصر و ایزوتوپ‌ها و ترکیبات رادیو اکتیو غیر از آنهایی که مشمول شماره‌های فرعی 10 2844، 20 2844 یا 30 2844 می‌شوند؛ آلیاژها، دیسپرسیون‌ها (همچنین سرمت‌ها «Cermets»)، محصولات سرامیکی و مخلوط‌های دارای این عناصر، ایزوتوپ‌ها یا ترکیبات آنها؛ فضولات رادیواکتیو
284440005- Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 2844.10, 2844.20 or 2844.30; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residuesKg
ـ عناصر سوختی (فشنگ‌ها) مستعمل و متساطع رآکتورهای هسته‌ای
284450005- Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactorsKg
ایزوتوپ‌ها بهغیر از آنهایی که مشمول شماره 44 28 می‌شوند؛ ترکیبات غیرآلی یا آلی آنها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص.
2845Isotopes other than those of heading 28.44; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined.
ـ آب سنگین (اکسید دوتریوم)
284510005- Heavy water (deuterium oxide)Kg
ـ سایر
284590- Other
ـ ـ ـ سایر ترکیبات دوتریوم با نسبت اتم دوتریوم به هیدروژن بیش از 1 به 5000
284590105--- Other deuterium compounds in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds1: 5000Kg
ـ ـ ـ سایر
284590905--- OtherKg
ترکیبات، غیرآلی یا آلی از فلزات خاک‌های کمیاب، از ایتریوم، اسکاندیوم یا از مخلوط‌های این فلزات
2846Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals.
ـ ترکیبات سریوم
284610005- Cerium compoundsKg
ـ سایر
284690005- OtherKg
پراکسید هیدروژن (آب اکسیژنه)، حتی جامد شده با اوره.
2847000015Hydrogen peroxide, whether or not solidified with urea.Kg

2848
کربورها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص.
2849Carbides, whether or not chemically defined.
ـ از کلسیم
2849100015- Of calciumKg
ـ از سیلیسیم:
284920- Of silicon
ـ ـ ـ با اندازه ذرات کمتر و مساوی 10 میلی‌متر به خلوص کمتر از 98 درصد
2849201015--- With the particle size less than or equal to 10 mm and the purity of less than 98%Kg
ـ ـ ـ سایر
284920905--- OtherKg
ـ سایر
284990005- OtherKg
هیدرورها، نیترورها، آزوتورها، سیلیسیورها، برورها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص، غیر از ترکیباتی که همچنین تشکیل کربورهای مشمول شماره 49 28 را می‌دهند.
285000Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 28.49.
--- آزیدواتیل نیترات
285000105--- Azidoethyl nitrateKg
--- باریم آزید
285000205--- Barium azideKg
--- بنزویل آزید
285000305--- Benzoyl azideKg
--- بروماین آزید
285000405--- Bromine azideKg
--- کلراین آزید
285000505--- Chlorine azideKg
--- مس آزید
285000605--- Copper azideKg
--- ید آزید
285000705--- Iodine azideKg
--- سلینوم نیترید
285000755--- Selenium nitrideKg
--- ترشیو – بوتوکسی کربونیل آزید
285000805--- Tert- butoxy carbonyl azidKg
--- سدیم آزید
285000855--- Soudim azideKg
--- پتاسیم آزید
285000865---Potassium azidKg
--- آرسین
285000875--- Arsenic trihydride; arsane trihydridoarsenicKg
--- سایر
285000905--- OtherKg

2851
ترکیبات آلی و غیر آلی جیوه، حتی با ساخت شیمیایی مشخص ، بهاستثنای آمالگام‌ها
2852Inorganic or organic compounds of mercury , whether or not chemically defined, excluding amalgams.
ـ ساخت شیمیایی مشخص
285210- Chemically defined
--- جیوه استیلید
285210105--- Mercury acetylideKg
--- سایر
285210905--- OtherKg
ـ سایر
285290005- OtherKg
فسفیدها، حتی به صورت شیمیایی مشخص نشده، به استثنای فروفسفر؛ سایر ترکیبات معدنی (ازجمله آب مقطر و آب دارای قابلیت هدایت (conductivity) و آب با همان درجه خلوص)؛ هوای مایع (حتی هوای مایع که گازهای کمیاب آن را خارج کرده باشند)؛ هوای متراکم؛ ملغمهها، استثنای ملغمههای فلزات گرانبها
2853Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophophorus; other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals.
ـ سیانوژن کلرور (کلرسیان)
285310005(chlorcyan) -Cyanogen chlorideKg
ـ سایر
285390- Other
ـ ـ ـ آب مقطر
2853901010--- Distilled waterKg
--- فسفین
285390205--- PhosphaneKg
ـ ـ ـ سایر
285390905--- OtherKg
یکم
هیدروکربورها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها
I
HYDROCARBONS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES
هیدروکربورهای غیرحلقوی.
2901Acyclic hydrocarbons.
ـ اشباع شده
290110005- SaturatedKg
ـ اشباع‌نشده:
- Unsaturated:
ـ ـ اتیلن
290121005-- EthyleneKg
ـ ـ پروپن (پروپیلن)
290122005-- Propene (propylene)Kg
ـ ـ بوتن (بوتیلن) و ایزومرهای آن
290123005-- Butene (butylene) and isomers thereofKg
ـ ـ بوتا-1، 3 ـ دی‌ان و ایزوپرن (Isoprene)
290124005-- Buta-1,3-diene and isopreneKg
ـ ـ سایر
290129005-- OtherKg
هیدروکربورهای حلقوی.
2902Cyclic hydrocarbons.
ـ سیکلانیک‌ها، سیکلنیک‌ها یا سیکلوترپنیک‌ها:
- Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes:
ـ ـ سیکلوهگزان
290211005-- CyclohexaneKg
ـ ـ سایر
290219005-- OtherKg
ـ بنزن
290220005- BenzeneKg
ـ تولوئن
290230005- TolueneKg
ـ اکسیلن‌ها:
- Xylenes:
ـ ـ اورتو ـ اکسیلن (o-Xylene)
290241005-- o-XyleneKg
ـ ـ متا ـ اکسیلن (m-Xylene)

290242005-- m-XyleneKg
ـ ـ پارا ـ اکسیلن (p-Xylene)
290243005-- p-XyleneKg
- - ایزومرهای اکسیلن به صورت مخلوط
290244005-- Mixed xylene isomersKg
ـ استیرن
290250005- StyreneKg
ـ اتیل بنزن
290260005- EthylbenzeneKg
ـ کومن
290270005- CumeneKg
ـ سایر
290290005- OtherKg
مشتقات هالوژنه هیدرو کربورها.
2903Halogenated derivatives of hydrocarbons.
ـ مشتقات‌کلردار ‌اشباع ‌شده‌ هیدرو‌کربورهای‌ غیرحلقوی:
- Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons:
ـ ـ کلرومتان (کلرور متیل) و کلرو اتان (کلرور اتیل)
290311005-- Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride)Kg
ـ ـ دی کلرومتان (کلرومتیلن)
290312005-- Dichloromethane (methylene chloride)Kg
ـ ـ کلروفرم (تری کلرومتان)
290313005-- Chloroform (trichloromethane)Kg
ـ ـ تترا کلرور کربن
290314005-- Carbon tetrachlorideKg
ـ ـ دی‌کلرایداتیلن (ISO) (1، 2 – دی کلرواتان)
290315005-- Ethylene dichloride (ISO) 1,2-DichloroethaneKg
ـ ـ سایر
290319005-- OtherKg
ـ مشتقات کلره اشباع‌ نشده هیدروکربورهای غیرحلقوی:
- Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons:
ـ ـ کلروروینیل (کلرواتیلن)
290321005-- Vinyl chloride (chloroethylene)Kg
ـ ـ تری کلرواتیلن
290322005-- TrichloroethyleneKg
ـ ـ‌تتراکلرواتیلن (پرکلرواتیلن)
290323005-- Tetrachloroethylene (perchloroethylene)Kg
ـ ـ سایر
290329005-- OtherKg
ـ مشتقات فلوئوردار (Fluorinated)، برم‌دار
(Brominated) یا یددار (Iodinated) هیدروکربن‌های غیرحلقوی:
- Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons
ـ ـ دی‌برومو اتیلن (ISO) (1، 2- دی‌برومواتان)
290331005-- Ethylene dibromide (ISO)(1,2-dibromoethane)Kg
ـ ـ سایر
290339-- Other
--- پی اف آی بی
290339105--- 1, 1, 3, 3, 3 – Pentafluoro - 2- (trifluoromethyl) – 1 – propeneKg
--- سایر
290339905--- OtherKg
ـ مشتقات هالوژنی هیدروکربورهای غیرحلقوی دارای دو یا بیشتراز هالوژن‌های مختلف:
- Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens:
ـ ـ کلرودی فلورو متان

290371005-- ChlorodifluoromethaneKg
ـ ـ دی کلرو تری فلورواتان

290372005-- DichlorotrifluoroethanesKg
ـ ـ دی کلرو فلورو اتان

290373005-- DichlorofluoroethanesKg
ـ ـ کلرو دی فلورواتان

290374005-- CholorodifluoroethanesKg
ـ ـ دی کلرو پنتا فلورو پروپان

290375005-- DichloropentafluoropanesKg
ـ ـ برومو کلرو دی فلورومتان، بروموتری فلورو متان و دی برومو تترافلورو اتان

290376005-- Bromochloro difluoromethane. Bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanesKg
ـ ـ ‌سایر، تنها پر هالوژنه‌های فلوره یا کلره
290377005only with fluorine and chlorine -- Other perhalogenatedKg
ـ ـ سایر مشتقات پر هالوژنه

290378005-- Other perhalogenated derivativesKg
ـ ـ سایر
290379005-- OtherKg
- مشتقات هالوژنه هیدروکربنهای سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک:
- Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons:
-- 1، 2، 3، 4، 5، 6- هگزاکلرو سیکلوهگزان (HCH(ISO))، حاوی لیندنINN) و (ISO
290381-- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO), including lindane (ISO, INN)
--- اچ سی اچ (ایزومرهای مخلوط)
290381105--- HCH (mixed isomers)Kg
--- لیندین
290381205--- LindaneKg
-- آلدرین (ISO)،‌کلرودن‌(ISO) و هپتاکلر (ISO).
290382-- Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and heptachlor (ISO)
--- آلدرین
290382105--- AldrinKg
--- کلردان
290382205--- ChlordaneKg
--- هپتاکلر
290382305--- heptachlorKg
-- میرکس (ISO) (Mirex)
290383005-- Mirex (ISO)Kg
ـ ـ سایر
290389005-- OtherKg
ـ مشتقات هالوژن‌دار هیدروکربنهای آروماتیک:
- Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons:
ـ ـ کلروبنزن، اورتو دی کلرو بنزن و پارا دی کلرو بنزن
290391005-- Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzeneKg
-- هگزا کلرو بنزن (ISO) و (ISO)DDT (کلوفنوتان (INN)، 1.1.1 ـ تری کلرو ـ 2، 2ـ -Bis (پاراکلروفنیل اتان)
290392(ISO) DDT (ISO) clofenotane (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) -- Hexachlorobenzene and
--- د.د.ت
290392105--- D.D.T.Kg
--- هگزاکلروبنزن
290392205--- HexachlorobenzeneKg
-- پنتاکلروبنزن(ISO)
290393005-- pentachlorobenzen (ISO)Kg
-- هگزا برومو بیفنیلها
290394005-- HexabromobiphenlysKg
ـ ـ‌ سایر
290399005-- OtherKg
مشتقات سولفونه، نیتره یا نیتروزه، هیدروکربورها، حتی هالوژنه.
2904Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated.
ـ مشتقاتی که تنها دارای گروه‌های سولفونه می‌باشند، املاح و استرها اتیلیک آنها
290410005- Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl estersKg
ـ مشتقاتی که فقط نیتره یا تنها نیتروزه هستند
290420- Derivatives containing only nitro or only nitroso groups
--- متیل نیتریت
290420105--- Methyl nitriteKg
--- 1، 2- دی‌نیترو اتان
290420205--- 1, 2 – DinitroethaneKg
--- تری نیترواتیل نیترات
290420305--- TrinitroethylnitrateKg
--- دی نیترومتان
290420405--- Dinitro methaneKg
--- 1 و 1- دی نیترواتان
290420505--- 1, 1 – DinitroethaneKg
--- دی نیترو زوبنزن
290420605--- DinitrosobenzeneKg
--- 1، 3 و 5 – تری میتل - 2، 4 و 6 تری نیتروبنزن
290420705--- 1, 3, 5 – trimethyl 1 – 2, 4, 6 – trinitro benzeneKg
--- 2، 2- دی نیترو استیلبن
290420805--- 2, 2 – Dinitro stilbeneKg
--- سایر
290420905--- OtherKg
ـ پرفلرواکتان سولفونیک اسید، نمکهای آنها و پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید:
- perfluorooctane sulphonic acid, its salts and perfluorooctane sulphonly fluoride:
ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیک اسید
290431005--perfluorooctane sulphonic acidKg
ـ ـ‌ آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات
290432005--Ammoniaum perfluorooctane sulphonateKg
ـ ـ‌ لیتیوم پرفلورو اکتان سولفونات
290433005--Lithium perfluorooctane sulphonateKg
ـ ـ‌ پتاسیم پرفلورو اکتان سولفونات
290434005-- Potassium perfluorooctane sulphonateKg
ـ ـ‌ سایر نمکهای پرفلورو اکتان سولفونیک اسید
290435005-- Other salts of perfluorooctane
sulphonate acid
Kg
ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید
290436005-- perfluorooctane sulphonyl fluorideKg
ـ سایر

- Other
ـ ـ‌ تری کلرو نیترو متان (کلرو پیکرین)
290491005--Trichloronitromethane (chloropicrin)Kg
ـ ـ‌ سایر
290499-- Other
--- دی نیترو تولوئن سدیم نیترات
290499105--- Dinitro toluene – sodium nitrateKg
--- تری نیترو بنزن سولفونیک اسید
290499205--- Trinitrobenzen sulfonic acidKg
--- هگزا نیترو آدامانتان
290499305--- HexanitroadamantaneKg
--- 4- برومو – 1، 2- دی‌نیترو بنزن
290499405--- 4 – Bromo – 1, 2 – dinitro benzeneKg
--- 4، 2- تری نیترو بنزن 1، 3، 5- تری میتل بنزن
290499505--- 2, 4 – Dinitro – 1, 3, 5 – trimethyl - benzeneKg
--- سایر
290499905--- OtherKg
دوم
الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها
II
ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES
الکلهای غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2905Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ منو الکل‌های اشباع شده:
- Saturated monohydric alcohols:
ـ ـ متانول (الکل متلیک)
290511005-- Methanol (methyl alcohol)Kg
ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الکل پروپیلیک) و پروپان ـ 2 ـ ئول (الکل ایزو پروپیلیک)
290512005-- Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol)Kg
ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الکل N ـ بوتیلیک)
290513005-- Butan-1-ol (n-butyl alcohol)Kg
ـ ـ سایر بوتانول‌ها
290514-- Other butanols
--- پینا کولیل الکل
290514105--- 3, 3 – Dimethylbutane – 2 - olKg
--- سایر
290514905--- OtherKg
ـ ـ اوکتانول (الکل اوکتیلیک) و ایزومرهای آن:
290516-- Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof
ـ ـ ـ دواتیل هگزانول
290516105--- 2 ethyl hexanolKg
ـ ـ ـ سایر
290516905--- OtherKg
ـ ـ دودکان ـ 1 ـ ئول (الکل لوریک) هگزا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل ستیلیک) و اوکتا دکان ـ 1 ـ ئول (الکل استئاریک)
290517005-- Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecane-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol)Kg
ـ ـ سایر
290519-- Other
--- تری نیترواتانول
290519105--- TrinitroethanolKg
--- سایر
290519905--- OtherKg
ـ مونو الکل‌های اشباع نشده:
- Unsaturated monohydric alcohols:
ـ ـ الکل‌های ترپن‌دار غیرحلقوی
290522005-- Acyclic terpene alcoholsKg
ـ ـ سایر
290529005-- OtherKg
ـ دی ئول‌ها:
- Diols:
ـ ـ اتیلن گلیکول (اتان دی ئول)
290531005-- Ethylene glycol (ethanediol)Kg
ـ ـ پروپیلن گلیکول (پروپان ـ 1، 2 ـ دی ئول)
2905320010-- Propylene glycol (propane-1,2-diol)Kg
ـ ـ سایر
290539005-- OtherKg
ـ سایر پلی الکل‌ها:
- Other polyhydric alcohols:
ـ ـ 2 ـ اتیل ـ 2 ـ (هیدروکسی متیل) پروپان ـ 1،
3 ـ دی ئول (تری متیلول پروپان)
290541005-- 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol (trimethylolpropane)Kg
ـ ـ پنتا اریتریتول (پنتا اریتریت)
290542005-- PentaerythritolKg
ـ ـ مانیتول
290543005-- MannitolKg
ـ ـ D ـ گلوسیتول ( سوربیتول):
290544-- D-glucitol (sorbitol)
ـ ـ ـ محلول در آب
290544105--- Dissolved in waterKg
ـ ـ ـ پودر سوربیتول
290544205--- Sorbitol powderKg
ـ ـ‌گلیسرول
2905450015-- GlycerolKg
ـ ـ سایر
290549-- Other
--- گلیسرول -1، 3- دی‌نیترات
290549105--- Glycerol – 1, 3 - dinitrateKg
--- سایر
290549905--- OtherKg
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه الکل‌های غیرحلقوی:
- Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols:
ـ ـ اتکلرووینول (INN)
290551005-- Ethchlorvynol (INN)Kg
ـ ـ سایر
290559-- Other
--- متیلن گلایکول دی نیترات
290559105--- Methylene glycol dinitroteKg
--- سایر
290559905--- OtherKg
الکل‌های حلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، ‌نیتره یا نیتروزه آنها.
2906Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic:
ـ ـ‌ مانتول (Menthol)
2906110010-- MentholKg
ـ ـ سیکلو هگزانول، متیل سیکلو هگزانول‌ها و دی متیل سیکلو هگزانول‌ها
290612005-- Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanolsKg
ـ ـ استرول‌ها و اینوزیتول‌ها
290613005-- Sterols and inositolsKg
ـ ـ‌ سایر
290619005-- OtherKg
ـ آروماتیک‌ها (بودارها Aromatic):
- Aromatic:
ـ ـ‌ الکل بنزیلیک
290621005-- Benzyl alcoholKg
ـ ـ سایر
290629-- Other
--- هگزا متیلول بنزن هگزا نیترات
290629105--- Hexamethylol benzene hexanitrateKg
--- سایر
290629905--- OtherKg
سوم
فنل‌ها، فنل ـ الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه آنها
III
PHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES
فنل‌ها؛ فنل ـ الکل‌ها.
2907Phenols; phenol-alcohols.
ـ مونوفنل‌ها؛
- Monophenols:
ـ ـ‌ فنل (هیدروکسی بنزن و املاح آن)
290711005-- Phenol (hydroxybenzene) and its saltsKg
ـ ـ کرزول‌ها و املاح آنها
290712005-- Cresols and their saltsKg
ـ ـ اوکتیل فنل، نونیل فنل و ایزومرهای آنها؛ املاح این محصولات:
290713-- Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereofKg
ـ ـ ـ نونیل فنل
290713105--- Nonylphenol
ـ ـ ـ سایر
290713905--- Other
ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها
290715005-- Naphthols and their saltsKg
ـ ـ سایر
290719005-- OtherKg
ـ پلی فنل‌ها؛ فنل الکل‌ها:
- Polyphenols; phenol-alcohols:
ـ ـ رزور سینول‌و املاح آن
290721005-- Resorcinol and its saltsKg
ـ ـ هیدرو کینون و املاح آن
290722005-- Hydroquinone (quinol) and its saltsKg
ـ ـ 4، 4 ـ ایزوپروپیلیون دی فنل‌‌بیس‌آ، دی فنیلول پروپان) و املاح آن
290723005-- 4,4'-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its saltsKg
ـ ـ سایر
290729005-- OtherKg
مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه فنل‌ها و فنل ـ الکل‌ها.
2908Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols.
ـ مشتقات فقط حاوی جانشین‌های (Substituents) هالوژنی و نمک‌های آنها:
- Derivatives containing only halogen substituents and their salts:
ـ ـ پنتاکلروفنل (ISO)
290811005-- Pentachlorophenol (ISO)Kg
ـ ـ سایر
290819-- Other
--- 2، 3، 4، 6 – تترا نیترو فنول
290819105--- 2, 3, 4, 6 – Tetranitro phenolKg
--- سایر
290819905--- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ دی‌نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمک‌های آن
290891005-- Dinoseb (ISO) and its saltsKg
-- 4و6 دی نیترو اورتو (DNOC(ISO)) (DINITRIO - O - CRESOL) و نمک‌های آن
290892005-- 4,6 dinitrio-o-cresol (DNOC (ISO)) and its saltsKg
ـ ـ سایر
290899-- Other
--- دی نیترو فنول
290899105--- Dinitro PhenolKg
--- باریم استیفتات
290899205--- Barium StyphnateKg
--- زیرکونیوم پیکرامات
290899305--- Zirconium picramateKg
--- سایر
290899905--- OtherKg
چهارم
اترها، پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها، اپواکسیدها با سه اتم در حلقه، استال‌هاو همی استال‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و نیتروزه آنها
IV
ETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES
اترها، اتر ـ الکل‌ها، اتر فنل‌ها، اتر ـ الکل ـ فنل‌ها، پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها ( با ساخت شیمیایی مشخص یا نامشخص)، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2909Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ اترهای غیرحلقوی و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها:
- Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:
ـ ـ اتر دی اتیلیک ( دی اتیل اتر) (اکسید ـ دی اتیل)
290911005-- Diethyl etherKg
ـ ـ سایر
290919005-- OtherKg
ـ اترهای سیکلانیک، سیکلنیک و سیکلوترپنیک و
مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها
290920005- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivativesKg
ـ اترهای بودار (Aromatic) و مشتقات هالوژنه،
سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها
290930- Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
--- 2 و 4 – دی‌نیترو و آنیزول
290930105--- 2, 4 – Dinitro anisoleKg
--- سایر
290930905--- OtherKg
ـ اتر الکل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها:
- Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:
ـ ـ 2، 2ـ اکسی دی اتانول (دی اتیلن گلیکول)
290941005-- 2,2'-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol)Kg
ـ ـ اترهای مونو بوتیلیک اتیلن گلیکول یا دی اتیلن
گلیکول
290943005-- Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycolKg
ـ ـ سایر مونوالکیل‌اترهای اتیلن گلیکول یا دی‌اتیلن
گلیکول
290944005-- Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycolKg
ـ ـ سایر
290949005-- OtherKg
ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الکل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه،
سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها
290950005- Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivativesKg
ـ پراکسیدهای الکل‌ها، پراکسیدهای اترها، پراکسیدهای ستن‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره و یا نیتروزه آنها:
290960- Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
ـ ـ ـ متیل اتیل کتون پراکسید
2909601020--- Methylethyl ketone peroxideKg
--- 2، 2- دی (4، 4 دی ترشیو بوتیل پروکسی سیلکو هگزین) پروپان
290960205--- 2, 2 – Di (4, 4 – di – tert – butyl peroxy cyclo hexyl) prepaneKg
--- دی (ترشیو بوتیل پروکسی) بوتان
290960305--- Di (tert – butyl peroxy) butaneKg
--- دی اتیل پروکسی دی کربونات
290960355--- Di ethyl peroxy di carbonateKg
--- ترشیو بوتیل پروکسی ایزوبوتیرات
290960405--- Tert butyl peroxy isobutyrateKg
--- استیل استون پراکساید
290960455--- Acetyl acetone peroxideKg
--- دی – (1- نفتویل) پراکسید
290960505--- Di – (1 – naphthoyl) peroxideKg
--- دی ایزو پروپیل بنزن هیدرواکسید
290960555--- Di isopropyl benzenehydro peroxideKg
--- اتیل هیدرو پراکسید
290960605--- Ethyl hydroperoxideKg
--- ترشیو – بوتیل هیدروپراکسید
290960655--- Tert – butyl hydroperoxideKg
--- دی استون الکل پراکسید
290960705--- Diacetone alcohol peroxideKg
--- دی متیل هگزان دی هیدرو پراکسید
290960755--- Dimethyl hexane dihydro peroxideKg
--- تر شیو – بوتیل پروکسی استات
290960805--- Tert – butyl peroxy acetateKg
--- دی – ان – بوتیل پروکسی دی کربونات
290960855--- Di-n-butyl peroxy dicarbonateKg
ـ ـ ـ سایر
290960905--- OtherKg
اپو اکسیدها، اپوکسی ـ الکل‌ها، اپوکسی ـ فنل‌ها و اپواکسی اترها، با سه اتم در حلقه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2910Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ اکسیران ( اکسید اتیلن)
291010005- Oxirane (ethylene oxide)Kg
ـ متیل اکسیران (اکسید پروپیلن)
291020005- Methyloxirane (propylene oxide)Kg
ـ 1 ـ کلرو 2، 3ـ اپواکسی پروپان ( اپی کلر هیدرین)
291030005- 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)Kg
ـ دی‌آلدرین INN)‌ ، (ISO
291040005- Dieldrin (ISO, INN)Kg
ـ اندرین ((ISO
291050005- Endrin (ISO)Kg
ـ سایر
291090005- OtherKg
استال‌ها و همی استال‌ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
291100005Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.Kg
پنجم
ترکیبات دارای عامل آلدئید
V
ALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS
آلدئیدها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه؛ پلیمرهای حلقوی آلدئیدها؛ پارافرمالدئید.
2912Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde.
ـ‌آلدئیدهای غیرحلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه:
- Acyclic aldehydes without other oxygen function:
ـ ـ متانال (فرمالدئید)
2912110010-- Methanal (formaldehyde)Kg
ـ ـ‌ اتانال (استالدئید)
291212005-- Ethanal (acetaldehyde)Kg
ـ ـ سایر
291219005-- OtherKg
ـ آلدئیدهای حلقوی بدون دیگر عوامل اکسیژنه:
- Cyclic aldehydes without other oxygen function:
ـ ـ ‌بنز آلدئید (آلدئید بنزوئیک)
291221005-- BenzaldehydeKg
ـ ـ سایر
291229005-- OtherKg
ـ آلدئید ـالکل‌ها، آلدئید ـ اتر‌ها، آلدئید- فنل‌ها و آلدئید‌ها با سایر عوامل اکسیژنه
-Aldehyde-alchohols, aldehyde-ethers, aldehyde-phenois and aldehydes wit other oxygen function
ـ ـ وانیلین (آلدئید متیل پروتوکاتشیک)
291241005-- Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde)Kg
ـ ـ اتیل وانیلین (آلدئید اتیل پروتوکاتشیک)
291242005-- Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde)Kg
ـ ـ سایر
291249005-- OtherKg
ـ پلیمرهای حلقوی آلدئید‌ها
291250005- Cyclic polymers of aldehydesKg
ـ پارافرمالدئید
291260005- ParaformaldehydeKg
مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه محصولات مشمول شماره 12 29.
291300005Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 29.12.Kg
ششم
ترکیبات دارا ی عامل کتن (Keton) و ترکیبات دارای عامل کینون (Quinone)
VI
KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE - FUNCTION COMPOUNDS
کتونها و کینون‌ها، حتی با دیگر عوامل اکسیژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2914Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ کتونهای غیرحلقوی، بدون دیگر عوامل اکسیژنه:
- Acyclic ketones without other oxygen function:
ـ ـ استن
291411005-- AcetoneKg
ـ ـ بوتانون (متیل اتیل کتن)
2914120015-- Butanone (methyl ethyl ketone)Kg
ـ ـ 4 ـ متیل پنتان ـ 2ـ اون (متیل ایزوبوتیل کتن)
291413005-- 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone)Kg
ـ ـ سایر
291419005-- OtherKg
ـ کتون‌های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک بدون دیگر عوامل اکسیژنه:
- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function:
ـ ـ سیکلوهگزانون و متیل سیکلوهگزانون‌ها
291422005-- Cyclohexanone and methylcyclohexanonesKg
ـ ـ یونون‌ها و متیل یونون‌ها
291423005-- Ionones and methyliononesKg
ـ ـ سایر
291429005-- OtherKg
ـ کتونهای بودار (آروماتیک Aromatic) بدون عامل اکسیژنه دیگر:
- Aromatic ketones without other oxygen function:
ـ ـ فنیل‌ استن (فنیل پروپان – 2- one)
291431005-- Phenylacetone (phenylpropan-2-one)Kg
ـ ـ سایر
291439-- Other
--- تری نیترو فلوئورنون
291439105-- Trinitro fluorenoneKg
--- سایر
291439905--- OtherKg
ـ کتون ـ الکل‌ها و ستن، آلدئید‌ها
291440005- Ketone-alcohols and ketone-aldehydesKg
ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با دیگر عوامل اکسیژنه
291450005- Ketone-phenols and ketones with other oxygen functionKg
ـ کینون‌ها:
- Quinones:
ـ ـ آنتراکینون
291461005-- AnthraquinoneKg
ـ ـ کوآنزیم Q10 (آبیدکارنون). (INN)
291462005-- Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN))Kg
ـ ـ سایر
291469-- Other
--- 8، 1 – دی هیدروکسی 2، 4، 5، 7، تترانیترو آنتاکینون
291469105--- 1, 8 – Dihydroxy 2, 4, 5, 7 - tetranitroanthraquinoneKg
--- تترا آزیدو بنزن کینون
291469205---Tetraazido benzene quinoneKg
--- سایر
291469905--- OtherKg
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه
- Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives
ـ ـ کلردیون (ISO)
291471005-- ChlordeconeKg
ـ ـ سایر
291479005-- OtherKg
هفتم
اسیدهای کربوکسیلیک، و انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه،‌نیتره یا نیتروزه آنها.
VII
CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES
اسیدهای مونوکربوکسیلیک‌ غیرحلقوی اشباع شده و انیدرید‌ها، هالوژنورها، پراکسید‌ها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2915Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ اسید فرمیک، املاح و استرهای آن:
- Formic acid, its salts and esters:
ـ ـ اسید فرمیک
291511005-- Formic acidKg
ـ ـ املاح اسید فرمیک
291512005-- Salts of formic acidKg
ـ ـ استرهای اسید فرمیک
291513005-- Esters of formic acidKg
ـ اسید استیک و املاح آن؛ انیدرید اسیتک؛
- Acetic acid and its salts; acetic anhydride:
ـ ـ اسید استیک
291521005-- Acetic acidKg
ـ ـ انیدریدهای استیک
291524005-- Acetic anhydrideKg
ـ ـ سایر :
291529-- Other
ـ ـ ـ استات سدیم گرید دارویی
2915291010--- Sodium acetate of pharmaceutical gradeKg
ـ ـ ـ دی‌استات سدیم
2915292010--- Sodium diacetateKg
ـ ـ ـ سایر
291529905--- OtherKg
ـ استرهای اسید استیک:
- Esters of acetic acid:
ـ ـ استات اتیل
2915310010-- Ethyl acetateKg
ـ ـ استات وینیل
291532005-- Vinyl acetateKg
ـ ـ استات بوتیل نرمال
2915330010-- n-Butyl acetateKg
ـ ـ استات ایزوبوتیل
2915340010--Iso- Butyl acetateKg
ـ ـ استات دی‌نوسب (ISO)
2915360010-- Dinoseb (ISO) acetateKg
ـ ـ سایر
2915390010-- OtherKg
ـ اسیدهای مونو – دی – یا تری کلرو استیک، املاح و استرهای آنها:
291540- Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters
ـ ـ ـ مونوکلرواستیک اسید
2915401015--- Monochloroacetic acidKg
ـ ـ ـ سایر
291540905--- OtherKg
ـ اسید پروپیونیک، املاح و استرهای آن
291550005- Propionic acid, its salts and estersKg
ـ اسیدهای بوتانوئیک، اسیدهای پنتانوئیک، املاح و استرهای آنها
291560005- Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and estersKg
ـ اسید‌پالمتیک، اسید استئاریک، املاح و ‌استرهای‌آنها:
291570- Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters
ـ ـ ـ استئارات‌های فلزی:
--- Metal estearates:
ـ ـ ـ ـ استئارات منیزیم گرید دارویی
2915701110---- Megnesium estearates, of pharmaceutical gradeKg
ـ ـ ـ ـ سایر
2915701910---- OtherKg
ـ ـ ـ سایر
291570905--- OtherKg
ـ سایر:
291590- Other
ـ ـ ـ ماده موثره والپروات سدیم
2915901020--- The effective essence of Sodium valproateKg
ـ ـ ـ سایر:
--- Other
ـ ـ ـ ـ ماده موثره آتورواستاتین
2915909120---- The effective essence of AtrostatinKg
ـ ـ ـ ـ دواتیل هگزا نوئیک اسید
2915909210---- two ethyl hgzanoeik acidKg
ـ ـ ـ ـ ماده موثره دی والپروئکس سدیم
2915909310---- The effective essence of divalproex sodiumKg
---- استیل کلراید
291590945---- Acetyl chlorideKg
---- استیل سیلکوهگزان سولفونیل پراکساید
291590955---- Acetyl cyclohexane sulfonyl proxideKg
---- دی پروبیونیل پراکساید
291590965---- Diprobionile proxideKg
ـ ـ ـ ـ سایر
291590995---- OtherKg
اسیدهای مونو کربوکسیلیک غیر حلقوی اشباع‌نشده و اسیدهای مونو کربوکسیلیک حلقوی، و انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2916Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ اسیدهای مونوکربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها؛
- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
ـ ـ ‌اسید اکریلیک و املاح آن
291611005Acryli acid and its saltsKg
ـ ـ استرهای اسید اکریلیک
291612005-- Esters of acrylic acidKg
ـ ـ اسید متاکریلیک و املاح آن
291613005-- Methacrylic acid and its saltsKg
ـ ـ ‌استرهای اسید متاکریلیک
291614005-- Esters of methacrylic acidKg
ـ ـ‌ اسیدهای اولئیک، لنیولئیک، یا لینولنیک، املاح و استرهای آنها
291615005-- Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and estersKg
ـ ـ‌ بیناپاکریل(ISO)
291616005--Binapacryl (iso)Kg
ـ ـ سایر
291619005-- OtherKg
ـ اسیدهای مونوکربوکسیلیک، سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌ اسیدها و مشتقات آنها
291620005- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivativesKg
ـ اسیدهای مونو کربوکسیلیک بودار (آروماتیک)، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:
- Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
ـ ـ اسید بنزوئیک، املاح و استرهای آن:
291631-- Benzoic acid, its salts and esters
ـ ـ ـ بنزوات سدیم
2916311026--- Sodium benzoateKg
ـ ـ ـ اسید بنزوئیک
2916312015--- Bnzvyyk acidKg
ـ ـ ـ سایر
291631905--- OtherKg
ـ ـ پراکسید بنزوئیل و کلرور بنزوئیل
291632-- Benzoyl peroxide and benzoyl chloride
--- پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل پودر
291632105--- Benzoyl peroxide (DI – Benzoly proxide) powderKg
--- پراکسید بنزوئیل (دی بنزوئیل پروکسید) به شکل خمیر
2916322020--- Benzoyl peroxide (DI – Benzoly proxide) pasteKg
--- کلرو بنزوئیل
291632305--- ChlorobenzoylKg
--- استیل بنزویل پراکساید
291632405--- Acetyl benzoyl peroxideKg
--- دی کلرو دی بنزویل پراکسید
291632505--- Dichloro di benzoyl peroxidKg
ـ ـ ـ سایر
291632905--- OtherKg
ـ ـ اسید فنیل استیک و املاح آن
291634005-- Phenylacetic acid and its saltsKg
ـ ـ سایر:
291639-- Other
ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید پودر ساده
291639105--- Nalydycsic acid simple powderKg
ـ ـ ـ نالیدیکسیک اسید میکرونایز
291639205--- Nalydycsic acid (micronized)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره دارویی ایبوپروفن
2916393020--- The effective essence of IboprophenKg
ـ ـ ـ سایر
291639905--- OtherKg
اسیدهای پلی کربوکسیلیک، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2917Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک غیرحلقوی، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌اسیدها‌ومشتقات آنها:
- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
ـ ـ اسید اکسالیک، املاح و استرهای آن
291711005-- Oxalic acid, its salts and estersKg
ـ ـ اسید آدی پیک، املاح و استرهای آن
291712005-- Adipic acid, its salts and estersKg
ـ ـ‌ اسید آزلائیک، اسید سباسیک، املاح و استرهای آنها
291713005-- Azelaic acid, sebacic acid, their salts and estersKg
ـ ـ انیدرید مالئیک
2917140015-- Maleic anhydrideKg
ـ ـ سایر:
291719-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره فروس فومارات
2917191020--- The effective essence of Ferrous foumarateKg
ـ ـ ـ سایر
291719905--- OtherKg
ـ اسیدهای پلی کربوکسیلیک سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک،‌انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها
291720005- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivativesKg
ـ اسیدهای پلی‌کربو کسیلیک بودار (Aromatic)، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی‌ اسیدهای آنها و مشتقات آنها:
- Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
ـ ـ اورتو فتالات‌های دی‌اکتیل
2917320010-- Dioctyl orthophthalatesKg
ـ ـ اورتوفتالات دی نوئیل یا دی دسیل
291733005-- Dinonyl or didecyl orthophthalatesKg
ـ ـ سایر استرهای اسید اورتو فتالیک:
291734-- Other esters of orthophthalic acid
ـ ـ ـ فتالات سرب
2917341010--- Lead phthalateKg
ـ ـ ـ سایر
291734905--- OtherKg
ـ ـ انیدرید فتالیک
291735005-- Phthalic anhydrideKg
ـ ـ ‌اسید ترفتالیک و املاح آن
291736005-- Terephthalic acid and its saltsKg
ـ ـ ترفتالات دی متیل
291737005-- Dimethyl terephthalateKg
ـ ـ سایر:
291739-- Other
ـ ـ ـ دی بوتیل فتالات
2917391010--- Dibutyl phthalateKg
ـ ـ ـ دی (ترشیو – بوتیل پراکسی) فتالات
291739205--- Di (tert – butyl peroxy) phthalateKg
ـ ـ ـ سایر
291739905--- OtherKg
اسیدهای کربوکسیلیک با عوامل اکسیژنه اضافی و انیدرید‌ها، هالوژنورها، پراکسیدها و پراکسی اسیدهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها.
2918Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ اسیدهای کربوکسیلیک‌دارای عامل الکل ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدها و مشتقات آنها:
- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
ـ ـ اسید لاکتیک، املاح و استرهای آن
291811005-- Lactic acid, its salts and estersKg
ـ ـ اسید تارتریک
291812005-- Tartaric acidKg
ـ ـ املاح و استرهای اسید تارتریک
291813005-- Salts and esters of tartaric acidKg
ـ ـ اسید سیتریک
2918140026-- Citric acidKg
ـ ـ املاح و استرهای اسید سیتریک:
291815-- Salts and esters of citric acid
ـ ـ ـ سدیم سیترات دی‌هیدرات گرید دارویی
291815105--- Di-hydrate sodium citrate (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ سدیم سیترات بدون آب گرید دارویی
291815205--- Anhydrous sodium citrate (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ سایر
291815905--- OtherKg
ـ ـ اسید گلوکنیک، املاح و استرهای آن
291816005-- Gluconic acid, its salts and estersKg
ـ ـ 2 و 2-دی فنیل-2-هیدروکسی استیک اسید (اسید بنزیلیک)
291817005-- 2,2-Diphenyl-2 hydroxyacetic acid
(benzilic acid)
Kg
ـ ـ کلروبنزیلات (ISO)
291818005-- Chlorobenzilate (ISO)Kg
ـ ـ سایر
291819005-- OtherKg
ـ اسیدهای کربوکسیلیک با عامل فنل ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها،‌ هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها:
- Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
ـ ـ اسید سالیسیلیک و املاح آن :
291821-- Salicylic acid and its salts :
ـ ـ ـ پودر خالص اسید سالیسیلیک که مخلوط با مواد دیگر نمی‌باشد
2918211020--- Pure salicylic acid powder, not mixed with other substancesKg
ـ ـ ـ سایر
291821905--- OtherKg
ـ ـ اسید اورتو ـ اسیتل سالیسیلیک، املاح و استرهای آن
291822005-- O-Acetylsalicylic acid, its salts and estersKg
ـ ـ سایر استرهای اسید سالیسیلیک و املاح آنها:
291823-- Other esters of salicylic acid and their salts
ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید پودر
2918231026--- Acid salycylic acetyl (powder)Kg
ـ ـ ـ استیل سالیسیک اسید گرانول
2918232026--- Acid salycylic acetyl (granule)Kg
ـ ـ ـ استیل سالیسیک کریستال
2918233020salicylic acetyl (crystal) --- AcidKg
ـ ـ ـ متیل سالیسیلات
291823405--- Salycilate methylKg
ـ ـ ـ 3، 5 – دی نیترو سالیسیلات اسید
2918235020--- 3, 5 – Dinitro salicylic acidKg
ـ ـ ـ سایر
2918239020--- OtherKg
ـ‌ ـ ‌سایر
2918290020-- OtherKg
ـ اسیدهای کربوکسیلیک با عامل آلدئید یا ستن ولی بدون عامل اکسیژنه دیگر، انیدریدها، هالوژنورها، پراکسیدها، پراکسی اسیدهای آنها و مشتقات آنها
291830005- Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivativesKg
ـ ‌سایر:
- Other:
ـ‌ ـ ‌2، 4، 5-T (ISO) (2، 4، 5 - اسیدتری‌کلرو فنوکسی استیک)، نمک‌ها و استرهای آن
2918910020--2, 4, 5–T (ISO) (2, 4, 5, - trichlorophenoxyacetic acid), its salts and estersKg
ـ‌ ـ ‌سایر:
291899-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره ناپروکسن
2918991010--- The effective essence of NaproxenKg
ـ ـ ـ ماده موثره جم فیبروزیل
2918992020--- The effective essence of JamfibrozilKg
ـ ـ ـ ماده موثره آداپالن
2918993010--- The effective essence of AdapaleneKg
ـ ـ ـ سایر
291899905--- OtherKg
هشتم
استرهای اسیدهای غیرآلی، غیرفلزی و املاح آنها، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها
VIII
ESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES
استرهای فسفریک و نمک‌های آنها، شامل لاکتوفسفات‌ها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها.
2919Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ سه‌تایی‌های (Tris) (2، 3- دی‌بروموپروپیل) فسفات
291910005- Tris (2, 3-dibromopropyl) phosphateKg
ـ سایر
291990005- OtherKg
استرهای سایر اسیدهای غیرآلی غیرفلزی (بهاستثنای استرهای هالوژنورهای هیدروژن)، و املاح آنها، مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتره یا نیتروزه آنها؛
2920Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ استرهای تیوفسفریک (فسفرو تیوآت‌ها) و نمک‌های آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:
-Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.
ـ ـ پاراتیون (ISO) و متیل – پاراتیون (ISO) (پاراتیون – متیل)
292011--Parathion (ISO) and parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion)
--- پاراتیون
292011105--- ParathionKg
--- متیل پاراتیون
292011205--- Parathion - methylKg
--- سایر
292011905--- OtherKg
ـ ـ سایر
292019005-- OtherKg
ـ فسفیت استرها و نمکهای آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:
- Phosphite esters and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:
ـ ـ دی متیل فسفیت
292021005Dimethyl phosphite --Kg
ـ ـ دی اتیل فسفیت
292022005-- Diethyl phosphiteKg
ـ ـ تری متیل فسفیت
292023005--Trimethyl phosphiteKg
ـ ـ تری اتیل فسفیت
292024005--Triethyl phosphiteKg
ـ ـ سایر
292029005-- OtherKg
ـ اندو سولفان(ISO)
292030005- Endosulfan (ISO)Kg
ـ سایر
292090- Other
--- گرانول نیتروگلیسرین
2920901026--- Nitro glycerin GranulesKg
--- اتیل پرکلرات
292090205--- Ethyl perchlorateKg
--- سایر
292090905--- OthersKg
نهم
ترکیبات دارای عامل ازت
IX
NITROGEN - FUNCTION COMPOUNDS
ترکیبات دارای عامل آمین.
2921Amine-function compounds.
ـ مونو آمین‌های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
- Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ مونو ـ ، دی ـ یا تری متیل آمین ‌و املاح آنها
292111005-- Methylamine, di-or trimethylamine and their saltsKg
ـ ـ 2- (N,N- دی متیل آمینو) اتیل کلرور هیدرو کلرور
292112005--2-(N,N-Dimethylamino) ethylchloride hydrochlorideKg
ـ ـ2- (N,N- دی اتیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلرور
292113005--2-(N,N-Diethylamino) ethylchloride hydrochlorideKg
ـ ـ2- (N,N- دی ایزو پروپیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلراید
292114005--2-(N,N-Dissopropyamino) ethylchloride hydrochlorideKg
ـ ـ سایر
292119-- Other
--- اچ ان یک
292119105--- HN1: Bis (2- chloroethyl) ethylamineKg
--- اچ ان دو
292119205--- Bis (2 – chloroethyl) methylamineKg
--- اچ ان سه
292119305--- Tris (2 – chloroethyl) amineKg
--- سایر
292119905--- OthersKg
ـ پلی آمین‌های غیرحلقوی و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
- Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ اتیلن دی آمین و املاح آن
292121-- Ethylenediamine and its salts
--- اتیلن دی آمین دی پر کلرات
292121105--- Ethylene diamine diperchlorateKg
--- سایر
292121905--- OthersKg
ـ ـ هگزا متیلن دی آمین و املاح آن
292122005-- Hexamethylenediamine and its saltsKg
ـ ـ سایر:
292129-- Other
ـ ـ ـ ترت بوتیل آمین کلاولانات
292129105ـ ـ ـ trt butyl amin klavlanatKg
--- ا و 1- دی آمینو – 2 و 2- دی نیترواتیلن
292129205--- 1, 1 – Diamine – 2, 2 – dinitroethylene fox7Kg
ـ ـ ـ سایر
292129905ـ ـ ـ OtherKg
ـ مونوآمین‌ها یا پلی آمین‌های سیکلانیک، سیکلنیک یا سیکلوترپنیک؛ و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
292130- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives; salts thereof :
ـ ـ ـ ماده موثره ممانتین هیدروکلراید
2921301010ـ ـ ـ The effective essence of Memantine HClKg
ـ ـ ـ سایر
292130905ـ ـ ـ OthersKg
ـ مونو آمین‌های بودار (آروماتیک) و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
- Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ آنیلین و املاح آن
292141005-- Aniline and its saltsKg
ـ ـ مشتقات آنیلین و املاح آنها
292142-- Aniline derivatives and their salts
--- ان – نیترو آنیلین
292142105--- N – NitroanilineKg
--- سایر
292142905--- OtherKg
ـ ـ تولوئیدین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
292143005-- Toluidines and their derivatives; salts thereofKg
ـ ـ دی فنیل آمین و مشتقات آمین؛ املاح مربوطه
292144-- Diphenylamine and its derivatives; salts thereof
--- 6، 6، 4، 2، 2- هگزانیترو (1 و 1- بی‌فنیل) – 3، 3 – دی‌آمین
292144105--- 6, 6, 4, 2, 2 – hexanitro (1, 1 – biphenyl) – 3, 3 – diamineKg
--- هگزا نیترو دی فنیل آمین
292144205--- Hexanitro Diphenyl amineKg
--- سایر
292144905--- OtherKg
ـ ـ 1 ـ نفتیل آمین (آلفا ـ نفتیل آمین (بتا ـ نفتیل آمین)‌و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات
292145005-- 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereofKg
ـ ـ‌آمفتامین (INN)، بنزفتامین (INN)، دگزا مفتامین
(INN)، اتی‌لام فتامین (INN)، فن کام فامین، لفتامین (INN)، لوام فتامین (INN)، مفنورکس (INN) و فنترمین (Phentermine)؛ املاح این محصولات
292146005-- Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereofKg
ـ ـ سایر:
292149-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره آمی‌تریپتیلن
2921491020--- The effective essence of Amitriptyline (HCL)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره نورتریپتیلن
2921492020--- The effective essence of Nortriptyline (HCL)Kg
ـ ـ ـ سایر
292149905--- OtherKg
ـ پلیآمیدهای بودار و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:
- Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنیلن دی آمین، دی آمینو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات
292151005-- o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereofKg
ـ ـ سایر
292159005-- OtherKg
ترکیبات آمینه دارای عامل اکسیژنه.
2922Oxygen-function amino-compounds.
ـ آمینو ـ الکل‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند، اترها و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:
- Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof:
ـ ـ‌ منو اتانول آمین و املاح آن:
292211-- Monoethanolamine and its salts
ـ ـ ـ منواتانول آمین
292211105--- MonoethanolamineKg
ـ ـ ـ سایر
292211905--- OtherKg
ـ ـ دی اتانول آمین و املاح آن:
292212-- Diethanolamine and its salts
ـ ـ ـ کوکونات دی‌اتانول آمین
2922121015--- Coconut diethanolamineKg
ـ ـ ـ دی اتانول آمین
292212205--- DiethanolamineKg
ـ ـ ـ سایر
292212905--- OtherKg
ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسیفن (INN) و املاح آن
292214005--Dextro propoxyphene (INN) and its saltsKg
ـ ـ‌ تری اتانول آمین
292215005-- Triethanol amineKg
ـ ـ‌ دی اتانول آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات
292216005--Diethanol ammonium perfluorooctane
sulphonate
Kg
ـ ـ‌ متیل دی اتانول آمین و اتیل دی اتانول آمین:
292217-- Methyldiethanolamine and ethyl
Diethanolamine:
ـ ـ ـ متیل دیاتانول آمین
--- Methyl diethanolamine
ـ ـ ـ ـ اصلاح شده (modified) یا فعال شده
292217115---- modified or activatedKg
ـ ـ ـ ـ سایر متیل دی اتانول آمین
292217125---- Other methyl diethanolamineKg
ـ ـ ـ اتیل دیاتانول آمین
292217205--- Ethyl diethanolamineKg
ـ ـ ‌2-(N,N- دی ایزوپروپیل آمینو) اتانول
292218005-- 2-(N,N-Di isopropylamino) ethanolKg
ـ ـ ‌سایر:
292219-- Other
ـ ـ ـ پروپرانولول
2922191026--- PropranololKg
ـ ـ ـ ماده موثره فینگولیمود هیدروکلراید
2922194010--- The effective essence of Fingolimode HClKg
ـ ـ ـ سایر
292219905--- OtherKg
ـ آمینو ـ نفتل‌ها و سایر آمینوفنل‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ اترها و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:
- Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof:
ـ ـ اسیدهای آمینو نفتل سولفوئیک و املاح آنها
292221005-- Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their saltsKg
ـ ـ سایر:
292229-- Other
ـ ـ ـ پاراآمینوفنل گرید دارویی
292229105--- Para aminophenole (pharmaceutical grade)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره تولترودین تارتارات
2922292010--- The effective essence of Tolterodine TartarateKg
ـ ـ ـ سایر
292229905--- OtherKg
ـ آمینو ـ آلدئیدها، آمینو ـ ستن‌ها و آمینو ـ‌کینون‌ها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند؛ املاح این محصولات:
- Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof:
ـ ـ آمفیرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح این محصولات
292231005-- Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereofKg
ـ ـ‌ سایر
292239005-- OtherKg
ـ آمینو ـ اسیدها، غیر از آنهایی که دارای بیش از یک نوع عامل اکسیژنه هستند و استرهای آنها؛ املاح این محصولات:
- Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof:
ـ ـ لیزین و استرهای آن؛ املاح این محصولات
292241005-- Lysine and its esters; salts thereofKg
ـ ـ اسید گلوتامیک و املاح آن
292242005-- Glutamic acid and its saltsKg
ـ ـ اسید آنترانیلیک و املاح آن
292243005-- Anthranilic acid and its saltsKg
ـ ـ تیلیدین (INN) و املاح آن
292244005-- Tilidine (INN) and its saltsKg
ـ ـ سایر:
292249-- Other :
ـ ـ ـ دیکلوفناک سدیم
2922491026--- Sodiom DiclophenacKg
ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن
2922492010--- The effective essence of BaclofenKg
ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتین
2922493010--- The effective essence of GabapentinKg
ـ ـ ـ سایر
292249905--- OtherKg
ـ آمینو ـ الکل ـ فنل‌ها، آمینو ـ اسید ـ فنل‌ها و سایر ترکیبات آمینه (Amino) با عامل اکسیژنه:
292250- Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function
ـ ـ ـ ماده موثره فلوکستین هیدروکلراید
2922501010--- The effective essence of
Fluoxetine Hydrochloride
Kg
ـ ـ ـ ترامادول هیدروکلراید
2922502026--- Hydrochloride teramadolKg
ـ ـ ـ آلندرونیت سدیم
2922503026--- Sodium AlendroniteKg
ـ ـ ـ ماده موثره گلاتیرآمراستات
2922504010--- The effective essence of Glatiramer AcetateKg
ـ ـ ـ ماده موثره فنیل افرین هیدروکلراید
2922505010--- The effective essence Phenylephrine HClKg
ـ ـ ـ سایر
292250905--- OtherKg
املاح و هیدرواکسیدهای آمونیم چهارتایی؛ لستین‌ها و سایر فسفوآمینولیپیدها، با ساخت شیمیایی مشخص یا غیرمشخص.
2923Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined.
ـ کولین و املاح آن:
292310- Choline and its salts
ـ ـ ـ کولین کلراید 75 درصد مایع
292310105--- Chloride choline (%75) liquidKg
ـ ـ ـ کولین کلراید 60 درصد پودر
2923102010--- Chloride choline (%60) powderKg
ـ ـ ـ سایر
292310905--- OtherKg
ـ لستین‌ها و سایر فسفو آمینو لیپیدها:
292320- Lecithins and other
phosphoaminolipids
ـ ـ ـ لستین‌ها
2923201015--- LecithinsKg
ـ ـ ـ سایر
292320905--- OtherKg
ـ تترا اتیل آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات
292330005- Tetraethylammonium perfluorooctane
sulphonate
Kg
ـ‌ دیدسیل دی متیل آمونیوم پرفلورو اکتان
سولفونات
292340005-Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonateKg
ـ سایر
292390- Other
--- تترا اتیل آمونیوم
292390105--- Tetraethyl AmmoniumKg
--- سایر
292390905--- OtherKg
ترکیبات‌دارای‌عامل‌کربوکسی‌آمید؛ ترکیبات دارای عامل آمید اسید کربنیک.
2924Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid.
ـ آمیدهای غیرحلقوی (همچنین کاربامات‌های
غیرحلقوی)‌و مشتقات آنها، املاح مربوطه:
- Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ مپروبامات (INN)
292411005-- Meprobamate (INN)Kg
ـ ـ‌ فلوئور و استامید (ISO)، مونوکروتوفوس (ISO) و فسفامیدون (ISO)
292412-- Acetamidfluor (ISO) momachruophous (ISO) and phosphamidone (ISO)
--- مونوکروتوفوس
292412105--- monocrotophosKg
--- فوسفامیدون (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیشتر از 1000 گرم در لیتر باشد)
292412205--- Phosphamidon (soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/L) mixture (E) & (Z) isomers (Z) – isomer (E) – isomer 2Kg
--- سایر
292412905--- OtherKg
ـ ـ‌ سایر
292419005-- OtherKg
ـ آمیدهای (ازجمله کاربامات‌های) حلقوی و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:
- Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ اورئین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات
292421005-- Ureines and their derivatives; salts thereofKg
ـ ـ اسید 2 ـ استامید و بنزوئیک (اسید – N استیل آن ترانیلیک) و املاح آن
292423005-- 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its saltsKg
ـ ـ آتینامات (INN)
292424005-- Ethinamate (INN)Kg
ـ ـ آلا کلر(ISO)
292425005-- Alachlor (ISO)Kg
ـ ـ سایر:
292429-- Other
ـ ـ ـ آتنولول
2924291026--- AtenololKg
ـ ـ ـ لیدوکائین پایه
2924292026--- Lidocaine (base)Kg
ـ ـ ـ لیدوکائین هیدروکلراید
2924293026--- Lidocaine (hydrochloride)Kg
ـ ـ ـ استامینوفن پودر ساده و یا پودر دی‌سی (DC)
2924294026--- Acetaminophen (powder) Simple os D.C.Kg
ـ ـ ـ متوکاربامول
2924295026--- Meto CarbamoleKg
ـ ـ ـ ماده موثره ریواستیگمین هیدروژن تارتارات
2924296010--- The effective essence Rivastigmine Hydrogen TartrateKg
--- کارباریل
292429705--- 1 – naphthyl methylcarbamateKg
ـ ـ ـ سایر
292429905--- OtherKg
ترکیبات دارای عامل کروبکسی ایمید ( از جمله ساکارین و املاح آن) یا ترکیبات دارای عامل ایمین:
2925Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds.
ـ ایمیدها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:
- Imides and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ ساکارین و املاح آن
292511005-- Saccharin and its saltsKg
ـ ـ‌گلوت اتیمید (INN)
292512005-- Glutethimide (INN)Kg
ـ ـ سایر
292519005-- OtherKg
ـ ایمین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:
- Imines and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ کلرودی‌مفورم (ISO)
292521005-- Chlordimeform (ISO)Kg
ـ ـ سایر:
292529-- Other
ـ ـ ـ متفورمین
2925291026--- MenformineKg
--- گوانیل اوره نیترامید
292529205--- Guanyl urea dinitramideKg
--- گوانیدین نیترات
292529305--- Guanidine nitrateKg
--- آمیتراز
292529405--- N, N – [(methulimino) dimethylidyne] di – 2, 4 - xylidineKg
ـ ـ ـ سایر
292529905--- OtherKg
ترکیبات دارای عامل نیتریل.
2926Nitrile-function compounds.
ـ اکریلونیتریل
292610005- AcrylonitrileKg
ـ 1 – سیانوگوآنیدین (دی سیان دی آمید)
292620005- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide)Kg
ـ فن پروپورکس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه (4- سیانو ـ 2ـ دی متیل آمینو – 4، 4- دی فنیل بوتان
292630005- Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane)Kg
ـ آلفا- فنیل استو استو نیتریل
292640005- Alpha - phenylacetoacetonitrileKg
ـ‌ سایر
292690- Other
--- تری نیترو استو نیتریل
292690105--- TrinitroacetonitrileKg
--- گاز سی‌اس
292690205--- [(2- chlorophenyl) methylidene] propaned initrile, O – chlorobenzylidene malononitrileKg
--- بروموبنزیل سیانید
292690305( - Bromobenzeneacetonitrile --- (RS) –2– bromo –2–phenylacetonierile:Kg
--- سایر
292690905--- OtherKg
ترکیبات دی آزوئیک یا آزوکسیک.
292700Diazo-, azo- or azoxy-compounds.
--- 1 و 2 – دی آزواتان
292700105--- 1, 2 - DiazidoethaneKg
--- 1 و 3 – دی آزوپروپان
292700205--- 1, 3 - DiazopropaneKg
--- دی آزودی نیتروفنول
292700305--- DiazodinitrophenolKg
--- دی آزو دی فنیل متان
292700405--- Diazodiphenyl methaneKg
--- سایر
292700905--- OtherKg
مشتقات آلی هیدرازین یا هیدروکسیل آمین.
292800Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine.
--- ماده موثره فلووکسامین مالئات
2928001010--- The effective essence Fluvoxamine MaleateKg
--- دی نیترو فنیل هیدرازین
292800205--- Dinitrophenyl hydrazinKg
--- کاربازید
292800305--- CarbazideKg
--- 1 و 2 – دی متیل هیدرازینیوم آزید
292800405---1, 2 – Dimethyl hydraz inium azideKg
--- متیل هیدرازین نیترات
292800505--- Methyl hydrazine nitrateKg
--- 1 و 2 – دی اتیل هیدرازین نیترات
292800605--- 1, 2 – Diethylhydrazine nitrateKg
--- متیل دی نیترامین
292800705--- Methyl dinitroamineKg
--- ا و ا – دی متیل هیدرازینیم آزید
292800805--- 1, 1 – Dimethyl hydrazinium azidKg
--- سایر
292800905--- OtherKg
ترکیبات دارای دیگر عوامل ازوته.
2929Compounds with other nitrogen function.
ـ ایزوسیانات‌ها:
292910- Isocyanates
--- تولوئن دی سیاناتها (TDI)
2929101010--- toluen di-isocyanatesKg
--- سایر
292910905--- OtherKg
ـ سایر
292990- Other
--- بیس (2 و 2 و 2- تری نیترواتیل) – نیتروآمین
292990105--- Bis (2, 2, 2 – trinitroethyl) - nitroamineKg
--- سایر
292990905--- OtherKg
دهم
ترکیبات آلی ـ غیرآلی، ترکیبات هتروسیکلیک، اسیدهای نوکلئیک و املاح آنها، و سولفونامیدها
X
ORGANO - INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES
ترکیبات آلی ـ گوگردی.
2930Organo-sulphur compounds.
ـ تیوکاربامات‌ها و دی تیو کاربامات‌ها
293020005- Thiocarbamates and dithiocarbamatesKg
ـ مونو، دی ـ یاتتراسولفورهای تیوروم
293030005- Thiuram mono-, di-or tetrasulphidesKg
ـ متیونین
293040005- MethionineKg
ـ 2-(N و N- دی اتیل آمینو) اتان اتیول
293060005-2-(N,N-Diethylamino) ethanethiolKg
ـ بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودیگلیکول INN):
293070(thiodiglycol (INN)): - Bis (2-hydroxyethyl) sulfide
--- بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید
293070105--- Bis(2-hydroxyethyl) sulfideKg
--- بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودیگلیکول INN)
293070205(thiodiglycol (INN)) ---Bis (2-hydroxyethyl) sulfideKg
ـ آلدی کارب (ISO)، کاپتافول (ISO) و متامیدوفوس (ISO)
293080- Aldicarb (ISO), captafol (ISO) and
methamidophos (ISO)
--- آلدی کارب
293080105--- AldicarbKg
--- کاپتافول
293080205--- CaptafolKg
--- سایر
293080905--- OtherKg
ـ سایر:
293090- Other:
---2-(N و N- دی متیل آمینو) اتان اتیول
293090105--- 2-(N,N-Dimethylamino) ethanethiolKg
--- وی ایکس
293090155--- Phosphonothioic acid methyl – s [2 – [bis (1 – methylethy) amino] ethyl] o – ethyl esterKg
--- دی پیکریل سولفید
293090205--- Dipicryl sulfideKg
--- کلرواتیل کلرومتیل سولفید
293090255--- Chloroethylchloro methyl sulfideKg
--- متامیدوفوس (ترکیبات مایع محلول ماده‌ای که اجزای فعال آن بیش از 600 گرم در لیتر باشد)
293090305--- Methamidophos (soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 gr active ingredient / l)Kg
--- گاز خردل
293090355--- Bis (2- chloroethyl) sulfideKg
--- خردل چندعنصره
293090365--- 1, 2-bis (2-chloroethylthio) ethaneKg
--- 3، 1 بیس (2- کلرواتیل تیو) نرمال پروپان
293090375--- 1,3 – bis (2-chloroethylthio) – n - propaneKg
--- بیس (2- کلرواتیل تیو) متان
293090405--- Bis (2- chloroethylthio) methaneKg
--- 1، 5 – بیس (2-کلرواتیل تیو) نرمال پنتان
293090455--- 1, 5 – bis(2-chloroethylthio) – 2 - pentaneKg
--- 4، 1- بیس و 2- کلرواتیل تیو) نرمال بوتان
293090505--- 1, 4 – bis(2- chloroethylthio) – n – butaneKg
--- بیس (2- کلرو اتیل تیو اتیل) اتر
293090555--- Bis (2- chloroethylthioethyl) etherKg
--- خردل اکسیژن‌دار
293090605--- Bis (2- chloroethylthiomethyl) etherKg
--- اتان، 1 و 1- (تیو 35 اس) بیس (2- کلرو)
293090655--- Ethane, 1, 1 – (thio 35 s) bis [2-chloro]Kg
--- آمیتون
293090705--- 0,0 – diethyl s – [2-(diethylamino) – ethyl] – phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated saltsKg
--- سایر
293090905--- OtherKg
سایر ترکیبات آلی- غیر آلی.
2931Other organo-inorganic compounds.
ـ تترا متیل سرب و تترا اتیل سرب
293110005-Teramethyl leed and tetraethyl leadKg
ـ ترکیبات تری بوتیل تین
293120005-Triutyltin compoundsKg
ـ سایر مشتقات ارگانو- فسفر:
- Other organo-phosphorous derivatives:
-- دی متیل متیل فسفونات
293131005-- Dimethyl methylphosphonateKg
-- دی متیل پروپیل فسفونات
293132005-- Dimethyl propylphosphonateKg
-- دی اتیل اتیل فسفونات
293133005-- Diethyl ethylphosphonateKg
-- سدیم 3- (تری هیدرو کسی سیلیل) پروپیل متیل فسفونات
293134005-- Sodium 3-(trihydroxy silyl) propyl methylphosphonateKg
-- 2 و 4 و 6- تری پروپیل- 1 و3و5 و2و4و6- تری اکساتری فسفینان 2و4 و6- تری اکسید
293135005-- 2,4,6- Tripropyl-1,3,5,2,4,6-
trioxatriphosphinan 2,4,6-trioxide
Kg
-- (5-اتیل-2- متیل-2-اکسیدو-1و3 و2 – دی اکسافسفینان -5- ایل) متیل متیل متیل فسفونات
293136005-- (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-
dioxaphosphinan-5-yl) methyl methyl
methylphosphonate
Kg
-- بیس [5- اتیل-2- متیل -2- اکسیدو-1و3و2- دی اکسافسفینان -5- ایل ) متیل ] متیل فسفونات
293137005methyl phosphonate -- Bis ] (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl[Kg
-- نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1):
293138-- Salt of Methylphosphonic acide and (aminoiminomethyl) urea(1:1):
--- متیل فسفونیک اسید با (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)
293138105--- Mixture:Methyl phosphonic acide with(Aminoimino methyl) urea(1:1)Kg
--- نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)
293138205--- Salt of Methylphosphonic acide and (aminoiminomethyl) urea(1:1)Kg
-- سایر:
293139-- Other:
--- o- (3-کلروپروپیل)o- [4-نتیرو-3- (تری فلورومتیل) فنیل) فنیل] متیل فسفونوتیونات
293139105--- O- (3-chloropropyl)o-]4-nitro-3-(trifluoromethyl) phenyl[methylphosphonothionateKg
--- 9،3- دی متیل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- دی فسفااسپیرو [5،5] اندکان 3،9- دی اکسید
293139155--- 3,9-Dimerthyl-2,4,8,10- tetraoxa-3,9-diphosphaspiro ]5.5[undecane3,9-dioxideKg
--- پروپیل فسفونیک دی کلراید
293139205--- Propylphosphonic dichlorideKg
--- متیل فسفونیک دی کلراید
293139255--- Methyl phosphonic dichlorideKg
--- دی فنیل متیل فسفونات
293139305---DiphenylmethylphosphonicKg
--- متیل فسفونیک اسید
293139355--- Methyl phosphonic acideKg
--- محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید
293139405---product from the reaction of phosphonic acide and 1,2 ethanediamineKg
--- کیوال
293139455--- O-ethyl o-2-diisopropolamtnoethyl – methylphosphoniteKg
--- کلروسارین
293139505--- O-isopropyl methylphosphonochloridatKg
--- کلروسومان
293139605--- O-pinacolylmethylphosphonochloridatKg
--- متیل فسفونیک دی‌کلراید
293139705--- DichlorophosphorylmethaneKg
--- سایر
293139905--- OtherKg
ـ سایر
293190- Other
--- ساربن
293190105--- Phosphonofluoridic acid, methyl -1 methylethyl esterKg
--- سومان
293190155--- Phosphonofluoridic acid, methyl 1,2, 2-trimethyl propyl esterKg
--- تابون
293190205--- Phosphonofluoridic acid, dimethyl – ethyl esterKg
--- لوئیزیت یک
293190255--- 2-chlorovinyl dichloro arsineKg
--- لوئیزیت دو
293190305--- Bis (2-chlorovinyl) chloro arsineKg
--- لوئیزیت سه
293190355--- Tris (2-chlorovinyl) arsineKg
--- فسفونیک دی‌فلوراید، متیل
293190405--- Phosphonicdifluorid methylKg
--- اتیدرونیت دی سدیم
293190555--- Etidronate Di-sodiumKg
--- سایر
293190905--- OtherKg
ترکیبات هتروسیکلیک که فقط دارای هترواتم (اتم‌های)‌اکسیژن هستند.
2932Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only.
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه فوران (حتی هیدروژنه شده)، متراکم نشده باشد:
- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:
ـ ـ تترا هیدروفوران
293211005-- TetrahydrofuranKg
ـ ـ 2 ـ فورآلدئید (فورفورآل)
293212005-- 2-Furaldehyde (furfuraldehyde)Kg
ـ ـ الکل فورفوریلیک و الکل تترا هیدروفورفوریلیک
293213005-- Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcoholKg
ـ ـ سوکرالوز
293214005-- SucraloseKg
ـ ـ سایر:
293219-- Other :
--- ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید (غیر تزریقی)
2932191010--- The effective essence of Ranitidine Hcl (non-injectable)Kg
--- سایر
293219905--- OtherKg
ـ لاکتون‌ها
293220005- Lactones:Kg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ ایزوسافرول
293291005-- IsosafroleKg
ـ ـ 1ـ (1، 3ـ بنزودی‌اکسول ـ5 ـ ایل)پروپان ـ 2ـ اون
293292005-- 1- (1,3-Benzodioxol-5-yl) propan-2-oneKg
ـ ـ پی پرونال
293293005-- PiperonalKg
ـ ـ‌ سافرول
293294005-- SafroleKg
ـ ـ تترا هیدروکانابینول‌ها (جملگی ایزومر)
293295005-- Tetrahydrocannabinols (all isomers)Kg
ـ ـ سایر:
293299-- Other
ـ ـ ـ ایزوسوربایددی نیترات
293299105--- Isosorbide dinitrateKg
ـ ـ ـ ماده موثره آمیودارون
293299205--- The effective essence of Amiodarone (HCL)Kg
--- برمادیولون
293299305--- 3-[3-[4-(4-bromophenyl)phenyl]-3 – hydroxyl – 1 – phethyl propyl] – 2 – hydroxychromen – 4 - oneKg
--- آسکاریدول (پراکسید آلی)
293299355--- Ascaridole (organic peroxide)Kg
ـ ـ ـ سایر
293299905--- OtherKg
ترکیبات هتروسیکلیک، که منحصراً دارای هترو اتم (اتم‌های) ازت هستند.
2933Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only.
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه پیرو ازول (حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:
- Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure:
ـ ـ فنازون (انتی پیرین) و مشتقات آن
293311005-- Phenazone (antipyrin) and its derivativesKg
ـ ـ سایر:
293319-- Other:
ـ ـ ـ ماده موثره دفراسیروکس
2933191010--- The effective essence of defraciroxsKg
ـ ـ ـ سایر
293319905--- OtherKg
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه ایمیدازول (حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:
- Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure:
ـ ـ هیدآنتوئین و مشتقات آن
293321005-- Hydantoin and its derivativesKg
ـ ـ سایر:
293329-- Other:
ـ ـ ـ امپرازول
293329105--- OmeprazoleKg
--- ماده موثره مترونیدازول
2933292015--- The effective essence of MetronidazoleKg
--- ماده موثره پنتوپرازول سدیم – سزکوئی هیدرات
2933293010--- The effective essence of sodium pentaprazole (sesqui hydrate)Kg
--- ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید
2933294010---The effective essence of ondansetrone HClKg
--- ماده موثره زولدرونیک اسید
2933295010---The effective essence of zoledronic AcidKg
--- ماده موثره فکسو فنادین هیدروکلراید
2933296010--- The effective essence of Fexofenadine HClKg
--- 2 و 4 – دی نیترو ایمیدازول
293329705--- 2, 4 - dinitroimidazoleKg
ـ ـ ـ سایر
293329905--- OtherKg
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه پیریدن (حتی هیدروژنه شده) متراکم نشده باشد:
- Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure:
ـ ـ پیریدن و املاح آن
293331005-- Pyridine and its saltsKg
ـ ـ پی‌پیریدین و املاح آن
293332005-- Piperidine and its saltsKg
ـ ـ آلفن تانیل (INN)، آنیل اریدین (INN)، بزیترامید(INN)، برومازپام(INN)، دی فنواکسین (INN)، دی‌فنواکسیلات (INN)، دی پی‌پانون (INN)، فنتانیل(INN)، ستوبمیدون(INN)، متیل فنیدات (INN)، پنتازوسین (INN)، پتیدین (INN)، پتیدین (INN)، واسطه A، فن‌سی کلیدین (PCP)(INN)، فنوپریدین (INN)، پی‌پرادرول (INN)، پی‌ری‌ترامید (INN)، پروپی‌رام (INN) و تریمیریدین (INN)؛ املاح این محصولات
293333005-- Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereofKg
ـ ـ سایر:
293339-- Other
ـ ـ ـ بیزاکودیل
2933391026--- BisacodyleKg
--- پیریدین پرکلرات
293339205--- Pyridine perchloratKg
ـ ـ ـ 3- کوینوکلیدینول
293339305---3-Quino clidinolKg
ـ ـ ـ R- (-)-3- کوینوکلیدینول
293339405---R-(-)-3-QuinoclidinolKg
ـ ـ ـ ماده موثره سیپروهپتادین هیدروکلراید
2933395010cyproheptadine HCl --- The effective essence ofKg
ـ ـ ـ ماده موثره رمی فنتالین هیدروکلراید
2933396010--- The effective essence of remifentanil HClKg
ـ ـ ـ آملودیپین
2933397026--- AmlodipineKg
ـ ـ ـ ماده موثره کلرفنیر آمین مالئات
2933397515--- The effective essence chlorpheniramine maleateKg
ـ ـ ـ ماده موثره دفریپرون
2933398010--- The effective essence of defriproneKg
ـ ـ ـ سایر
293339905--- OtherKg
ـ ترکیبات دارای ساختار حلقه‌های کیتولئین یا ایزو کیتولئین (هیدروژنه شده یا نشده) که بیشتر متراکم نشده باشد:
- Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused:
ـ ـ لورفانول (INN) و املاح آن
293341005-- Levorphanol (INN) and its saltsKg
ـ ـ سایر:
293349-- Other:
--- ماده موثره مونته لوکاست
2933491015--- The effective essence of montelokastKg
ـ ـ ـ ماده موثره دکسترومتورفان
2933492010--- The effective essence of
dextromethorphan
Kg
--- سایر
293390495--- OtherKg
- ترکیبات دارای ساختار یک حلقه پیریمیدین (هیدروژنه شده یا نشده) یا حلقه پی‌پرآزین:
- Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure:
ـ ـ‌ مالونیل اوره (اسید باربی توریک) و املاح آن:
293352005-- Malonylurea (barbituric acid) and its saltsKg
ـ ـ آلو باربیتال(INN)، آموباربیتال (INN)، باربی‌تال (INN)، بوتال بی‌تال(INN)، بوتوباربیتال، سیکلو باربی‌تال (INN)، متیل فنوباربیتال (INN)، پنتو باربیتال (INN)، فنوباربیتال(INN)، سکبوتاباربیتال (INN)، سکوباربیتال (INN) و وینیل بیتال (INN)؛ املاح این محصولات
293353005-- Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereofKg
ـ ـ سایر مشتقات مالونیل اوره (اسید بار بیت اوریک)؛ املاح این محصولات
293354005-- Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereofKg
ـ ـ لوپرازولام (INN)، مکلوکوآلون (INN)، متاکوآلون (INN) و زی‌پیرول (INN)، املاح این محصولات
293355005-- Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); salts thereofKg
ـ ـ سایر:
293359-- Other:
ـ ـ ـ سیپروفلوکساسین هیدروکلراید
2933591026--- Cipro floxacine (H.C.L.)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره تری‌متوپریم - پودر ساده
293359155--- The effective essence of Trimethoperim (simple powder)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره تری متوپریم - پودر میکرونایز
293359205--- The effective essence of Trimethoperim (micronized)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره آزاتیوپورین
2933592520--- The effective essence of AzathioprineKg
ـ ـ ـ ماده موثره آلوپورینول
2933593015--- The effective essence of AllopurinolKg
ـ ـ ـ نیکلوزاماید پیپرازین
293359355--- Niclosomide PyprazynKg
ـ ـ ـ آسیکلوویر
2933594026--- AcyclovierKg
ـ ـ ـ ماده موثره سیتریزین هیدروکلراید
2933595010--- The effective essence of cetirizine HClKg
ـ ـ ـ ماده موثره سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات
2933596510--- The effective essence of Sitagliptin Phosphate MonohydrateKg
ـ ـ ـ سایر
293359905--- OtherKg
ـ ترکیباتی که ساختار آنها دارای یک حلقه تری‌آزین (هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد:
- Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure:
ـ ـ ملامین
293361005--MelaminKg
ـ ـ سایر:
293369-- Other
ـ ـ ـ هگزامین (هگزامتیلن تترامین)
2933691010--- Hexamine hexamethylenetetramineKg
ـ ـ ـ ماده موثره لاموتریژین
2933692020--- The effective essence of LamotrigineKg
--- 3- نیترو-1 و 2 و 4 -تری آزول -5- اون
293369305--- 3-nitro – 1, 2, 4 – triazol – 5 - oneKg
--- 2- اکسی – 4 و 6 – دی نیتروآمینو – اس تری آزین
293369405--- 2- oxy – 4, 6 – dinitroamino – s - triazineKg
--- 2- نیتروایمینو - 5 – نیترو – هگزاهیدرو – 1 و 3 و 5 – تری آزین
293369505--- 2- nitroimino – 5 – nitro – hexahydro – 1, 3, 5 - triazineKg
ـ ـ ـ سایر
293369905--- OtherKg
ـ لاکتام‌ها:
- Lactams:
ـ ـ 6 ـ هگزان لاکتام (اپسیلون ـ کاپرولاکتام):
293371005-- 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam)Kg
ـ ـ کلوبازام (INN) و متی پریلون (INN)
293372005-- Clobazam (INN) and methyprylon (INN)Kg
ـ ـ سایر لاکتام‌ها:
293379-- Other lactams :
ـ ـ ـ ماده موثره آریپیپرازول
2933791010--- The effective essence AripiprazoleKg
ـ ـ ـ سایر
293379905--- OtherKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ آل پرازولام (INN)، کامازپام (INN)، کلردیازپوکسید (INN)، کلونازپام (INN)، کلرازپات، دلورازپام (INN)، دیازپام (INN)، ‌استازولام (INN)، لوفلازپات اتیل (INN)، فلودیازپام (INN)، فلونیترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام (INN)، مازین دول (INN)، مدازپام (INN)، میدازولام (INN)، نیمتازپام (INN)، نیترازپام (INN)، نوردازپام (INN)، اوگزازپام (INN)، پی‌نازپام (INN)، پرازپام (INN)، پی رووالرون (INN)، تمازپام (INN)، تترازپام (INN)، و تریازولام (INN)؛ املاح این محصولات
293391005-- Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazoKg
ـ ـ آزینفوس- متیل (ISO)
293392005-- Azinphon-methyl (ISO)Kg
ـ ـ سایر:
293399-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره مبندازول
2933991010--- The effective essence of MebendazoleKg
ـ ـ ـ کاربامازپین
2933992026--- CarbamazepineKg
ـ ـ ـ کاپتوپریل
293399305--- CaptoprilKg
ـ ـ ـ ماده موثره ایندومتاسین
2933994015--- The effective essence of IndometacinKg
--- تترازین
293399455--- 1, 2, 4, 5 – Tetracen 1 (5 – tetrazolyl) – 4 – guanyl tetrazene hy drateKg
--- سیس – بیس (5 – نیتروتترازولات) تتراآمین – کبالت (III) پرکلرات
293399465--- Cis – bis(5-nitrotetrazolato) tetra amine – cobalt (III) perchlorateKg
ـ ـ ـ ماده موثره کلومی پرامین هیدروکلراید
2933995010--- The effective essence of Clomipramine (HCL)Kg
--- هگزا نیترو هگزا آزا یسورتزینان
293399555--- Hexanitrohexa azaisowurtzitaneKg
ـ ـ ـ انالاپریل
293399605--- AnalaprileKg
--- بی زد
293399655- 1 azabicyclo[2, 2, 2] oct – 3- yl ester --- Benzeneazceticacid alpha – hydroxy – alpha – phenylKg
--- 2 – (5 – سیانو تترازولانو) آمین کبالت (III) پرکلرات
293399665--- 2-(5-cyanotetrazolato) penta amino – cobalt (III) perchlorateKg
--- پی‌زد اُ
293399675--- 2,6 – diamino – 3,5 dinitropyrazine – 1 – oxideKg
--- کتو بایسیکلیک
293399685--- 2, 4, 6, 8 – tetranitro – 2, 4, 6, 8 – tetraazabicyclo [3, 3, 0] –octanone- 3, tetmiglycourilKg
--- 2 و 6 – بیس (پیکریل آمینو) – 3 و 5 – دی نیتروپیریدین
293399695--- 2, 6 – bis(picrylamino)- 3 – 5 - dinitropyrineKg
--- 5- نیترو بنزو تری آزول
293399705--- 5-nitrobenzotriazoleKg
--- 1 و 4 و 5 و 8 – تیترانیترو 1 – و 4 و 5 و 8 تترا آزادکالین
293399715--- 1, 4, 5, 8 – tetranitro – 1, 4, 5, 8 - tetrazadecalinKg
--- 1 و 3 و 3 – تری نیترو آزتیدین
293399725--- 1, 3, 3 – trinitro azetidineKg
--- تترانیتروگلایکولوریل
293399735--- TetranitroglycoluridKg
--- 1 و 4 و 5 و 8 – تترانیترو – پیدازینو (4 و 5 – d) پیرپدازین
293399745--- 1, 4, 5, 8 – tetranitro – pyridazino [4, 5-d] pyridazineKg
--- 2 و 4 و 6 – تری نیترو – 2 و 4 و 6 – تری آزاسیکلو هگزانون
293399755--- 2, 4, 6 – trinitro – 2, 4, 6 – triazacyclo hexanoneKg
--- 4- آمینو – 3 و 5 – دی هیدرازینو – 1 و 2 و 4 - تری آزول دی نیترامید
293399865--- 4 – amino – 3, 5 – dihydrazino – 1-2, 4 triazole dinitramideKg
--- 3 و 3 – دی نیترو 5 و 5 بی – 1 و 2 و 4- تری آزول
293399875--- 3,3-dinitro – 5, 5-bi-1, 2, 4 - triazoleKg
--- دی نیترو بیس تری آزول
293399885--- Dinitro bistriazoleKg
--- تترا نیترو بنزوتری آزول
293399895--- Tetranitro benzotriazoleKg
ـ ـ ـ سایر:
293399905--- OtherKg
ـ ـ ـ ـ ماده موثره لوزارتان پتاسیم
2933999120---- The effective essence of Potassium lozartanKg
ـ ـ ـ ـ آنالاپریل مالئات
2933999220---- Enalapril malsasKg
ـ ـ ـ ـ لوراتادین
293399935---- LoratadineKg
ـ ـ ـ ـ سلکوکسایب
2933999426---- SiclokcybeKg
ـ ـ ـ ـ ماده موثره کارودیلول
2933999510---- The effective essence of CarvedilolKg
ـ ـ ـ ـ ماده موثره فلوکونازول
2933999610---- The effective essence of FluconazoleKg
ـ ـ ـ ـ سایر
293399995---- OtherKg
اسیدهای نوکلئیک و املاح آنها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص؛ سایر ترکیبات هتروسیکلیک
2934Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds.
ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه تیازول (هیدروژنه شده یا نشده) متراکم نشده باشد
293410005- Compounds containing an unfused thiazole ring (whether or not hydrogenated) in the structureKg
ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه بنزوتیازول (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد.
293420005- Compounds containing in the structure a benzothiazole ring-system (whether or not hydrogenated), not further fusedKg
ـ ترکیباتی که ساختار آن دارای یک حلقه فنوتیازین (هیدروژنه شده یا نشده) بدون تراکم بعدی باشد
293430005- Compounds containing in the structure a phenothiazine ring-system (whether or not hydrogenated), not further fusedKg
ـ سایر:
- Other:
ـ ـ آمینورکس (INN)، بروتیزولام(INN)، کلوتی آزپام (INN)، کلوکسازولام (INN)، دکسترومورآمید (INN)، هالوکسازولام (INN)، کتازولام (INN)، مزوکارب (INN)، اوکسازولام (INN)، پمولین (INN)، فندیمترازین (INN)، فن مترازین (INN)، و سوفن تانیل (INN)؛ املاح این محصولات
293491005-- Aminorex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dextromoramide (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemoline (INN), phendimetrazine (INN), phenmetrazine (INN) and sufentanil (INN); salts thereofKg
ـ ـ سایر:
293499-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره پیروکسیکام
293499105--- The effective essence of Piroxicam (non-injection)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره دیلتیازم هیدروکلراید
2934991510--- The effective essence of Diltiazem (H.C.L.)Kg
ـ ـ ـ ماده موثره کتوکونازول پودر ساده
2934992010--- The effective essence of Ketoconazole (simple powder)Kg
ـ ـ ـ پودر میکرونایز کتوکونازول
2934992526--- Ketoconazole (micronized)Kg
ـ ـ ـ پتاسیم کلاولانات خالص، پتاسیم
کلاولانات مخلوط با میکروکریستالین سلولز و پتاسیم کلاولانات مخلوط با سیلیکون دی اکسید
2934993026--- Potassium clavulanate, Potassium clavulanate mixed with microcrystalline cellulose and Potassium Clavulanate mixed with Silicon DioxideKg
--- آمینو دی نیترو بنزوفوروکسان
293499355--- 7-amino-4, 6 – dinitrobenzofurazane – 1 – oxideKg
ـ‌ ـ ـ ماده موثره اپریپیتانت
2934994010--- The effective essence AprepitantKg
--- دی آمینو آزو فورازان
293499455--- DiaminoazofurazanKg
ـ‌ ـ ـ ماده موثره مایکوفنولات مفتیل
293499505--- The effective essence Mycophenolate MofetilKg
--- دی آمینو دی نیترو بنزوفورکسان
293499555--- 5, 7 – diamino -4, 6 – dinitro benzofurazane – 1 - oxideKg
ـ‌ ـ ـ ماده موثره افلوکساسین
2934996010--- The effective essence OfloxacinKg
ـ‌ ـ ـ ماده موثره پراسوگل هیدروکلراید
2934996510--- The effective essence Prasugrel HCTKg
ـ‌ ـ ـ ماده موثره آلانزاپین
2934997010--- The effective essence of OlanzapineKg
ـ‌ ـ ـ ماده موثره کتوتیفن فومارات
2934997520--- The effective essence of ketothiphen fomaratKg
--- گاز سی آر
293499805--- Dibenzo – (b.f) -1,4-oxazephineKg
--- نونانویل مورفولین
293499855--- N-nonanoylmorpholineKg
--- آدامسیت (آدامزیت)
293499865--- 10-chloro-5h-phenar sazinineKg
ـ‌ ـ ـ سایر
293499905--- OtherKg
سولفون آمیدها:
2935Sulphonamides:
ـ N- متیل پرفلورواکتان سولفون آمید
293510005- N-Methylperfluorooctane sulphonamideKg
ـ N- اتیل پرفلورواکتان سولفون آمید
293520005- N-Ethylperfluorooctane sulphonamideKg
ـ N- اتیل-N-(2-هیدروکسی اتیل) پرفلورواکتان
سولفون آمید
293530005- N-Ethyl-N-(2-Hydroxyethyl)
perfluorooctane sulphonamide
Kg
ـ N- (2-هیدروکسی اتیل) – N- متیل پروفلورواکتان
سولفون آمید
293540005- N-(2-hydroxyethyl)-N-methyl
perfluorooctane sulphonamide
Kg
ـ سایر پرفلورو اکتان سولفون آمیدها
293550005- Other perfluorooctane sulphonamide
ـ سایر:
293590- Other
ـ ـ ـ سیلدنافیل سیترات
2935901026Sildenafil citrate ---
ـ ـ ـ ماده موثره استازولامید
293590205--- The effective essence of Acetazolamide
ـ ـ ـ سولفامتوکسازول
293590305--- Sulfamethoxazole
ـ ـ ـ فاموتیدین
2935904026--- Famotidine
ـ ـ ـ گلیبنکلامید
2935905026--- Glybenclamide
ـ ـ ـ ماده موثره سوماتریپتانسوکیسنات
2935906010--- Active pharmaceutical ingredient (API) sumatriptan succinate
ـ ـ ـ سایر
293590905--- other
یازدهم
پرو ویتامین‌ها، ویتامین‌ها و هورمون‌ها
XI
PROVITAMINS, VITAMINS AND HORMONES
پرو ویتامین‌ها و ویتامین‌های طبیعی یا دوباره تولید شده به وسیله سنتز (ازجمله کنسانتره‌های طبیعی) و همچنین مشتقات آنها که به مصرف می‌رسد، مخلوط‌با هم و یا غیر مخلوط ولو حل شده در هر نوع حلال.
2936Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent.
ـ ویتامین‌ها و مشتقات آنها مخلوط نشده:
- Vitamins and their derivatives, unmixed:
ـ ـ ویتامین‌های A و مشتقات آنها
293621005-- Vitamins A and their derivativesKg
ـ ـ ویتامین B1 و مشتقات آن:
293622-- Vitamin B1 and its derivatives
ـ ـ ـ تیامین هیدروکلراید، تیامین منونیترات
2936221015--- Tyamine H.C. -Tyamine Mono NitrateKg
ـ ـ ـ سایر
293622905---- OtherKg
ـ ـ ویتامین B2 و مشتقات آن
293623005-- Vitamin B2 and its derivativesKg
ـ ـ اسید ـ D ـ یا DL ـ پانتوتنیک (ویتامین B3 یا ویتامین B5) و مشتقات آن
293624005-- D- or DL-Pantothenic acid (Vitamin B3 or Vitamin B5) and its derivativesKg
ـ ـ ویتامین B6 و مشتقات آن
293625005-- Vitamin B6 and its derivativesKg
ـ ـ ویتامین B12 و مشتقات آن
293626005-- Vitamin B12 and its derivativesKg
ـ ـ ویتامین C و مشتقات آن
293627005-- Vitamin C and its derivativesKg
ـ ـ ویتامین E و مشتقات آن
293628005-- Vitamin E and its derivativesKg
ـ ـ سایر ویتامین‌ها و مشتقات آنها:
293629-- Other vitamins and their derivatives
ـ ـ ـ نیکوتینامید
2936291015--- NicotinamideKg
ـ ـ ـ نیکوتینیک اسید (نیاسین)
2936292015--- Nicotinic acid (NIACIN)Kg
ـ ـ ـ سایر
293629905--- OtherKg
ـ سایر، همچنین کنسانتره‌های طبیعی
293690005- Other, including natural concentratesKg
هورمون‌ها، پروستاگلندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لیکوترین‌ها، طبیعی یا ساخته شده از طریق سنتز؛ مشتقات آنها و مشابه‌های ساختاری آنها، از جمله پلی‌پپتیدها با زنجیره تغییر یافته، که عمدتاً به عنوان هورمون مصرف می‌شوند.
2937Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones.
ـ هورمون‌های پلی پپتیدیک، هورمون‌های پروتئین و هورمون‌های گلیکوپروتئین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها:
- Polypeptide hormones, protein hormones and glycoprotein hormones, their derivatives and structural analogues:
ـ ـ سوماتوتروپین، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها
293711005-- Somatotropin, its derivatives and structural analoguesKg
ـ ـ انسولین و املاح آن
293712005-- Insulin and its saltsKg
ـ ـ ‌سایر:
293719-- Other :
ـ ـ ـ ماده موثره بوسرلین استات
2937191010--- The effective essence Buserelin
Acetate
Kg
ـ ـ ـ ماده موثره تریپتورلین استات
2937192010--- The effective essence Triptorelin
Acetate
Kg
ـ ـ ـ سایر
293719905--- OtherKg
ـ هورمون‌های استروئید، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها:
- Steroidal hormones, their derivatives and structural analogues:
ـ ـ پردنیزولون و هیدروکورتیزون
2937210010and hydrohydrocortisone -- prednisoloneKg
ـ ـ ‌مشتقات هالوژنه هورمون‌های کورتی کوستروئید:
293722-- Halogenated derivatives of corticosteroidal hormones
ـ ـ ـ بتامتازون والرات
2937221026--- Betamethasone valerateKg
ـ ـ ـ بتامتازون دی سدیم فسفات
2937222026--- Betamethasone disodium phosphateKg
ـ ـ ـ دگزامتازون دی‌سدیم فسفات
2937223026--- Dexamethasone di-sodium phosphateKg
ـ ـ ـ کلوبتازول دی‌پروپیونات
2937224026--- Deperopinonate ClobetazoleKg
ـ ـ ـ سایر
2937229026--- OtherKg
ـ ـ اوستروژن‌ها و پروژسترون‌ها:
293723-- Oestrogens and progestogens:
--- ماده موثره پروژ سترون
293723105--- The effective essence of progestogensKg
--- استروژن‌ها
293723205--- OestrogensKg
ـ ـ سایر
293729-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره اکسی متالون
2937291010--- The effective essence of OxymetholoneKg
ـ ـ ـ ماده موثره سیپروترون استات
2937292020--- The effective essence of cyoroterone acetateKg
ـ ـ ـ سایر
293729905--- OtherKg
ـ پروستاگلاندین‌ها، ترومبوگسان‌ها و لوکوترین‌ها، مشتقات و مشابه‌های ساختاری آنها
293750005- Prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, their derivatives and structural analoguesKg
ـ سایر
293790005- OtherKg
دوازدهم
هتروزیدها (گلیکوزیدها) و آلکالئویدهای، طبیعی یا دوباره تولید شده به‌وسیله سنتز، املاح، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها.
XII
GLYCOSIDES AND VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES
هتروزیدها (گلیکوزیدها)، طبیعی یا دوباره ‌تولیدشده به‌وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها.
2938Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives.
ـ روتوزید (روتین) و مشتقات آن
293810005- Rutoside (rutin) and its derivativesKg
ـ سایر
293890005- OtherKg
آلکالوئیدها، طبیعی یا دوباره تولید شده به‌وسیله سنتز، و املاح آنها، اترها، استرها و دیگر مشتقات آنها.
2939Alkaloids alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives.
ـ آلکالوئیدهای تریاک و مشتقات آنها؛ املاح این
محصولات:
- Alkaloids of opium and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ تغلیظ شده‌های کاه کوکنار (خشخاش)؛ بوپرن اورفین (INN)، کدئین، دی هیدروکودئین (INN)، اتیل مورفین، اتورفین (INN)، هروئین، هیدروکودون(INN)، هیدرومورفون (INN)، مورفین، نی کومورفین (INN)، اکسی‌کودون (INN)، اکسی‌مورفون (INN)، فول کودین (INN)، ته باکون (INN) و ته بائین، املاح این محصولات:
293911-- Concentrates of poppy straw; buprenorphine (INN), codeine, dihydrocodeine (INN), ethylmorphine, etorphine (INN), heroin, hydrocodone (INN), hydromorphone (INN), morphine, nicomorphine (INN), oxycodone (INN), oxymorphone (INN), pholcodine (INN), thebacon (INN) and thebaine; salts thereof
ـ ـ ـ ماده موثره کدئین فسفات
2939111020--- The effective essence of Codeine phosphateKg
ـ ـ ـ مرفین سولفات
2939112026--- Morphine sulphateKg
ـ ـ ـ سایر
293911905--- OtherKg
ـ ـ سایر:
293919-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره نوسکاپین هیدروکلراید
2939191010--- The effective essence of Noscapine hydrochlorideKg
ـ ـ ـ ماده موثره نالتروکسان هیدروکلراید
2939192010--- The effective essence Naltrexone HClKg
ـ ـ ـ سایر
293919905--- OtherKg
ـ آلکالوئیدهای (پوست) درخت گنه گنه (Cinchona) و مشتقات آنها؛ نمک‌های مربوطه:
293920005- Alkaloids of cinchona and their derivatives; salts thereof:Kg
ـ کافئین و املاح آن
293930005- Caffeine and its saltsKg
ـ افدرین‌ها و املاح آنها:
- Ephedrines and their salts:
ـ ـ افدرین‌ و املاح آن
293941005-- Ephedrine and its saltsKg
-- پسودوافدرین (INN)(Pseudoephedrine) و املاح آن
2939420026-- Pseudoephedrine (INN) and its saltsKg
ـ ـ‌کاتین (INN) و املاح آن
293943005-- Cathine (INN) and its saltsKg
ـ ـ نورافدرین و نمک‌های آن
293944005--Norephedrine and its saltsKg
ـ ـ‌ سایر:
293949-- Other
ـ ـ ـ فنیل پروپانول آمین
2939491010--- Phenyl propanolamineKg
ـ ـ ـ سایر
293949905--- OtherKg
ـ تئوفیلین و آمینوفیلین (تئوفیلین ـ اتیلن دی آمین) و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
- Theophylline and aminophylline (theophylline- ethylenediamine) and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ فنه تیلین (INN) و املاح آن
293951005-- Fenetylline (INN) and its saltsKg
‌ـ ـ‌ سایر
293959005-- OtherKg
ـ آلکالوئیدهای زنگ چاودار؛ و مشتقات آنها؛ املاح این محصولات:
- Alkaloids of rye ergot and their derivatives; salts thereof:
ـ ـ آرگومترین (INN) و املاح آن
293961005-- Ergometrine (INN) and its saltsKg
ـ ـ آرگوتامین (INN) و املاح آن
293962005-- Ergotamine (INN) and its saltsKg
-- اسید لیسرجیک و املاح آن
293963005-- Lysergic acid and its saltsKg
ـ ـ‌ سایر
293969005-- OtherKg
ـ سایر از منشا نباتی:
vegetal origin: - Other, of
--کوکائین، اکگونین، لوومتامفتامین، متامفتامین (INN)، متامفتامین راسمات؛ املاح، استرها و سایر مشتقات این محصولات
293971005-- Cocaine, ecgonine, levometamfetamine, metamfetamine (INN), metamfetamine racemate; salts, esters and other derivatives thereofKg
ـ ـ سایر
293979005-- OtherKg
ـ سایر
293980005- OtherKg
ـ ـ سایر
293999-- Other
ـ ـ ـ ماده موثره گرانیسترون هیدروکلراید – تزریقی و غیرتزریقی
2939991010--- The effective essence of Granisetrone HCl injectable and non-injectableK0g
ـ ـ ـ سایر
293999905--- OtherKg
سیزدهم
سایر ترکیبات آلی
XIII
OTHER ORGANIC COMPOUNDS
قندهای خالص از لحاظ شیمیایی، غیر از ساکارز، لاکتوز، مالتوز، گلوکز و فرکتوز (لوولوز)؛ استرها، استال‌ها و استرهای قند و املاح آن، غیر از محصولات مشمول شماره‌های 37 29، 38 29 یا 39 29.
294000Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 29.37, 29.38 or 29.39.
ـ ـ ـ گالاکتوالیگو ساکارید
294000105--- Galacto oligo saccharidesKg
ـ ـ ـ سایر
294000905--- OtherKg
آنتی‌بیوتیک‌ها
2941Antibiotics
ـ پنی‌سیلین‌ها و مشتقات آنها، دارای ساختار اسید پنی سیلانیک؛ املاح مربوطه:
294110- Penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof
ـ ـ ـ آمپی‌سیلین تری هیدرات
2941101026--- Ampicillin trihydrateKg
ـ ـ ـ آموکسی‌سیلین تری هیدرات
2941102032--- Amoxycillin trihydrateKg
ـ ـ ـ 6-آمینوپنی‌سیلانیک اسید
294110305--- Aminopenicillanic acidKg
ـ ـ ـ سایر
294110905--- OtherKg
ـ استرپتومایسین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
294120005- Streptomycins and their derivatives; salts thereofKg
ـ تترا سیکلین‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
294130005- Tetracyclines and their derivatives; salts thereofKg
ـ کلرامفنیکل و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه
294140005- Chloramphenicol and its derivatives; salts thereofKg
ـ اریترومایسین و مشتقات آن؛ املاح مربوطه:
294150- Erythromycin and its derivatives; salts thereof
ـ ـ ـ اریترومایسین بیس - اریترومایسین اتیل سوکسینات
2941501020--- Erythromycin ethylsuccinateKg
ـ ـ ـ آزیترومایسین
2941502026--- AzithromycinKg
ـ ـ ـ ماده موثره کلاریترومایسین
2941503020--- The effective essence of ChlarithromycinKg
ـ ـ ـ سایر
294150905--- OtherKg
ـ سایر:
294190- Other
ـ ـ ـ ماده موثره سفالکسین منوهیدرات
2941901020--- The effective essence of Cephalexine monohydrateKg
ـ ـ ـ ماده موثره انروفلوکساسین
2941902015---Effective of essence EnrofloxacinKg
ـ ـ ـ سفیکسیم تری هیدرات
2941903026--- Cefixime, 3H2OKg
ـ ـ ـ سفازولین سدیم
294190405--- Cefazoline sodiumKg
ـ ـ ـ سفتریاکسون سدیم
2941905026--- Ceftriaxone sodiumKg
ـ ـ ـ سایر
294190905--- OtherKg
سایر ترکیبات آلی
294200Other organic compounds.
ـ ـ ـ سیتالوپرام
2942001026--- CitalopramKg
ـ ـ ـ سیمواستاتین
294200205--- SimvastatinKg
ـ ـ ـ ماده موثره کلو پیدوگرل بی ‌سولفات
2942003015--- The effective essence of Clopidogrel hydrogen sulfateKg
ـ ـ ـ مس استیلید
294200405--- Copper acetylideKg
ـ ـ ـ سایر
294200905--- OtherKg
غدد و سایر اعضای بدن برای مصارف اپوتراپی (Opotherapie) به حالت خشک‌کرده حتی به شکل پودر، عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها که برای مصارف اپوتراپی به کار می‌رود؛ هپارین و املاح آن؛ سایر مواد انسانی یا حیوانی تهیه شده به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری که در جای دیگر‌گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.
3001Glands and other organs for organo-therapeutic uses, dried, whether or not powdered; extracts of glands or other organs or of their secretions for organo-therapeutic uses; heparin and its salts; other human or animal substances prepared for therapeutic or prophylactic uses, not elsewhere specified or included.
ـ عصاره‌های غدد یا سایر اعضاء یا ترشحات آنها
300120005- Extracts of glands or other organs or of their secretions
ـ سایر
300190005- Other
خون انسان؛ خون حیوان که جهت استفاده در درمان و معالجه، پیشگیری و یا تشخیص بیماری تهیه می‌گردد؛ آنتی سرم‌ها، و دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش حتی اگر تغییر یافته باشد یا از طریق فرآیند‌های حاصل از بیوتکنولوژی بهدست آمده باشد واکسن ها توکسین‌ها، کشت موجودات ذرهبینی (به استثنای مخمرها) و محصولات مشابه.
3002obtained by means of biotechnological processes; vaccines, toxins, cultures of micro-organisms (excluding yeasts) and similar products. Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic or diagnostic uses; antisera other blood fractions and immunological products, whether or not modified or
ـ آنتی سرم‌ها، دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییر یافته یا از طریق فرآیند‌های بیو تکنولوژیک بهدست آمده باشند.
obtained by means of biotechnological processes. - Antisera, other blood fractions and immunological products, whether or not modified or
ـ ـ کیتهای تست تشخیص مالاریا
300211005--Malaria diagnostic test kits
ـ ـ آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
300212005--Antisera and other blood fractions
ـ ـ محصولات مصونیت بخش، غیرمخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) تهیه نشده، یا به اشکال یا بستهبندی برای خردهفروشی نباشد.
300213005--Immunological products, unmixed, not put up in measured doses or in forms or packing for retail sale
ـ ـ محصولات مصونیت بخش، مخلوط که، در مقادیر معین (DOSES) شده تهیه نشده، یا به اشکال یا بستهبندی برای خردهفروشی نباشد.
300214005-- Immunological products, mixed, not put up in measured doses or in forms or packing for retail sale
ـ ـ محصولات مصونیت بخش، که در مقادیر معین (DOSES) تهیه شده یا به اشکال یا بستهبندی برای خردهفروشی باشد.
300215005-- Immunological products, put up in measured doses or in forms or packing for retail sale
ـ ـ سایر
300219005-- Other
ـ واکسن‌ها برای پزشکی
300220005- Vaccines for human medicine
ـ واکسن‌ها برای دامپزشکی:
300230- Vaccines for veterinary medicine:
ـ ـ ـ واکسن‌های تولید مشابه داخل
3002301032--- Haring Similar domestic Production
ـ ـ ـ سایر
300230905--- Other
ـ سایر :
300290- Other:
ـ ـ ـ عوامل میکروارگانیسم (عوامل میکروبی
کنترلکننده آفات بیماری‌ها و علف‌های هرز)
300290105---Micro organism elements the microbial elements which are useful for control the illnesses and weeds.
ـ ـ ـ میکروارگانیسمهای پروبیوتیک:
5--- Micro organism perobiotech:
---- آبرین
300290215---- Abrin
---- آفلاتوکسین‌ها
300290225---- Aflatoxins
---- بوتولینیوم توکسین‌ها
300290235---- Botulinum toxinns
---- کلرآتوکسین
300290245---- Cholera toxin
---- کلستریدیوم پرفرینجز آلفا، بتا، بتا2، اپسیلون و یوتاتوکسین
300290255---- Clostridium perfringens alpha beta1,beta2, epsilon and iotatoxins
---- کونوتوکسین
300290265---- Conotoxins
---- دی استوکسی اسکیرپنول
300290275---- Diacetoxy scirpend
---- اچ – تی 2 توکسین
300290285----HT-2 toxin
---- میکروسیستین‌ها (سیانژینوسین‌ها)
300290295---- Microcystins (cyanginosins)
---- ساکسی توکسین
300290305----1H, 10H-pyrrolo (1, 2-c( purine-10, 10 – dio1, 2, 6 – diamino- 4 - (((aminocarrbonyl) oxymethyl( - 3a, 4, 8, 9 – tetrahydro – (3as, 4r, 10 as) – (3as – (3a – α, 4 – x.10ar*)) -2, 6 – diamino – 4 – (((amino carbonyl)oxy) methyl) – 3a, 4, 8, 9 – tetrahydro – 1 H.10H – pyrrolo (1-2-e) purine – 10.10 - diol
---- توکسین‌های شیگا (توکسین‌های شبیه شیگا، وروتوکسین‌ها و وروسیکتونوکسین‌ها)
300290315---- Shiga toxins (shiga – like toxins verotoxins, and verocytotoxins)
---- انتروکسین‌های استافیلوکوس آرئوس، توکسین همولیسین آلفا و توکسین سندرم شوک سمی (به‌طور معمول با نام استافبلاکوس آنتروتوکسین f شناخته می‌شود)
300290325---- Staphylococeus aureus entertoxins, hemolysin alpha toxin, and toxic shock syndrome toxin (formerly known as staphylococeus enterotoxin f)
---- توکسین T2
300290335---- T-2 toxin
---- تترودوتوکسین
300290345---- Tetrodotoxin
---- ویسکومین (ویسکوم آلبوم لکتین 1)
300290355---- Viscumin (viscum album lectin 1)
---- ولکنسین
300290365---- Volkensin
---- کوکسی دیوئیدهای ایمیتیس
300290375---- Coceidioides immitis
---- کوکسی دیوئید‌های پوساداسی
300290385---- Coceidioides posadasii
---- مودسین
300290395---- Modeccin
---- رایسین
300290405---- Ricinuscommunis
ـ ـ ـ سایر
300290905--- other
داروها (بهاستثنای محصولات شماره 02 30، 05 30 یا 06 30) متشکل از محصولات مخلوط شده با یکدیگر به منظور درمان یا پیشگیری از بیماری تهیه گردیده ولی به مقادیر معین (Doses) یا به اشکال یا در بسته‌های خرده فروشی عرضه نشده باشد.
3003(Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of two or more constituents which have been mixed together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured doses or in forms or packings for retail sale.
ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی‌سیلانیک، یا استرپتومایسین‌ها یا مشتقات این محصولات:
300310- Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003101026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300310905--- Other
ـ سایر، دارای آنتی‌بیوتیک‌ها:
300320- other, Containing antibiotics
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003201026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300320905--- Other
ـ سایر، دارای هورمونها یا سایر محصولات شماره 2937:
- other, Containing hormones or other products of heading 29.37:
ـ ـ دارای انسولین
300331insulin -- Containing
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003311026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300331905--- Other
ـ ـ سایر
300339-- Other
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003391026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300339905--- Other
سایر، دارای آلکائیدها یا مشتقات آنها:
- Other, Containing alkaloids or
derivatives thereof:
ـ ـ دارای افدرین یا املاح آن
300341-- Containing ephedrine or its salts
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003411026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300341905--- Other
ـ ـ دارای پزودوافدرین (INN) یا املاح آن
300342-- Containing pseudoephedrine (INN) or its salts
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003421026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300342905--- Other
ـ ـ دارای نورافدرین یا املاح آن
300343-- Containing norephedrine or its salts
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003431026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300343905--- Other
ـ ـ سایر
300349-- Other
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003491026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300349905--- Other
ـ سایر، دارای پایههای فعال ضد مالاریا توصیف شده
در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل
300360005- Other, Containing antimalarial active principles described in subheading Note 2 to this chapter
ـ سایر:
300390- Other:
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3003901026--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300390905--- Other
داروهای (بهاستثنای محصولات شماره 02 30، 05 30 یا 06 30) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیر معین (از جمله آنهایی‌که از طریق عبور از پوست تجویز شده‌اند) یا به صورت بسته‌بندی برای خرده‌فروشی.
3004(Medicaments (excluding goods of heading 30.02, 30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured doses (including those in the form of transdermal administration systems) or in forms or packings for retail sale.
ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلانیک یا استریتوماسین‌ها یامشتقات این محصولات:
300410- Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives:
ـ ـ ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات با ساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین‌ها یا مشتقات این محصولات مخصوص طیور
3004101120--- Poultry special Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives
ـ ـ ـ دارای پنی‌سیلین‌ها یا مشتقات این محصولات یاساختار اسید پنی سیلاتیک یا استرپنوماسین‌ها یا مشخصات این محصولات مخصوص دام
3004101220--- special Containing penicillins or derivatives thereof, with a penicillanic acid structure, or streptomycins or their derivatives
ـ ـ ـ مکملهای دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی پنیسیلین
3004101320--- Pharma complementary special for livestock and avian and aquatic containinig penicillin
ـ ـ ـ سایر
3004109020--- Other
ـ سایر، دارای آنتی‌بیوتیک‌ها:
300420- other, Containing antibiotics
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:
--- Having similar domestic production:
ـ ـ ـ ـ دارای سایر دارای آنتی‌بیوتیک‌های مخصوص طیور
3004201120---- Avian antibiotics
ـ ـ ـ ـ دارای سایر دارای آنتی‌بیوتیک‌های مخصوص دام
3004201220---- Livestock antibiotics
ـ ـ ـ ـ سایر
3004201932---- Other
ـ ـ ـ مکملهای دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی آنتیبیوتیک
300420205--- Pharma complementary special for livestock and avian and aquatic containinig antibiotic
ـ ـ ـ سایر
300420905--- Other
ـ سایر، دارای هورمونها یا سایر محصولات شماره 2937:
- other, Containing hormones or other products of heading 29.37:
ـ ـ دارای انسولین
300431insulin -- Containing
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004311032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300431905--- Other
ـ ـ دارای هورمونهای کورتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها یا مشابههای ساختاری آنها
300432-- Containing corticosteroid hormones,
their derivatives or structural analogues
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004321032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300432905--- Other
ـ ـ سایر
300439-- Other
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004391032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300439905--- Other
ـ سایر، دارای آلکائیدها یا مشتقات آنها:
- Other, Containing alkaloids or
derivatives thereof:
ـ ـ دارای افدرین یا املاح آن
300441-- Containing ephedrine or its salts
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004411032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300441905--- Other
ـ ـ دارای پزودوافدرین (INN) یا املاح آن
300442-- Containing pseudoephedrine (INN) or its salts
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004421032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300442905--- Other
ـ ـ دارای نورافدرین یا املاح آن
300443-- Containing norephedrine or its salts
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004431032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300443905--- Other
ـ ـ سایر
300449-- Other
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004491032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ سایر
300449905--- Other
ـ سایر، دارای ویتامین یا سایر محصولات شماره 2936
300450- Other, Containing vitamins or other products of heading 29.36:
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه:
--- Having similar domestic production:
ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامینهای مخصوص طیور
3004501120---- Avian vitamins
ـ ـ ـ ـ داروهای حاوی ویتامینهای مخصوص دام
3004501220---- Livestock vitamins
ـ ـ ـ مکملهای دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین
300450135--- Pharma complementary special for livestock and avian and aquatic containinig vitamin
ـ ـ ـ ـ سایر
3004501932---- Other
ـ ـ ـ سایر
300450905--- Other
ـ ـ سایر، دارای پایههای فعال ضد مالاریا توصیف شده
در یادداشت شماره فرعی 2 این فصل
300460005-- Other, Containing antimalarial active principles described in subheading Note 2 to this chapter
ـ سایر:
300490- Other
ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه
3004901032--- Having similar domestic production
ـ ـ ـ انواع دارو با منشا طبیعی
--- Types of medicine with natural origin
ـ ـ ـ ـ دارای تولید داخل مشابه
3004905132---- Other with natural medicine having similar domestic production
ـ ـ ـ ـ سایر
300490595---- Other
ـ ـ ـ سایر
300490905--- Other
اوات، گاز، باندها و اشیای همانند (مثلاً ، لوازم زخم‌بندی، مشمع‌های طبی، ضمادها)، آغشته‌ یا پوشانده شده با مواد دارویی یا عرضه شده به اشکال یا بسته‌بندی‌های خرده فروشی برای مقاصد طبی، جراحی، دندانپزشکی یا دامپزشکی.
3005(Wadding, gauze, bandages and similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices), impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in forms or packings for retail sale for medical, surgical, dental or veterinary purposes.
ـ لوازم زخم‌بندی چسبنده و سایر اشیای دارای یک لایه چسبنده:
300510- Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer
--- چسب زخم انگشتی، چسب تزریق یا خونگیری
3005101032and bleeding (or injection) --- Adhesive dressing for ulcer
ـ ـ ـ چسبهایی که به منظور نگهداشتن لوازم زخمبندی و آلات و وسایل استفاده میشود.
3005102032--- Adhesive dressing that to keep the equipment and tools used
ـ ـ ـ مشمع طبی
3005103040--- Medical oil cloth
ـ ـ ـ سایر
300510905--- Other
ـ سایر:
300590- Other
ـ ـ ـ باندهای ساده، استریل، گاز وازلینه، باندگچی و زیرگچی و باندکشی و لوله‌ای، لنوگاز ساده، رول پنبه‌ای دندانپزشکی ساده و پدچشمی
3005901040--- Simple sterile bandages, vaselined gause, plastery and under plastery and tube bandages, simple lenogause, dental cotton roles and eye-pad
ـ ـ ـ باندهای متشکل از فایبرگلاس
3005902040--- Bandages of fiberglass
ـ ـ ـ سایر
3005909040--- Other
فرآورده‌ها و اشیای دارویی مذکور‌در یادداشت 4 این فصل.
3006Pharmaceutical goods specified in Note 4 to this Chapter.
ـ‌ ریسمان جراحی استریل، مواد بخیه‌زنی (Suture) استریل مشابه (شامل نخ‌های دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل) و چسب‌های نسجی استریل برای هم آوردن زخم (ناشی از) جراحی؛ لامیناریای (Laminaria) استریل و فتیله‌های (Tents) لامیناریای استریل؛ بند آورنده‌های خون دندانپزشکی یا جراحی قابل جذب استریل؛ مسدودکننده‌های چسبنده دندانپزشکی یا جراحی استریل، خواه قابل یا غیرقابل جذب ) فقط متن فرانسوی )
300610- Sterile surgical catgut, similar sterile suture materials (including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile laminaria tents; sterile absorbable surgical or dental haemostatics; sterile surgical or dental adhesion barriers, whether or not absorbable
ـ ـ ـ نخ‌های جراحی بدون سوزن به سایز نخ صفر تا 5/0 از انواع کات‌گوت پلین، کات‌گوت کرومیک، نایلون، سیلک، پلی‌پروپیلن.
(P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid
3006101015--- Sterile surgical catgut, plain, chromic, Nylon, silk, polypropelene, poly vinilidine floride (monofilament) and poly glycolic acid (without needle) with size of 0 to 0/5
ـ ـ ـ سایر
300610905--- Other
ـ معرف‌هایی که در تشخیص گروه‌های خون و عوامل خونی مصرف می‌شود
3006200010- Blood-grouping reagents
- فرآورده‌های کدرکننده برای آزمایش‌های رادیوگرافیک؛ معرف‌هایی که برای تشخیص مرض در وجود بیمار استعمال می‌شود
300630005- Opacifying preparations for X-ray examinations; diagnostic reagents designed to be administered to the patient
ـ سیمان و سایر محصولات برای پرکردن دندان؛ سیمان برای بازسازی استخوان:
300640- Dental cements and other dental fillings; bone reconstruction cements
ـ‌ ـ‌ ـ‌ سیلر
3006401010--- Other
ـ ـ ـ سیمان گلاس آنیوس
3006402010--- Glass anious cement
ـ ـ ـ اکریل
3006403010--- Acryle
ـ ـ ـ سیمان پلی کربوکسیلات
3006404010--- Polycarboxilate cement
ـ ـ ـ کامپوزیت
300640505--- Composite
ـ ـ ـ سیمان ZOE
3006406010--- Zoe cement
ـ ـ ـ آمالگام برای پرکردن دندان
3006408015--- Amalgams for dental Fillings
ـ ـ ـ سایر
300640905--- Other
ـ کیف و جعبه‌های مخصوص دارو برای کمک‌های فوری اولیه
3006500020- First-aid boxes and kits
ـ فرآورده‌های شیمیایی ضدبارداری براساس هورمونها، براساس سایر محصولات شماره 37 29 یا اسپرمسیدها
300660005- Chemical contraceptive preparations based on hormones, on other products of heading 29.37 or on spermicides
ـ فرآورده‌هایی که به شکل ژل عرضه شده و برای استفاده در طب انسانی یا حیوانی به عنوان روان‌کننده جهت بعضی از قسمت‌های بدن به‌هنگام اعمال جراحی یا آزمایشات پزشکی یا به عنوان عوامل اتصال بین بدن و آلات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد:
300670- Gel preparations designed to be used in human or veterinary medicine as a lubricant for parts of the body for surgical operations or physical examinations or as a coupling agent between the body and medical instruments
ـ ـ ـ ژل الکترود پزشکی
3006701010--- Medical electrode jel
ـ ـ ـ سایر
300670905--- Other
ـ سایر:
- Other
ـ ـ لوازم مخصوص استفاده در اُستومی
300691005--Appliances identifiable for ostomy use
ـ ـ ضایعات داروسازی
300692005--Waste pharmaceuticals
کودهای حیوانی یا نباتی، حتی مخلوط‌شده با یکدیگر یا عمل آورده شده از لحاظ شیمیایی؛‌کودهایی‌که از مخلوط‌کردن یا عمل آوردن شیمیایی محصولات حیوانی یا نباتی حاصل شده باشد.
310100005Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable products.Kg
کودهای معدنی و شیمیایی، ازته:
3102Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous:
ـ اوره حتی به صورت محلول در آب
310210005- Urea, whether or not in aqueous solutionKg
ـ سولفات آمونیوم؛ املاح مضاعف و مخلوط‌های سولفات آمونیوم و نیترات آمونیوم:
- Ammonium sulphate; double salts and mixtures of ammonium sulphate and ammonium nitrate:
ـ ـ سولفات آمونیوم
310221005-- Ammonium sulphateKg
ـ ـ سایر
310229005-- OtherKg
ـ نیترات آمونیوم، حتی محلول در آب
310230005- Ammonium nitrate, whether or not in aqueous solutionKg
ـ مخلوط‌های نیترات آمونیوم و کربنات کلسیم یا سایر مواد غیر آلی فاقد قدرت حاصلخیزی
310240005- Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substancesKg
ـ نیترات سدیم
310250005- Sodium nitrateKg
ـ املاح مضاعف و مخلوط‌های نیترات کلسیم و نیترات آمونیوم
310260005- Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrateKg
ـ مخلوط‌های اوره و نیترات آمونیوم به صورت محلول در آب یا آمونیاک
310280005- Mixtures of urea and ammonium nitrate in aqueous or ammoniacal solutionKg
ـ سایر، همچنین مخلوط‌های غیرمذکور در شماره‌های فرعی قبلی
310290005- Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadingsKg
کودهای معدنی یا شیمیایی، فسفاته.
3103Mineral or chemical fertilisers, phosphatic.
ـ سوپر فسفات‌ها
- Superphosphates
ـ ـ دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5)
310311005-- Containing by weight 35% or more of diphosphorus ours pentaxide (p2o5)Kg
ـ ـ سایر
310319005-- OtherKg
ـ سایر
310390005- OtherKg
کودهای معدنی یا شیمیایی، پتاسه.
3104Mineral or chemical fertilisers, potassic.
ـ کلرور پتاسیم
310420005- Potassium chlorideKg
ـ سولفات پتاسیم
310430005- Potassium sulphateKg
ـ سایر
310490005- OtherKg
کودهای معدنی یا شیمیایی دارای دو یا سه عنصر حاصلخیزکننده ازت، فسفر و پتاسیم؛ سایر‌کودها؛ محصولات این فصل‌که به شکل قرص یا اشکال همانند یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شود.
3105Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg.
ـ محصولات مشمول این فصل که به شکل قرص یا اشکال همانند و یا در بسته‌های به وزن ناخالص حداکثر 10 کیلوگرم عرضه شوند:
310510- Goods of this Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg
ـ ـ ـ کود NPK
310510105--- NPK fertilizersKg
ـ ـ ـ کودهای میکرو معدنی
310510205--- Micro-mineral fertilizers