عدم نیاز تحویل فیزیک پرونده های ترخیص به اداره کل تجهیزات پزشکی و انجام درخواست بصورت الکترونیکی

عدم نیاز تحویل فیزیک پرونده های ترخیص به اداره کل تجهیزات پزشکی و انجام  درخواست بصورت الکترونیکی با توجه به اینکه  انجام مراحل ترخیص تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه TTAC سازمان غذا و دارو و EPL گمرک از ابتدای خرداد ما سال جاری بصورت الکترونیکی انجام می گردد و در راستای تکمیل این فرآیند، […]