تفویض کامل ثبت شرکتهای توزیعی و اصناف تجهیزات و ملزومات پزشکی کلیه استانها به دانشگاهها

رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو: تفویض کامل ثبت شرکتهای توزیعی و اصناف تجهیزات و ملزومات پزشکی استان تهران(از ثبت اولیه تا تایید انبار) به دانشگاههای علوم پزشکی رئیس اداره مهندسی و نگهداری تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: در راستای اجرای برنامه عملیاتی اداره کل نظارت و ارزیابی […]