ترخیص کالا

پس از انجام سفارشات و ترانزیت کالا به مقصد به مرحله مهمی میرسیم بنام ترخیص کالا که به معنای اقداماتی از جمله  ارائه اسناد و مدارکی مانند مجوزهای لازمه جهت خارج کردن بار از گمرک می باشد.

جهت ترخیص کالا وارد کردن اطلاعات و اقدامات جهت سهولت و تسریع در روند ترخیص بسیار مهم می باشد که ما این افتخار راداریم بهترین خدمات را در این حوزه ارائه نمائیم.