عدم دریافت پرونده جدید ثبت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات پزشکی از ابتدای بهمن ماه تا اطلاع ثانوی

مدیر عامل محترم / مسئول فنی محترم کلیه شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی موضوع: عدم دریافت پرونده جدید ثبت وسیله پزشکی در اداره کل  تجهیزات پزشکی به اطلاع می رساند از ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۵ تاکنون، علی رغم صدور حدود ۱۸۰ هزار عدد کد IRC دائم یا موقت در سامانه الکترونیکی این اداره کل در […]

افزودن وضعیت IRC در کارتابل شرکتها در سامانه IMED

قابل توجه کلیه مدیران عامل محترم / مسئولین فنی محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی در خصوص افزودن وضعیت IRC در کارتابل شرکتها در سامانه IMED پیرو ابلاغ فرآیند جدید ثبت تا شناسه گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی، به اطلاع می رساند گزینه وضعیت، به لیست IRC های هر شرکت در […]