مجوز ترخیص کالا

مجوز هایی که شرکت پشتیبان کار رعد جهت اخذ آنها فعالیت می کند شامل :

استاندارد

بازرگانی

بهداشت

تجهیزات پزشکی

صنایع و معادن

غذا و دارو