ترخیص

ترخیص کالا به معنای ارائه اسناد و انجام مراحلی برای آزاد سازی کالا از گمرک به منظور صادرات یا واردات می باشد.

با انجام این کار ، کالای وارد یا صادر شده از لحاظ قانونی مورد تایید و از حالت قاچاق خارج میگردد.

جهت ترخیص میتوان به برخی از مراحل انجام کار اشاره کرد :

پر کردن اسناد واردات الکترونیکی

بارنامه

شماره خط

مستندات در ترخیص کالا از گمرک

روش بررسی کالاهای وارداتی

ارزیابی ارزش/روش های ارزیابی تحت ترخیص کالای وارداتی از گمرک

روند خارج سازی محموله های وارداتی

تحویل محموله به خریدار کالا

شما میتوانید سرعت و دقت انجام عملیات ترخیص را به همراه گروه بازرگانی پشتیبان کار رعد تجربه نمائید ، همواره ما سعی می نمائیم به طور مداوم چند قدم جلو باشیم پس برای ترخیص کالا با بهترین عملکرد چه از لحاظ زمانی و کیفیت قبل از اقدام به واردات با ما همراه باشید.